Οδηγίες για αιτήματα επιβολής του νόμου

Αυτές οι οδηγίες επιβολής του νόμου καθορίζουν τους όρους για τη διαδικασία της Catawiki όσον αφορά στα αιτήματα παροχής πληροφοριών από τις αρχές επιβολής του νόμου. Κάθε αίτημα που λαμβάνουμε από τις αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να πληροί αυτούς τους όρους. Οι υπεύθυνοι επιβολής του νόμου μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με αυτές τις οδηγίες στη διεύθυνση: lawenforcement@catawiki.com.

1. Η Catawiki B.V. είναι υπεύθυνη για τα αιτήματα πληροφοριών

Η Catawiki B.V. είναι μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και βρίσκεται στην Ολλανδία και παρέχει μια online πλατφόρμα δημοπρασίας σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Η οντότητα Catawiki B.V., ως ελεγκτής επεξεργασίας δεδομένων, είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων γνωστοποίησης δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με πληροφορίες χρήστη ή συναλλαγών. Επομένως, όλα τα αιτήματα πληροφοριών πρέπει να απευθύνονται στη Catawiki B.V. ακόμη και αν υπάρχει μια τοπική οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε μια χώρα όπου βρίσκεται η αιτούσα αρχή επιβολής του νόμου. Δεν θα παρέχουμε καμία πληροφορία εάν η αίτηση δεν απευθύνεται στη Catawiki B.V.

2. Οι πληροφορίες αποθηκεύτηκαν από τη Catawiki B.V.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ωστόσο, φυσικά θα στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρχές επιβολής του νόμου αν έχουμε τη δυνατότητα και είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε στη διάθεση μας τις πληροφορίες που ζητήσατε ή να μην τις έχουμε αποθηκεύσει πλήρως στο σύστημά μας. Για παράδειγμα, τα τραπεζικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται από τη Catawiki και μπορούμε μόνο να παρέχουμε στις αρχές τμηματικές οικονομικές πληροφορίες (μόνο τα 4 τελευταία ψηφία του αριθμού του τραπεζικού σας λογαριασμού) που λαμβάνουμε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Γενικά, θα απαντήσουμε σε ένα έγκυρο και σωστά κοινοποιημένο αίτημα στο βαθμό που επιτρέπεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το εφαρμοστέο δίκαιο.

3. Αίτημα από τις ολλανδικές αρχές επιβολής του νόμου

Ζητούμε από τις ολλανδικές αρχές με εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες να μας παράσχουν ένταλμα, δικαστική απόφαση ή άλλη νομικά δεσμευτική εντολή για να υποχρεώσουμε την παροχή προσωπικών δεδομένων ενός χρήστη. Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα 5 θα πρέπει να πληρούνται πριν μπορέσουμε να παράσχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες.

4. Αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου εκτός Ολλανδίας

Οι αρχές επιβολής του νόμου εκτός Ολλανδίας μπορούν να υποβάλουν στις ολλανδικές αρχές ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (ΕΕΔ), αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (MLAT) ή δικαστική εντολή, όπως εφαρμόζεται στις ολλανδικές αρχές. Εναλλακτικά, οι μη ολλανδικές αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να υποβάλουν αίτημα απευθείας προς τη Catawiki BV. Εκτός από τους όρους που αναφέρονται στο τμήμα 5, τα αιτήματα αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να:

- σχετίζονται με πράξεις που αφορούν αγαθά ή πράξεις που διαπράττονται από ένα (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικαστικές έρευνες που διεξάγονται στη χώρα από την οποία υποβάλλεται η αίτηση
- έχουν εκδοθεί από εισαγγελέα, δικαστική αστυνομία ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή κατά την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων τους
- αφορούν φερόμενη αξιόποινη πράξη που αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τους ποινικούς νόμους της αιτούσας χώρας
- είναι στενά προσαρμοσμένα σε μια νόμιμη ανάγκη επιβολής του νόμου
- γίνεται με την κατάλληλη νομική διαδικασία για τη δικαιοδοσία στην οποία συνέβη το εικαζόμενο έγκλημα

5. Τι πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνει το αίτημα;

Θα επεξεργαστούμε μόνο αιτήματα που απευθύνονται στη Catawiki B.V. Τα αιτήματα που απευθύνονται στη Catawiki ή στις Υπηρεσίες της Catawiki δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία.

Επίσης, θα επεξεργαστούμε μόνο αιτήματα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Το αίτημα πρέπει να είναι γραμμένο επίσημα, σε μορφή PDF και να περιέχει τα παρακάτω:

- τον σαφή λόγο για τη νομική βάση του αιτήματος και μια (σύντομη) περίληψη της έρευνας
- την σαφή περιγραφή του φυσικού ή νομικού προσώπου του οποίου ζητούνται πληροφορίες. Παρακαλώ σημειώστε: μπορούμε να βρούμε στο σύστημά μας μόνο χρήστες αν διαθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία αυτού του ατόμου, όπως - το όνομα χρήστη, το πλήρες όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- την σαφή επισκόπηση ειδικών σημείων δεδομένων που απαιτούνται για την έρευνα και την περίοδο κατά την οποία ζητούνται οι πληροφορίες. Το αίτημα για "όλα τα δεδομένα αυτού του χρήστη" δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο
- την αναμενόμενη περίοδο απόκρισης. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες εάν το εύρος του αιτήματος είναι μεγάλο
- το όνομα και την υπογραφή της εκδίδουσας αρχής, το σήμα / αναγνωριστικό του υπεύθυνου αντιπροσώπου ή αξιωματικού, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό άμεσης επαφής

Πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να θυμάστε ότι όλα τα αιτήματα πληροφοριών πρέπει να είναι εύλογα, αναλογικά και απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό.

6. Που θα πρέπει να στείλετε το αίτημά σας;

Κάθε αίτημα πληροφορίας από αρχή επιβολής του νόμου θα πρέπει να αποστέλλεται στο lawenforcement@catawiki.com από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επίσημης αρχής. Εάν αποστείλετε την αναφορά με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση στην απάντησή μας.

7. Σημαντικές λεπτομέρειες

Παρακαλώ λάβετε υπόψη τα εξής:

- Η ομάδα υποστήριξης πελατών δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέραν της διαδικασίας που καθορίζεται στις παρούσες Οδηγίες.
- Θα απαντήσουμε μόνο σε αιτήματα που αποστέλλονται σύμφωνα με τις παρούσες Οδηγίες.
- Διατηρούμε το δικαίωμα να ειδοποιούμε τους χρήστες μας για ένα αίτημα, εκτός αν η κοινοποίηση αυτή απαγορεύεται από τον νόμο.