Allmänna villkor och regler
Köparens villkor

Catawiki tillhandahåller en Onlinemarknadsplats där du kan köpa speciella objekt från Säljare över hela världen. Det är viktigt för oss att vår Onlinemarknadsplats är säker och pålitlig för både Köpare och Säljare, och därför har vi implementerat några viktiga regler för budgivning och köp hos Catawiki ("Köparvillkoren"). 

Dessa Köparvillkor beskriver även dina rättigheter och skyldigheter enligt Köpeavtalet som du ingår direkt med Säljare. Genom att godkänna dessa Köparvillkor samtycker du i förväg till att ovannämnda rättigheter och skyldigheter är en del av varje Köpeavtal och att du kommer att vara bunden av dessa villkor mot avtalsenlig motpart. Följaktligen kan sådana villkor åberopas mot dig och/eller av dig som en del av Köpeavtalet. Sådana villkor ersätter alla villkor i Köpeavtalet som är oförenliga med dem. Dessutom kan en Säljare ha laddat upp ytterligare villkor för Köpeavtalet, som sedan ska redovisas för dig på vår Onlinemarknadsplats. I våra Säljarvillkor hittar du vissa rättigheter och skyldigheter för Säljare enligt Köpeavtalet.

Orden med stor bokstav som används, men inte definieras i detta dokument har den betydelse som tilldelats dem i våra Användarvillkor


Artikel 1: Köpa objekt

Innan du lägger ett Bud på ett Objekt ska du kontrollera att du är medveten om följande: 

 • Du ingår ett Köpeavtal med Säljaren. Om ditt Bud är högst i slutet av Onlineauktionen kommer du automatiskt att ingå ett Köpeavtal med Säljaren av Objektet för Köpeskillingen. Men om Säljaren sätter ett Reservationspris och ditt Bud är lägre än Reservationspriset ingås inget Köpeavtal. Catawiki är inte en part i eller omfattas av Köpeavtalet eller andra arrangemang som gjorts mellan dig och Säljaren i enlighet med Köpeavtalet mellan dig och Säljaren (inklusive men inte begränsat till arrangemang av frakt). Catawiki omfattas (därför) inte av några informationsskyldigheter efter ingående av avtal.

 • Vi tar en avgift för din användning av våra Tjänster. Köparens avgift (“Auktionsavgiften”) är 9 % (nio procent) av Köpeskillingen (inklusive moms, om tillämpligt). Vi kommer att lägga till detta belopp i Köpeskillingen. Vi tillhandahåller även Tjänster och tar ut en avgift från Säljaren (läs mer information om våra Användarvillkor och Säljarvillkoren). Genom att acceptera dessa Köparvillkor samtycker du uttryckligen till att vi tar ut en avgift från både Säljare och Köpare för samma transaktion.

 • Köpare måste betala frakt- eller transportkostnader och eventuella ytterligare importkostnader (t.ex. moms, importavgifter). Du bekräftar också och accepterar att du är ansvarig för att kontrollera om det finns någon specifik regel eller begränsning som gäller för import av ett objekt till ditt land. Catawiki är inte ansvarig för några sådana specifika regler eller begränsningar.

 • Hjälp med ytterligare identifiering eller andra efterlevnadskrav. För att köpa på vår Onlinemarknadsplats kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare identifieringsinformation eller hjälpa till med ytterligare krav som Catawiki begär för att följa tillämpliga lagar, inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki. Du är skyldig att följa dem, samt förstå och samtycka till att varje vägran av sådan information eller sådana åtgärder ska ursäkta Catawikis underlåtenhet att utföra några tjänster.


Artikel 2: Betala för Objekt

Om du är högstbjudande på ett Objekt i slutet av Objektets auktion och ditt Bud uppnådde Reservationspriset, kommer du automatiskt att ingå Köpeavtalet med Säljaren av Objektet. Du betalar för Objektet i enlighet med våra instruktioner och betalningsvillkoren nedan. 

 • Efter att ha vunnit ditt Objekt, måste du betala inom tre (3) dagar. Inom tre (3) dagar efter att Onlineauktionen avslutats måste du betala (i) Köpeskillingen och frakt- eller transportkostnaderna (om sådana finns) till Säljaren och (ii) Auktionsavgiften till oss. Du är ansvarig för alla eventuella kostnader (så som bankkostnader), skatter ( så som innehållen källskatt och moms), tullar och avgifter) beträffande dessa betalningar. Du kommer att betala via vår betaltjänstleverantör, som anges i artikel 4 i våra Användarvillkor. Därför kommer din betalning att göras till och hållas av betaltjänstleverantören i ett spärrkonto. Den angivna betalningsperioden kommer aldrig att betraktas som en lagstadgad gräns (“fatale termijn”). Detta innebär att ett meddelande om utebliven betalning (“ingebrekestelling”) krävs innan Säljaren kan upplösa (“ontbinden”) Köpeavtalet på grund av din underlåtenhet att betala. 

 • Du garanterar att ditt köp är legitimt. Du garanterar att du inte köper Objektet som en del av en falsk eller olaglig transaktion och att du och/eller en tredje part inte är engagerade eller involverade (direkt eller indirekt) i någon aktivitet som kan innebära penningtvätt på något sätt. Catawiki är skyldig att följa gällande lagar, förordningar och sanktioner gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa lagar och förordningar kräver att vi förhindrar penningtvättare från att använda vår Onlinemarknadsplatsen som en kanal för sina olagliga aktiviteter och att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner.

 • Återförsäljning av royalties. Om ett Objekt är ett originalkonstverk, kan en royalty på återförsäljningen behöva betalas ut till konstnären, baserat på tillämplig upphovsrättslagstiftning. I dessa fall kommer du att bära kostnaden för återförsäljningen av royaltyn, oavsett om du är en professionell konsthandlare eller inte. Du kommer att behöva återbetala den part som har betalat för återförsäljningen av royaltyn till konstnären eller konstnärens representant vid första begäran. Sådan återbetalning kommer att omfatta full royalty för återförsäljning och eventuella relaterade kostnader, avgifter, eller skatter.

 • Inget lagbrott. Du får inte använda ett finansinstitut eller en annan tredje part som skulle leda till eller orsaka en lagöverträdelse för någon av parterna, inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki.

Du hittar mer information om dina betalningsalternativ i vårt Hjälpcenter.


Artikel 3: Leverans eller upphämtning av Objekt

Så snart du har betalat Objektet i sin helhet i enlighet med artikel 2 kommer vi att informera säljaren så att han eller hon:

kan leverera Objektet till dig eller ordna upphämtning med dig. För de flesta Objekt i våra Onlineauktioner skickar Säljaren föremålet/föremålen till adressen som är kopplad till ditt Konto. I vissa fall kan dock vissa Objekt behöva hämtas upp direkt från Säljarens adress. Frakt- eller transportinformationen i Objektets beskrivning avgör om Säljaren kommer att skicka föremålet/föremålen till adressen som är kopplad till ditt Konto eller om du behöver hämta upp Objektet.

 • Se till att din leveransadress är korrekt. Säljaren skickar ditt Objekt till adressen i ditt Konto. Adressen måste vara en fysisk adress och kan inte vara en postbox. Vi kommer att be Säljaren att skicka Objektet när din betalning har mottagits i sin helhet i enlighet med artikel 2 i dessa Köparvillkor.

 • Vi tillåter inte drop shipping. Du får inte välja att ta emot ett parti via så kallad “drop shipping” d.v.s. hänvisa till en tredje part såsom din butik eller företag, ett logistiklager eller en postbox för att ta emot leveransen på dina vägnar. 

 • Om det uppstår några problem ska du kontakta oss inom tre (3) dagar efter leverans. Så snart Spårningskoden visar att Objektet har levererats har du tre (3) dagar på dig, från och med leveransdagen, att informera oss om eventuella problem relaterade till Objektet. Om du behöver hämta upp Objektet måste du informera oss om eventuella frågor rörande Objektet inom tre (3) dagar efter upphämtning. Du bekräftar att det finns en möjlighet att vi inte utreder klagomålet och istället betalar Säljaren om du inte informerar oss inom denna tre (3)-dagarsperiod. 

 • Om det uppstår några frakt- eller transportproblem ska du försöka lösa detta direkt med Säljaren. Frakt och transport är Säljarens eget ansvar. Catawiki, Köparen och Säljaren har rätt att ta emot mottagarsignaturen och/eller spåra leveransbekräftelsen på leveransplatsen (oavsett om detta är Köparens adress eller en upphämtningsplats) som bevis på att du har fått Objektet. Om det uppstår ett problem med leveransen av ett Objekt och du inte når en lösning med Säljaren, kommer du att behöva samarbeta i en utredning av frakt- eller transportbolaget. En pågående utredning påverkar inte vår rätt att besluta om Köpeskillingen kommer att återbetalas till dig eller betalas till Säljaren.

 • Ordna upphämtning med Säljaren. Om du har vunnit ett Objekt som behöver hämtas upp, måste du (organisera att) hämta upp Objektet inom fem (5) arbetsdagar efter köpet, om du inte har kommit överens om något annat med Säljaren. Den angivna upphämtningstiden kommer aldrig att betraktas som en lagstadgad gräns (“fatale termijn”). Om du inte hämtar upp Objektet inom fem arbetsdagar efter ditt köp, eller något annat villkor som du har kommit överens om med Säljaren, bekräftar du att vi kan betala Säljaren och/eller avbryta transaktionen. Annullering av transaktionen är inte detsamma som en upplösning av Köpekontraktet. Annullering av transaktionen innebär att Catawikis underlättande roll vid ingåendet och/eller fullgörandet av Köpeavtalet kommer till ett omedelbart och oåterkalleligt slut.

 • Catawiki kan annullera en transaktion om Säljaren inte levererar Objektet, eller om Objektet inte stämmer överens med Objektbeskrivningen. Om säljaren överträder bestämmelserna i Säljarvillkoren genom att (i) inte leverera Objektet eller (ii) Objektet inte stämmer överens med Objektbeskrivningen, kan vi komma att skicka Säljaren påminnelser om att fullfölja sina förpliktelser enligt Användarvillkoren och Säljarkontraktet. Om, trots våra påminnelser, Säljaren (i) inte levererar Objektet eller (ii) inte kan eller inte är villig att rätta till överträdelsen, samtycker du till och bekräftar att vi kan annullera transaktionen. Även om vi har annullerat transaktionen i vårt system kan du välja att hävda dina rättigheter enligt Köpeavtalet med Säljaren direkt. 

Du hittar mer information om leverans och upphämtning i vårt Hjälpcenter.


Artikel 4: Underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter gentemot Säljaren

Om du inte uppfyller dina skyldigheter gentemot Säljaren enligt Köpeavtalet i sin helhet och i tid kommer du att ses som ansvarig (“verzuim”) och säljaren kommer att ha rätt att upplösa (“ontbinden”) Köpeavtalet. Vi kommer eventuellt att skicka dig ett meddelande om utebliven betalning och ett meddelande om upplösning på uppdrag av Säljaren, men vi är inte skyldiga att göra det. Vid upplösning av Köpeavtalet kommer du att ersätta säljarens skador, utan att det påverkar Säljarens andra rättigheter.


Artikel 5: Underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter gentemot Catawiki

Om du inte fullgör dina skyldigheter gentemot Catawiki enligt Användarvillkoren kan vi besluta att annullera transaktionen för det aktuella Objektet. Denna annullering är inte detsamma som en upplösning av Köpeavtalet och Säljaren kan välja att erhålla sina rättigheter enligt Köpeavtalet direkt med dig. Men om vi annullerar transaktionen kan vi hålla dig ansvarig för alla skador och kostnader vi upprätthåller och/eller ådrar oss till följd av annulleringen. Detta innebär att du fortfarande kommer att vara skyldig oss Auktionsavgiften utöver eventuella andra skador. Du är också ansvarig för Säljarens provisionsbelopp som vi inte mottog på grund av annulleringen.

Följder av din underlåtenhet att följa våra Användarvillkor

Utöver bestämmelserna i artikel 9 i våra Användarvillkor, (i) för att följa tillämplig lag (inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som är tillämpliga för Catawiki) eller om (ii) du har brutit mot våra Användarvillkor, (iii) vi blir medvetna om problem med ditt beteende eller uppförande eller (iv) vi i god tro anser att de är nödvändiga för att skydda vår Onlinemarknadsplats, andra Användare, eller det ligger i allmänhetens intresse (v) att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet), kan vi vidta en eller flera av följande åtgärder:

 • Tillfälligt eller permanent begränsa din åtkomst till vår Onlinemarknadsplats eller din behörighet att lägga bud på och/eller sälja Objekt.

 • Tillfälligt eller permanent återkalla någon särskild status som är kopplad till ditt Konto.

 • Tillfälligt eller permanent begränsa åtkomsten till ditt Konto.

 • Om du (i) inte har lämnat korrekta bank- eller identifieringsuppgifter på vår första begäran inom rimlig tid, (ii) har flaggats av vår betaltjänstleverantör, eller (iii) inte har klarat några PEP- eller sanktionslistekontroller, eller (iv) om Catawiki bestämmer eller på annat sätt styrs av någon behörig myndighet om att det skulle vara förbjudet eller sanktionerbart att utföra några tjänster till dig enligt ekonomiska sanktionslagar och förordningar som Catawiki är föremål för, kommer du att ses som ansvarig och kan därmed (a) undanhållas alla betalningar (inklusive återbetalningar) eller (b) förlora rätten att motta betalning (inklusive en återbetalning).

 • Om du betalat för ett Objekt med ditt kreditkort och, även om Säljaren inte fullgjorde sina skyldigheter, du lämnade in ett framgångsrikt återkrav, får vi (i) blockera ditt Konto, (II) kvitta alla anspråk vi har mot dig, (III) blockera eventuella framtida betalningar till dig (inklusive återbetalningar), och (IV) väcka talan mot dig.

 • Om vi har reserverat en betalning på ditt kreditkort och du placerar det högsta Budet, men inte betalar det återstående beloppet inom tre (3) arbetsdagar efter köpet, debiteras Auktionsavgiften (upp till 1 000 euros) på ditt kort. Eventuellt återstående belopp för den reserverade betalningen kommer att släppas. 

Om vårt avtal sägs upp, eller åtkomsten till ditt Konto avbryts medan du fortfarande har vissa skyldigheter gentemot en Säljare enligt ett Köpeavtal, kan vi annullera transaktionen/transaktionerna i vårt system.

Vi har också tillåtelse att ålägga 1 000 € (tusen euro) i böter för varje överträdelse av dessa Användarvillkor och som ska betalas med omedelbar verkan, utan att det påverkar vår rätt att återkräva de faktiska skadorna. Vi försöker skicka en varning först innan detta bötesbelopp införs. I händelse av en allvarlig överträdelse kommer vi dock att ålägga böterna utan förvarning. Straffet kommer att öka med 10 % (tio procent) för varje efterföljande överträdelse av våra Användarvillkor. Om möjligt kommer vi att fastställa denna påföljd i enlighet med våra Användarvillkor. 


Artikel 6: Ångerrätt

Beroende på din bosättningsort kan du ha ångerrätt i enlighet med EU:s direktiv om konsumenträttigheter. 

 • EU:s och Storbritanniens ångerrätt kan gälla i ditt Köpeavtal. Konsumenter som är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien och som köper ett Objekt från en Professionell säljare kommer att ha rätt att häva köpet utan att vara skyldiga att ange orsaken till annulleringen (14) dagar efter dagen för mottagandet av Objektet.

 • Om du häver köpet måste du returnera Objektet till Säljaren. Enligt ångerrätten måste du returnera Objektet inom fjorton (14) dagar efter ditt meddelande om annullering. Du betalar för och ansvarar för alla returfrakt- eller transportkostnader och eventuella tullavgifter. Om det är lämpligt i samband med Objektets värde måste du skaffa en lämplig transportförsäkring för Objektet. Objektet måste återlämnas till Säljaren med alla tillhörande tillbehör som levererades och, om möjligt, i ursprungligt skick och förpackning. Du är ansvarig för om Objektet har minskat i värde till följd av någon hantering utöver det som är nödvändigt för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion. När antingen (i) Säljaren har mottagit Objektet, eller (ii) du har visat att du har skickat Objektet till Säljaren, kommer Köpeskillingen och de ursprungliga frakt- eller transportkostnaderna du betalat till Säljaren att återbetalas till dig.

 • Det kan hända att ångerrätten inte gäller för ditt köp. Obs! Vissa produkter och tjänster är undantagna från ångerrätten, såsom, men inte begränsat till, guld, diamanter, guldtackor, skräddarsydda produkter och andra produkter med fluktuerande priser, som förfaller snabbt, eller har en begränsad hållbarhetstid.

Mer faktisk information om ångerrätten finns i vår Ångerrättspolicy.

Artikel 7: Intern kommunikation
Du kan använda vårt interna meddelandesystem för att kommunicera direkt med en Säljare. Detta system är ett bra sätt att ordna leverans eller upphämtning av ett Objekt. Du ska inte använda systemet för följande aktiviteter:

 • Skicka oönskad reklam eller kampanjer, förfrågningar om donationer eller skräppost.

 • Förolämpa, trakassera eller diskriminera andra användare.

 • Att ingå ett försäljningsavtal med en Användare utanför vår Onlinemarknadsplats, i syfte att undvika provision eller Auktionsavgifter.

Vår Feedbackpolicy gäller för all feedback du vill ge.


Artikel 8: Tvister med andra Användare
Vi förväntar oss att Användare löser alla tvister sinsemellan. Catawiki kommer att göra rimliga ansträngningar för att medla mellan dig och Säljaren. För att skydda våra rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren måste eventuella klagomål och tvister mellan dig och en Säljare därför rapporteras till oss så snart som möjligt efter att problemet har uppstått. I enlighet med Artikel 3 i Köparvillkoren bekräftar du att vi eventuellt inte utreder klagomålet och kommer att betala Säljaren om du inte informerar oss inom denna tre (3)-dagarsperiod.

Kontakta Säljaren: Gå till Mina vunna objekt och klicka på "Orderdetaljer" för att visa beställningssidan för köpet. Du kan sedan klicka på "Kontakta säljaren" för att skicka ett meddelande till Säljaren.

Kontakta Catawiki: Kontakta vår Kundsupportavdelning genom att skicka oss ett e-postmeddelande via kontaktformuläret i den relevanta artikeln i hjälpcentret. 

Om du trots vårt stöd inte hittar någon tillfredsställande lösning kommer vi att agera i enlighet med Artikel 14 i våra Användarvillkor. Detta inkluderar vår rätt att fatta ett beslut om att återbetala en Köpare eller att betala ut Säljaren. Du har dock alltid rätt att erhålla dina rättigheter enligt eller diskutera din(a) anspråk relaterade till Köpeavtalet med Säljaren direkt. 

Var den här artikeln hjälpsam?
Kontakta oss