Om te kunnen bieden moet je eerst Inloggen of Maak gratis een account aan.

Sorry, dit kavel is gesloten!

[Johan de Witt] - Deductie, ofte Declaratie van de Staten van Hollandt Ende West-Vrieslandt - 1654

[Johan de Witt] - Deductie, ofte Declaratie van de Staten van Hollandt Ende West-Vrieslandt - 1654

Deductie, ofte Declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; behelsende een waerachtich, ende grondich bericht van de Fondamenten der Regieringe vande vrye vereenichde Nederlanden; endespecialick van 't recht competerende de respective Staten vande geunieerde Provincien yder apart, soo ten regarde van saecken op andere rijcken, republijcquen, staten ende landen reflectie hebbende, ende met, ofte ter contemplatie van de overicheden inde selve te verhandelen, als ten opsichtevan saecken binnen hare respective provincien voorvallende; met behoorlicke distinctie van die saecken, die by 't verbondt van Unie inden iare 1579 binnen Utrecht gemaeckt, ofte by eenige particuliere overgifte vande voorsz geunieerde provincien aende generaliteyt, ofte aende dispositie vande gesamentlicke bondtgenooten zijn gedefereert: ingestelt en dienende tot justificatie van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, raeckende t employ vanden Heere Prince van Oraigne. By d’hoogh-gemelte Heeren Staten van Hollandt ende VVest-Vrieslandt op den vierden Mey 1654. gepasseert; mitsgaders vande proceduren by de selve daer ontrent gehouden: met grondige refutatie van 't gene daer jegens by, ofte van wegen eenige provincien is voort-gebracht - In 's Graven-Hage, by de Weduwe, ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobz van Wouw, Ordinaris Druckers van de Ed. Groot Mo: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Anno 1654 - 141 pp - perkament - 38 x 24cm

Goed. Band wat groezelig. Binnenwerk verkleurd, een enkele plek, inktplek bovenmarge pagina 126, vochtstreep langs zijrand pagina 5 t/m 10 en vanaf pagina 128 tot einde. Bovenste helft zijrand van de eerste 2 schutbladen en dekblad iets gerafeld.

Knuttel 7545. De tekst is toegeschreven aan Johan de Witt. De Acte van Seclusie was een geheime annex bij de "Treaty of Westminster" dat het einde van de eerste Engelse Oorlog betekende. De Acte sloot het Huis van Oranje uit van het Stadhouderschap. De Deductie is de verdediging van de Acte.

Foto's wat donkerder door schemering

Wordt aangetekend verzonden

Object Boek
Aantal boeken 1
Onderwerp Geschiedenis
Auteur/ Illustrator [Johan de Witt]
Boektitel Deductie, ofte Declaratie van de Staten van Hollandt Ende West-Vrieslandt
Staat Goed
Publicatiejaar oudste item 1654
Druk Eerste druk
Taal Nederlands
Oorspronkelijke taal Ja
Uitgever Wed Hillebrandt Jacobsz van Wouw
Band Vellum
Aantal pagina‘s. 141
Afmetingen 38×24 cm
Nog niet geregistreerd?
Door gratis een Catawiki-account aan te maken, kun je bieden op onze 65.000 bijzondere objecten die iedere week geveild worden.
of