Warunki i zasady
Warunki dla sprzedawcy

Catawiki oferuje Serwis internetowy w którym można sprzedawać swoje wyjątkowe przedmioty Nabywcom na całym świecie. Bardzo ważne dla nas jest, aby nasz Serwis internetowy był bezpieczny i niezawodny zarówno dla Nabywców, jak i Sprzedawców, dlatego wdrożyliśmy kilka ważnych zasad sprzedaży na Catawiki („Warunki dla sprzedawcy”).

Niniejsze Warunki dla sprzedawcy opisują również prawa i obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy sprzedaży, którą zawiera z Nabywcą swoich Przedmiotów. Akceptując niniejsze Warunki dla sprzedawcy, zgadzasz się na to, aby wyżej wymienione prawa i obowiązki były częścią każdej Umowy sprzedaży oraz na to, że będziesz związany tymi warunkami w stosunku do kontrahenta umownego. W związku z tym takie warunki mogą być przywoływane przeciwko Tobie i/lub przez Ciebie w ramach Umowy sprzedaży. Takie warunki zastąpią wszelkie warunki Umowy sprzedaży, które są z nimi niezgodne. W naszych Warunkach dla nabywcy można znaleźć prawa i obowiązki Nabywców w ramach Umowy sprzedaży.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w naszych Warunkach użytkowania


Artykuł 1: rejestracja jako Sprzedawca
Zanim będziesz mógł zaoferować Przedmioty na nasze Aukcje internetowe, musisz zarejestrować się jako Sprzedawca:

 • Należy utworzyć Konto sprzedawcy. Rejestrując się jako Sprzedawca, jesteś zobowiązany do zadeklarowania, czy rejestrujesz się jako osoba prywatna czy też w charakterze zawodowym, zgodnie z naszymi Warunkami dla sprzedawcy profesjonalnego (które są uaktualniane). Jeśli korzystasz z naszego Serwisu internetowego w celu sprzedaży Przedmiotów w związku z Twoją działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową (jako „Profesjonalny sprzedawca”) lub jeśli zdecydujemy, że spełniasz kryteria, aby zostać uznanym za Profesjonalnego sprzedawcę, będziesz musiał zarejestrować się jako Profesjonalny sprzedawca, a ikona "Pro" pojawi się obok Twojej nazwy użytkownika na stronie z oferowanymi przez Ciebie Przedmiotami.

 • Możemy poprosić Cię o dalszą identyfikację. Sprzedając w naszym Serwisie internetowym, możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji identyfikacyjnych. Na przykład, możesz zostać poproszony o dostarczenie kopii swojego dowodu tożsamości, numeru rachunku bankowego, daty urodzenia oraz, w stosownych przypadkach, numeru izby handlowej i numeru identyfikacyjnego VAT, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Może też się tak zdarzyć, że nasz Dostawca usług płatniczych również będzie potrzebować tych informacji, zanim będziesz miał możliwość sprzedaży lub odbioru płatności. Będąc użytkownikiem Catawiki, rozumiesz i zgadzasz się na to, aby każda odmowa podania żądanych informacji była podstawą dla Catawiki do odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług.

 • Korzystanie z naszych Usług odbywa się za opłatą. Prowizja sprzedawcy wynosi 12,5% (dwanaście i pół procent) Ceny zakupu („Prowizja Sprzedawcy”), która zostanie odjęta od wypłaty Ceny zakupu. W stosownych przypadkach Prowizja sprzedawcy zostanie podwyższona o podatek VAT, podatki (takie jak podatki potrącane u źródła), cła i opłaty, które mogą być należne. Świadczymy również usługi i pobieramy opłatę od Nabywcy. Akceptując niniejsze Warunki dla sprzedawcy, wyraźnie wyrażasz zgodę na pobieranie przez nas opłaty zarówno od Sprzedawcy, jak i Nabywcy za tę samą transakcję. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Warunkami dla nabywcy.

 • Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za Przedmioty, które oferuje na sprzedaż. Nasi eksperci określają dopuszczalność Przedmiotu na aukcje naszego Serwisu internetowego wyłącznie na podstawie wirtualnej oceny opisu, zdjęć i/lub filmów Przedmiotów dostarczonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest stroną, która oferuje Przedmiot na sprzedaż, a nie Catawiki. Sprzedawca więc pozostaje odpowiedzialny za zgodność z naszymi wytycznymi dotyczącymi wystawiania przedmiotów, za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem, pochodzenie i autentyczność Przedmiotów, które oferuje na sprzedaż oraz za poprawność, dokładność i kompletność opisów i zdjęć Przedmiotów. Catawiki jedynie wspiera użytkowników, oferując Serwis internetowy oraz dodatkowe usługi przedsprzedażne i posprzedażowe.

 • Sprzedaż profesjonalna. Jeśli korzystasz z naszego Serwisu internetowego jako Profesjonalny sprzedawca, jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich praw i przepisów, które mają zastosowanie do sprzedaży jako Profesjonalny sprzedawca, do zarejestrowania się w odpowiednim charakterze i do dostarczenia wszystkich wymaganych danych podczas rejestracji.

  • Oczekujemy, że wypełnisz swoje zobowiązania z tytułu podatku VAT. Aby być traktowany jako Profesjonalny sprzedawca do celów podatku VAT, jesteś zobowiązany do dostarczenia nam ważnego numeru identyfikacyjnego VAT. Jeśli masz siedzibę poza UE i nie posiadasz numeru identyfikacyjnego VAT, musisz przedstawić alternatywny dowód, zgodnie z wymogami Catawiki, że korzystasz z Serwisu internetowego w charakterze profesjonalnym (np. w celu prowadzenia działalności handlowej, biznesowej, rzemieślniczej lub zawodowej). Przyjmujesz do wiadomości, że zostaniesz wyznaczony jako Profesjonalny sprzedawca do wszystkich zastosowań za pośrednictwem tego Konta. Twoje konto musi być aktualne, zawierać szczegółowe informacje dotyczące zarejestrowanego adresu, numeru identyfikacyjnego VAT oraz lokalizacji, z której wysyłasz swoje Przedmioty. Jeśli Catawiki stwierdzi to lub otrzyma informacje wskazujące, że nie wypełniasz swoich zobowiązań w zakresie podatku VAT, lub jeśli podasz nieprawidłowe informacje, które uniemożliwiają Catawiki prawidłowe pobieranie podatku VAT w przypadkach, w których Catawiki jest zobowiązana do pobierania podatku VAT, sprzedaż z Twojego konta może zostać zablokowana, a Twoje aktywne aukcje mogą zostać usunięte.

  • Oczekujemy, że będziesz przestrzegać naszych Warunków dla sprzedawcy profesjonalnego. Jeżeli nie jesteś pewny, czy kwalifikujesz się jako Profesjonalny sprzedawca, zapoznaj się z naszymi Warunkami dla sprzedawcy profesjonalnego i upewnij się, że Twój status Sprzedawcy jest zgodny z podanymi tam wskazówkami. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli w dowolnym momencie fałszywie przedstawisz się jako sprzedawca prywatny w naszym Serwisie internetowym, firma Catawiki może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje dotyczące podatku VAT (i otrzymać potencjalne kary) ze strony organów podatkowych. W pełni wynagrodzisz nam wszelkie roszczenia, a także związane z nimi koszty i odszkodowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami dla sprzedawcy profesjonalnego.

  • Oczekujemy, że będziesz przestrzegać unijnego prawa do odstąpienia od umowy i wszelkich innych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jeśli korzystasz z naszego Serwisu internetowego jako Sprzedawca profesjonalny, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w niektórych przypadkach, Nabywcy z europejskiego obszaru gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii są chronieni na mocy określonych przepisów konsumenckich. Obejmuje to między innymi prawo Nabywcy będącego konsumentem do 14-dniowego „prawa do odstąpienia od umowy”. Jeżeli dojdzie do takiego procesu to w pełni będziesz z nami współpracował. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Prawem do odstąpienia od umowy


Jeśli nie jesteś zarejestrowany jako Sprzedawca profesjonalny, ale mamy uzasadnione powody, by sądzić, że korzystasz z naszego Serwisu internetowego w celach zawodowych, jesteśmy uprawnieni do uznana Cię za Sprzedawcę profesjonalnego w przypadku wszystkich przyszłych sprzedaży dokonywanych przez odpowiednie Konto i możemy interweniować, aktualizując Twój status sprzedawcy na Twoim Koncie. Oznacza to między innymi, że będziesz musiał przestrzegać prawa UE do odstąpienia od umowy. 


Artykuł 2: oferowanie przedmiotów na aukcję

Upewnij się, że wiesz o następujących kwestiach, oferując przedmioty na sprzedaż na naszych aukcjach internetowych. Przed skorzystaniem z naszych Usług, upewnij się, że masz świadomość następujących faktów:

 • Określamy czy przedmiot spełnia wymogi aukcyjne. Decydujemy, które przedmioty nadają się na sprzedaż w naszym Serwisie internetowym. Decyzję tę podejmujemy według własnego uznania, biorąc pod uwagę takie czynniki jak atrakcyjność, rzadkość występowania, możliwa cena sprzedaży i spodziewany popyt na dany Przedmiot. Możemy odrzucić Przedmioty bez podania przyczyny (nawet jeśli podobny Przedmiot był lub obecnie znajduje się na aktywnej Aukcji internetowej). Zapoznaj się z naszymi wytycznymi dotyczącymi przesyłania przedmiotu do oceny i sprawdź jakie Przedmioty akceptujemy na aukcję. Niezależnie od tego, czy Catawiki dopuści Przedmiot, akceptujesz, że ponosisz wyłączną i ostateczną odpowiedzialność za (zgodność) Przedmiotu z opisem, jak określono bardziej szczegółowo w niniejszych Warunkach dla sprzedawcy.
 • Wymagamy jasnego i kompleksowego opisu Twojego Przedmiotu. Wystawiając Przedmiot, należy podać jasne i zrozumiałe informacje o Przedmiocie. Informacje te muszą obejmować między innymi następujące dane:
  • Poprawny, kompletny i dokładny opis Przedmiotu;
  • Informacje o stanie i klasyfikacji Przedmiotu, w tym czy jest on uważany za towar objęty procedurą marży w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT;
  • Informacje o kraju pochodzenia Przedmiotu, w tym, czy Przedmiot nadal znajduje się w kraju pochodzenia oraz, w stosownych przypadkach, kiedy Przedmiot opuścił swój kraj pochodzenia.
  • Wyraźne fotografie, które dokładnie pokazują prawdziwy, aktualny stan (w tym wszelkie wady lub braki), cechy i inne szczegóły Przedmiotu;
  • Wszelkie dostępne informacje i dokumentacja dotycząca pochodzenia i autentyczności Przedmiotu oraz, w stosownych przypadkach, certyfikat autentyczności;
  • Cenę minimalną, jeśli ma zastosowanie (opcja ustawiania Ceny minimalnej, będzie zależeć od wartości Przedmiotu);
  • Wskazanie rzeczywistego kosztu wysyłki lub cła (jeśli dotyczy);
  • Wszelkie inne warunki związane z ofertą.
 • Jesteś odpowiedzialny za prawidłowy opis Przedmiotu. Odpowiedzialność za prawidłowy opis Przedmiotu spoczywa na Tobie, również jeśli zaproponujemy lub wprowadzimy zmiany i/lub uzupełnienia do opisu Przedmiotu. Zgadzasz się, że mamy do tego prawo, na przykład w celu zapewnienia kompleksowych informacji o Przedmiocie. Potwierdzimy Twój opis Przedmiotu, a przed rozpoczęciem Aukcji internetowej będziesz mieć dostęp do wszystkich swoich Przedmiotów i opisów w centrum sprzedawcy na swoim Koncie, w tym do wszelkich wprowadzonych przez nas zmian lub uaktualnień. Gwarantujesz, że ostateczny opis dokładnie przedstawia Przedmiot i zgadzasz się na wszelkie zmiany i/lub uaktualnienia, które wprowadzimy przed publikacją. Wszelka odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym Nabywcy, wynikająca z nieprawidłowego, niekompletnego lub niedokładnego opisu Przedmiotu (w tym zdjęć i/lub filmów) spoczywa wyłącznie na Tobie, a Ty w pełni zwalniasz Catawiki z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody i koszty, w tym koszty obsługi prawnej, wynikające lub związane z taką nieprawidłowością, niekompletnością lub nieścisłością. 
 • Ponosisz odpowiedzialność za zgodność Przedmiotu z opisem. Gwarantujesz, że każdy Przedmiot, który oferujesz na aukcji, jest zgodny z opisem Przedmiotu, zdjęciami i wszelkimi innymi materiałami, które zostały przesłane oraz że każdy Przedmiot odpowiada uzasadnionym oczekiwaniom Nabywcy wobec takiego Przedmiotu.
 • Jesteś odpowiedzialny za swoje działanie w ramach Umowy sprzedaży. Gwarantujesz, że wszelkie warunki związane z Twoją ofertą nie są sprzeczne z Umową sprzedaży i Warunkami użytkowania. W przypadku, gdy masz możliwość przesłania dodatkowych warunków użytkowania do standardowej Umowy Sprzedaży, jesteś zobowiązany do dokładnego sprawdzenia, czy którykolwiek z Twoich warunków jest sprzeczny z Warunkami użytkowania. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę, aby (i) Twoje warunki były zgodne z warunkami Umowy sprzedaży określonymi w Warunkach użytkowania; oraz (ii) Twoje warunki były zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawami konsumenckimi.
 • Gwarantujesz, że jesteś uprawniony i upoważniony do sprzedaży Przedmiotu. Oferując i sprzedając Przedmiot, gwarantujesz, że (i) nie naruszasz i nie będziesz naruszać żadnych praw ani przepisów, w tym przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Ciebie i Catawiki, (ii) nie naruszasz jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw wynikających z umowy i praw własności (intelektualnej), (iii) nie działasz ww sposób niezgodny z prawem i / lub w stosunku do osób trzecich lub Catawiki. Gwarantujemy również, że oferta i sprzedaż przedmiotu jest prawdziwą i autentyczną transakcją. W szczególności, gwarantujesz, że nie oferujesz Przedmiotu w ramach fałszywej transakcji, umożliwiając Nabywcy, sobie i / lub osobom trzecim transfer i pranie pieniędzy.
 • Zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli importu i eksportu. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że Przedmiot jest zgodny ze wszystkimi przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli importu i eksportu. W razie potrzeby uzyskasz zezwolenia i licencje importowe/eksportowe wymagane do sprzedaży Przedmiotu oraz dostarczysz dokumentację potwierdzającą zgodność z tymi przepisami i regulacjami. Catawiki nie ponosi odpowiedzialności za a) niedostarczenie przez Sprzedawcę licencji eksportowej; b) każdą błędną interpretację obowiązującego importu, eksportu lub prawa lub regulacji lub; c) opóźnienia i/lub odwołania spowodowane niedokładnością obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu lub eksportu.
 • Wycofanie Przedmiotów przed lub w trakcie Aukcji internetowej. Dopóki oferta Przedmiotu nie zostanie opublikowana w naszym Serwisie internetowym i nie będzie widoczna dla innych Użytkowników możesz ją wycofać. Po tym czasie nie będziesz mógł zmienić warunków dołączonych do oferty ani wycofać Przedmiotu. Jeśli Aukcja internetowa rozpocznie się, a my po dokładnym rozważeniu postanowimy (i) zmienić opis Przedmiotu lub usunąć wszelkie zdjęcia w przypadku błędu pisarskiego lub (ii) usunąć Przedmiot z Aukcji internetowej (zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania), będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody, które mogą z tego wyniknąć i zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia strony trzeciej (w tym Nabywcy) oraz koszty i opłaty, które poniesie Catawiki w wyniku usunięcia Przedmiotu z Aukcji internetowej. Jeśli zdecydujesz, abyśmy usunęli Przedmiot z aukcji po jej opublikowaniu, będziesz musiał dostarczyć nam dokumenty, pliki lub inne dowody przedstawiające powód, dla którego Przedmiot powinien zostać usunięty. Będziesz musiał przedstawić odpowiedni dowód na nasze pierwsze żądanie. Jeśli zdecydujemy, że dowód jest wystarczający, skonsultujemy się z licytantami i według własnego uznania zdecydujemy o usunięciu Przedmiotu z aukcji.
 • Ranking Przedmiotów według naszych Ekspertów. Nasi eksperci ustalają ranking Przedmiotów na podstawie ich wiedzy i określonych kryteriów, który jest publikowany w naszym Serwisie internetowym. Nasze kryteria można znaleźć tutaj..

Więcej informacji na temat wystawiania Przedmiotów można znaleźć w naszym Centrum pomocy.


Artykuł 3: Przedmioty na aukcji

Gdy zaakceptujemy Twój Przedmiot i wystawimy go na aukcji, inni Użytkownicy będą mogli go licytować. Sprzedając w naszym Serwisie internetowym, zgadzasz się z następującymi zasadami:

 • Nabywca i Sprzedawca przedmiotu zawiązują Umowę sprzedaży. Jeżeli pod koniec Aukcji internetowej, Oferta użytkownika jest najwyższa, zostaje on uznany za Nabywcę i automatycznie zawiera z Tobą Umowę sprzedaży Przedmiotu. Nie będzie to miało miejsca, jeśli ustawisz cenę minimalną, a najwyższa Oferta będzie niższa od Ceny minimalnej. 

 • Nie zezwalamy na sztuczne podbijanie ceny. Nie można licytować swoich własnych Przedmiotów lub Przedmiotów kogoś z Tobą powiązanego. Ktoś z Tobą powiązany nie może również licytować Twoich Przedmiotów ani zlecić komuś, aby licytował Twoje Przedmioty. Praktykę tę nazywamy sztucznym podbijaniem ceny.

 • Przedmiot oferowany przez Ciebie w naszym Serwisie internetowym będzie dostępny wyłącznie u nas. Gdy wystawisz swój Przedmiot w naszym Serwisie internetowym nie zaoferujesz go w innym miejscu. Jeśli Twój Przedmiot będzie wystawiony na jednej z naszych Aukcji, usuniesz go z innych stron internetowych, w tym platform internetowych, i własnych lub innych (internetowych) sklepów. Ograniczenie to jest konieczne, ponieważ sprzedaż Przedmiotu za pośrednictwem innego kanału sprzedaży w trakcie jednej z naszych aukcji internetowych oznaczałaby, że nie będziesz wówczas w stanie wykonać zobowiązania dostawy wynikającego z Umowy sprzedaży. Catawiki i Nabywca muszą mieć pewność, że zawsze będziesz wykonywać swoje zobowiązania wynikające z Umowy sprzedaży.

 • Obowiązek zapłaty prowizji. Sprzedawcy są również odpowiedzialni za zapłatę prowizji na rzecz Catawiki, jeśli oferują lub odwołują się do swoich danych kontaktowych lub proszą o dane kontaktowe nabywcy, w kontekście kupowania w celu sprzedaży poza Catawiki, nawet jeśli przedmiot nie sprzeda się na Catawiki.

 • Ranking Przedmiotów w wynikach wyszukiwania. Umiejscowienie i ranking Przedmiotów w wynikach wyszukiwania w naszym Serwisie internetowym może się różnić i zależy od wielu czynników, takich jak nazwa Aukcji internetowej, nazwa kategorii, specyfika Przedmiotu, tytuł i podtytuł Przedmiotu, opis Przedmiotu oraz (automatyczne) tłumaczenie dowolnego z parametrów wyszukiwania.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych aukcji znajdziesz w naszym Centrum pomocy.


Artykuł 4: dostawa i odbiór Przedmiotów

Gdy Twój Przedmiot zostanie sprzedany, poprosimy Nabywcę o zapłacenie Ceny zakupu, kosztu wysyłki (jeśli takie będą) oraz Opłaty aukcyjnej. Gdy tylko Nabywca zapłaci w całości, zawiadomimy Cię o tym, abyś mógł wysłać Przedmiot Nabywcy lub zorganizować jego odbiór. Szczegóły wysyłki dostępne w opisie Przedmiotu określają, czy musisz wysłać przedmiot(y) na adres powiązany z kontem Nabywcy, czy też Nabywca odbierze od Ciebie Przedmiot.

 • Przedmiot musi zostać wysłany lub przetransportowany w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty płatności. Jeśli nie ustalisz, że Nabywca powinien odebrać Twój Przedmiot osobiście, należy go starannie spakować i wysłać go w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania od nas potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. Ponosisz odpowiedzialność za prawidłowe wysłanie Przedmiotu do Nabywcy i ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku wadliwej przesyłki. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z jakichkolwiek usług wysyłkowych oferowanych lub zalecanych za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego, powinieneś zapoznać się z warunkami oferowanymi przez odpowiedniego dostawcę. Zgadzasz się, że firma Catawiki nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za usługi wysyłkowe oferowane lub zalecane za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego. Określony czas dostawy nigdy nie będzie uważany za termin ostateczny.

 • Przedmioty należy wysłać z aktualnym numerem śledzenia przesyłki. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z przesyłek poleconych i/lub ubezpieczonych, odpowiednio do wartości Przedmiotu, ponieważ to Sprzedawca ponosi ryzyko uszkodzenia i/lub utraty Przedmiotu podczas wysyłki do momentu dostawy.

 • Twój Przedmiot musi być wysłany z adresu podanego na Twoim Koncie. Jesteś zobowiązany do wysłania Przedmiotu z adresu podanego na swoim Koncie. Jeśli wyślesz Przedmiot z innego adresu, będziesz musiał pokryć wszelkie koszty, które nie zostały naliczone, jeśli Przedmiot zostałby wysłany z adresu podanego na Twoim Koncie (np. podatki importowe i opłaty). 

 • Nie zezwalamy na dropshipping. Ten model logistyczny nie jest praktykowany na Catawiki. Nie można przekazać przesyłki Przedmiotu osobie trzeciej, takiej jak producent, hurtownik, sprzedawca detaliczny lub dom realizacji, który następnie wysyła Przedmiot bezpośrednio do Nabywcy. 

 • Wysyłka z/do nieobsługiwanych krajów. Nie można sprzedawać i/lub wysyłać Przedmiotów z kraju, który nie znajduje się na liście obsługiwanych krajów. Jeśli wysyłasz Przedmiot z nieobsługiwanego kraju, tracisz prawo do otrzymania płatności za Przedmiot. Nie możesz korzystać z usług firmy wysyłkowej lub innej strony trzeciej, która spowodowałaby naruszenie jakiegokolwiek prawa mającego zastosowanie do którejkolwiek ze stron, w tym jakichkolwiek przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki.

 • Prosimy o kontakt z Nabywcą w przypadku problemów z wysyłką. Jeśli przesyłka z Przedmiotem jest opóźniona, zostaje zgubiona i/lub uszkodzona podczas transportu, a Ty nie dojdziesz do porozumienia z Nabywcą, należy skontaktować się z firmą wysyłkową. Prowadzenie dochodzenia nie narusza naszego prawa do decydowania, czy Cena zakupu zostanie zwrócona Nabywcy czy wypłacona Tobie, zgodnie z artykułem 14 Warunków użytkowania.

 • Nadwyżka kosztów wysyłki musi zostać zwrócona Nabywcy. Jeśli koszty wysyłki są niższe niż kwota wskazana w Aukcji internetowej, musisz zwrócić Nabywcy wszelkie koszty wysyłki, które poniósł.

 • Kara w przypadku niedostarczenia przesyłki. Jeśli nie zrealizujesz dostawy Przedmiotu, Catawiki ma prawo, z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej po Twojej stronie, natychmiastowo nałożyć na Ciebie należną karę w wysokości maksymalnie 25% Ceny zakupu. Kara ta nie narusza naszego prawa do dochodzenia odszkodowania.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wysyłki lub odbioru,zajrzyj do naszego Centrum pomocy.


Artykuł 5: płatności

Otrzymasz płatność (z potrąconą Prowizją sprzedawcy) po (i) zapłaceniu przez Nabywcę Ceny zakupu, ewentualnych kosztów wysyłki oraz Opłaty aukcyjnej oraz (ii) potwierdzeniu przez nas na podstawie numeru śledzenia lub innej formy potwierdzenia, że Nabywca odebrał Przedmiot lub Nabywca otrzymał zakup. 

 • Możemy wstrzymać płatność. Możemy zawiesić płatność, jeśli Nabywca powiadomił o sporze, spowodowanym, na przykład, domniemanym uszkodzeniem lub niezgodnością Przedmiotu.

 • Mogą obowiązywać kursy wymiany walut. Kurs wymiany dla każdego Przedmiotu będzie ustawiony przez nas na podstawie waluty obowiązującej w momencie rozpoczęcia aukcji internetowej. Nawet jeśli kurs wymiany zmieni się podczas trwania aukcji, zastosowany przez nas kurs wymiany pozostanie taki, jaki został ustalony na początku aukcji. Akceptujesz fakt, że możesz otrzymać niższą (lub wyższą) Cenę zakupu we własnej walucie, niż gdybyśmy korzystali z kursu wymiany obowiązującego na koniec Aukcji internetowej lub w momencie zapłaty Ceny zakupu. Możemy również zaokrąglić Cenę zakupu do najbliższej jednostki walutowej, zanim Ci zapłacimy.

 • Możemy anulować transakcję, jeśli Nabywca nie zapłaci. Jeśli Nabywca nie zapłaci zgodnie z jego zobowiązaniami wynikającymi z Warunków dla nabywcy, możemy wysłać mu kilka przypomnień o płatności. Jeśli Nabywca nie zapłaci w wyznaczonym terminie, niezależnie od tego, czy Catawiki wysłało przypomnienia o płatności, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy anulować transakcję. Anulowanie transakcji nie jest tym samym co rozwiązanie Umowy sprzedaży. Anulowanie transakcji oznacza, że ułatwiająca rola Catawiki w zawarciu i/lub wykonaniu Umowy kończy się natychmiast i nieodwołalnie. Po anulowaniu transakcji można zdecydować się na ponowne zaoferowanie Przedmiotu lub bezpośredni kontakt z Nabywcą w celu wyegzekwowania swoich praw wynikających z Umowy sprzedaży. Zgadzasz się, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za brak płatności lub opóźnienia w płatnościach przez któregokolwiek Nabywcę na podstawie Umowy sprzedaży lub za anulowanie przez nas transakcji. 

 • Płatności podlegają warunkom naszych dostawców usług płatniczych. Współpracujemy z dostawcami usług płatniczych, aby obsługiwać wszystkie płatności w bezpieczny sposób. Usługi przetwarzania płatności w naszym Serwisie internetowym są świadczone przez naszych dostawców usług płatniczych, w tym między innymi Stripe i Payoneer, w zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Te usługi przetwarzania płatności podlegają odpowiednim warunkom naszych dostawców usług płatniczych. W przypadku Stripe usługi podlegają Umowie konta Stripe Connected, która zawiera warunki korzystania z Usługi Stripe (zbiorczo: „Umowa o usługach Stripe”). W przypadku płatności przetwarzanych przez Payoneer usługi podlegają warunkom użytkowania Payoneer. Sprzedając na Catawiki, zgadzasz się przestrzegać te warunki, które mogą być od czasu do czasu modyfikowane. Otrzymywanie płatności może zależeć od dostarczenia wszystkich danych wymaganych przez odpowiednich dostawców usług płatniczych, takich jak data urodzenia, a jeśli jesteś Profesjonalnym sprzedawcą, numer rejestracyjny firmy. Jeśli dostawca płatności zablokuje płatność zgodnie z obowiązującymi warunkami, jesteśmy uprawnieni do anulowania transakcji w naszym systemie oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym przepisy i regulacje dotyczące sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki, zwrócić pieniądze Nabywcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z takim anulowaniem lub za niedopełnienie przez dostawcę usług płatniczych należytego i terminowego świadczenia usług płatniczych.

 • Zastrzegamy sobie prawo do niezapłacenia. Jeśli nie przestrzegasz naszych Warunków użytkowania (np. wyślesz Przedmiot z nieobsługiwanego kraju lub nie dostarczysz Dostawcy usług płatniczych żądanych informacji identyfikacyjnych), zastrzegamy sobie prawo do niezapłacenia za dany Przedmiot. W takich przypadkach zgadzasz się i potwierdzasz, że utracisz wszelkie roszczenia, które możesz mieć wobec nas z powodu takich płatności.

 • Brak naruszenia prawa. Zabrania się korzystania z instytucji finansowej lub innej strony trzeciej, która spowodowałaby naruszenie jakiegokolwiek prawa mającego zastosowanie do którejkolwiek ze stron, w tym jakichkolwiek przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki.

Więcej informacji na temat procesu płatności można znaleźć w naszym Centrum pomocy.


Artykuł 6: niedopełnienie zobowiązań wobec Nabywcy

Jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań wobec Nabywcy wynikających z Umowy sprzedaży, popadniesz w zwłokę, a Nabywca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy sprzedaży. Możliwe, iż użytkownik otrzyma od nas powiadomienie o niewykonaniu zobowiązania i zawiadomienie o rozwiązaniu umowy przez Nabywcę. Jednakże nie jesteśmy do tego zobowiązani. W przypadku rozwiązania Umowy sprzedaży zrekompensujesz Nabywcy szkodę, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Nabywcy. Obejmuje to zwrot otrzymanej Ceny zakupu dla Nabywcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ten zwrot. Wszelka odpowiedzialność w związku z Twoimi zobowiązaniami wobec Nabywcy ostatecznie spoczywa wyłącznie na Tobie. Obejmuje to między innymi obowiązek dostarczenia Przedmiotu zgodnie z dostarczonym opisem Przedmiotu i zdjęciami.


Artykuł 7: niedopełnienie zobowiązań wobec Catawiki

Jeśli użytkownik nie wypełni swoich zobowiązań wobec Catawiki, które wynikają z Warunków użytkowania, możemy zdecydować o anulowaniu transakcji danego Przedmiotu. To anulowanie nie jest tym samym, co rozwiązanie Umowy sprzedaży, a Nabywca może swobodnie uzyskać swoje prawa wynikające z Umowy sprzedaży bezpośrednio z Tobą. Jeśli anulujemy transakcję, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody i koszty, które ponieśliśmy w wyniku anulowania. Oznacza to, że oprócz wszelkich innych szkód nadal będziesz nam winien Prowizję sprzedawcy. Będziesz również ponosić odpowiedzialność za utratę przez nas Opłaty aukcyjnej na skutek tego anulowania. 

Konsekwencje nieprzestrzegania naszych Warunków użytkowania

Oprócz postanowień artykułu 9 naszych Warunków użytkowania, (i) w celu przestrzegania obowiązującego prawa (w tym wszelkich przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki) lub w przypadku (ii) naruszenia naszych Warunków użytkowania, (iii) wielokrotnego otrzymania słabych ocen lub gdy zostaliśmy poinformowani o problemach z Twoim zachowaniem, lub (iv) wierzymy w dobrej wierze, że są one niezbędne do ochrony naszego Serwisu internetowego, innych Użytkowników lub są one w ogólnym (publicznym) interesie (na przykład (v) w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom), możemy podjąć jeden lub kilka z następujących środków:

 • Tymczasowo lub na stałe ograniczyć dostęp do naszego Serwisu internetowego lub cofnąć upoważnienie do sprzedaży i/lub licytowania Przedmiotów;

 • Tymczasowo lub na stałe cofnąć wszelkie specjalne statusy związane z Kontem użytkownika i/lub natychmiast rozwiązać wszelkie umowy handlowe, które zostały zawarte z Użytkownikiem;

 • Tymczasowo lub na stałe ograniczyć dostęp do Konta;

 • Jeśli (i) nie podałeś dokładnych danych bankowych, kontaktowych lub identyfikacyjnych na nasze pierwsze żądanie w rozsądnym czasie, (ii) zostałeś oznaczony przez naszego dostawcę usług płatniczych lub (iii) nie przeszedłeś żadnego PEP lub sprawdzania listy sankcji lub (iv) lub (iv) Catawiki określa lub jest w inny sposób nakazane przez jakikolwiek właściwy organ, że świadczenie jakichkolwiek Usług na Twoją rzecz jest zabronione lub podlegałoby sankcjom na mocy jakichkolwiek przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki, niewykonanie zobowiązania i (a) jakakolwiek płatność (w tym zwrot) może zostać wstrzymana lub (b) utracisz prawo do otrzymania płatności (w tym zwrotu), oprócz i niezależnie od prawa Catawiki do podjęcia wszelkich innych środków wymienionych w niniejszym artykule 7;

 • Jeśli Nabywca zapłaci za Przedmiot za pomocą karty kredytowej i, z powodu niespełnienia przez Ciebie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków dla sprzedawcy, złoży wniosek o obciążenie zwrotne, możemy (i) zablokować Twoje Konto, (ii) potrącić lub wziąć odwołania się do wszelkich roszczeń, jakie mamy wobec Ciebie, w celu zaspokojenia obciążenia zwrotnego i wszelkich innych związanych z tym kosztów (iii) zablokować wszelkie przyszłe płatności oraz (iv) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie.

Jeśli zostanie podjęty jeden lub więcej z tych środków, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej (na ostatnio zweryfikowany adres e-mail), podając powód, dla którego podjęto ten/te środki. W naszym Centrum pomocy możesz znaleźć więcej informacji na temat powodów, dla których możemy ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp do Twojego Konta.

W przypadku, gdy zdecydujemy się na trwałe ograniczenie dostępu do Twojego Konta (tj. zamknięcie Twojego Konta), postaramy się poinformować Cię o przyczynach takiego stanu rzeczy na 30 (trzydzieści) dni przed zamknięciem Twojego Konta. Ten 30(trzydziestodniowy) okres wypowiedzenia nie ma zastosowania, jeżeli:

 • Podlegamy obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, który wymaga od nas zakończenia wszystkich naszych Usług na rzecz Użytkownika;

 • Korzystamy z prawa do wypowiedzenia umowy z uzasadnionej przyczyny zgodnie z prawem europejskim i / lub krajowym;

 • Wielokrotnie naruszałeś nasze Warunki użytkowania.

 • Zawarłeś umowę sprzedaży z Użytkownikiem poza Serwisem internetowym Catawiki, w celu uniknięcia prowizji lub Opłat aukcyjnych.

Powyższe w żaden sposób nie uniemożliwia nam wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Tobie.

Jeśli Twoje Konto zostanie zamknięte lub dostęp do Twojego Konta zostanie zawieszony, podczas gdy nadal będziesz mieć pewne zobowiązania wobec innego Użytkownika wynikające z Umowy sprzedaży, jesteśmy uprawnieni do anulowania otwartych transakcji. Jeśli zalegasz z płatnościami, otrzymasz odpowiednią kwotę pomniejszoną o kwotę szkód, które ponieśliśmy w związku z nieprzestrzeganiem przez Ciebie naszych Warunków użytkowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące sankcji gospodarczych.

Mamy również prawo nałożyć natychmiastową karę finansową w wysokości 1 000 € (jednego tysiąca euro) za każde naruszenie naszych Warunków użytkowania, w tym niniejszych Warunków dla sprzedawcy, bez uszczerbku dla naszego prawa do odzyskania rzeczywistych szkód. Przed nałożeniem tej grzywny otrzymasz od nas ostrzeżenie. Jednakże, w przypadku poważnego naruszenia, nie powiadomimy Cię o grzywnie przed jej nałożeniem. Kara wzrośnie o 10% (dziesięć procent) za każde późniejsze naruszenie naszych Warunków użytkowania. Jeśli to możliwe, potrącimy lub skorzystamy z wszelkich wypłat (w tym wypłat od Nabywców na rzecz Ciebie) w celu uregulowania tej kary zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania. 


Artykuł 8: komunikacja wewnętrzna

 • z nabywcami. Aby komunikować się bezpośrednio Nabywcą, możesz skorzystać z naszego wewnętrznego systemu wiadomości. System ten jest świetnym sposobem na zorganizowanie dostawy/ odbioru Przedmiotu lub na udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania Nabywcy. Nie należy używać tego systemu do następujących działań:
  1. Wysyłanie niechcianych reklam lub promocji, próśb o darowizny lub spam;
  2. Obrażanie, nękanie lub dyskryminowanie innych Użytkowników;
  3. Zawieranie umowy sprzedaży z Użytkownikiem poza Serwisem internetowym Catawiki, w celu uniknięcia prowizji lub Opłat aukcyjnych. 

Jeśli chcesz odpowiedzieć na komentarz udzielony przez Nabywcę, pamiętaj, że nasza Polityka komentarzy ma zastosowanie do każdej reakcji, którą chcesz przekazać. Upewnij się, że ją przeczytałeś przed udzieleniem odpowiedzi na komentarz.

 • z nami (wsparcie klienta). Jeśli masz problemy techniczne z naszym Serwisem internetowym lub w jakikolwiek sposób nie jesteś zadowolony z naszych usług, nasze doświadczone, międzynarodowe zespoły ds. wsparcia klienta są do Twojej dyspozycji. Dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą w odpowiednim czasie po otrzymaniu Twoich pytań lub skarg i, jeśli to możliwe, dostarczymy Ci rozwiązanie.
 • z nami (mediacja) - wyłącznie dla Sprzedawców profesjonalnych. Mimo, że sami chcielibyśmy rozwiązać wszelkie problemy, które z nami masz, chcemy, abyś wiedział, że będąc Sprzedawcą profesjonalnym, skargi można również składać do organu zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów w drodze mediacji. Jesteśmy gotowi zaangażować (i) Centrum Skutecznego Rozstrzygania Sporów (CEDR) lub (ii) e-POM w przypadku wszelkich sporów, których nie byliśmy w stanie rozwiązać za pośrednictwem naszego wewnętrznego systemu skarg (więcej informacji można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych).


Artykuł 9: spory z innymi Użytkownikami

Oczekujemy od Użytkowników rozstrzygnięcia sporu między sobą. Catawiki dołoży uzasadnionych starań aby pośredniczyć między Sprzedawcą, a Nabywcą. W celu ochrony naszych praw i obowiązków wynikających z Warunków użytkowania, wszelkie skargi i spory między Sprzedawcą, a Nabywcą należy zgłosić nam tak szybko, jak tylko pojawi się problem.

Jak skontaktować się z Nabywcą: przejdź do Moje sprzedane przedmioty i kliknij „Szczegóły zamówienia”, a wyświetli się strona zamówienia dla tej sprzedaży. Następnie możesz kliknąć „Wyślij wiadomość”, aby wysłać wiadomość do Nabywcy.

Skontaktuj się z Catawiki: skontaktuj się z jednym z naszych zespołów wsparcia klienta, wysyłając nam wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w odpowiednim artykule centrum pomocy. 

Jeśli pomimo naszego wsparcia nadal nie uda się znaleźć zadowalającego rozwiązania, będziemy działać zgodnie z art. 14 naszych Warunków użytkowania. Obejmuje to nasze prawo do podjęcia decyzji o zwrocie kosztów Nabywcy lub wypłacie pieniędzy Sprzedawcy. Jednak w każdej chwili możesz uzyskać swoje prawa wynikające z Umowy sprzedaży lub bezpośrednio przedyskutować z Nabywcą swoje roszczenia związane z Umową sprzedaży.


Artykuł 10: audyt Catawiki

Aby zagwarantować bezpieczeństwo naszego Serwisu internetowego dla wszystkich Użytkowników, możemy, według własnego uznania, zdecydować się na selekcję (niektórych) Przedmiotów względem ich jakości. W kontekście takiego audytu możemy (i) bezpośrednio lub pośrednio kupić Przedmioty od Ciebie za pośrednictwem naszej własnej Aukcji internetowej lub (ii) odwiedzić Twoją siedzibę offline, aby osobiście sprawdzić Przedmioty. Na podstawie takiego audytu możemy podjąć, według własnego uznania, odpowiednie środki, w tym anulować transakcję (na przykład, gdy Twój Przedmiot nie spełnia naszych standardów jakości lub nie jest zgodny z naszymi Wytycznymi dotyczącymi wystawiania przedmiotów). Jednak gdy wystawiasz Przedmiot na aukcji naszego Serwisu internetowego, odpowiedzialność za dostarczenie Przedmiotów, które zgadzają się z opisem, zawsze spoczywa na Tobie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wybór, opis, zgodność lub jakość jakiegokolwiek Przedmiotu, niezależnie od tego, czy został on poddany audytowi. 


Artykuł 11: Dane

W naszej Polityce prywatności możesz dowiedzieć się, jakie dane przetwarzamy, jak i dlaczego je przetwarzamy oraz jakie są Twoje prawa. Jednak może być również istotne, aby wiedzieć, które dane generowane przez nasze Usługi są dostępne dla Ciebie jako Sprzedawcy. Informacje te można znaleźć na swoim Koncie. W naszym Centrum pomocy znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące dostępności danych dla Sprzedawców.

Czy ten artykuł był pomocny?
Napisz do nas