Richtlijnen voor handhavingsverzoeken

Deze richtlijnen voor wetshandhaving bevatten de voorwaarden voor het proces van Catawiki betreffende informatieaanvragen van wetshandhavingsinstanties. Elk verzoek dat we ontvangen van wetshandhavingsinstanties moet aan deze voorwaarden voldoen. Wetshandhavingsfunctionarissen kunnen contact met ons opnemen over deze richtlijnen via: lawenforcement@catawiki.com.

1. Catawiki B.V. is verantwoordelijk voor informatieverzoeken

Catawiki B.V. is een in Nederland geregistreerd en gevestigd bedrijf dat een online veilingplatform biedt aan gebruikers wereldwijd. De entiteit Catawiki B.V., als gegevensbeheerder, is verantwoordelijk voor het verwerken van alle verzoeken om openbaarmaking van gegevens van wetshandhavingsinstanties met betrekking tot gebruikers- en/of transactiegegevens. Daarom moeten alle informatieverzoeken worden gericht aan Catawiki B.V., zelfs als we een lokale entiteit hebben die is gevestigd in een land waar de verzoekende wetshandhavingsautoriteit vandaan komt. We zullen geen informatie verstrekken als het verzoek niet aan Catawiki B.V. gericht is.

2. Informatie die door Catawiki B.V. wordt opgeslagen

De privacy en bescherming van persoonlijke gegevens van onze gebruikers is erg belangrijk voor ons. Desalniettemin zullen we wetshandhavingsinstanties natuurlijk zoveel mogelijk ondersteunen als we verplicht worden om dit te doen en daartoe in staat zijn. Het kan gebeuren dat we de gevraagde informatie niet hebben of niet volledig in ons systeem hebben opgeslagen. Bankgegevens worden bijvoorbeeld niet door Catawiki opgeslagen en we kunnen de autoriteiten alleen gehashte financiële informatie, (alleen de laatste 4 cijfers van je bankrekeningnummer), geven die we van onze betaaldienstverlener ontvangen.

Verdere informatie over het soort persoonlijke informatie dat we verzamelen en opslaan, is te vinden in ons Privacybeleid. Over het algemeen zullen wij reageren op een geldig en correct aangemeld verzoek voor zover toegestaan door onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en toepasselijke wetgeving.

3. Verzoek van Nederlandse wetshandhavingsinstanties

Wij verzoeken Nederlandse autoriteiten met toezichthoudende- en onderzoeksbevoegdheden om ons te voorzien van een bevelschrift, gerechtelijk bevel of een ander juridisch bindend bevel om ons te verplichten de (persoonlijke) data van een gebruiker te verstrekken. Aan alle voorwaarden vermeld in sectie 5 moet zijn voldaan voordat we de gevraagde informatie kunnen verstrekken.

4. Verzoeken van wetshandhavingsinstanties buiten Nederland

Rechtshandhavingsautoriteiten buiten Nederland kunnen, indien van toepassing, een Europees onderzoeksbevel (EOB), een verzoek om wederzijdse rechtshulp of rogatoire commissie indienen bij de Nederlandse autoriteiten. Als alternatief kunnen niet-Nederlandse wetshandhavingsinstanties rechtstreeks bij Catawiki B.V. een verzoek indienen. In aanvulling op de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf 5, moeten dergelijke verzoeken minimaal:

- gerelateerd zijn aan handelingen met betrekking tot goederen die zijn of worden uitgevoerd door een (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die wordt onderworpen aan onderzoeken in gerechtelijke procedures in het land van waaruit het verzoek wordt gedaan
- zijn afgegeven door - op zijn minst - een officier van justitie, de gerechtelijke politie of een andere bevoegde overheidsinstantie bij de uitoefening van hun officiële taken
- betrekking hebben op een vermeende criminele handeling die strafbaar is volgens het strafrecht van het verzoekende land
- nauw afgestemd zijn op een legitieme wetshandhavingsbehoefte
- worden gemaakt met behulp van de juiste juridische procedure voor het rechtsgebied waarin het vermeende misdrijf heeft plaatsgevonden

5. Welke informatie moet in het verzoek worden opgenomen?

We zullen alleen verzoeken behandelen die zijn gericht aan Catawiki B.V. Verzoeken gericht aan Catawiki of Catawiki Services worden niet verwerkt.

We zullen ook alleen aanvragen verwerken die aan de volgende voorwaarden voldoen. Het verzoek moet formeel geschreven zijn, in PDF-formaat zijn en het moet het volgende bevatten:

- de duidelijke grond voor de rechtsgrondslag van het verzoek en een (korte) samenvatting van het onderzoek
- een duidelijke beschrijving van de natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens informatie wordt gevraagd. Let op: we kunnen alleen gebruikers in ons systeem vinden als we specifieke gegevens van die persoon hebben, zoals - een gebruikersnaam, volledige naam of een e-mailadres
- een duidelijk overzicht van de specifieke datapunten die nodig zijn voor het onderzoek en de periode waarbinnen de informatie wordt opgevraagd. Het opvragen van 'alle gegevens van deze gebruiker' is niet specifiek genoeg
- de verwachte antwoordperiode. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren om de informatie te verzamelen als de omvang van het verzoek groot is
- de naam en handtekening van de instantie van afgifte, badge-/ID-nummer van de verantwoordelijke agent of functionaris, e-mailadres en een rechtstreeks telefoonnummer

Wees zo specifiek mogelijk en onthoud dat alle verzoeken om informatie redelijk, evenredig en noodzakelijk moeten zijn voor het aangegeven doel.

6. Waar moet je je verzoek naartoe sturen?

Elk informatieverzoek van een wetshandhavingsinstantie moet worden verzonden naar lawenforcement@catawiki.com vanaf een officieel e-mailadres van de autoriteit. Als je het rapport op een andere manier verzendt, kan ons antwoord vertraagd worden.

7. Belangrijke details

Houd alsjeblieft rekening met het volgende:

- Onze klantenservice is niet gemachtigd om informatie per telefoon of e-mail te verstrekken buiten de procedure die in deze richtlijnen is vastgelegd.
- We zullen alleen reageren op verzoeken die worden verzonden in overeenstemming met deze richtlijnen.
- We behouden ons het recht voor om onze gebruikers op de hoogte te stellen van een verzoek, behalve wanneer het verstrekken van een dergelijke kennisgeving wettelijk verboden is.