Warunki i zasady
Warunki dla nabywcy

Catawiki oferuje Serwis internetowy w którym można kupować swoje wyjątkowe przedmioty od Sprzedawców z całego świata. Bardzo ważne dla nas jest, aby nasz Serwis internetowy był bezpieczny i niezawodny zarówno dla Nabywców, jak i Sprzedawców, dlatego wdrożyliśmy kilka ważnych zasad licytacji i kupowania na Catawiki („Warunki dla nabywcy”). 

Niniejsze Warunki dla nabywcy opisują również prawa i obowiązki wynikające z Umów sprzedaży, które Nabywca zawiera bezpośrednio ze Sprzedawcami. Akceptując niniejsze Warunki dla nabywcy, zgadzasz się na to, aby wyżej wymienione prawa i obowiązki były częścią każdej Umowy sprzedaży oraz na to, że będziesz związany tymi warunkami w stosunku do kontrahenta umownego. W związku z tym takie warunki mogą być przywoływane przeciwko Tobie i/lub przez Ciebie w ramach Umowy sprzedaży. Takie warunki zastąpią wszelkie warunki Umowy sprzedaży, które są z nimi niezgodne. Ponadto Sprzedawca może przesłać dalsze warunki Umowy sprzedaży, która zostanie następnie przedstawiona w naszym Serwisie internetowym. W naszych Warunkach dla sprzedawcy można znaleźć poszczególne prawa i obowiązki Sprzedawców w ramach Umowy sprzedaży.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w naszych Warunkach użytkowania


Artykuł 1: zakup Przedmiotów

Przed rozpoczęciem licytacji Przedmiotu, upewnij się, że masz świadomość następujących faktów: 

 • Zawierasz umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Jeśli pod koniec Aukcji internetowej, Twoja oferta jest najwyższa, automatycznie zawierasz Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przedmiotu na Cenę zakupu. Jednakże, w przypadku jeśli Sprzedawca ustali Cenę minimalną, a Oferta jest niższa od Ceny minimalnej, Umowa sprzedaży nie zostanie zawarta. Catawiki nie jest stroną ani podmiotem Umowy sprzedaży ani żadnych innych ustaleń dokonanych między Tobą, a Sprzedawcą zgodnie z Umową sprzedaży (w tym między innymi uzgodnień dotyczących wysyłki). Catawiki nie podlega (zatem) żadnym zobowiązaniom wynikającym z informacji po zawarciu umowy.

 • Korzystanie z naszych Usług odbywa się za bezzwrotną opłatą. Opłata nabywcy (opłata aukcyjna) wynosi 9% (dziewięć procent) od Ceny zakupu (łącznie z podatkiem VAT, jeśli dotyczy). Kwota ta zostanie dodana do Ceny zakupu. Świadczymy również Usługi i pobieramy opłatę od Sprzedawcy (więcej szczegółów można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania i Warunkach dla sprzedawcy). Akceptując niniejsze Warunki dla nabywcy, wyraźnie wyrażasz zgodę na pobieranie przez nas opłaty zarówno od Sprzedawcy, jak i Nabywcy za tę samą transakcję.

 • Nabywcy muszą opłacić koszt wysyłki lub transportu i, w stosownych przypadkach, dodatkowe koszty importu (np. podatek VAT, opłaty importowe). Nabywca przyjmuje również do wiadomości i akceptuje, że jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy istnieje jakaś konkretna reguła lub ograniczenie mające zastosowanie do importu przedmiotu do jego kraju. Catawiki nie ponosi odpowiedzialności za niniejsze zasady lub ograniczenia.

 • Pomoc w dalszej identyfikacji lub innych środkach zgodności. Abyś mógł dokonywać zakupu w naszym Serwisie internetowym, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji identyfikacyjnych lub pomoc w podjęciu wszelkich dodatkowych środków wymaganych przez Catawiki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, w tym wszelkimi przepisami i regulacjami dotyczącymi sankcji gospodarczych mającymi zastosowanie do Catawiki. Jesteś zobowiązany do ich przestrzegania oraz rozumiesz i zgadzasz się, że jakakolwiek odmowa podania takich informacji lub środków będzie usprawiedliwiać niewykonanie przez Catawiki Usług.


Artykuł 2: zapłata za Przedmioty

Jeśli na koniec aukcji Przedmiotu złożysz najwyższą ofertę, a Twoja oferta osiągnie Cenę Minimalną, automatycznie zawrzesz Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą tego Przedmiotu. Zapłacisz za Przedmiot zgodnie z naszymi instrukcjami i poniższymi warunkami płatności. 

 • Po wygraniu Przedmiotu Nabywca musi zapłacić za niego w ciągu trzech (3) dni. W ciągu trzech (3) dni od zakończenia Aukcji internetowej, użytkownik musi zapłacić sprzedawcy (i) Cenę zakupu, koszt wysyłki lub transportu (jeśli taki istnieje), a nam (ii) Opłatę aukcyjną. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty (takie jak koszty bankowe), podatki (takie jak podatki u źródła i VAT), cła i opłaty należne w związku z tymi płatnościami. Należy zapłacić za pośrednictwem naszego dostawcy usług płatniczych, jak określono w artykule 4 naszych Warunków użytkowania. W związku z tym płatność Nabywcy będzie dokonywana na rzecz dostawcy usług płatniczych i przechowywana przez niego na rachunku powierniczym. Określony okres płatności nigdy nie będzie uważany za ustawowy limit (termin ostateczny). Oznacza to, że wymagane jest zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania, zanim Sprzedawca będzie mógł rozwiązać Umowę sprzedaży ze względu na brak zapłaty.

 • Gwarantujesz, że Twój zakup jest zgodny z prawem. Gwarantujesz, że nie kupujesz Przedmiotu w ramach fałszywej lub nielegalnej transakcji oraz że Ty i / lub osoby trzecie nie jesteście zaangażowani (bezpośrednio lub pośrednio) w żadną działalność, która może sugerować pranie pieniędzy w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Firma Catawiki jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji i sankcji dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Te przepisy ustawowe i wykonawcze wymagają od nas uniemożliwienia osobom zajmującym się praniem pieniędzy korzystania z naszego Serwisu Internetowego jako kanału ich nielegalnych działań oraz identyfikowania i zgłaszania podejrzanych transakcji.

 • Należności licencyjne z tytułu odsprzedaży. Jeśli Przedmiot jest oryginalnym dziełem sztuki, należności licencyjne z tytułu odsprzedaży mogą być zależne od artysty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa autorskiego. W takich przypadkach Nabywca ponosi koszt opłaty licencyjnej za odsprzedaż, niezależnie od tego, czy jest osobą zawodowo działającą na rynku dzieł sztuki, czy nie. Nabywca musi na pierwsze żądanie zwrócić koszt, osobie, która zapłaciła honorarium za odsprzedaż wykonawcy lub przedstawicielowi artysty. Zwrot ten obejmuje pełną opłatę za odsprzedaż i wszelkie związane z tym koszty, wydatki, opłaty lub podatki.

 • Brak naruszenia prawa. Zabrania się korzystania z instytucji finansowej lub innej strony trzeciej, która spowodowałaby naruszenie jakiegokolwiek prawa mającego zastosowanie do którejkolwiek ze stron, w tym jakichkolwiek przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki.

Więcej informacji na temat opcji płatności można znaleźć w naszym Centrum pomocy.


Artykuł 3: dostawa lub odbiór Przedmiotów

Gdy tylko zapłacisz pełną kwotę zgodnie z artykułem 2, poinformujemy o tym Sprzedawcę

aby mógł dostarczyć Ci Przedmiot lub zorganizować jego odbiór. W przypadku większości Przedmiotów na naszych Aukcjach internetowych, Sprzedawca wysyła przedmiot (y) na adres powiązany z Kontem Nabywcy. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne odebranie niektórych Przedmiotów bezpośrednio z adresu Sprzedawcy. Szczegóły wysyłki lub transportu dostępne w opisie Przedmiotu określają, czy Sprzedawca wyśle przedmiot(y) na adres powiązany z Twoim kontem, czy też musisz odebrać Przedmiot osobiście.

 • Należy upewnić się, że podaliśmy poprawny adres do wysyłki. Sprzedawca wyśle przedmiot na adres podany na Twoim Koncie. Adres musi być adresem fizycznym i nie może być skrytką pocztową. Po otrzymaniu pełnej płatności zgodnie z artykułem 2 niniejszych Warunków dla nabywcy prosimy Sprzedawcę o wysyłkę Przedmiotu.

 • Nie zezwalamy na drop shipping. Nie można wskazać stronę trzecią, taką jak Twój sklep lub firma, firma zajmująca się realizacją zamówień lub skrytka pocztowa, aby odebrała przesyłkę Twoim imieniu.

 • Jeśli pojawią się jakieś problemy, Nabywca powinien skontaktować się z nami w ciągu trzech (3) dni od dnia dostawy. Gdy numer śledzenia przesyłki pokaże, że Przedmiot został dostarczony, Nabywca ma trzy (3) dni, począwszy od dnia dostawy, aby poinformować nas o wszelkich kwestiach związanych z Przedmiotem. Jeśli musi odebrać Przedmiot osobiście, o wszelkich kwestiach związanych z Przedmiotem będzie musiał nas poinformować w ciągu trzech (3) dni od odbioru. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli nie poinformujesz nas w ciągu tych trzech (3) dni, możemy nie rozpatrzyć reklamacji i wypłacimy Sprzedawcy pieniądze za Przedmiot. 

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z wysyłką lub transportem, należy je rozwiązać bezpośrednio ze Sprzedawcą. Wysyłka i transport są wyłączną odpowiedzialnością Sprzedawcy. Catawiki, Nabywca i Sprzedawca są uprawnieni do pobrania potwierdzenia odbioru i/lub dostawy w miejscu dostawy (adres nabywcy lub punkt odbioru). Jest to traktowane dowód, że otrzymano Przedmiot. Jeśli wystąpi problem z dostawą Przedmiotu i nie dojdziesz do porozumienia ze Sprzedawcą, oboje będziecie musieli współpracować w dochodzeniu prowadzonym przez firmę wysyłkową lub transportową. Trwające dochodzenie nie narusza naszego prawa do decydowania, czy Cena zakupu zostanie zwrócona Tobie, czy wypłacona Sprzedawcy.

 • Umów się na odbiór ze Sprzedawcą. Jeśli wygrałeś Przedmiot, który należy odebrać, zaaranżuj odbiór Przedmiotu w ciągu pięciu (5) dni roboczych od momentu zakupu, chyba że zostało inaczej uzgodnione ze Sprzedawcą. Określony czas odbioru nigdy nie będzie uważany za ustawowy limit (termin ostateczny). Jeśli nie odbierzesz Przedmiotu w ciągu pięciu dni roboczych od zakupu lub w innym terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą, przyjmujesz do wiadomości, że możemy zapłacić Sprzedawcy i/ lub anulować transakcję. Anulowanie transakcji nie jest tym samym co rozwiązanie Umowy sprzedaży. Anulowanie transakcji oznacza, że ułatwiająca rola Catawiki w zawarciu i/lub wykonaniu Umowy kończy się natychmiast i nieodwołalnie.

 • Catawiki może anulować transakcję, jeśli Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu lub jeśli Przedmiot nie jest zgodny z opisem Przedmiotu. Jeśli Sprzedawca, naruszając Warunki dla sprzedawcy, (i) nie dostarczy Przedmiotu lub (ii) Przedmiot nie będzie zgodny z opisem Przedmiotu, możemy wysłać Sprzedawcy przypomnienia o wypełnieniu jego zobowiązań wynikających z Warunków użytkowania i Umowy sprzedaży. Jeśli pomimo naszych przypomnień Sprzedawca (i) nie dostarczy Przedmiotu lub (ii) nie może lub nie chce naprawić niezgodności Przedmiotu z opisem, Nabywca zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy anulować transakcję. Mimo, że anulujemy transakcję w naszym systemie, Nabywca ma prawo do ubiegania się od Sprzedawcy o swoje prawa wynikające z Umowy sprzedaży. 

Więcej informacji na temat dostawy i odbioru Przedmiotów można znaleźć w naszym Centrum pomocy.


Artykuł 4: niedopełnienie zobowiązań wobec Sprzedawcy

Jeśli Nabywca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Sprzedawcy w ramach Umowy sprzedaży w pełni i w terminie, Sprzedawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy sprzedaży. Możliwe, iż Nabywca otrzyma od nas powiadomienie o niewykonaniu zobowiązania i zawiadomienie o rozwiązaniu umowy przez Sprzedawcę. Jednakże nie jesteśmy do tego zobowiązani. W przypadku rozwiązania Umowy sprzedaży zrekompensujesz Sprzedawcy szkodę, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Sprzedawcy.


Artykuł 5: niedopełnienie zobowiązań wobec Catawiki

Jeśli Nabywca nie wypełni swoich zobowiązań wobec Catawiki, które wynikają z Warunków użytkowania, możemy zdecydować o anulowaniu transakcji danego Przedmiotu. To anulowanie nie jest tym samym, co rozwiązanie Umowy sprzedaży, a Sprzedawca może swobodnie uzyskać swoje prawa wynikające z Umowy sprzedaży bezpośrednio z Tobą. Jeśli anulujemy transakcję, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody i koszty, które ponieśliśmy w wyniku anulowania. Oznacza to, że oprócz wszelkich innych szkód nadal będziesz nam winien Opłatę aukcyjną. Będziesz również ponosić odpowiedzialność za utratę przez nas Prowizji sprzedawcy na skutek tego anulowania.

Konsekwencje nieprzestrzegania naszych Warunków użytkowania

Oprócz postanowień artykułu 9 naszych Warunków użytkowania, (i) w celu przestrzegania obowiązującego prawa (w tym wszelkich przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki) lub w przypadku (ii) naruszenia naszych Warunków użytkowania, (iii) gdy zostaniemy poinformowani o problemach z Twoim zachowaniem lub (iv) wierzymy w dobrej wierze, że są one niezbędne do ochrony naszego Serwisu internetowego, innych Użytkowników lub są one w ogólnym (publicznym) interesie (v) w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, możemy podjąć jeden lub kilka z następujących środków:

 • Tymczasowo lub na stałe ograniczyć dostęp do naszego Serwisu internetowego lub cofnąć upoważnienie do licytacji i/lub sprzedaży Przedmiotów;

 • Tymczasowo lub na stałe unieważnić wszelkie przywileje związane z Kontem;

 • Tymczasowo lub na stałe ograniczyć dostęp do Konta;

 • Jeśli (i) nie podałeś dokładnych danych bankowych lub identyfikacyjnych na nasze pierwsze żądanie w rozsądnym czasie, (ii) zostałeś oznaczony przez naszego dostawcę usług płatniczych lub (iii) nie przeszedłeś żadnego PEP lub sprawdzania listy sankcji lub (iv) Catawiki określa lub jest w inny sposób nakazane przez jakikolwiek właściwy organ, że świadczenie jakichkolwiek Usług na Twoją rzecz jest zabronione lub podlegałoby sankcjom na mocy jakichkolwiek przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki, niewykonanie zobowiązania i (a) jakakolwiek płatność (w tym zwrot) może zostać wstrzymana lub (b) utracisz prawo do otrzymania płatności (w tym zwrotu);

 • Jeśli Nabywca zapłaci za Przedmiot za pomocą karty kredytowej i złoży wniosek o obciążenie zwrotne nawet jeżeli Sprzedawca dotrzymał swoich zobowiązań, możemy (i) zablokować konto Nabywcy, (ii) ustalić wszelkie roszczenia, które mamy wobec niego, (iii) zablokować wszelkie przyszłe płatności (w tym zwroty) oraz (iv) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko niemu;

 • Jeśli zarezerwowaliśmy płatność na Twojej karcie kredytowej i złożysz najwyższą ofertę, ale nie zapłacisz pozostałej kwoty w ciągu trzech (3) dni roboczych po zakupie, opłata aukcyjna (do 1.000 €) zostanie pobrana z Twojej karty. Pozostała kwota zarezerwowanej płatności zostanie zwolniona. 

Jeśli nasza umowa zostanie rozwiązana lub dostęp do Twojego Konta zostanie zawieszony, podczas gdy nadal będziesz mieć pewne zobowiązania wobec Sprzedawcy wynikające z Umowy sprzedaży, możemy anulować transakcję (transakcje) w naszym systemie.

Mamy również prawo w trybie natychmiastowym nałożyć karę finansową w wysokości 1 000 € (1000 euro) za każde naruszenie niniejszych Warunków użytkowania, bez uszczerbku dla naszego prawa do odzyskania rzeczywistych szkód. Przed nałożeniem tej grzywny użytkownik otrzymuje od nas ostrzeżenie. Jednakże, w przypadku poważnego naruszenia, nakładamy grzywnę bez uprzedzenia. Kara wzrośnie o 10% (dziesięć procent) za każde późniejsze naruszenie naszych Warunków użytkowania. W razie możliwości, ustalamy tę karę zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania. 


Artykuł 6: prawo odstąpienia od umowy

W zależności od miejsca zamieszkania możesz mieć prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie praw konsumentów. 

 • Prawo do odstąpienia od umowy w UE i UK może mieć zastosowanie do Umowy sprzedaży. Konsumenci, którzy mieszkają w kraju na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii i kupują Przedmiot od Sprzedawcy profesjonalnego, będą mieli prawo do odstąpienia od zakupu bez obowiązku podania przyczyny odstąpienia w ciągu czternastu (14) dni od dnia odbioru przedmiotu.

 • Jeśli Nabywca wycofa się z zakupu, musi zwrócić Sprzedawcy jego Przedmiot. W ramach prawa do odstąpienia od umowy Nabywca musi zwrócić Przedmiot w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Koszty wysyłki zwrotnej lub transportu oraz wszelkie opłaty celne są na rachunek i odpowiedzialność Nabywcy. Biorąc pod uwagę wartość Przedmiotu, należy uzyskać odpowiednie ubezpieczenie Przedmiotu podczas wysyłki. Przedmiot musi zostać zwrócony Sprzedawcy wraz z wszystkimi powiązanymi akcesoriami, które zostały dostarczone, w oryginalnym stanie i opakowaniu. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu wynikające z postępowania poza tym, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu. Gdy (i) Sprzedawca otrzyma Przedmiot lub (ii) Nabywca wykaże, że wysłał Przedmiot do Sprzedawcy, Cena zakupu oraz pierwotne koszty wysyłki lub transportu, które zapłacił Sprzedawcy, zostaną mu zwrócone.

 • Prawo do odstąpienia może nie mieć zastosowania do Twojego zakupu. Pamiętaj: niektóre produkty i usługi są wykluczone z prawa do odstąpienia od umowy, takie jak, lecz nie tylko: złoto, diamenty, kruszec w sztabach, produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz inne produkty o zmiennych cenach, które szybko ulegają rozpadowi lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia.

Więcej informacji o prawie do odstąpienia od umowy można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 7: komunikacja wewnętrzna
Aby komunikować się bezpośrednio ze Sprzedawcą, możesz skorzystać z naszego wewnętrznego systemu wiadomości. System ten jest świetnym sposobem, aby zorganizować dostawę lub odbiór Przedmiotu. Nie należy używać tego systemu do następujących działań:

 • Wysyłanie niechcianych reklam lub promocji, próśb o darowizny lub spam;

 • Obrażanie, nękanie lub dyskryminowanie innych Użytkowników;

 • Zawieranie umowy sprzedaży z Użytkownikiem poza Serwisem internetowym, w celu uniknięcia prowizji lub Opłat aukcyjnych;

W naszej Polityce komentarzy znajdziesz informacje o zasadach dotyczących wystawiania komentarzy.


Artykuł 8: spory z innymi Użytkownikami
Oczekujemy od Użytkowników rozstrzygnięcia sporu między sobą. Catawiki dołoży uzasadnionych starań aby pośredniczyć między Sprzedawcą, a Nabywcą. W celu ochrony naszych praw i obowiązków wynikających z Warunków użytkowania, wszelkie skargi i spory między Tobą, a Sprzedawcą muszą być zgłaszane nam jak najszybciej po zaistnieniu danego problemu. Zgodnie z artykułem 3 Warunków dla nabywcy przyjmujesz do wiadomości, że jeśli nie poinformujesz nas w ciągu tych trzech (3) dni, możemy nie rozpatrzyć reklamacji i wypłacimy Sprzedawcy pieniądze za Przedmiot.

Jak skontaktować się ze Sprzedawcą: przejdź do Moje wygrane przedmioty i kliknij „Szczegóły zamówienia”, a wyświetli się strona zamówienia dla tej sprzedaży.. Następnie kliknij „Skontaktuj się ze sprzedawcą”, aby wysłać wiadomość do Sprzedawcy.

Skontaktuj się z Catawiki: skontaktuj się z naszym zespołem Wsparcia klienta, wysyłając nam wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w odpowiednim artykule centrum pomocy. 

Jeśli pomimo naszego wsparcia nadal nie uda się znaleźć zadowalającego rozwiązania, będziemy działać zgodnie z art. 14 naszych Warunków użytkowania. Obejmuje to nasze prawo do podjęcia decyzji o zwrocie kosztów Nabywcy lub wypłacie pieniędzy Sprzedawcy. Jednak w każdej chwili możesz uzyskać swoje prawa wynikające z Umowy sprzedaży lub bezpośrednio przedyskutować ze Sprzedawcą swoje roszczenia związane z Umową sprzedaży. 

Czy ten artykuł był pomocny?
Napisz do nas