Voorwaarden en beleid
Kopersvoorwaarden

Catawiki biedt een Online Verkoopplatform waarop u bijzondere objecten van verkopers van over de hele wereld kunt kopen. Het is belangrijk voor ons dat ons Online Verkoopplatform veilig en betrouwbaar is voor zowel Kopers als Verkopers. Daarom hebben we een aantal belangrijke regels geïmplementeerd voor het bieden en kopen op Catawiki (de 'Kopersvoorwaarden'). 

Deze Kopersvoorwaarden beschrijven ook uw rechten en plichten onder het Verkoopcontract dat u rechtstreeks met Verkopers aangaat. Door akkoord te gaan met deze Kopersvoorwaarden, gaat u er vooraf mee akkoord dat de bovengenoemde rechten en plichten deel uitmaken van elk Verkoopcontract en dat u gebonden bent aan deze voorwaarden jegens Verkoper. Bijgevolg kunnen de Kopersvoorwaarden tegen u en/of door u worden ingeroepen als onderdeel van het Verkoopcontract. Dergelijke voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden in het Verkoopcontract die daarmee niet verenigbaar zijn. Bovendien kan een Verkoper verdere voorwaarden of bepalingen voor het Verkoopcontract hebben geüpload, die vervolgens aan u worden gepresenteerd op ons Online Verkoopplatform. In onze Verkopersvoorwaarden vindt u bepaalde rechten en plichten van Verkopers onder het Verkoopcontract.

Voor de termen met een hoofdletter die in dit document worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd, vindt u de betekenis die eraan is toegekend in onze Gebruiksvoorwaarden


Artikel 1: Kopen van Kavels

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het volgende voordat u een Bod plaatst op een Kavel: 

 • U sluit een Verkoopcontract met de Verkoper. Als uw Bod aan het einde van de Online Veiling het hoogste is, sluit u automatisch een Verkoopcontract met de Verkoper van het Kavel voor het bedrag van de Koopsom. Als de Verkoper echter een Minimumprijs heeft ingesteld en uw Bod lager is dan de minimumprijs, is er geen Verkoopcontract. Catawiki is geen partij in of onderworpen aan het Verkoopcontract of enige andere regeling tussen u en de Verkoper op grond van het Verkoopcontract tussen u en de Verkoper (inclusief maar niet beperkt tot verzendingsregelingen). Catawiki is (daarom) niet onderworpen aan enige postcontractuele informatieverplichtingen.

 • Wij brengen een niet-restitueerbare vergoeding in rekening voor het gebruik van onze Diensten. De vergoeding voor Kopers ('Veilingkosten') bedraagt 9% van de Koopsom (inclusief btw, indien van toepassing). We zullen dit bedrag toevoegen aan de Koopsom. We leveren ook Diensten en brengen een vergoeding in rekening aan de Verkoper (bekijk voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden en de Verkopersvoorwaarden). Door deze Kopersvoorwaarden te accepteren, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij zowel de Verkoper als de Koper kosten in rekening brengen voor dezelfde transactie.

 • Kopers moeten verzend- of transportkosten betalen en, indien van toepassing, eventuele extra invoerkosten (bijv. btw en/of invoerheffingen). U erkent en aanvaardt ook dat u verantwoordelijk bent voor het controleren of er een specifieke regel of beperking van toepassing is op de import van een object in uw land. Catawiki is niet aansprakelijk voor dergelijke specifieke regels of beperkingen.

 • Assistentie bij verdere identificatie of andere compliance maatregelen. Om op ons Online Verkoopplatform te kopen, kunnen we u vragen om aanvullende identificatiegegevens te verstrekken of u te helpen met eventuele aanvullende maatregelen die Catawiki vraagt om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief eventuele economische sanctiewet - en regelgeving die van toepassing zijn op Catawiki. U bent verplicht om hieraan te voldoen en begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke weigering om hieraan te voldoen Catawiki zal vrijstellen van het leveren van Diensten.


Artikel 2: Betalen voor Kavels

Als uw Bod op een Kavel aan het einde van de Online Veiling het hoogste is en de Minimumprijs is bereikt, sluit u automatisch een Verkoopcontract met de Verkoper van het Kavel. U betaalt voor het Kavel in overeenstemming met onze instructies en de onderstaande betalingsvoorwaarden. 

 • Na het winnen van uw Kavel, moet u binnen drie (3) dagen betalen. Binnen drie (3) dagen na afloop van de Online Veiling bent u verplicht om (i) de Koopsom en de verzend- of transportkosten (indien van toepassing) te betalen aan de Verkoper en (ii) de Veilingkosten aan ons. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle kosten (zoals bankkosten), belastingen (zoals bronbelasting en btw), rechten en heffingen die verschuldigd zijn met betrekking tot deze betalingen. U betaalt via onze betalingsprovider, zoals uiteengezet in artikel 4 van onze Gebruiksvoorwaarden. Uw betaling wordt door de betalingsprovider op een geblokkeerde rekening vastgehouden. De aangegeven betalingstermijn zal nooit als een wettelijke limiet ('fatale termijn') worden beschouwd. Dit betekent dat een ingebrekestelling vereist is voordat de Verkoper het Verkoopcontract kan ontbinden omdat u niet heeft betaald. 

 • U garandeert dat uw aankoop legitiem is. U garandeert dat u het Kavel niet koopt als onderdeel van een valse of illegale transactie en dat u en/of derden niet (direct of indirect) betrokken zijn bij enige activiteit die kan duiden op het witwassen van geld in welke vorm of op welke manier dan ook. Catawiki is verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en sancties met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze wet- en regelgeving vereist dat we voorkomen dat witwassers ons Online Verkoopplatform gebruiken als kanaal voor hun illegale activiteiten en om verdachte transacties te identificeren en te melden.

 • Royalties voor wederverkoop. Als een Kavel een origineel kunstwerk is, kan de wederverkoper royalty verschuldigd zijn aan de kunstenaar op basis van de toepasselijke auteursrechtwetgeving. In die gevallen draagt u de kosten van de royalties voor wederverkoop, ongeacht of u een professionele verkoper in de kunstmarkt bent of niet. U dient de partij die de royalties voor wederverkoop heeft betaald aan de kunstenaar of diens vertegenwoordiger op eerste verzoek terug te betalen. Een dergelijke vergoeding omvat de volledige royalties voor wederverkoop en alle gerelateerde kosten, uitgaven, heffingen of belastingen.

 • Geen overtreding van de wet. U mag geen gebruik maken van een financiële instelling of andere derde partij die zou kunnen leiden tot een overtreding van de wet die van toepassing is op één of beide van de partijen, inclusief eventuele wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Catawiki.

Meer informatie over uw betalingsopties vindt u in ons Helpcentrum.


Artikel 3: Levering of ophalen van Kavels

Zodra u conform artikel 2 het volledige bedrag heeft betaald, informeren wij de Verkoper zodat hij of zij het Kavel naar u kan verzenden of een afspraak met u kan maken om het op te halen. Voor de meeste Kavels in onze Online Veilingen zal de Verkoper het Kavel/de Kavels verzenden naar het adres dat is gekoppeld aan uw Account. In sommige gevallen moeten bepaalde Kavels echter rechtstreeks op het adres van de Verkoper worden opgehaald. De verzend- of transportgegevens in de Kavelbeschrijving bepalen of de verkoper het Kavel/de Kavels zal verzenden naar het adres dat aan uw account is gekoppeld, of dat het Kavel dient te worden opgehaald. 

 • Zorg ervoor dat uw adres correct is voor levering. De Verkoper zal uw Kavel verzenden naar het adres in uw Account. Het adres moet een fysiek adres zijn en mag geen postbus zijn. We zullen de Verkoper vragen om het Kavel te verzenden zodra de volledige betaling is ontvangen in overeenstemming met artikel 2 van deze Kopersvoorwaarden.

 • Dropshipping is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om een Kavel te (laten) ontvangen via “dropshipping” d.w.z. dat een andere partij, zoals uw winkel of bedrijf of een postbusbedrijf, de zending namens u in ontvangst neemt.

 • Als er problemen zijn, neem dan binnen drie (3) dagen na levering contact met ons op. Zodra de track & trace code aantoont dat het Kavel is afgeleverd, heeft u drie (3) dagen de tijd om ons te informeren over eventuele problemen met betrekking tot het Kavel. Als het Kavel opgehaald dient te worden, vragen we u ons binnen drie (3) dagen na afhaling op de hoogte te stellen van eventuele problemen met betrekking tot het Kavel. U erkent dat we de klacht niet zullen beoordelen en dat de Verkoper de betaling ontvangt als u ons niet binnen deze periode van drie (3) dagen op de hoogte brengt. 

 • Als er problemen zijn met de verzending of het transport, vragen we u om rechtstreeks met de verkoper naar een oplossing te zoeken. Verzending en transport zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Catawiki, de Koper en de Verkoper hebben het recht om de handtekening van ontvangst en/of Track & Trace afleverbevestiging op de afleverlocatie (hetzij op het adres van de Koper of een afhaalpunt) als bewijs te beschouwen dat u het Kavel heeft ontvangen. Als er een probleem is met de levering van een Kavel en u komt niet tot een oplossing met de Verkoper, dan moeten beide samenwerken aan een onderzoek door het verzend- of transportbedrijf. Een lopend onderzoek doet geen afbreuk aan ons recht om te beslissen of de Koopsom aan u zal worden terugbetaald of aan de Verkoper zal worden betaald.

 • Het ophalen regelen met de Verkoper. Als u een Kavel heeft gewonnen dat moet worden opgehaald, moet u het kavel binnen vijf (5) werkdagen na uw aankoop (laten) ophalen, tenzij u anders met de Verkoper bent overeengekomen. De opgegeven ophaaltijd zal nooit worden beschouwd als een wettelijke limiet ('fatale termijn'). Als u het Kavel niet binnen vijf (5) werkdagen na uw aankoop ophaalt (tenzij u anders met de Verkoper bent overeengekomen), accepteert u dat wij de Verkoper kunnen betalen en/of de transactie kunnen annuleren. Annulering van de transactie is niet hetzelfde als een ontbinding van het Verkoopcontract. Annulering van de transactie betekent dat de faciliterende rol van Catawiki bij het sluiten en/of uitvoeren van het Verkoopcontract onmiddellijk en onherroepelijk eindigt.

 • Catawiki kan transacties annuleren als de Verkoper het Kavel niet levert of het Kavel niet conform de Kavelbeschrijving is. Als de Verkoper, in strijd met de Verkopersvoorwaarden, (i) het Kavel niet levert of (ii) het Kavel niet conform is aan de Kavelbeschrijving, kunnen wij de Verkoper herinneringen sturen zodat hij of zij alsnog zijn of haar verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden en het Verkoopcontract nakomt. Als de Verkoper ondanks onze herinneringen (i) het Kavel niet levert of (ii) het Kavel niet in een staat kan of wilt brengen of vervangen zodat het conform de Kavelbeschrijving is, stemt u ermee in en accepteert u dat we de transactie kunnen annuleren. Ondanks dat we de transactie in ons systeem hebben geannuleerd, staat het u vrij om u rechtstreeks bij de Verkoper op uw rechten onder het Verkoopcontract te beroepen.

Meer informatie over bezorgen en ophalen vindt u in ons Helpcentrum.


Artikel 4: Het niet nakomen van uw verplichtingen jegens de verkoper

Als u uw verplichtingen jegens de Verkoper op grond van het Verkoopcontract niet volledig en niet tijdig nakomt, bent u in verzuim en heeft de Verkoper het recht om het Verkoopcontract te ontbinden. Wij kunnen u een ingebrekestelling en een kennisgeving van ontbinding sturen namens de Verkoper, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen. In geval van ontbinding van de Koopovereenkomst vergoedt u de schade van Verkoper, onverminderd eventuele overige rechten van Verkoper.


Artikel 5: Niet nakomen van uw verplichtingen jegens Catawiki

Als u uw verplichtingen jegens Catawiki onder de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, kunnen we besluiten de transactie van het betreffende Kavel te annuleren. Deze annulering is niet hetzelfde als een ontbinding van het Verkoopcontract en het staat de Verkoper vrij om zich rechtstreeks bij u op zijn rechten onder het Verkoopcontract te beroepen. Als we de transactie annuleren, kunnen we u aansprakelijk stellen voor alle schade en kosten die we hierdoor lijden en/of maken als gevolg van de annulering. Dit betekent dat u ons nog steeds de Veilingkosten verschuldigd bent naast eventuele andere schadevergoedingen. U bent ook aansprakelijk voor het bedrag van de Verkoperscommissie dat we hebben misgelopen als gevolg van de annulering.

Gevolgen van het niet naleven van onze Gebruiksvoorwaarden

In aanvulling op de bepalingen van artikel 9 van onze Gebruiksvoorwaarden, (i) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief eventuele wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Catawiki) of als (ii) u onze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, (iii) wij op de hoogte zijn gebracht van problemen met uw houding of gedrag of (iv) wij te goeder trouw geloven dat ze noodzakelijk zijn om ons Online Verkoopplatform of andere Gebruikers te beschermen, of (v) om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen), kunnen we één of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • Uw toegang tot ons Online Verkoopplatform of uw toestemming om te bieden op Kavels en/of Kavels te verkopen tijdelijk of permanent te beperken;

 • Een speciale status die aan uw Account is gekoppeld, tijdelijk of permanent intrekken;

 • Uw toegang tot uw Account tijdelijk of permanent beperken;

 • Als u (i) ons niet binnen een redelijke termijn na ons eerste verzoek heeft voorzien van geldige bank- of identificatiegegevens, (ii) bent gemarkeerd door onze betaaldienstverlener, of (iii) niet door een PEP of sanctielijst-controle bent gekomen, of (iv) Catawiki of een bevoegde autoriteit bepaalt dat het verboden e/of strafbaar zou zijn op grond van de op Catawiki van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties om Diensten aan u te verlenen, bent u in gebreke gebleven en kan (a) iedere betaling (inclusief een terugbetaling) worden onthouden of (b) verliest u het recht om betalingen te ontvangen (inclusief een terugbetaling);

 • Als u met uw creditcard voor een Kavel heeft betaald en, hoewel de Verkoper niet in gebreke was, u een succesvolle terugvordering heeft ingediend, mogen we (i) uw Account blokkeren, (ii) alle vorderingen op u verrekenen, (iii) eventuele toekomstige betalingen aan u blokkeren en (iv) een juridische procedure tegen u starten;

 • Als we een betaling op uw creditcard hebben gereserveerd en u het hoogste Bod plaatst, maar het resterende bedrag niet binnen drie (3) werkdagen na de aankoop betaalt, worden de Veilingkosten (tot € 1.000) van uw kaart afgeschreven. Het resterende bedrag van de gereserveerde betaling wordt vrijgegeven. 

Als onze overeenkomst (de Gebruiksvoorwaarden) wordt beëindigd of de toegang tot uw Account wordt opgeschort terwijl u nog steeds bepaalde verplichtingen jegens een Verkoper heeft onder een Verkoopcontract, kunnen we de transactie(s) in ons systeem annuleren.

Ook mogen wij voor elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) opleggen, onverminderd ons recht om de werkelijke schade te verhalen. We proberen eerst een waarschuwing te geven alvorens deze boete op te leggen. In het geval van een ernstige overtreding zullen wij de boete echter zonder voorafgaande kennisgeving opleggen. De boete wordt verhoogd met 10% (tien procent) voor elke volgende overtreding van onze Gebruiksvoorwaarden. Indien mogelijk zullen we deze boete verrekenen in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden. 


Artikel 6: Herroepingsrecht

Afhankelijk van uw woonplaats kunt u mogelijk gebruik maken van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de EU-Richtlijn consumentenrecht. 

 • Het herroepingsrecht van de EU en het Verenigd Koninkrijk kan van toepassing zijn op uw Verkoopcontract. Consumenten die woonachtig zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk en een Kavel kopen van een Professionele Verkoper hebben het recht om de aankoop zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Kavel te annuleren.

 • Als u uw aankoop annuleert, moet u het Kavel terugsturen naar de Verkoper. Onder het herroepingsrecht moet u het Kavel binnen veertien (14) dagen na uw kennisgeving van annulering terugsturen. De retour- of transportkosten en eventuele douanekosten zijn voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Indien van toepassing gezien de waarde van het Kavel, dient u een adequate verzendingsverzekering voor het Kavel af te sluiten. Het Kavel moet aan de Verkoper worden geretourneerd met alle bijbehorende accessoires die zijn geleverd en, indien mogelijk, in de originele staat en verpakking. U bent aansprakelijk voor elke waardevermindering van het Kavel als die het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en de werking van het Kavel vast te stellen. Wanneer ofwel (i) de Verkoper het Kavel heeft ontvangen of (ii) u heeft aangetoond dat u het Kavel naar de Verkoper heeft verzonden, worden de Koopsom en de oorspronkelijke verzend- of transportkosten die u aan de Verkoper heeft betaald, aan u terugbetaald.

 • Het herroepingsrecht is mogelijk niet van toepassing op uw aankoop. Let op: bepaalde producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, zoals, maar niet beperkt tot, goud, diamanten, bullion, op maat gemaakte producten en andere producten met fluctuerende prijzen, die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

Meer actuele informatie over het herroepingsrecht is te vinden in ons Herroepingsrechtbeleid.

Artikel 7: interne communicatie
U kunt ons interne berichtensysteem gebruiken om rechtstreeks met een Verkoper te communiceren. Dit systeem is een goede manier om de levering of het ophalen van een Kavel te regelen. Houd er rekening mee dat dit systeem niet mag worden gebruikt voor de volgende activiteiten:

 • Het verzenden van ongevraagde advertenties of promoties, verzoeken om donaties of spam;

 • Het beledigen, intimideren, of discrimineren van andere Gebruikers;

 • Het sluiten van een Verkoopovereenkomst met een Gebruiker buiten ons Online Verkoopplatform om, met als doel commissie of Veilingkosten te vermijden;

Ons Feedbackbeleid is van toepassing op alle feedback die u wilt geven.


Artikel 8: Geschillen met andere Gebruikers
We verwachten dat Gebruikers onderlinge geschillen zelf oplossen. Catawiki zal redelijke inspanningen leveren om te bemiddelen tussen u en de Verkoper. Om onze rechten en verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden te waarborgen, dienen klachten en geschillen tussen u en een Verkoper daarom zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de betreffende kwestie aan ons te worden gemeld. In overeenstemming met Artikel 3 van de Kopersvoorwaarden erkent u dat als u ons niet binnen deze periode van drie (3) dagen op de hoogte stelt, wij de klacht mogelijk niet beoordelen en wij de Verkoper zullen betalen.

Neem contact op met de verkoper: ga naar Mijn gewonnen kavels en klik op 'Bestelgegevens' om de bestelpagina voor die verkoop weer te geven. Klik vervolgens op 'Neem contact op met de verkoper' om een bericht te sturen naar de Verkoper.

Neem contact op met Catawiki: neem contact op met onze Klantenservice door ons een e-mail te sturen via het contactformulier in het betreffende helpcentrum artikel. 

Als er zelfs met onze steun geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, zullen we handelen in overeenstemming met Artikel 14 van onze Gebruiksvoorwaarden. Dit omvat ons recht om te beslissen om een Koper terug te betalen of om de Verkoper uit te betalen. Ondanks onze beslissing staat het u echter vrij om uw rechten op grond van of uw claim(s) met betrekking tot het Verkoopcontract rechtstreeks met de Verkoper te bespreken.

Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op