Voorwaarden en beleid
Kopersvoorwaarden

Catawiki biedt een platform waarop u speciale objecten kunt ontdekken, kopen en verkopen. Het is zeer belangrijk voor ons dat ons platform betrouwbaar en veilig is voor zowel kopers als verkopers, om de best mogelijke klantervaring te garanderen. Dit vereist dat onze Kopers de regels die zijn vastgelegd in deze Kopersvoorwaarden accepteren en naleven. De Kopersvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden

Let op, de beschikbaarheid van onze Diensten is beperkt tot een aantal landen. Hier vindt u een lijst met landen die worden ondersteund.

Deze Kopersvoorwaarden beschrijven uw rechten en plichten onder het Verkoopcontract dat u met Verkopers aangaat bij het winnen van een Kavel. In onze Verkopersvoorwaarden vindt u de rechten en plichten van Verkopers onder een dergelijk Verkoopcontract.

Voor meer informatie over termen met een hoofdletter die in dit document worden gebruikt, kunt u onze Gebruiksvoorwaarden raadplegen. 

Artikel 1: Kopen van Kavels

Het is geweldig dat u geïnteresseerd bent in het kopen van Kavels op ons online Verkoopplatform! Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het volgende voordat u gebruik maakt van onze Diensten: 

 • De Koper en de Verkoper van een Kavel sluiten een Verkoopcontract. Als uw Bod aan het einde van de Online Veiling het hoogste is, sluit u automatisch een Verkoopcontract met de Verkoper van het Kavel en beschouwen wij u als de Koper. Als de Verkoper echter een Minimumprijs heeft ingesteld en uw Bod lager is dan deze minimumprijs, wint u het Kavel niet en wordt er geen Verkoopcontract gesloten. 
 • Wij brengen een vergoeding in rekening voor het gebruik van onze Diensten. Als u een Kavel wint, betaalt u ‘Koperscommissie’ van 9% van de Koopsom (inclusief btw, indien van toepassing). Deze commissie wordt toegevoegd aan de Koopsom.
 • Kopers moeten transportkosten en eventuele extra importkosten (bijv. btw, importheffingen) betalen. U accepteert en aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor het controleren of er een specifieke regel of beperking van toepassing is op de import van een object in uw land.

Artikel 2: Betalen voor Kavels

Als u een Kavel heeft gewonnen en uw Bod de Minimumprijs heeft bereikt, kunt u zich de trotse Koper van dat kavel noemen. De volgende stap is om het Kavel te betalen in overeenstemming met onze instructies. Hieronder vindt u onze betalingsregels.

 • Na het winnen van uw Kavel moet u binnen drie (3) dagen betalen. Binnen drie (3) dagen na afloop van de Online Veiling bent u verplicht om (i) de Koopsom en de transportkosten (indien van toepassing) te betalen aan de Verkoper en (ii) de Koperscommissie aan ons te betalen. Deze betalingstermijn kan nooit als een fatale termijn worden beschouwd. Dit betekent dat een ingebrekestelling vereist is voordat de Verkoper het Koopcontract kan ontbinden. U moet ervoor zorgen dat de Verkoper de volledige Koopsom ontvangt en wij het volledige bedrag van de Koperscommissie ontvangen. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle kosten (zoals bankkosten), belastingen (zoals bronbelasting), rechten en verschuldigde heffingen. 
 • U garandeert dat uw aankoop legitiem is. U garandeert dat u het Kavel niet koopt als onderdeel van een nep-transactie waarmee u en/of derden de gehele of gedeeltelijke aankoopprijs kunnen overboeken en het betrokken geld kunnen witwassen.

Meer informatie over uw betalingsopties vindt u in ons Helpcentrum.

Artikel 3: Levering of ophalen van Kavels

Voor de meeste Kavels in onze veilingen zal de Verkoper de item(s) verzenden naar het adres dat is gekoppeld aan uw Account. Het kan echter zijn dat u het Kavel op moet halen. Controleer daarom altijd de verzendgegevens in de beschrijving van het Kavel.

 • Zorg ervoor dat uw adres correct is voor levering. De Verkoper zal uw Kavel verzenden naar het adres in uw Account. We vragen de Verkoper om het Kavel te verzenden zodra uw betaling is ontvangen.
 • Als er problemen zijn, neem dan binnen drie (3) dagen na levering contact met ons op. Zodra de track & trace code aantoont dat het Kavel is afgeleverd, heeft u drie (3) dagen de tijd om ons te informeren over eventuele problemen met betrekking tot het Kavel. Als het Kavel opgehaald dient te worden, vragen we u ons binnen drie (3) dagen na afhaling op de hoogte te stellen van eventuele problemen met betrekking tot het Kavel. Als u ons niet binnen deze periode van drie (3) dagen op de hoogte brengt, accepteert u dat we de klacht niet zullen beoordelen en dat de Verkoper de betaling zal ontvangen.
 • Als er problemen zijn met de verzending vragen we u om rechtstreeks met de Verkoper naar een oplossing te zoeken. Catawiki heeft het recht om de handtekening van ontvangst en/of Track & Trace afleverbevestiging op de afleverlocatie als bewijs te beschouwen dat u het Kavel heeft ontvangen. Als er een probleem is met de levering van een Kavel en u komt niet tot een oplossing met de Verkoper, vragen we u samen te werken met de Verkoper aan een onderzoek door het verzendbedrijf. Een lopend onderzoek doet geen afbreuk aan ons recht om te beslissen of de Koopsom aan u zal worden terugbetaald of aan de Verkoper zal worden betaald.
 • Het ophalen regelen met de Verkoper. Als u een Kavel heeft gewonnen dat moet worden opgehaald, moet u het kavel binnen vijf (5) werkdagen na uw aankoop (laten) ophalen, tenzij u anders met de Verkoper bent overeengekomen. Deze ophaaltermijn zal nooit worden beschouwd als een fatale termijn. Als u het Kavel niet ophaalt in overeenstemming met onze instructies of uw overeenkomst met de Verkoper, accepteert u dat we de Verkoper kunnen betalen of de transactie in ons systeem kunnen annuleren.
 • Catawiki kan transacties annuleren als de Verkoper het kavel niet levert. Als de Verkoper het Kavel niet aflevert in overeenstemming met zijn verplichtingen onder de Verkopersvoorwaarden of de Kavelbeschrijving, sturen we de Verkoper meerdere herinneringen. Als de Verkoper niet handelt in overeenstemming met onze instructies, stemt u ermee in en accepteert u dat we de transactie in ons systeem kunnen annuleren. Annulering van de transactie is niet hetzelfde als een ontbinding van het Verkoopcontract. Als we de transactie hebben geannuleerd, staat het u vrij om u rechtstreeks bij de Verkoper op uw rechten onder het Verkoopcontract te beroepen.

Heeft u vragen over de verzending of het ophalen? Bekijk ons Helpcentrum.

Artikel 4: Het niet nakomen van uw verplichtingen jegens de Verkoper

Als u uw verplichtingen jegens de Verkoper onder het Verkoopcontract niet nakomt, bent u in verzuim en heeft de Verkoper het recht om het Verkoopcontract te ontbinden. Wij kunnen u een ingebrekestelling en een kennisgeving van ontbinding sturen namens de Verkoper, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen. In dat kader bestaan uw verplichtingen uit het compenseren van de schade van de Verkoper, onverminderd andere rechten die de Verkoper heeft.

Artikel 5: Niet nakomen van uw verplichtingen jegens Catawiki

Als u uw verplichtingen jegens Catawiki onder de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, kunnen we besluiten de transactie van het betreffende Kavel te annuleren. Deze annulering is niet hetzelfde als een ontbinding van het Verkoopcontract. Als we de transactie annuleren, kunnen we u aansprakelijk stellen voor alle schade en kosten die we hierdoor lijden en/of maken. Dit betekent dat u ons nog steeds de Koperscommissie verschuldigd bent. Ook bent u aansprakelijk voor het bedrag van de Verkoperscommissie dat we hebben misgelopen door de annulering van de transactie.

Gevolgen van het niet naleven van onze Gebruiksvoorwaarden

Om onze eigen rechten en die van andere Gebruikers zeker te stellen (bijvoorbeeld als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt), hebben we te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht om (a) uw uitbetaling of terugbetaling op te schorten, (b) uw betaling in te houden, (c) een financiële vordering van ons op u te verrekenen met een financiële vordering van u op ons. Als een van deze acties wordt gereguleerd door dwingend (consumenten)recht, kunnen we dit alleen doen in overeenstemming met dergelijk dwingend recht.

In aanvulling op het bovenstaande, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of (i) als u onze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, (ii) u herhaaldelijk slechte beoordelingen heeft ontvangen of we op de hoogte zijn gebracht van problemen met uw houding of gedrag, of (iii) wij geloven te goeder trouw dat ze nodig zijn om ons Online Platform of andere gebruikers te beschermen of om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, kunnen we de volgende maatregelen nemen:

 • Uw autorisaties om op Kavels te bieden en/of Kavels te verkopen tijdelijk of permanent beperken
 • Een speciale status die aan uw Account is gekoppeld, tijdelijk of permanent intrekken
 • Uw toegang tot uw Account tijdelijk of permanent beperken
 • Als u (i) ons niet binnen een redelijke termijn na ons eerste verzoek heeft voorzien van geldige bank- of identificatiegegevens, (ii) bent gemarkeerd door onze Betaalprovider, of (iii) niet door een PEP of sanctielijst-controle bent gekomen, bent u in gebreke en kan (a) iedere betaling (inclusief een terugbetaling) worden onthouden of (b) verliest u het recht om betalingen te ontvangen (inclusief een terugbetaling)
 • Als u met uw creditcard voor een Kavel heeft betaald en, hoewel de Verkoper niet in gebreke was, u een succesvolle terugvordering heeft ingediend, mogen we (i) uw Account blokkeren, (ii) alle vorderingen op u verrekenen, (iii) eventuele toekomstige betalingen aan u blokkeren en (iv) een juridische procedure tegen u starten.

Als onze overeenkomst wordt beëindigd of de toegang tot uw Account wordt opgeschort terwijl u nog bepaalde verplichtingen heeft jegens een Verkoper onder een Verkoopcontract, kunnen we de transacties in ons systeem annuleren en de Verkoopcontracten namens de relevante Verkoper(s) ontbinden.

We mogen ook een financiële boete opleggen van € 1.000 (duizend euro) voor elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd ons recht om de werkelijke schade te verhalen. We proberen eerst een waarschuwing te geven alvorens deze boete op te leggen. In het geval van een ernstige overtreding zullen wij de boete echter zonder voorafgaande kennisgeving opleggen. De sanctie zal toenemen met 10% voor elke daaropvolgende overtreding van onze Gebruiksvoorwaarden. Indien mogelijk zullen we deze boete verrekenen in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 6: Herroepingsrecht

Consumenten kunnen zich beroepen op wettelijke garantie van conformiteit van het Kavel. Afhankelijk van uw woonplaats heeft u bovendien het recht om uw aankoop zonder reden te annuleren en terug te sturen.

 • Het EU herroepingsrecht kan van toepassing zijn op uw Verkoopcontract. Consumenten die woonachtig zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte en een Kavel kopen van een Professionele Verkoper hebben het recht om de aankoop zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van het Kavel (de ‘afkoelingsperiode’) te annuleren.
 • Als u gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet u het Kavel terugsturen naar de Verkoper. Onder het herroepingsrecht moet u het Kavel binnen 14 dagen na uw kennisgeving van herroeping terugsturen. Het Kavel moet aan de Verkoper worden geretourneerd met alle bijbehorende accessoires die zijn geleverd en, indien mogelijk, in de originele staat en verpakking. U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van het Kavel als die het gevolg is van een handeling die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en de werking van het Kavel vast te stellen. De volledige Koopsom, inclusief verzendkosten, en de Koperscommissie worden aan u terugbetaald. U zult echter de directe kosten dragen voor het terugsturen van het Kavel.
 • Het herroepingsrecht is mogelijk niet van toepassing op uw aankoop. Let op: bepaalde producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, zoals, maar niet beperkt tot, goud, diamanten, bullions en andere producten met fluctuerende prijzen, producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

  Meer informatie over het herroepingsrecht kunt u vinden in ons Herroepingsrechtbeleid.

Artikel 7: Interne communicatie
U kunt ons interne berichtensysteem gebruiken om rechtstreeks met een Verkoper te communiceren. Dit systeem is een geweldige manier om de levering van een Kavel te regelen. Houd er rekening mee dat dit systeem niet mag worden gebruikt voor de volgende activiteiten:

 • Het verzenden van ongevraagde advertenties of promoties, verzoeken om donaties of spam
 • Beledigen, intimideren, of discrimineren van andere Gebruikers
 • Het sluiten van een verkoopovereenkomst met een Gebruiker zonder bemiddeling van Catawiki, met als doel het vermijden van commissie

Wilt u een Verkoper feedback geven over een Kavel dat u gekocht heeft? Ons Feedbackbeleid is van toepassing op alle feedback die u wilt geven.

Artikel 8: Geschillen met andere Gebruikers
We verwachten dat Gebruikers onderlinge geschillen zelf proberen op te lossen. Indien nodig zullen wij ons redelijk inspanningen om te bemiddelen tussen u en de Verkoper. Klachten en geschillen tussen u en de Verkoper moeten daarom zo snel mogelijk aan ons worden gemeld.

Neem contact op met de Verkoper: om de Verkoper te contacteren, gaat u naar Mijn gewonnen kavels  en selecteert u de relevante bestelling. U kunt dan klikken op 'Neem contact op met de Verkoper' om een bericht te sturen naar de Verkoper.

Neem contact op met Catawiki: Neem contact op met onze Klantenservice door een e-mail te sturen via ons contactformulier

Als er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, zelfs met onze steun, gaat u ermee akkoord dat wij het laatste woord hebben in overeenstemming met Artikel 14 van de Gebruiksvoorwaarden. Ondanks onze beslissing staat het u echter vrij om uw rechten op grond van of uw claim met betrekking tot het Verkoopcontract rechtstreeks met de Verkoper te bespreken.  

Artikel 9: Royalties voor wederverkoop

Indien een Kavel een origineel kunstwerk betreft is mogelijk een volgrechtvergoeding verschuldigd aan de kunstenaar op grond van toepasselijk auteursrecht. In die gevallen zal u de volgrechtvergoeding voldoen los van het feit of u een professionele kunsthandelaar bent of niet. U zult de volgrechtvergoeding voldoen direct aan de kunstenaar dan wel aan de vertegenwoordiger van de kunstenaar, of op eerste verzoek terugbetalen aan de partij die de volgrechtvergoeding aan de kunstenaar dan wel de vertegenwoordiger heeft voldaan. Dergelijke terugbetaling omvat de volledige volgrechtvergoeding en enige andere gerelateerde kosten, onkosten, heffingen of belastingen.

Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op