Voorwaarden en beleid
Verkopersvoorwaarden

Catawiki biedt een Online Verkoopplatform waar u bijzondere objecten kunt verkopen aan Kopers van over de hele wereld. Het is erg belangrijk voor ons dat ons Online Verkoopplatform betrouwbaar en veilig is voor zowel Kopers als Verkopers. Daarom hebben we een aantal belangrijke regels geïmplementeerd voor het verkopen op Catawiki (de 'Verkopersvoorwaarden').

Deze Verkopersvoorwaarden beschrijven ook uw rechten en verplichtingen onder het Verkoopcontract dat u rechtstreeks met Kopers van uw Kavels aangaat. Door akkoord te gaan met deze Verkopersvoorwaarden, gaat u er vooraf mee akkoord dat de bovengenoemde rechten en plichten deel uitmaken van elk Verkoopcontract en dat u gebonden bent aan deze voorwaarden jegens Koper. Bijgevolg kunnen de Verkopersvoorwaarden tegen u en/of door u worden ingeroepen als onderdeel van het Verkoopcontract. Dergelijke voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden in het Verkoopcontract die daarmee onverenigbaar zijn. In onze Kopersvoorwaarden vindt u bepaalde rechten en plichten van Kopers onder het Verkoopcontract.

Voor de termen met een hoofdletter die in dit document worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd, vindt u de betekenis die eraan is toegekend in onze Gebruiksvoorwaarden


Artikel 1: Registreren als Verkoper
Voordat u Kavels kunt aanbieden voor onze Online Veilingen, moet u zich registreren als Verkoper:

 • U heeft een Verkopersaccount nodig. Wanneer u zich registreert als Verkoper, bent u verplicht om naar waarheid te vermelden of u zich registreert als een particulier of in een professionele hoedanigheid, in overeenstemming met onze Overeenkomst voor Professionele Verkopers (wordt periodiek herzien). Als u ons Online Verkoopplatform gebruikt om Kavels te verkopen met betrekking tot uw handel, bedrijf, ambacht of professionele activiteit (als een 'Professionele Verkoper'), of als we besluiten dat u voldoet aan de criteria om als Professionele Verkoper te worden beschouwd, moet u zich registreren als Professionele Verkoper en verschijnt er een 'Pro'-pictogram naast uw gebruikersnaam bij de Kavels die u aanbiedt.

 • We kunnen u vragen om u nader te identificeren. Om op ons Online Verkoopplatform te verkopen, kunnen we u vragen om aanvullende identificatiegegevens te verstrekken. U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd om een kopie van uw ID, uw bankrekeningnummer, geboortedatum en, indien van toepassing, Kamer van Koophandel en btw-identificatienummer, in overeenstemming met ons Privacybeleid. Onze betaaldienstverlener heeft deze informatie mogelijk ook nodig voordat u kunt verkopen of betalingen kunt ontvangen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke weigering om de gevraagde informatie te verstrekken weigeringsgronden zijn voor Catawiki om Diensten te verlenen.

 • Wij brengen kosten in rekening voor het gebruik van onze Diensten. De verkoperscommissie bedraagt 12,5% (twaalfeneenhalf procent) van de Koopsom ('Verkoperscommissie'), die in mindering wordt gebracht op de uitbetaling van de Koopsom. Indien van toepassing, wordt de Verkoperscommissie verhoogd met btw, belastingen (zoals bronbelasting), accijns en heffingen die verschuldigd kunnen zijn. Wij verlenen ook diensten aan de Koper en brengen daarvoor eveneens kosten in rekening. Door deze Verkopersvoorwaarden te accepteren, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij zowel de Verkoper als de Koper kosten in rekening brengen voor dezelfde transactie. Raadpleeg onze Gebruiksvoorwaarden en de Kopersvoorwaarden voor meer informatie.

 • Verkopers zijn als enige verantwoordelijk voor de Kavels die zij te koop aanbieden. Onze experts bepalen de geschiktheid van het Kavel om te worden verkocht op ons Online Verkoopplatform uitsluitend op basis van een online beoordeling van de Kavelbeschrijving, foto's en/of video's van de Kavels die door Verkopers worden verstrekt. De Verkoper is de partij die een Kavel te koop aanbiedt, niet Catawiki, en de Verkoper blijft verantwoordelijk voor de naleving van onze Richtlijnen indienen objecten, de conformiteit, kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, herkomst en authenticiteit van de Kavels die zij te koop aanbieden en voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de Kavelbeschrijvingen en de foto's. Catawiki speelt alleen een faciliterende en ondersteunende rol door ons Online Verkoopplatform en aanvullende diensten voor- en na de verkoop aan te bieden.

 • Professioneel verkopen. Als u ons Online Verkoopplatform gebruikt als Professionele Verkoper, bent u verplicht om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het verkopen als Professionele Verkoper, u in de juiste hoedanigheid te registreren en alle vereiste informatie te verstrekken bij het registreren.

  • Wij verwachten dat u uw btw-verplichtingen nakomt. Om voor btw-doeleinden als Professionele Verkoper te worden behandeld, bent u verplicht ons een geldig btw-identificatienummer te verstrekken. Als u buiten de EU bent gevestigd en geen btw-identificatienummer heeft, moet u tot tevredenheid van Catawiki alternatief bewijs leveren dat u ons Online Verkoopplatform professioneel gebruikt (bijvoorbeeld om zaken te doen, of een ambacht of andere professionele activiteit uit te kunnen voeren). U erkent dat u voor al het gebruik via dat Account wordt aangewezen als Professionele Verkoper. Uw account moet up-to-date zijn, met details over uw geregistreerde adres, uw btw-identificatienummer en elke locatie van waaruit u uw Kavels verzendt. Als Catawiki vaststelt, of informatie ontvangt waaruit blijkt dat u niet aan uw btw-verplichtingen voldoet, of als u onjuiste informatie verstrekt waardoor Catawiki de btw niet correct kan innen in gevallen waarin Catawiki verplicht is btw te innen, kan uw Account worden geblokkeerd voor verkoop en kunnen uw actieve Kavels uit de veiling worden verwijderd.

  • We verwachten dat u voldoet aan onze Overeenkomst voor Professionele Verkopers. Om u te helpen bepalen of u in aanmerking komt om als Professionele Verkoper te worden beschouwd, kunt u onze Overeenkomst voor Professionele Verkopers raadplegen. Zorg ervoor dat uw Verkoper status altijd in overeenstemming is met de richtlijnen die daar worden gegeven. U erkent dat als u zich op een bepaald moment valselijk identificeert als een particuliere verkoper op ons Online Verkoopplatform, Catawiki door de belastingdienst aansprakelijk kan worden gesteld voor het verkeerd weergeven van de btw (met mogelijke boetes als gevolg). U zult ons volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor dergelijke claims en de daarmee verband houdende kosten en schade. Lees onze Overeenkomst voor Professionele Verkopers voor meer informatie.

  • We verwachten dat u zich houdt aan het herroepingsrecht van de EU en andere wetgeving inzake consumentenbescherming. Als u ons Online Verkoopplatform als Professionele Verkoper gebruikt, erkent en aanvaardt u dat in bepaalde gevallen Kopers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk worden beschermd door bepaalde consumentenwetten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het feit dat Kopers gebruik kunnen maken van het 'herroepingsrecht' met een bedenktermijn van 14 dagen. U zult volledig met ons samenwerken in dit proces. Lees ons Herroepingsbeleid voor meer informatie. 


Bent u niet bent geregistreerd als Professionele Verkoper, maar hebben we een reden om aan te nemen dat u ons Online Verkoopplatform op professionele wijze gebruikt, dan hebben we het recht om u als Professionele Verkoper te beschouwen voor alle gedane en toekomstige verkopen via het relevante Account en kunnen we ingrijpen door uw Verkoper status in uw Account te wijzigen. Dit betekent onder andere dat u zich zult moeten houden aan het EU Herroepingsrecht. 


Artikel 2: Kavels aanbieden voor de veiling

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het volgende wanneer u Kavels te koop aanbiedt in onze Online Veilingen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het volgende:

 • Wij zullen de geschiktheid van uw Kavel bepalen. Wij zullen beslissen welke Kavels geschikt zijn om te worden verkocht op ons Online Verkoopplatform. We nemen deze beslissing naar eigen goeddunken en houden rekening met factoren als de aantrekkelijkheid, de zeldzaamheid, de mogelijke verkoopprijs en de verwachte vraag naar het betreffende Kavel. We kunnen Kavels weigeren zonder opgaaf van reden (zelfs als een vergelijkbaar Kavel onlangs is geveild of momenteel wordt geveild in onze Online Veilingen). Lees alstublieft onze Richtlijnen indienen objecten om te controleren welke Kavels we wel en niet accepteren. Ongeacht de acceptatie van het Kavel door Catawiki, aanvaardt u dat alleen u uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de (conformiteit van het) Kavel en de beschrijving ervan zoals nader uiteengezet in deze Verkopersvoorwaarden.
 • We hebben een correcte, duidelijke en uitgebreide beschrijving van uw Kavel nodig. Wanneer u Kavels indient, dient u duidelijke en begrijpelijke informatie over het Kavel te verstrekken. Deze informatie moet minimaal de volgende informatie bevatten:
  • Een correcte, volledige en nauwkeurige beschrijving van het Kavel;
  • Informatie over de staat en classificatie van het Kavel, inclusief of deze al dan niet onder de margeregeling valt in het kader van de toepasselijke btw-wetgeving;
  • Informatie over het land van herkomst van het Kavel, met inbegrip van de vraag of het Kavel zich nog in het land van herkomst bevindt en, in voorkomend geval, wanneer het Kavel het land van herkomst heeft verlaten;
  • Duidelijke foto's die de ware, huidige staat (inclusief eventuele defecten of tekortkomingen), kenmerken en andere bijzonderheden van het Kavel nauwkeurig weergeven;
  • Alle beschikbare informatie en documentatie met betrekking tot de herkomst en authenticiteit van het Kavel en, indien van toepassing, een certificaat van echtheid;
  • De Minimumprijs, indien van toepassing (de optie om een Minimumprijs in te stellen is afhankelijk van de waarde van het Kavel);
  • Een indicatie van de werkelijke verzendkosten of invoerrechten (indien van toepassing); en
  • Alle andere eventuele voorwaarden met betrekking tot het Kavel.
 • U bent verantwoordelijk voor een correcte Kavelbeschrijving. De verantwoordelijkheid voor een correcte Kavelbeschrijving blijft bij u, ook als wij wijzigingen en/of aanvullingen op de beschrijving van het Kavel voorstellen of aanbrengen. U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om dit te doen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat een Kavel met zo volledig mogelijke informatie wordt aangeboden. We zullen uw Kavelbeschrijving bevestigen en u kunt al uw Kavels en beschrijvingen openen en bekijken in het verkoperscentrum in uw Account voordat de Online Veiling begint, inclusief eventuele wijzigingen of toevoegingen die we hebben aangebracht. U garandeert dat de uiteindelijke beschrijving die wordt gebruikt het Kavel nauwkeurig beschrijft en stemt ermee in dat we mogen aannemen dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen en/of toevoegingen die we vóór publicatie hebben aangebracht. Elke en alle aansprakelijkheid jegens een derde partij, inclusief de Koper, die voortvloeit uit of verband houdt met een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige Kavelbeschrijving (inclusief foto's en/of video's) berust uitsluitend bij u en u zult Catawiki volledig schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle claims, schade en kosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid. 
 • U bent er verantwoordelijk voor dat het Kavel overeenkomt met de beschrijving. U garandeert dat elk Kavel dat u ter veiling aanbiedt in overeenstemming is met de Kavelbeschrijving, foto's en/of video’s en ander materiaal dat is geüpload en dat elk Kavel voldoet aan de redelijke verwachtingen die een Koper van een dergelijk Kavel mag hebben.
 • U bent verantwoordelijk voor uw prestaties onder het Verkoopcontract. U garandeert dat eventuele voorwaarden met betrekking tot uw aanbieding niet in strijd zijn met het Verkoopcontract en de Gebruiksvoorwaarden. Indien u de mogelijkheid heeft om aanvullende voorwaarden toe te voegen aan het standaard Verkoopcontract, bent u verplicht om zorgvuldig na te gaan of uw voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast dient u er specifiek op te letten dat (i) uw voorwaarden overeenkomen met de voorwaarden van het Verkoopcontract zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden; en (ii) uw voorwaarden in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, inclusief consumentenwetten.
 • U garandeert dat u gerechtigd en geautoriseerd bent om het Kavel te verkopen. Door een Kavel aan te bieden en te verkopen, garandeert u dat u (i) geen wet- en regelgeving overtreedt en zult overtreden, inclusief eventuele economische sancties en wet - en regelgeving die op u en Catawiki van toepassing zijn, (ii) geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief contractuele rechten en (intellectuele) eigendomsrechten, (iii) niet handelt op een manier die in het algemeen frauduleus is en (iv) niet handelt op een manier die onwettig en/of frauduleus is jegens derden of Catawiki. U garandeert ook dat het aanbieden en verkopen van het Kavel een echte en authentieke transactie is. Om specifieker te zijn, u garandeert dat u het Kavel niet aanbiedt als onderdeel van een nep-transactie, waardoor de Koper, uzelf en/of derden een bedrag kunnen overmaken en het betrokken geld witwassen.
 • In overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van import- en export controle. U bent er verantwoordelijk voor dat het Object voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van import- en export controle. Indien vereist, verkrijgt u import-/export goedkeuringen en licenties die nodig zijn voor de verkoop van het Kavel en levert u documentatie die de naleving van die wet- en regelgeving aantoont. Catawiki is niet aansprakelijk als de Verkoper het nalaat om a) een exportvergunning te verstrekken; b) enige latere interpretatie van toepasselijke import, export of wet- of regelgeving of; c) vertragingen en/of annuleringen als gevolg van de onjuistheid van de toepasselijke import-/export wet- en regelgeving.
 • Intrekking van Kavels voor of tijdens de Online Veiling. U kunt Kavels intrekken totdat de Kavels op ons Online Verkoopplatform zijn gepubliceerd en zichtbaar zijn voor Gebruikers. Daarna kunt u de voorwaarden die aan het aanbod zijn verbonden niet meer wijzigen of het Kavel intrekken. Als de Online Veiling is begonnen en wij na zorgvuldige overweging besluiten om (i) de Kavelbeschrijving te wijzigen of foto's te verwijderen in geval van een kennelijke schrijffout of misslag of (ii) uw Kavel uit een Online Veiling te verwijderen (altijd alleen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden), bent u volledig aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien en u vrijwaart ons voor alle claims van een derde partij (inclusief een Koper), kosten en vergoedingen die Catawiki lijdt of maakt als gevolg van het verwijderen van uw Kavel van een Online Veiling. Als u wilt dat wij een Kavel verwijderen nadat het op de Online Veiling is gepubliceerd, moet u ons documenten, bestanden of andere vormen van bewijs verstrekken met de reden waarom het Kavel moet worden verwijderd. U moet het relevante bewijs leveren zodra we hierom vragen. Als we besluiten dat het bewijs voldoende is, zullen we overleggen met bieders en kunnen we, naar eigen goeddunken, het Kavel uit de veiling verwijderen.
 • Rangschikking van Kavels door onze Experts. Onze experts bepalen op basis van hun expertise en bepaalde criteria de rangschikking van de Kavels zoals ze worden weergegeven op ons Online Verkoopplatform. U vindt onze criteria hier.

Meer informatie over het aanbieden van Kavels, inclusief de rangschikking van Kavels, vindt u in ons Helpcentrum.


Artikel 3: Kavels in de veiling

Nadat we uw Kavel hebben geaccepteerd en in een veiling hebben geplaatst, kunnen andere Gebruikers hierop bieden. Door te verkopen op ons Online Verkoopplatform, gaat u akkoord met de volgende regels:

 • De Koper en de Verkoper van een Kavel sluiten een Verkoopcontract. Aan het einde van een Online Veiling gaat u automatisch een Verkoopcontract aan met de hoogste bieder (de Koper) van het Kavel. Dit is niet het geval als u een Minimumprijs heeft ingesteld en het hoogste Bod lager is dan de Minimumprijs. 

 • Het is niet toegestaan om op uw eigen Kavels te bieden (shill biedingen). Het is niet toegestaan om te bieden op uw eigen Kavels of de Kavels van iemand die met u verbonden is. Het is ook niet toegestaan om iemand die met u verbonden is op uw Kavels te laten bieden of iemand opdracht te geven om op uw Kavels te bieden. Dit worden shill-biedingen genoemd.

 • Kavels die u op ons Online Verkoopplatform aanbiedt, worden hier exclusief aangeboden. U zult geen Kavels aanbieden via andere verkoopkanalen terwijl ze worden aangeboden op ons Online Verkoopplatform. U verwijdert Kavels van andere websites, waaronder online platforms en uw eigen of andermans (web)winkels als deze zich in een van onze Online Veilingen bevinden. Deze beperking is nodig, omdat het verkopen van een Kavel via een ander verkoopkanaal terwijl het zich in een van onze Online Veilingen bevindt, zou betekenen dat u dan niet aan uw leveringsverplichting onder het Verkoopcontract kunt voldoen. Catawiki en de Koper moeten erop kunnen vertrouwen dat u altijd uw verplichtingen uit het Verkoopcontract zult nakomen.

 • Verplichting tot het betalen van commissie. Verkopers zijn ook verantwoordelijk voor het betalen van de Verkoperscommissie aan Catawiki als ze hun contactgegevens aanbieden of ernaar verwijzen, of vragen om de contactgegevens van een koper, met de bedoeling om buiten het platform van Catawiki om te verkopen, zelfs als het object niet op Catawiki wordt verkocht.

 • Rangschikking van Kavels in de zoekresultaten. De plaatsing en rangschikking van Kavels in zoekresultaten op ons Online Verkoopplatform kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de naam van de Online Veiling, de categorienaam, de bijzonderheden van het Kavel, de titel en ondertitel van het Kavel, de beschrijving van het Kavel en de (automatische) vertalingen van een van de zoekparameters.

In ons Helpcentrum vindt u de meestgestelde vragen over onze veilingen.


Artikel 4: Levering of ophalen van Kavels

Zodra uw Kavel is verkocht, vragen we de Koper om de Koopsom, de eventuele verzendkosten en de Veilingkosten te betalen. Zodra de Koper het volledige bedrag heeft betaald, laten we u dit weten zodat u het Kavel aan de Koper kunt leveren of het ophalen kunt regelen. De verzendgegevens in de Kavelbeschrijving bepalen of u het Kavel/de Kavels moet verzenden naar het adres dat is gekoppeld aan het Account van de Koper, of dat de Koper het Kavel bij u zal ophalen.

 • Het Kavel moet binnen drie (3) werkdagen na de datum van betaling worden verzonden of vervoerd. Tenzij u heeft afgesproken dat de Koper het Kavel ophaalt, dient u het Kavel zorgvuldig te verpakken en verzenden binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van onze betalingsbevestiging. U bent verantwoordelijk voor het correct verzenden van het Kavel naar de Koper en bent aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van een gebrekkige verzending. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van verzenddiensten die worden aangeboden of aanbevolen via ons Online Verkoopplatform, moet u de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder raadplegen. U gaat ermee akkoord dat wij nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de verzenddiensten die worden aangeboden of aanbevolen via ons Online Verkoopplatform. De opgegeven levertijd zal nooit worden beschouwd als een wettelijke limiet ('fatale termijn').

 • Uw Kavel moet worden verzonden met een geldige Track & Trace-code. We raden u daarbij ten zeerste aan om aangetekende en/of verzekerde verzending te gebruiken die geschikt is voor de waarde van uw Kavel, omdat u het risico draagt van beschadiging en/of verlies van uw Kavels totdat deze bezorgd zijn.

 • Uw Kavel moet worden verzonden vanaf het adres dat in uw Account is vermeld. U bent verplicht om het Kavel te verzenden vanaf het adres dat in uw Account staat vermeld. Als u het Kavel verzendt vanaf een ander adres, moet u alle kosten dekken die niet in rekening zouden zijn gebracht als het Kavel was verzonden vanaf het adres dat in uw Account is vermeld (zoals, maar niet beperkt tot, invoerrechten en heffingen). 

 • Dropshipping is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om een Kavel te ‘dropshippen’. U mag de verzending van het Kavel niet overdragen aan een derde partij, zoals de fabrikant, een groothandel, een detailhandelaar of een fulfilmentbedrijf, die het Kavel vervolgens rechtstreeks naar de Koper verzendt. 

 • Verzending van en naar landen die niet worden ondersteund. U kunt Kavels niet verkopen en/of verzenden vanuit landen die niet op de lijst staan met landen die ondersteund worden. Als u een Kavel verzendt vanuit een land dat niet wordt ondersteund, bent u in gebreke verliest u het recht op uitbetaling van de Koopsom. U mag geen gebruik maken van een verzendbedrijf of andere derde partij die zou kunnen leiden tot een overtreding van de wet - en regelgeving die van toepassing is op een van de partijen, inclusief eventuele wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Catawiki.

 • Wij vragen u contact op te nemen met de Koper als er problemen zijn met de verzending. Als het Kavel is vertraagd, verloren gaat en/of beschadigd raakt tijdens de verzending of transport en u komt niet tot een oplossing met de Koper, moet u meewerken aan een onderzoek door het verzendbedrijf/de transporteur. Een lopend onderzoek doet geen afbreuk aan ons recht om te beslissen of de Koopsom aan de Koper wordt terugbetaald of aan u wordt betaald op grond van artikel 14 van de Gebruiksvoorwaarden.

 • Het teveel aan verzendkosten moeten worden terugbetaald aan de Koper. Als de verzendkosten lager zijn dan het bedrag dat wordt aangegeven in de Online Veiling, moet u het teveel aan verzendkosten terugbetalen aan de Koper.

 • Boete in geval van niet-levering. Indien u nalaat het Kavel te leveren, heeft Catawiki het recht om, behoudens overmacht aan uw zijde, u een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van maximaal 25% van de Koopsom. Deze boete doet geen afbreuk aan ons recht om (verdere) schadevergoeding te eisen.

Heeft u vragen heeft over bezorgen of ophalen, neem dan een kijkje in ons Helpcentrum.


Artikel 5: Betaling van Kavels

U ontvangt de Koopsom (met aftrek van de Verkoperscommissie) nadat (i) de Koper de Koopsom, de verzendkosten (indien van toepassing) en de Veilingkosten heeft betaald, en (ii) we hebben bevestigd op basis van een Track & Trace of een andere vorm van bevestiging dat de Koper het Kavel heeft opgehaald of de Koper zijn aankoop heeft ontvangen. 

 • Wij kunnen de betaling vasthouden. Wij kunnen uw betaling opschorten als de Koper een geschil heeft gemeld als gevolg van bijvoorbeeld vermeende schade aan of niet-conformiteit van het Kavel.

 • Wisselkoersen kunnen van toepassing zijn. We stellen de wisselkoers voor elk Kavel in op wat deze is bij de aanvang van de Online Veiling. Ook als de wisselkoers verandert tijdens de Online Veiling, blijft de wisselkoers die wij hanteren de wisselkoers die bij aanvang van de veiling is vastgesteld. U accepteert dat u mogelijk een lagere (of hogere) Koopsom in uw eigen valuta wordt betaald dan als we de wisselkoers hadden gebruikt die van toepassing was aan het einde van de Online Veiling of toen de Koopsom werd betaald. We kunnen de Koopsom ook afronden op de dichtstbijzijnde hele valuta voordat we u betalen.

 • We kunnen transacties annuleren als de Koper niet betaalt. Als de Koper niet betaalt in overeenstemming met de verplichtingen onder de Kopersvoorwaarden, kunnen we de koper betalingsherinneringen sturen. Als de Koper niet binnen de gestelde tijd betaalt, ongeacht of Catawiki betalingsherinneringen heeft verzonden, stemt u ermee in en accepteert u dat we de transactie kunnen annuleren. Annulering van de transactie is niet hetzelfde als een ontbinding van het Verkoopcontract. Annulering van de transactie betekent dat de faciliterende rol van Catawiki bij het sluiten en/of uitvoeren van de Koopovereenkomst onmiddellijk en onherroepelijk eindigt. Zodra we de transactie hebben geannuleerd, kunt u besluiten om het Kavel opnieuw aan te bieden of rechtstreeks contact op te nemen met de Koper om uw rechten onder het Verkoopcontract af te dwingen. U gaat ermee akkoord dat wij nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor niet-betaling of late betaling door een Koper onder het Verkoopcontract of voor onze annulering van een transactie. 

 • Betalingen vallen onder de voorwaarden van onze betaaldienstverlener. We werken samen met betaaldienstverleners om alle betalingen op een veilige manier af te handelen. Betalingsdiensten op ons Online Verkoopplatform worden geleverd door onze betaaldienstverleners, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot Stripe en Payoneer, afhankelijk van het land waarin u zich bevindt. Deze betalingsdiensten zijn onderworpen aan de respectievelijke voorwaarden van onze betaaldienstverleners. Voor Stripe zijn de betaaldiensten onderworpen aan de Stripe Connected Account Agreement, die de Stripe Servicevoorwaarden omvat (gezamenlijk de ‘Stripe Services Agreement’). Voor betalingen die door Payoneer worden verwerkt, zijn de diensten onderworpen aan de Algemene voorwaarden van Payoneer. Door te verkopen op Catawiki, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze relevante voorwaarden, die periodiek kunnen worden herzien. Het ontvangen van betalingen kan afhankelijk zijn van het feit dat u alle door de relevante betaaldienstverlener vereiste gegevens invult, zoals uw geboortedatum en, als u een Professionele Verkoper bent, een KvK-nummer. Als de betaaldienstverlener een betaling blokkeert in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden, hebben we het recht om de transactie in ons systeem te annuleren en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief de wet- en regelgeving inzake economische sancties die van toepassing zijn op Catawiki, de koper terug te betalen. Wij kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade in verband met een dergelijke annulering of voor het niet naar behoren en tijdig aanbieden van betalingsdiensten door een betaaldienstverlener.

 • Wij behouden het recht voor om u niet te betalen. Als u niet heeft gehandeld in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden (u heeft bijvoorbeeld een Kavel verzonden vanuit een land dat niet ondersteund wordt of u heeft onze betaaldienstverlener niet de gevraagde identificatie-informatie verstrekt), behouden we ons het recht voor u niet te betalen voor het relevante Kavel. In deze gevallen stemt u ermee in en erkent u dat u elke claim die u tegen ons heeft voor dergelijke betalingen verliest.

 • Geen overtreding van de wet. U mag geen gebruik maken van een financiële instelling of andere derde partij die zou kunnen leiden tot een overtreding van de wet - en regelgeving die van toepassing is op een van de partijen, inclusief eventuele wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Catawiki.

Meer informatie over ons betalingsproces vindt u in ons Helpcentrum.


Artikel 6: Het niet nakomen van uw verplichtingen jegens de Koper.

Als u uw verplichtingen jegens de Koper onder het Verkoopcontract niet nakomt, bent u in verzuim en heeft de Koper het recht om het Verkoopcontract te ontbinden. Wij kunnen u een ingebrekestelling en een kennisgeving van ontbinding sturen namens de Koper, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen. In geval van ontbinding van het Verkoopcontract vergoedt u de schade van Koper, onverminderd eventuele overige rechten van Koper. Dit omvat het terugbetalen van de Koper voor de Koopsom die u al heeft ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze vergoeding. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw verplichtingen jegens de Koper liggen uitsluitend bij u. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de verplichting om Kavels te leveren in overeenstemming met de verstrekte Kavelbeschrijving video’s/foto’s en eventueel ander materiaal.


Artikel 7: Niet nakomen van uw verplichtingen jegens Catawiki

Als u uw verplichtingen jegens Catawiki onder de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, kunnen we besluiten de transactie van het betreffende Kavel te annuleren. Deze annulering is niet hetzelfde als een ontbinding van het Verkoopcontract en het staat de Koper vrij om zich rechtstreeks tot u te wenden om zijn rechten onder het Verkoopcontract te verkrijgen. Als we de transactie annuleren, kunnen we u aansprakelijk stellen voor alle schade en kosten die we hierdoor lijden en/of maken als gevolg van de annulering. Dit betekent dat u ons nog steeds de Verkoperscommissie verschuldigd bent, naast eventuele andere schade. U bent ook aansprakelijk voor het bedrag van de Veilingkosten dat we hebben gemist vanwege de annulering. 

Gevolgen van het niet naleven van onze Gebruiksvoorwaarden

In aanvulling op de bepalingen van artikel 9 van onze Gebruiksvoorwaarden, (i) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief eventuele wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Catawiki) of als (ii) u onze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, (iii) u herhaaldelijk slechte beoordelingen heeft ontvangen of wij op de hoogte zijn gebracht van problemen met uw houding of gedrag of (iv) wij te goeder trouw geloven dat ze noodzakelijk zijn om ons Online Verkoopplatform of andere Gebruikers te beschermen of (v) om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen), kunnen we één of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • Uw toegang tot ons Online Verkoopplatform of uw toestemming om te verkopen en/of te bieden op Kavels tijdelijk of permanent te beperken;

 • Een speciale status die aan uw Account is gekoppeld tijdelijk of permanent intrekken en/of alle commerciële contracten die met u zijn gesloten onmiddellijk beëindigen;

 • Uw toegang tot uw Account tijdelijk of permanent beperken;

 • Als u (i) ons niet binnen een redelijke termijn na ons eerste verzoek heeft voorzien van geldige bank-, contact- of identificatiegegevens, (ii) bent gemarkeerd door onze betaaldienstverlener, of (iii) niet door een PEP of sanctielijst-controle bent gekomen of (iv) Catawiki of een bevoegde autoriteit bepaalt dat het verboden of strafbaar zou zijn op grond van de op Catawiki van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties om Diensten aan u te verlenen, bent u in verzuim en kan u (a) iedere betaling (inclusief een terugbetaling) worden onthouden of (b) verliest u het recht om betalingen te ontvangen (inclusief een terugbetaling); naast en niettegenstaande het recht van Catawiki om andere maatregelen te nemen die in dit artikel 7 worden genoemd;

 • Als een Koper met een creditcard voor een Kavel betaalt en, omdat u niet aan uw verplichtingen onder deze Verkopersvoorwaarden voldoet, een succesvolle terugvordering indient, mogen we (i) uw Account blokkeren, (ii) eventuele claims verrekenen die wij bij u hebben neergelegd, om de terugvordering en eventuele andere kosten te dekken (iii) eventuele toekomstige betalingen aan u blokkeren, en (iv) een juridische procedure tegen u beginnen.

Indien één of meerdere van deze maatregelen worden genomen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail (via uw laatst geverifieerde e-mailadres), met vermelding van de reden waarom deze maatregel(en) is/zijn genomen. In ons Helpcentrum vindt u meer informatie over de redenen waarom we de toegang tot uw Account kunnen beperken, opschorten of verwijderen.

In het geval dat we besluiten om uw toegang tot uw Account permanent te beperken (d.w.z. uw Account te verwijderen), zullen we proberen u 30 (dertig) dagen voordat we uw Account beëindigen, op de hoogte te stellen van de redenen daarvoor. Deze opzegtermijn van 30 (dertig) dagen is niet van toepassing indien:

 • We zijn onderworpen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die ons verplicht om al onze Diensten aan u te beëindigen;

 • Wij een recht van opzegging uitoefenen onder een dwingende reden op grond van Europese en/of nationale wetgeving;

 • U onze Gebruiksvoorwaarden herhaaldelijk heeft geschonden; en/of

 • U hebt een verkoopovereenkomst gesloten met een Gebruiker buiten het Online Verkoopplatform van Catawiki om, met als doel commissie of Veilingkosten te vermijden.

Het bovenstaande weerhoudt ons er op geen enkele manier van om een juridische procedure tegen u te starten.

Als uw Account wordt beëindigd of de toegang tot uw Account wordt opgeschort terwijl u nog bepaalde verplichtingen heeft jegens een andere Gebruiker onder een Verkoopcontract, hebben we het recht om de openstaande transacties te annuleren. Als u nog openstaande betalingen heeft, ontvangt u het relevante bedrag minus het bedrag van de schade die we hebben geleden doordat u niet in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden heeft gehandeld, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake economische sancties.

We mogen ook een onmiddellijk opeisbare boete opleggen van € 1.000 (duizend euro) voor elke schending van onze Gebruiksvoorwaarden, inclusief deze Verkopersvoorwaarden, onverminderd ons recht om de daadwerkelijke schade te verhalen. We proberen een waarschuwing te geven alvorens deze boete op te leggen. Voor een ernstige overtreding zullen we echter geen kennisgeving geven voordat we deze boete opleggen. De boete wordt verhoogd met 10% (tien procent) voor elke volgende overtreding van onze Gebruiksvoorwaarden. Indien mogelijk zullen we uitbetalingen (inclusief uitbetalingen van Kopers aan u) verrekenen of er gebruik van maken om deze boete te verrekenen in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden. 


Artikel 8: interne communicatie

 • Met kopers. U kunt ons interne berichtensysteem gebruiken om rechtstreeks met Kopers te communiceren. Dit systeem is een goede manier om de levering of het ophalen van een Kavel te regelen of om eventuele vragen van Kopers te beantwoorden. Houd er rekening mee dat dit systeem niet mag worden gebruikt voor de volgende activiteiten:
  1. Het verzenden van ongevraagde advertenties of promoties, verzoeken om donaties of spam;
  2. Het beledigen, intimideren of discrimineren van andere Gebruikers;
  3. Het sluiten van een verkoopovereenkomst met een Gebruiker buiten het Online Verkoopplatform van Catawiki om, met als doel commissie of Veilingkosten te vermijden. 

Als u wilt reageren op feedback van een Koper, houd er dan rekening mee dat ons Feedbackbeleid van toepassing is op elke reactie die u wilt geven. Zorg ervoor dat u het heeft gelezen voordat u antwoord geeft.

 • Met ons (Customer Experience). Als u technische problemen ondervindt met ons Online Verkoopplatform of op geen enkele manier tevreden bent met onze Diensten, staan onze ervaren, internationale Customer Experience-teams voor u klaar om u op elke mogelijke manier te helpen. We zullen redelijke inspanningen leveren om tijdig contact met u op te nemen na ontvangst van uw vragen of klachten en, waar mogelijk, zullen we u een oplossing bieden.
 • Met ons (bemiddeling) - exclusief voor Professionele Verkopers. Hoewel we graag eventuele problemen die u met ons heeft zelf willen oplossen, willen we dat u weet dat wanneer u een Professionele Verkoper bent, u ook een klacht kunt indienen bij een autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting via bemiddeling. We zijn bereid om ofwel het (i) Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) of (ii) e-POM in te schakelen voor eventuele geschillen die we niet konden oplossen via ons interne klachtensysteem (zie hun respectievelijke websites voor meer informatie).

Artikel 9: Geschillen met andere Gebruikers

We verwachten dat Gebruikers eventuele geschillen onderling oplossen. Catawiki zal redelijke inspanningen leveren om te bemiddelen tussen u en de Koper. Om te kunnen voldoen aan onze rechten en verplichtingen op grond van de Gebruiksvoorwaarden, dienen eventuele klachten en geschillentussen u en de Koper zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de betreffende kwestie aan ons te worden gemeld.

Neem contact op met de Koper: ga naar Mijn verkochte kavels en klik op 'Ordergegevens' om de bestelpagina voor die verkoop weer te geven. U kunt vervolgens op de link 'Bericht verzenden' klikken om de koper een bericht te sturen.

Neem contact op met Catawiki: neem contact op met onze Customer Experience door ons een e-mail te sturen via het contactformulier in het betreffende Helpcentrum-artikel. 

Als er zelfs met onze steun geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, zullen we handelen in overeenstemming met artikel 14 van onze Gebruiksvoorwaarden. Dit omvat ons recht om de beslissing te nemen om een Koper terug te betalen of om de Verkoper uit te betalen. Ondanks onze beslissing staat het u echter vrij om uw rechten op grond van of uw claim(s) met betrekking tot het Verkoopcontract rechtstreeks met de Koper te bespreken.


Artikel 10: Catawiki audit

Om ervoor te zorgen dat ons Online Verkoopplatform veilig blijft voor alle Gebruikers, kunnen we, naar eigen goeddunken, besluiten om de kwaliteit van (sommige) Kavels fysiek te controleren. In het kader van een dergelijke audit kunnen wij (i) direct of indirect Kavels van u kopen via onze eigen Online Veiling of (ii) uw offline locatie bezoeken om de Kavels persoonlijk te inspecteren. Op basis van een dergelijke audit kunnen we naar eigen goeddunken passende maatregelen nemen, waaronder het annuleren van de transactie (bijvoorbeeld wanneer uw Kavel niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen of niet voldoet aan onze Richtlijnen indienen objecten). De verantwoordelijkheid om Kavels te leveren die voldoen aan de beschrijving van het Kavel zal echter altijd bij u liggen wanneer u een Kavel aanbiedt op ons Online Verkoopplatform. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, beschrijving, conformiteit of kwaliteit van een Kavel, ongeacht of deze is onderworpen aan een audit. 


Artikel 11: Gegevens

In ons Privacybeleid kunt u vinden welke gegevens wij verwerken, hoe en waarom wij deze verwerken en wat uw rechten zijn. Het kan echter ook relevant voor u zijn om te weten welke gegevens die door onze Diensten worden gegenereerd, beschikbaar zijn voor u als Verkoper. U kunt deze informatie vinden in uw Account. In ons Helpcentrum vindt u de meestgestelde vragen over de toegankelijkheid van gegevens voor Verkopers.

Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op