Allmänna villkor och regler
Säljvillkor

Catawiki erbjuder en plattform där du kan sälja speciella objekt till köpare över hela världen. Det är mycket viktigt för oss att vår onlinemarknadsplats är pålitlig och säker för både köpare och säljare. Vi vill ta tillfället i akt att förklara de viktigaste reglerna för att sälja på Catawiki ("säljarens villkor"), som utgör en integrerad del av våra Användarvillkor. Tillgängligheten av våra tjänster är begränsad till ett antal länder. Hitta en lista över länder som stöds här.

Dessa Köparvillkor beskriver också dina rättigheter och skyldigheter enligt Köpeavtalet du ingått med Säljare. Du kan hitta skyldigheterna för köpare enligt köpeavtalet i köparens villkor.

Mer information om kapitaliserade termer som används i det här dokumentet finns i våra Användarvillkor


Artikel 1: Registrera dig som säljare
Det är kul att du är intresserad av att sälja objekt med oss! Innan du använder våra Tjänster, se till att du är medveten om följande: 

 • Du måste skapa ett säljarkonto. När du registrerar dig som säljare är du skyldig att sanningsenligt uppge om du registrerar dig som privatperson eller i yrkesmässig kapacitet. Om du använder vår onlinemarknadsplats för att sälja partier i samband med din handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrkesverksamhet (som en "professionell säljare") visas en "Pro"-ikon bredvid ditt användarnamn på de partier du erbjuder.
 • Vi kan komma att be dig att identifiera dig själv. För att kunna sälja på vår onlinemarknadsplats kan vi be dig uppge ytterligare identifieringsinformation. Du kan till exempel bli ombedd att tillhandahålla en kopia av ditt ID, ditt bankkontonummer, födelsedatum och, i förekommande fall, handelskammaren och registreringsnummer för mervärdesskatt, i enlighet med vår integritetspolicy. Vår betaltjänstleverantör kan också behöva denna information innan du kan sälja eller ta emot betalningar.
 • Sälja professionellt. Om du använder vår onlinemarknadsplats som professionell säljare är du skyldig att följa alla tillämpliga skattelagar och förordningar, registrera dig i rätt kapacitet och tillhandahålla all nödvändig information när du registrerar dig.
  • Vi förväntar oss att du fullgör dina momsförpliktelser. För att bli behandlad som en professionell säljare i mervärdesskattehänseende är du skyldig att förse oss med ett giltigt momsregistreringsnummer. Om du är baserad utanför EU och du inte har ett registreringsnummer för mervärdesskatt, måste du tillhandahålla alternativa bevis, till belåtenhet för Catawiki, att du använder onlinemarknadsplatsen i yrkesmässig kapacitet (t. ex. för att utföra en handel, företag, hantverk eller annan yrkesverksamhet). Du bekräftar att du kommer att utses till professionell säljare för all användning via det kontot.
  • Vi förväntar oss att du följer EU-ångerrätten. Om du använder vår onlinemarknadsplats i yrkesmässig kapacitet, bekräftar och accepterar du att köpare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i vissa fall kan ha rätt till en 14-dagars "ångerrätt". Du kommer att samarbeta fullt ut med oss i denna process. Läs vår ångerrättspolicy för mer information. 

Om du inte är registrerad som professionell säljare men vi har rimliga skäl att tro att du använder vår onlinemarknadsplats i yrkesmässig kapacitet, har vi rätt att betrakta dig som en professionell säljare för all framtida försäljning av det relevanta kontot. Detta innebär att du måste följa EU: s ångerrätt. 

Artikel 2: Erbjuda objekt för auktion
När du är registrerad som säljare, kan du erbjuda upp partier för auktion. Innan du använder våra Tjänster, se till att du är medveten om följande:

 • Vi kommer att avgöra lämpligheten av ditt parti. Vi kommer att avgöra vilka partier som är lämpliga att säljas på vår onlinemarknadsplats. Vi fattar detta beslut baserat på objektets egenskaper, såsom attraktivitet, sällsynthet, eventuellt försäljningspris och förväntad efterfrågan på partiet i fråga. Vi kan vägra partier utan att ange varför. Läs vårainlämnings riktlinjer för att kontrollera vilka typer av partier vi inte accepterar.
 • Vi kräver en tydlig och heltäckande beskrivning av ditt parti. När du erbjuder upp ett objekt, måste du lämna en tydlig och utförlig information om partiet. Denna information måste innehålla, men är inte begränsad till, följande material och information: 
  • En korrekt, fullständig och korrekt beskrivning av partiet.
  • Information om partiets skick och klassificering, inbegripet om den omfattas av marginal programvaror inom ramen för tillämplig mervärdesskattelagstiftning.
  • Ett eller flera tydliga fotografier som exakt representerar det aktuella tillståndet (inklusive eventuella defekter eller brister), funktioner och andra uppgifter om partiet.
  • Reservationspriset, om tillämpligt (alternativet att ställa in ett reservationspris kommer att bero på värdet av partiet).
  • Uppgift om de faktiska fraktkostnaderna (om tillämpligt).
  • Andra villkor relaterade till erbjudandet.
 • Du är ansvarig för en korrekt objektsbeskrivning. Detta gäller även om vi föreslår ändringar eller gör ändringar i och/eller kompletterar beskrivningen av partiet. Vi ger dig möjlighet att se över beskrivningen innan nätauktionen startar. Du kommer att använda denna möjlighet för att kontrollera objektsbeskrivningen och du garanterar därför att den slutliga beskrivningen beskriver partiet korrekt.
 • Du garanterar att du har rätt och tillstånd att sälja partiet. Genom att erbjuda och sälja ett objekt, garanterar du att du inte (i) bryter mot någon lag eller förordning, (II) intrång på tredje parts rättigheter, inklusive rättigheter från avtal och immateriella rättigheter, (III) agerar på ett sätt som är bedrägligt i allmänhet, eller ( IV) agerar på ett sätt som är olagligt och/eller bedrägligt gentemot tredje part eller Catawiki. Du garanterar också att erbjudandet och försäljningen av partiet är en äkta och autentisk transaktion. Mer specifikt, du garanterar att du inte erbjuder partiet som en del av en falsk transaktion, gör det möjligt för köparen, dig själv och/eller tredje part att överföra ett belopp och tvätta pengarna inblandade.
 • Rangordning av Objekt. Våra experter bestämmer rangordningen på Objekt som visas på vår onlinemarknadsplats baserat på deras expertis och speciella kriterier.
 • Återkallelse av partier innan auktionen inleds. Du kan ta bort ett objekt tills de publiceras på onlinemarknadsplatsen och är synliga för andra användare. Efter den tiden kan du inte ändra villkoren som är kopplade till erbjudandet. Om vi beslutar att ta bort ditt objekt från en online-auktion, kommer du att vara fullt ansvarig för eventuella skador som följer av detta. Om du bestämmer dig för att ett parti ska tas bort efter att det har publicerats på online-auktionen, måste du förse oss med dokument, filer eller andra former av bevis som ger anledning till att det ska tas bort. Du måste ange detta bevis på vår första begäran. Om vi beslutar att beviset är tillräckligt, kommer vi att samråda med anbudsgivarna och kan, efter eget gottfinnande, ta bort partiet från auktionen. 

Du hittar mer information om dina betalningsalternativ i vårt Hjälpcenter.

Artikel 3: Objekt på auktion
När vi har accepterat din objekt och har lagt ut det på auktion, kan andra användare lägga bud på den. Genom att sälja på vår onlinemarknadsplats samtycker du till följande regler:

 • Köparen och säljaren av ett objekt ingår ett köpeavtal. Om ditt bud är det högsta i slutet av onlineauktionen, kommer du att betraktas som Köpare och du kommer automatiskt att ingå ett Köpeavtal med Säljaren av Objektet. Detta är inte fallet om du har ställt in ett reservationspris och det högsta budet är lägre än reservationspriset. 
 • Vi accepterar inte aktrisen budgivning. Du får inte bjuda på dina egna objekt eller objekt från någon som är ansluten till dig. Du får inte heller ha någon som du känner som lägger bud på dina objekt. Vi kallar det här aktrisen-budgivning.
 • Partier som du erbjuder på vår onlinemarknadsplats kommer endast erbjudas där.  Du kommer inte att erbjuda objekt genom andra försäljningskanaler medan de är i en av våra onlineauktioner. Du kommer att ta bort objekt från andra webbplatser, inklusive onlineplattformar, och dina egna eller andras (Web) butiker om de är i en av våra auktioner. 
 • Rangordning på Objekt i sökresultatet. Placeringen och rangordningen på Objekt i sökresultaten från vår onlinemarknadsplats kan variera och beror på en variation av anledningar, som onlineauktionens namn, kategorinamn, objektsdetaljer, objektets rubrik och underrubrik, objektsbeskrivningen och de automatiska översättningarna på någon av sökparametrarna.

På vårt hjälpcenter hittar du de vanligaste frågorna om våra auktioner.

Artikel 4: Leverans eller hämtning av objekt
När ditt parti har sålts, ber vi köparen att betala köpeskillingen, transportkostnader (om någon), och köparens provision. Så snart köparen har betalat, kommer vi att låta dig veta så att du kan leverera partiet till köparen eller ordna hämtning.

 • Objektet måste skickas inom tre (3) arbetsdagar efter betalning. Om du inte har ordnat att köparen kommer att hämta objektet, måste du noggrant paketera det och skicka det inom tre (3) arbetsdagar efter mottagandet av betalningsbekräftelsen från oss. Du är ansvarig för att skicka partiet till köparen. Den angivna betalningsperioden kommer aldrig att betraktas som en lagstadgad gräns.
 • Dina partier måste levereras med registrerad post och spårningskod. Vi rekommenderar också starkt att du använder registrerad och/eller försäkrad frakt, eftersom du kommer att bära risken för skador på och/eller förlust av dina partier under frakt.
 • Partier måste skickas från den adress som anges på ditt konto. Du är skyldig att skicka partier från den adress som anges på ditt konto. Om du skickar partiet från en annan adress måste du täcka eventuella kostnader som inte skulle ha debiterats om partiet hade levererats från den adress som anges på ditt konto (till exempel, men inte begränsat till, importskatter och avgifter). 
 • Frakt från länder som inte stöds. Du kan inte sälja och/eller leverera partier från länder som inte finns med i listan över länder som stöds. Om du skickar objekt från länder som inte stöds är det du som gör fel och du förlorar rätten att ta emot betalning.
 • Vi ber er att samarbeta med köparen om det finns fraktfrågor. Om objektet förloras och/eller skadas under transport, och du inte når en lösning med köparen, måste du samarbeta i en utredning av rederiet. En löpande utredning påverkar inte vår rätt att besluta om köpeskillingen kommer att återbetalas till dig eller betalas till säljaren.
 • Överskjutande fraktavgifter måste återbetalas till köparen. Om fraktkostnaderna är mindre än det belopp som anges i onlineauktionen, måste du återbetala eventuella överskjutande fraktkostnader som köparen har betalat.

Om du har några frågor om leverans eller upphämtning, ta en titt i vårt hjälpcenter.

Artikel 5: Betalning av objekt
Du kommer att få köpeskillingen (med säljarens provision avdragen) efter (i) köparen har betalat köpeskillingen, transportkostnader (om några), och köparens provision, och (II) du har levererat partiet eller köparen har plockat upp partiet, i enlighet med Artikel 4.

 • Vi kan undanhålla betalning. Vi kan avbryta din betalning om köparen har gett meddelande om en tvist på grund av, till exempel, påstådda skador på eller bristande överensstämmelse av partiet.
 • Valutakurser kan tillkomma. Vi sätter växelkursen för varje parti till vad den är i början av onlineauktionen. Även om valutakursen ändras under auktionen kommer den växelkurs som vi tillämpar att fastställas i början av auktionen. Du accepterar att du får betala ett lägre (eller högre) inköpspris i din egen valuta än om vi använde den växelkurs som gällde i slutet av onlineauktionen eller när köpeskillingen betalades. Vi kan också avrunda köpeskillingen till närmaste hela valutaenhet innan vi betalar dig.
 • Vi kan annullera transaktioner om köparen inte betalar. Om köparen inte betalar i enlighet med sina skyldigheter enligt köparvillkoren, kommer vi att skicka dem flera betalningspåminnelser. Om köparen fortfarande inte betalar, efter våra påminnelser, samtycker du till och bekräftar att vi kan annullera transaktionen i vårt system. Annullering av transaktionen är inte detsamma som en upplösning av Köpekontraktet. När vi har avslutat transaktionen, kan du välja att antingen åter erbjuda partiet eller samarbeta direkt med köparen att få dina rättigheter enligt köpeavtalet.
 • Betalningarna styrs av villkoren för våra betaltjänstleverantörer. Betalningshanteringstjänster på vår onlinemarknadsplats tillhandahålls av våra betaltjänstleverantörer Stripe eller Payoneer beroende på vilket land du befinner dig i. Dessa betalningshanteringstjänster omfattas av respektive villkor för våra betaltjänstleverantörer. När det gäller Stripe omfattas tjänsterna av avtalet Stripe Connected Account, som inkluderar Stripe-villkoren för tjänsten (sammantaget "Stripe Services Agreement"). För betalningar som behandlas av Payoneer är tjänsterna föremål för Payoneer Term & Conditions. Genom att sälja på Catawiki, samtycker du till att vara bunden av dessa relevanta villkor, som kan ändras från tid till tid. Att ta emot betalning kan bero på om du fyller i alla uppgifter som krävs av de berörda betaltjänstleverantörerna, såsom ditt födelsedatum och, om du är en professionell säljare, ett organisationsnummer. Om betalningsförmedlaren blockerar en betalning i enlighet med deras tillämpliga villkor har vi rätt att annullera transaktionen i vårt system och återbetala köparen. I dessa fall kan vi inte hållas skyldiga och ansvariga för eventuella skador i samband med annulleringen.
 • Vi förbehåller oss rätten att inte betala dig. Om du inte har handlat i enlighet med våra användarvillkor (t. ex. om du har skickat ett objekt från ett land som inte stöds eller om du inte har försett vår betaltjänstleverantör med den begärda identifieringsinformationen) förbehåller vi oss rätten att inte betala dig för det aktuella partiet. I dessa fall samtycker du och bekräftar att du kommer att förlora alla anspråk du kan ha mot oss för sådana betalningar.

Du hittar mer information om dina betalningsalternativ i vårt Hjälpcenter.

Artikel 6: Underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter gentemot Säljaren
Om du underlåter att fullgöra dina skyldigheter gentemot säljaren enligt köpeavtalet, kommer det anses vara ditt fel och säljaren har rätt att upplösa köpekontraktet. Vi kan skicka dig ett meddelande om din brist i betalning och ett meddelande om upplösning på uppdrag av säljaren, men vi är inte skyldiga att göra det.

I detta sammanhang kommer dina skyldigheter att omfatta kompensation till säljaren, utan att det påverkar andra rättigheter som säljaren har. Detta inkluderar återbetalning av köparen för eventuella köpeskillingen du redan har fått från dem. Vi kommer inte att ansvara för denna ersättning.

Artikel 7: Underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter gentemot Catawiki
Om du inte fullgör dina skyldigheter gentemot oss enligt Användarvillkoren kan vi besluta att annullera transaktionen för det aktuella partiet. Annullering av transaktionen är inte detsamma som en upplösning av Köpekontraktet. Men om vi avbryter transaktionen kan vi hålla dig ansvarig för alla skador och kostnader vi upprätthåller och/eller ådrar sig som följd. Detta innebär att du fortfarande är skyldig oss köparens provision. Du är också ansvarig för beloppet av säljarens provision som vi missade på grund av annullering. 

Följder av din underlåtenhet att följa våra användarvillkor
För att säkra våra egna rättigheter och andra användares (t. ex. om du bryter mot våra användarvillkor, inklusive, för att undvika tvivel, dessa säljarvillkor ), har vi rätt att, vid alla tidpunkter och efter eget gottfinnande, (a) skjuta upp din utbetalning eller återbetalning, (b) hålla inne din betalning (c) kompensera alla finansiella anspråk som vi kan ha gentemot dig med ett finansiella anspråk som du kan ha gentemot oss. Om någon av dessa åtgärder regleras av tvingande (konsument) lag, kan vi bara göra det i enlighet med sådan tvingande lag.
Utöver ovanstående, för att följa tillämplig lag eller om (i) du har brutit mot våra användarvillkor, (II) du upprepade gånger har fått dåliga betyg eller om vi blir medvetna om problem med ditt uppförande eller beteende, eller (III) vi tror i god tro att de är nödvändiga för att skydda vår onlinemarknadsplats, andra användare, eller för att förhindra bedrägerier eller annan olaglig verksamhet, kan vi vidta följande åtgärder:

 • Tillfälligt eller permanent begränsa ditt tillstånd att bjuda på och/eller sälja objekt.
 • Tillfälligt eller permanent återkalla någon särskild status som är kopplad till ditt konto.
 • Tillfälligt eller permanent begränsa åtkomsten till ditt konto.
 • Om du inte har lämnat korrekta bank-, kontakt-eller identifieringsuppgifter på vår första begäran, har du inte fullgjort dina skyldigheter och vi har rätt att undanhålla eller vägra betalningar till dig (inklusive återbetalningar).
 • Om en köpare betalat för ett Objekt med sitt kreditkort och på grund av att du inte fullgjorde dina skyldigheter under dessa säljarvillkor, lämnar in ett framgångsrikt återkrav , får vi (i) blockera ditt konto, (II) ställa in alla påståenden vi har mot dig, (III) blockera eventuella framtida betalningar till dig , och (IV) väcka talan mot dig.

Om en eller flera av dessa åtgärder vidtas, kommer vi att informera dig via e-post och ange orsaken till att dessa åtgärder har vidtagits. I vårt hjälpcenter kan du hitta mer information om skälen till vilka vi kan begränsa, stänga eller avsluta åtkomsten till ditt konto.

Om vi beslutar att permanent begränsa din åtkomst till ditt konto (dvs. avsluta ditt konto), ska vi försöka informera dig om skälen 30 (trettio) dagar innan vi avslutar ditt konto. Denna 30 (trettio) dagars uppsägningstid gäller inte om:

 • Vi är föremål för en juridisk eller reglerande skyldighet som kräver att vi säger upp hela våra tjänster till dig.
 • Vi utövar en uppsägningsrätt under ett avgörande skäl enligt europeisk och/eller nationell lag.
 • Du har upprepade gånger åsidosatt våra användarvillkor.

Ovanstående hindrar inte på något sätt oss att inleda rättsliga förfaranden mot dig.Om vårt avtal sägs upp eller om åtkomsten till ditt konto avbryts medan du fortfarande har vissa skyldigheter gentemot en säljare enligt ett köpeavtal, kan vi annullera transaktionerna i vårt system och upplösa köpekontraktet (- en) för den/de relevanta säljaren/säljarna. Om du har utestående betalningar, kommer du att få det relevanta beloppet minus beloppet av skador som vi åsamkats från din underlåtenhet att agera i enlighet med våra användarvillkor.

Vi får också ålägga böter på 1000 euro (ett tusen euro) för varje överträdelse av dessa användarvillkor, utan att det påverkar vår rätt att återkräva de faktiska skadorna. Vi försöker skicka en varning först innan detta bötesbelopp införs. För en allvarlig överträdelse kommer vi emellertid inte att meddela detta innan böterna åläggs. Straffet kommer att öka med 10% för varje efterföljande kränkning av våra användarvillkor. Om möjligt kommer vi att sätta upp denna påföljd i enlighet med våra användarvillkor. 

Artikel 8: Intern kommunikation
Med köpare. Du kan använda vårt interna kommunikationssystem för att kommunicera direkt med en säljare. Detta system är ett bra sätt att ordna leveransen av ett objekt eller besvara eventuella frågor köpare kan ha. Observera att vi inte tillåter att detta system används för följande aktiviteter:

 1. Skicka oönskad annonsering eller kampanjer, begäranden om donationer eller spam.
 2. Förolämpa, trakasserande eller diskriminera andra användare.
 3. Att göra ett försäljningsavtal med en användare utan medling av Catawiki, i syfte att undvika provision.

Har en köpare försett dig med feedback relaterad till ett objekt som du sålde? Vår Feedbackpolicy gäller för all feedback du vill ge. Se till att du har läst den innan du svarar.

Hos oss (kundupplevelse). Om du upplever tekniska problem med vår onlinemarknad eller inte är nöjd med våra tjänster på något sätt, är vårt erfarna, internationella kundtjänstteam till hands för att på alla sätt hjälpa dig. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att höra av oss till dig i rätt tid efter mottagandet av dina frågor eller klagomål och om möjligt kommer vi att ge dig en lösning.

Med oss (medling). Även om vi själva vill lösa alla problem du har, vill vi att du ska veta att du också kan skicka ett klagomål till en myndighet för tvistlösning utan domstol genom medling. Vi är villiga att anlita antingen (i) Centret för effektiv tvistlösning (CEDR) eller (ii) e-POM för eventuella tvister som vi inte kunde lösa via vårt interna klagomålssystem (se deras respektive webbplatser för mer information).


Artikel 9: Tvister med andra Användare
Vi förväntar oss att användarna löser alla tvister mellan sig själva. Men om det behövs, kommer vi göra rimliga ansträngningar för att medla mellan säljaren och köparen. Alla klagomål och tvister mellan säljaren och köparen måste därför rapporteras till oss så snabbt som möjligt.

Nå ut till köparen: gå till Mina sålda objektoch klicka på "Beställningsinformation" för att visa beställningssidan för den försäljningen. Du kan sedan klicka på "Skicka meddelande"-länken för att skicka meddelandet till köparen.

Nå ut till Catawiki: kontakta vår kundtjänst genom att skicka oss ett mail via vårt kontaktformulär

Om ingen tillfredsställande lösning finns, även med vårt stöd, samtycker du till att vi kommer att få sista ordet i enlighet med artikel 14 i Användningsvillkoren. Men trots vårt beslut,är du fri att få dina rättigheter enligt eller diskutera din fordran i samband med köpeavtalet med säljaren direkt.

Artikel 10: Catawiki-revision
För att säkerställa att vår onlinemarknadsplats förblir trygg och säker för alla användare kan vi besluta att granska kvaliteten på partier. Om vi har anledning att tro att dina partier inte uppfyller våra kvalitetskrav eller följer våra riktlinjer för inlämning, kan vi (i) direkt eller indirekt köpa partier från dig via vår egen onlineauktion eller (II) besöka dina lokaler offline för att inspektera föremålen personligen. På grund av en sådan revision kan vi vidta lämpliga åtgärder, inklusive att annullera transaktionen, om partiet inte uppfyller våra kvalitetskrav. 


Artikel 11: Data
I vår integritetspolicy kan du hitta vilken data vi behandlar, hur och varför vi behandlar den och vilka rättigheter du har. Det kan dock också vara relevant för dig att veta vilken data som genereras av våra tjänster som är tillgängliga för dig som säljare. Du kan hitta den här informationen på ditt Konto. I vårt hjälpcenter hittar du de vanligaste frågorna om datatillgänglighet för Säljare.Artikel 12: Ändring av dessa säljarvillkor 
Vi kan när som helst ändra eller komplettera säljarvillkoren. Vi meddelar dig om sådana föreslagna ändringar och/eller tillägg per e-post minst 15 (femton) dagar innan de ändrade och/eller kompletterade säljarvillkoren publiceras på vår onlinemarknad och träder i kraft.

Om du fortsätter att använda vår onlinemarknad efter mottagandet av detta meddelande accepterar du oåterkalleligt de ändrade och/eller kompletterade säljarvillkoren.

Om du inte vill acceptera de ändrade och/eller kompletterade säljarvillkoren, vänligen meddela oss inom 15 (femton) dagar efter mottagandet av detta meddelande och du är fri att sluta använda vår onlinemarknad och ta bort ditt konto.


https://www.catawiki.com/sv/help/seller-terms/general-terms-of-use

Var den här artikeln hjälpsam?
Kontakta oss