Allmänna villkor och regler
Köparens villkor

 

Catawiki erbjuder en marknadsplats där du kan upptäcka, köpa och sälja speciella objekt. Det är mycket viktigt för oss att vår plattform är pålitlig och säker för både Köpare och Säljare, för att garantera bästa möjliga kundupplevelse. För att detta ska ske måste våra Köpare acceptera och följa de regler som anges i våra Köparvillkor, vilka utgör en integrerad del av våra Användarvillkor. 

 

Tillgängligheten av våra tjänster är begränsad till ett antal länder. Hitta en lista över länder som stöds här

 

Dessa Köparvillkor beskriver också dina rättigheter och skyldigheter enligt Köpeavtalet du ingått med Säljare. I våra Säljarvillkor kan du hitta Säljarens rättigheter och skyldigheter enligt Köpekontraktet.

 

Mer information om kapitaliserade termer som används i det här dokumentet finns i våra AnvändarvillkorArtikel 1: Köpa objekt

Det är bra att du är intresserad av att köpa Objekt på vår Onlinemarknadsplats! Innan du använder våra Tjänster, se till att du är medveten om följande: 

 

 

 • Köparen och säljaren av ett objekt ingå ett köpeavtal. Om ditt bud är det högsta i slutet av onlineauktionen, kommer du att betraktas som Köpare och du kommer automatiskt att ingå ett Köpeavtal med Säljaren av Objektet. Men om Säljaren sätter ett Reservationspris och ditt bud är lägre än Reservationspriset, kommer det inte att finnas något Köpeavtal. Våra Användarvillkor täcker dina förpliktelser enligt Köpeavtalet.
 • Vi tar en avgift för din användning av våra tjänster. Kommissionen för köpare ("köparprovisionen") är 9% av köpeskillingen (inklusive moms, om tillämpligt). Detta kommer att läggas till Inköpspriset.
 • Köparna måste betala transportkostnader och eventuella ytterligare importkostnader (t. ex. moms, importavgifter). Du bekräftar också och accepterar att du är ansvarig för att kontrollera om det finns någon specifik regel eller begränsning som gäller för import av ett objekt till ditt land.

 Artikel 2: Betala för objekt

Om du har vunnit ett Objekt och ditt Bud nådde Reservationspriset, är du Köparen av det Objektet.. Nästa steg är att betala för det i enlighet med våra instruktioner. Nedan hittar du våra betalningsregler.

 

 

 • Efter att ha vunnit ditt objekt, måste du betala inom tre (3) dagar. Inom tre (3) dagar från slutet av Onlineauktionen, är du skyldig att betala (i) köpeskillingen och transportkostnader (om tillämpligt) till Säljaren och (II) Köparens provision till oss. Den angivna betalningsperioden kommer aldrig att betraktas som en lagstadgad gräns. Detta innebär ett meddelande krävs innan Säljaren kan upplösa Köpekontraktet på grund av din underlåtenhet att betala. Du måste se till att Säljaren får hela köpeskillingen och vi får hela beloppet på Köparprovisionen. Du är därför ansvarig för eventuella kostnader (t. ex. bankkostnader), skatter (t. ex. källskatt), tullar och avgifter som förfaller. 
 • Du garanterar att ditt köp är legitimt. Du garanterar att du inte köper Objektet som en del av en falsk transaktion, så att du och/eller tredje part kan överföra hela eller en del av köpeskillingen och tvätta de inblandade pengarna.

 

 

Du hittar mer information om dina betalningsalternativ i vårt Hjälpcenter.Artikel 3: Leverans eller hämtning av objekt

För de flesta partier i våra auktioner skickar Säljaren föremålet/föremålen till adressen som är kopplad till ditt konto. Du kan dock behöva hämta en del objekt. Se till att kontrollera sändningsdetaljerna i objektsbeskrivningen.

 

 

 • Se till att din leveransadress är korrekt. Säljaren skickar ditt Objekt till adressen på ditt konto. Vi ber säljaren att skicka Objektet när din betalning har mottagits.
 • Om det finns några problem, kontakta oss inom tre (3) dagar efter leverans. Så snart Spårningskoden visar att Objektet har levererats har du tre (3) dagar på dig att informera oss om eventuella problem relaterade till partiet. Om du behöver hämta objektet, behöver du informera oss om eventuella frågor som rör partiet inom tre (3) dagar efter upphämtning. Du bekräftar att vi inte kommer att bedöma klagomålet och Säljaren kommer att få sin betalning om du inte informerar oss inom denna tre (3) dagarsperiod.
 • Om där är några problem med leveransen, ber vi dig att lösa det direkt med säljaren. Catawiki har rätt att ta emot mottagarsignaturen och/eller spåra leveransbekräftelsen på leveransplatsen som bevis på att du har fått partiet. Om där är ett problem med leveransen av ett objekt och du inte når en lösning med säljaren, kommer du att behöva samarbeta i en utredning av fraktbolaget. En löpande utredning påverkar inte vår rätt att besluta om köpeskillingen kommer att återbetalas till dig eller betalas till säljaren.
 • Ordna hämtning med säljaren. Om du har vunnit ett objekt dom behöver hämtas, måste du (organisera att) hämta objektet inom fem (5) arbetsdagar efter köpet, om du inte har kommit överens om annat med säljaren. Den angivna betalningsperioden kommer aldrig att betraktas som en lagstadgad gräns. Om du misslyckas med att hämta objektet i enlighet med våra instruktioner eller ditt avtal med säljaren, bekräftar du att vi antingen kan betala säljaren eller avbryta transaktionen i vårt system.
 • Catawiki kan annullera transaktioner om säljaren inte levererar Objektet. Om Säljaren inte levererar objektet i enlighet med sina skyldigheter enligt Säljarens villkor eller objektbeskrivningen, kommer vi att skicka säljaren flera påminnelser. Om säljaren inte agerar i enlighet med våra instruktioner, samtycker du till och bekräftar att vi kan annullera transaktionen i vårt system. Annullering av transaktionen är inte detsamma som en upplösning av Köpekontraktet. När vi har avslutat transaktionen, är du fri att få dina rättigheter enligt Köpeavtalet med Säljaren direkt.  

 

 

Har du några frågor om leverans eller upphämtning? Kolla in vårt hjälpcenter.

 

Artikel 4: Underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter gentemot Säljaren

Om du underlåter att fullgöra dina skyldigheter gentemot säljaren enligt köpeavtalet, kommer det anses vara ditt fel och säljaren har rätt att upplösa köpekontraktet. Vi kan skicka dig ett meddelande om din brist i betalning och ett meddelande om upplösning på uppdrag av säljaren, men vi är inte skyldiga att göra det. I detta sammanhang kommer dina skyldigheter att omfatta kompensation till säljaren, utan att det påverkar andra rättigheter som säljaren har.

 

Artikel 5: Underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter gentemot Catawiki

Om du inte fullgör dina skyldigheter gentemot Catawiki enligt Användarvillkoren kan vi besluta att annullera transaktionen för det aktuella partiet. Annullering av transaktionen är inte detsamma som en upplösning av Köpekontraktet. Men om vi avbryter transaktionen kan vi hålla dig ansvarig för alla skador och kostnader vi upprätthåller och/eller ådrar sig som följd. Detta innebär att du fortfarande är skyldig oss köparens provision. Du är också ansvarig för beloppet av säljarens provision som vi missade på grund av annullering.

 

Följder av din underlåtenhet att följa våra användarvillkor

För att säkra våra egna rättigheter och andra användares (t. ex. om du bryter mot våra användarvillkor), har vi rätt att, vid alla tidpunkter och efter eget gottfinnande, (a) skjuta upp din utbetalning eller återbetalning, (b) hålla inne din betalning (c) kompensera alla finansiella anspråk som vi kan ha gentemot dig med ett finansiella anspråk som du kan ha gentemot oss. Om någon av dessa åtgärder regleras av tvingande (konsument) lag, kan vi bara göra det i enlighet med sådan tvingande lag.

 

Utöver ovanstående, för att följa tillämplig lag eller om (i) du har brutit mot våra användarvillkor, (II) du upprepade gånger har fått dåliga betyg eller om vi blir medvetna om problem med ditt uppförande eller beteende, eller (III) vi tror i god tro att de är nödvändiga för att skydda vår onlinemarknadsplats, andra användare, eller för att förhindra bedrägerier eller annan olaglig verksamhet, kan vi vidta följande åtgärder:

 

 • Tillfälligt eller permanent begränsa ditt tillstånd att bjuda på och/eller sälja Objekt
 • Tillfälligt eller permanent återkalla någon särskild status som är kopplad till ditt konto
 • Tillfälligt eller permanent begränsa åtkomsten till ditt konto
 • Om du (i) inte har lämnat korrekta bank-eller identifieringsuppgifter på vår första begäran inom en rimlig period, (II) har flaggats av vår betaltjänstleverantör, eller (III) inte har klarat någon PEP-eller sanktions-listkontroll, har du inte fullgjort dina skyldigheter och (a) alla betalning (inklusive återbetalning) kan undanhållas eller (b) du förlorar rätten att ta emot betalning (inklusive återbetalning)
 • Om du betalat för ett Objekt med ditt kreditkort och, även om säljaren inte fullgjorde sina skyldigheter, du lämnade in ett framgångsrikt återkrav , får vi (i) blockera ditt konto, (II) ställa in alla påståenden vi har mot dig, (III) blockera eventuella framtida betalningar till dig , och (IV) väcka talan mot dig

Om vårt avtal sägs upp eller om åtkomsten till ditt konto avbryts medan du fortfarande har vissa skyldigheter gentemot en säljare enligt ett köpeavtal, kan vi annullera transaktionerna i vårt system och upplösa köpekontraktet (- en) för den/de relevanta Säljaren (-na).

 

Vi får också ålägga böter på 1000 euro(ett tusen euro) för varje överträdelse av dessa användarvillkor, utan att det påverkar vår rätt att återkräva de faktiska skadorna. Vi försöker skicka en varning först innan detta bötesbelopp införs. I händelse av en allvarlig överträdelse kommer vi dock att ålägga böterna utan förvarning. Straffet kommer att öka med 10% för varje efterföljande kränkning av våra användarvillkor. Om möjligt kommer vi att sätta upp denna påföljd i enlighet med våra användarvillkor. 

 

Artikel 6: Ångerrätt

Konsumenten har en lagstadgad garanti för objektets överensstämmelse. Dessutom, beroende på din bostadsort, kan du ha rätt att avboka och returnera ditt köp utan anledning.

 

 

 • EUs ångerrätt kan vara tillämplig på ditt Säljaravtal. Konsumenter som är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som köper ett objekt från en professionell säljare kommer att ha rätt att häva köpet utan att ange skälen inom 14 dagar ("ångerperioden").
 • Om du drar dig ur köpet måste du returnera objektet till säljaren. Under ångerrätten måste du returnera objektet inom 14 dagar från det att du har fått kvittot på ditt uttag. Objektet måste återlämnas till säljaren med alla tillhörande tillbehör som levererats och, om möjligt, i ursprungligt skick och förpackning. Du är endast ansvarig för något minskat värde av objektet som härrör från hantering utöver vad som är nödvändigt för att fastställa arten, egenskaper och funktionen av objektet. Hela köpeskillingen, inklusive transportkostnader, och köparen provision kommer att återbetalas till dig. Du kommer dock att bära de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka objektet.
 • Ångerrätten är kanske inte tillämplig på ditt Säljaravtal. Observera: vissa produkter och tjänster är undantagna från ångerrätten, såsom, men inte begränsat till, guld, diamanter, guldtackor, och andra produkter med fluktuerande priser, som förfaller snabbt, eller har en begränsad hållbarhetstid.

  Mer information om ångerrätten finns i vår Ångerrättspolicy.

 

Artikel 7: Intern kommunikation
Du kan använda vårt interna kommunikationssystem för att kommunicera direkt med en säljare. Detta system är ett bra sätt att ordna leveransen av ett Objekt. Observera att vi inte tillåter att detta system används för följande aktiviteter:

 • Skicka oönskad annonsering eller kampanjer, begäranden om donationer eller spam
 • Förolämpa, trakasserande eller diskriminera andra användare
 • Att göra ett försäljningsavtal med en användare utan medling av Catawiki, i syfte att undvika provision

Vill du ge en säljare feedback om ett objekt du köpt? Vår Feedbackpolicy gäller för all feedback du vill ge.

Artikel 8: Tvister med andra Användare
Vi förväntar oss att användarna löser alla tvister mellan sig själva. Men om det behövs, kommer vi göra rimliga ansträngningar för att medla mellan säljaren och köparen. Alla klagomål och tvister mellan säljaren och köparen måste därför rapporteras till oss så snabbt som möjligt.

Kontakta säljaren: för att kontakta säljaren, gå till Mina vinster och hitta ordern för den försäljningen. Du kan sedan klicka på "kontakta säljaren" för att skicka ett meddelande till säljaren.

 

Nå ut till Catawiki: kontakta vår kundtjänst genom att skicka oss ett mail via vårt kontaktformulär

 

Om ingen tillfredsställande lösning finns, även med vårt stöd, samtycker du till att vi kommer att få sista ordet i enlighet med artikel 14 i Användningsvillkoren. Men trots vårt beslut, du är fri att få dina rättigheter enligt eller diskutera din fordran i samband med köpeavtalet med säljaren direkt.  Artikel 9: Återförsäljning royalties

Om ett objekt är ett originalkonstverk, kan en royalty på återförsäljningen behöva betalas ut till konstnären, baserat på tillämplig upphovsrättslagstiftning. I dessa fall kommer du att bära kostnaden för royaltyn på återförsäljningen, oavsett om du är en professionell konsthandlare eller inte. Du kommer att behöva återbetala den part som har betalat royaltyn för återförsäljningen till konstnären eller konstnärens representant vid första begäran. Sådan återbetalning kommer att omfatta full royalty för återförsäljning och eventuella relaterade kostnader, kostnader, avgifter, eller skatter.

Var den här artikeln hjälpsam?
Kontakta oss