Allmänna villkor och regler
Säljvillkor

Catawiki tillhandahåller en Onlinemarknadsplats där du kan sälja dina speciella objekt till Köpare över hela världen. Det är mycket viktigt för oss att vår Onlinemarknadsplats är säker och pålitlig för både Köpare och Säljare, och därför har vi implementerat några viktiga regler för att sälja på Catawiki ("Säljarvillkoren").

Dessa Säljarvillkor beskriver och anger också vissa rättigheter och skyldigheter enligt de Köpeavtal som du direkt ingår med köpare av dina Objekt. Genom att godkänna dessa Säljarvillkor samtycker du i förväg till att ovannämnda rättigheter och skyldigheter är en del av varje Köpeavtal och att du kommer att vara bunden av dessa villkor gentemot din avtalsenliga motpart. Följaktligen kan sådana villkor åberopas mot dig och/eller av dig som en del av Köpeavtalet. Sådana villkor ersätter alla villkor i Köpeavtalet som är oförenliga med dem. I våra Köparvillkor hittar du vissa rättigheter och skyldigheter för Köpare enligt Köpeavtalet.

Orden med stor bokstav som används, men inte definieras i detta dokument har den betydelse som tilldelats dem i våra Användarvillkor


Artikel 1: Registrera dig som säljare
Innan du kan skicka in Objekt till våra Onlineauktioner måste du registrera dig som Säljare:

 • Du måste skapa ett Säljarkonto. När du registrerar dig som Säljare är du skyldig att sanningsenligt ange om du registrerar dig som privatperson eller på yrkesmässig nivå, i enlighet med vår Policy för professionella säljare (som kan ändras från tid till annan). Om du använder vår Onlinemarknadsplats för att sälja Objekt i samband med din handel, företag, hantverk eller yrkesverksamhet (som en "Professionell säljare"), eller om vi beslutar att du uppfyller kriterierna för att betraktas som en Professionell säljare, måste du registrera dig som Professionell säljare. En "Pro" -ikon kommer sedan att visas bredvid ditt användarnamn på objektinformationssidan för de objekt du säljer.

 • Vi kan eventuellt be dig att identifiera dig ytterligare. För att kunna sälja på vår Onlinemarknadsplats kan vi be dig uppge ytterligare identifieringsinformation. Du kan till exempel bli ombedd att tillhandahålla en kopia av ditt ID, ditt bankkontonummer, födelsedatum och, i förekommande fall, handelskammaren och registreringsnummer för mervärdesskatt, i enlighet med vår Integritetspolicy. Vår Betaltjänstleverantör kan också behöva denna information innan du kan sälja eller ta emot betalningar. Du förstår och samtycker till att varje vägran att tillhandahålla begärd information är ett skäl för att vägra Catawiki från att tillhandahålla några Tjänster.

 • Vi tar ut en avgift för din användning av våra tjänster. Säljarprovisionen är 12,5 % (tolv och en halv procent) av Köpeskillingen (“Säljarens provision”), och kommer att dras av från utbetalningen av Köpeskillingen. Om tillämpligt kommer Säljarens provision utökas med moms, skatter (såsom källskatt), tullar och avgifter som kan behöva betalas. Vi tillhandahåller också tjänster och tar ut en avgift från Köparen. Genom att acceptera dessa Säljarvillkor samtycker du uttryckligen till att vi tar ut en avgift från både Säljare och Köpare för samma transaktion. Se våra Användarvillkor och Köparvillkor för mer information.

 • Säljare är uteslutande ansvariga för de Objekt de lägger ut till försäljning. Våra experter utgår enbart ifrån en onlinegranskning av Objektets beskrivning, foton och/eller videor som tillhandahålls av Säljaren för att besluta om Objektet får säljas på vår Onlinemarknadsplats. Säljaren är den part som lägger ut Objektet till försäljning, inte Catawiki, och Säljaren förblir ansvarig för efterlevnaden av våra riktlinjer för inlämning och kvalitet, överensstämmelse, kvalitet, säkerhet, laglighet, härkomst och äkthet för de Objekt som hen lägger ut till försäljning samt för korrektheten, noggrannheten och fullständigheten av Objektets beskrivningar och fotografier. Catawiki spelar bara en underlättande och stödjande roll genom att erbjuda en Onlinemarknadsplats och kompletterande förköps- och eftermarknadstjänster.

 • Sälja professionellt. Om du använder vår Onlinemarknadsplats som Professionell säljare är du skyldig att följa alla lagar och förordningar som gäller för att sälja som en Professionell säljare, registrera dig enligt rätt kapacitet och tillhandahålla all nödvändig information när du registrerar dig.

  • Vi förväntar oss att du fullgör dina momsförpliktelser. För att bli behandlad som en professionell säljare i mervärdesskattehänseende är du skyldig att förse oss med ett giltigt momsregistreringsnummer. Om du befinner dig utanför EU och du inte har ett momsregistreringsnummer, måste du tillhandahålla alternativa bevis på ett sätt som är tillfredsställande för Catawiki, och som bevisar att du använder vår Onlinemarknadsplats på en yrkesmässig nivå (t. ex. för att bedriva handel, ett företag, hantverk eller annan yrkesverksamhet). Du bekräftar att du kommer att agera som en Professionell säljare vid all användning av Kontot. Ditt konto måste vara uppdaterat med information om din registrerade adress, ditt momsregistreringsnummer och alla platser som du skickar dina Objekt från. Om Catawiki fastställer, eller får information som visar att du inte uppfyller dina momsskyldigheter, eller om du tillhandahåller felaktig information som inte ger Catawiki tillåtelse att samla in moms på rätt sätt i de fall som Catawiki är skyldig att samla in moms, kan ditt Konto blockeras från att sälja och dina aktiva listor kan tas bort.

  • Vi förväntar oss att du följer vår Policy för professionella säljare. För att hjälpa dig att avgöra om du kvalificerar dig som Professionell säljare ska du hänvisa till vår Policy för professionella säljare och kontrollera att din säljarstatus alltid är i linje med vägledningen som anges. Du bekräftar att om du felaktigt identifierar dig som en privat säljare på vår Onlinemarknadsplats vid en viss tidpunkt kan Catawiki hållas ansvarig för felaktig moms (och potentiella påföljder) av skattemyndigheter. Du kommer att ersätta och hålla oss skadeslösa mot sådana krav samt relaterade kostnader och skador. Läs vår Policy för professionella säljare för mer information.

  • Vi förväntar oss att du följer EU:s ångerrätt och alla andra konsumentskyddslagar. Om du använder vår Onlinemarknadsplats som Professionell säljare bekräftar och accepterar du att konsumentköpare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien i vissa fall är skyddade enligt vissa konsumentlagar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att konsumentköpare har rätt till en 14-dagars "ångerrätt". Du kommer att samarbeta fullt ut med oss under denna process. Läs vår Ångerrättspolicy för mer information. 


Om du inte är registrerad som Professionell säljare, men vi har rimlig anledning att tro att du använder vår Onlinemarknadsplats för yrkesmässigt bruk, har vi rätt att överväga och behandla dig som en Professionell säljare för all framtida försäljning med det relevanta Kontot och kan ingripa genom att uppdatera din säljarstatus i ditt Konto. Det innebär bland annat att du måste följa EU:s ångerrätt. 


Artikel 2: Skicka in objekt till auktion

Kontrollera att du är medveten om följande när du skickar in Objekt till försäljning i våra Onlineauktioner. Kontrollera att du är medveten om följande:

 • Vi kommer att avgöra om ditt Objekt är lämpligt. Vi avgör vilka Objekt som är lämpliga att säljas på vår Onlinemarknadsplats. Vi fattar detta beslut efter eget gottfinnande och tar hänsyn till faktorer såsom attraktivitet, sällsynthet, eventuellt försäljningspris och förväntad efterfrågan på Objektet i fråga. Vi kan neka Objekt utan att ange något skäl (även om ett liknande Objekt har varit eller för närvarande är med i en aktiv Onlineauktion). Läs våra Inlämningsriktlinjer för att kontrollera vilka typer av Objekt vi accepterar och inte accepterar. Oavsett Catawikis beslut om Objektet accepterar du att du förblir exklusivt och ytterst ansvarig för (överensstämmelsen av) Objektet och dess beskrivning enligt det som anges i mer detalj i dessa Säljarvillkor.
 • Vi kräver en korrekt, tydlig och omfattande beskrivning av ditt Objekt. När du skickar in Objekt måste du lämna tydlig och begriplig information om Objektet. Denna information måste innehålla, men är inte begränsad till, följande material och information:
  • En korrekt, fullständig och korrekt beskrivning av Objektet.
  • Information om Objektets skick och klassificering, inklusive huruvida det anses vara ett marginalsystem som godkänns inom ramen för tillämpliga momslagar.
  • Information om Objektets ursprungsland, inklusive om Objektet fortfarande befinner sig i sitt ursprungsland och, i förekommande fall, när Objektet lämnade sitt ursprungsland.
  • Tydliga fotografier som exakt representerar Objektets aktuella skick (inklusive eventuella defekter eller brister), funktioner och andra uppgifter om Objektet.
  • All tillgänglig information och dokumentation om Objektets härkomst och äkthet och, i förekommande fall, ett äkthetsintyg.
  • Reservationspriset, om tillämpligt (alternativet att ställa in ett reservationspris kommer att bero på Objektets värde).
  • Uppgift om de faktiska frakt- eller tullkostnaderna (om tillämpligt).
  • Andra villkor relaterade till erbjudandet.
 • Du är ansvarig för en korrekt objektsbeskrivning. Du ansvarar för att objektbeskrivningen är korrekt, även om vi föreslår eller gör ändringar och/eller tillägg i Objektets beskrivning. Du samtycker till att vi har rätt att göra detta, till exempel för att säkerställa att omfattande information om Objektet uppges. Vi bekräftar din objektbeskrivning och du kan komma åt och se alla dina Objekt och beskrivningar i säljarcentret i ditt Konto innan Onlineauktionen startar, inklusive eventuella ändringar eller tillägg som vi har gjort. Du garanterar att den slutliga beskrivningen som används beskriver Objektet på rätt sätt och samtycker till att vi kan anta att du samtycker till eventuella ändringar och/eller tillägg som vi gjorde före publicering. Allt ansvar gentemot en tredje part, inklusive köparen, som uppstår på grund av eller relaterat till en felaktig, ofullständig eller oriktig objektbeskrivning (inklusive foton och/eller videor) ligger enbart hos dig och du kommer att helt ersätta och hålla Catawiki skadelöst mot eventuella krav, skador och kostnader, inklusive advokatkostnader, som uppstår på grund av eller relaterade till sådan felaktighet, ofullständighet eller oriktighet. 
 • Du ansvarar för att Objektet överensstämmer med beskrivningen. Du garanterar att varje Objekt du skickar in till auktion överensstämmer med objektbeskrivningen, fotografierna och annat material som laddats upp och att varje Objekt uppfyller de rimliga förväntningar som en Köpare kan ha på ett sådant Objekt.
 • Du är ansvarig för din prestation enligt Köpeavtalet. Du garanterar att eventuella villkor relaterade till ditt erbjudande inte strider mot Köpeavtalet och Användarvillkoren. Om du har möjlighet att ladda upp ytterligare villkor till det standardiserade Köpeavtalet är du skyldig att noggrant granska om något av dina villkor strider mot Användarvillkoren. Dessutom bör du vara särskilt uppmärksam på att se till att (i) dina villkor överensstämmer med villkoren för Köpeavtalet enligt Användarvillkoren, och (ii) att dina villkor följer alla tillämpliga lagar, inklusive konsumentlagar.
 • Du garanterar att du har rätten och tillståndet att sälja Objektet. Genom att erbjuda och sälja ett Objekt garanterar du att du inte bryter mot och inte kommer att: (i) bryta mot några lagar eller förordningar, inklusive lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som du och Catawiki är föremål för, (ii) kränka tredje parters rättigheter, inklusive avtalsenliga rättigheter och (immateriella) rättigheter, (iii) agera på ett sätt som är bedrägligt i allmänhet eller (iv) agera på ett sätt som är olagligt och/eller bedrägligt mot tredje parter eller Catawiki. Du garanterar också att erbjudandet och försäljningen av Objektet är en äkta och autentisk transaktion. Mer specifikt garanterar du att du inte erbjuder Objektet som en del av en falsk transaktion, vilket gör det möjligt för köparen, dig själv och/eller tredje parter att överföra ett belopp och tvätta de inblandade pengarna.
 • Överensstämmelse av lagar och förordningar om import- och exportkontroll. Du ansvarar för att Objektet följer alla lagar och förordningar om import- och exportkontroll. Vid behov kommer du att erhålla de import-/exportgodkännanden och -licenser som krävs för att sälja Objektet och du kommer att tillhandahålla dokumentation som styrker efterlevnad av dessa lagar och förordningar. Catawiki ansvarar inte för Säljarens underlåtenhet till: a) att tillhandahålla en exportlicens, b) alla senare tolkningar av tillämplig import, export eller lagar eller förordningar, eller c) förseningar och/eller inställda flyg på grund av tillämpliga import- eller exportlagar och förordningar.
 • Återkalla Objekt före eller under Onlineauktionen. Du kan återkalla Objekt fram tills dess att Objekten publiceras på vår Onlinemarknadsplats och blir synliga för andra Användare. Efter den tiden kan du inte ändra villkoren som är kopplade till erbjudandet eller återkallelsen av Objektet. Om Onlineauktionen har inletts och vi efter noggrant övervägande beslutar att (i) ändra partibeskrivningen eller ta bort foton i händelse av ett skrivfel, eller (ii) ta bort ditt Objekt från en Onlineauktion (alltid endast i enlighet med dessa Användarvillkor), kommer du att vara fullt ansvarig för eventuella skador som kan uppstå till följd av detta och ersätta oss för alla anspråk från en tredje part (inklusive en Köpare), kostnader och avgifter som Catawiki ådrar sig till följd av att ditt Objekt tas bort från en Onlineauktion. Om du vill att vi ska ta bort ett Objekt efter att det har publicerats i Onlineauktionen måste du förse oss med dokument, filer eller andra former av bevis som anger skälet till att det ska tas bort. Du måste tillhandahålla relevanta bevis på vår första begäran. Om vi beslutar att beviset är tillräckligt kommer vi att samråda med budgivare och kan, efter eget gottfinnande, ta bort Objektet från auktionen.
 • Ranking av Objekt av våra Experter. Våra experter bestämmer Objektens rankning enligt det som visas på vår Onlinemarknadsplats baserat på deras expertis och vissa kriterier. Du hittar våra kriterier här.

Du hittar mer information om hur du erbjuder Objekt, inklusive rankningen av Objekt, i vårt Hjälpcenter.


Artikel 3: Objekt i auktion

När vi har accepterat ditt Objekt och lagt ut det i en auktion, kan andra Användare lägga bud på det. Genom att sälja på vår Onlinemarknadsplats samtycker du till följande regler:

 • Köparen och Säljaren av ett Objekt ingår ett Köpeavtal. I slutet av en Onlineauktion ingår du automatiskt ett Köpeavtal med Objektets högstbjudande (Köparen). Detta är inte fallet om du har ställt in ett Reservationspris och det högsta Budet är lägre än Reservationspriset. 

 • Vi tillåter inte skenbudgivning. Du får inte bjuda på dina egna Objekt eller Objekt som ägs av någon som är ansluten till dig. Det är inte heller tillåtet att någon som är ansluten till dig budar på dina Objekt eller instruerar någon att buda på dina Objekt. Vi kallar detta skenbudgivning.

 • Objekt som du säljer på vår Onlinemarknadsplats kommer endast att erbjudas där. Du får inte erbjuda Objekt via andra försäljningskanaler samtidigt som de erbjuds på vår Onlinemarknadsplats. Du kommer att ta bort Objekt från andra webbplatser, inklusive onlineplattformar, och dina egna eller andras (nät)-butiker om de finns med i någon av våra auktioner. Denna begränsning är nödvändig, eftersom försäljning av ett Objekt via en annan försäljningskanal medan det säljs i en av våra Onlineauktioner skulle innebära att du då inte kommer att kunna utföra din leveransplikt enligt Köpeavtalet. Catawiki och Köparen måste kunna lita på att du alltid kommer att utföra dina skyldigheter enligt Köpeavtalet.

 • Skyldighet att betala provision. Säljare är också ansvariga för att betala provision till Catawiki om de erbjuder eller hänvisar till sina kontaktuppgifter, eller ber om en köpares kontaktuppgifter, i samband med köp för försäljning utanför Catawiki, även om varan inte säljs på Catawiki.

 • Rangordning av Objekt i sökresultat. Placeringen och rangordningen av Objekt i sökresultaten på vår Onlinemarknadsplats kan variera och beror på en mängd olika faktorer, till exempel namnet på Onlineauktionen, kategorinamnet, Objektets namn och underrubrik, Objektets beskrivning samt (automatiska) översättningar av någon av sökparametrarna.

I vårt Hjälpcenter hittar du de vanligaste frågorna om våra auktioner.


Artikel 4: Leverans eller upphämtning av Objekt

När ditt Objekt har sålts ber vi Köparen att betala Köpeskillingen, fraktkostnaderna (om några finns) och Auktionsavgiften. Så fort Köparen har betalat hela summan kommer vi att meddela dig så att du kan frakta Objektet till Köparen eller ordna upphämtning. Fraktuppgifterna i objektbeskrivningen avgör om du måste skicka föremålet/föremålen till den adress som är kopplad till Köparens konto, eller om Köparen kommer att hämta upp Objektet från dig.

 • Objektet måste skickas eller transporteras inom tre (3) arbetsdagar från och med betalningsdagen. Om du inte har ordnat att Köparen kommer och hämtar upp Objektet, måste du noggrant paketera och skicka det inom tre (3) arbetsdagar efter mottagandet av betalningsbekräftelsen från oss. Du är ansvarig för att skicka Objektet till Köparen på rätt sätt och ansvarar för eventuella skador som kan uppstå till följd av en felaktig frakt. Om du väljer att använda några av de frakttjänster som erbjuds eller rekommenderas via vår Onlinemarknadsplats ska du hänvisa till villkoren som tillhandahålls av den relevanta leverantören. Du samtycker till att vi aldrig kan hållas ansvariga för de frakttjänster som erbjuds eller rekommenderas via vår Onlinemarknadsplats. Den angivna leveranstiden ska aldrig betraktas som en lagstadgad gräns (“fatale termijn”).

 • Ditt Objekt måste fraktas med ett giltigt spårningsnummer. Eftersom du kommer att bära ansvaret för skador på och/eller förlusten av dina Objekt under frakten och fram till leveransen av dem rekommenderar vi starkt att du använder registrerad och/eller försäkrad transport som är lämplig för ditt Objekts värde.

 • Ditt Objekt måste skickas från den adress som anges i ditt Konto. Du är skyldig att skicka Objektet från den adress som anges i ditt Konto. Om du skickar Objektet från en annan adress måste du täcka eventuella kostnader som inte skulle ha debiterats om Objektet hade levererats från den adress som anges i ditt konto (till exempel, men inte begränsat till, importskatter och avgifter). 

 • Vi tillåter inte dropshipping. Du får inte dropshippa ett Objekt. Du får inte överföra leveransen av Objektet till en tredje part, såsom tillverkaren, en grossist, en återförsäljare eller ett logistiklager, som sedan skickar Objektet direkt till Köparen. 

 • Frakt från och till länder som inte stöds. Du får inte sälja och/eller skicka Objekt från eller till länder som inte finns med på listan över länder som stöds. Om du skickar ett Objekt från ett land som inte stöds är du i obestånd och du förlorar rätten att motta betalning av Köpeskillingen. Du får inte använda en fraktfirma eller någon annan tredje part som skulle leda till eller bryta mot någon lag som gäller för någon av parterna, inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki.

 • Vi ber dig att samarbeta med Köparen om det uppstår några fraktproblem. Om Objektet försenas, förloras och/eller skadas under frakten, och du inte kan nå en lösning med Köparen, ska du begära och samarbeta i en utredning som utförs av fraktfirman. En pågående utredning påverkar inte vår rätt att besluta om Köpeskillingen kommer att återbetalas till Köparen eller betalas till dig enligt Artikel 14 i Användarvillkoren.

 • Extra fraktavgifter måste återbetalas till Köparen. Om fraktkostnaderna är lägre än det belopp som anges i Onlineauktionen måste du återbetala eventuella extra fraktkostnader som Köparen har lagt ut till Köparen.

 • Böter vid utebliven leverans. Om du inte lyckas leverera Objektet har Catawiki rätt, utom vid force majeure från din sida, att utdöma en omedelbar bötesavgift på högst 25 % av Köpeskillingen. Denna bötesavgift påverkar inte vår rätt att kräva skadestånd.

Om du har några frågor om leverans eller upphämtning ska du ta en titt i vårt Hjälpcenter.


Artikel 5: Betalning av Objekt

Du kommer att motta Köpeskillingen (med säljarens provision avdragen) efter att (i) Köparen har betalat Köpeskillingen, fraktkostnaderna (om några finns) och Auktionsavgiften, och när (ii) vi har bekräftat, med hjälp av ett spårningsnummer eller annan form av bekräftelse, att köparen har hämtat upp Objektet eller att Köparen har mottagit sitt köp. 

 • Vi kan hålla inne betalningen. Vi kan avbryta din betalning om Köparen har meddelat oss om en tvist som orsakats av, till exempel, en påstådd skada på eller bristande överensstämmelse av Objektet.

 • Växelkursskillnader kan tillkomma. Vi kommer att ställa in växelkursen för varje Objekt till den kurs som gäller i början av Onlineauktionen. Även om växelkursen ändras under Onlineauktionen kommer den växelkurs vi tillämpar att förbli den som har fastställts i början av auktionen. Du accepterar att du kan få en lägre (eller högre) Köpeskilling i din egen valuta än om vi hade använt den växelkurs som gäller i slutet av Onlineauktionen eller när Köpeskillingen betalades. Vi kan också avrunda Köpeskillingen till närmaste hela valutaenhet innan vi betalar dig.

 • Vi kan annullera transaktioner om Köparen inte betalar. Om Köparen inte betalar i enlighet med sina skyldigheter enligt Köparvillkoren kan vi skicka betalningspåminnelser till hen. Om Köparen inte betalar inom den angivna tiden, oavsett om Catawiki har skickat betalningspåminnelser eller inte, samtycker du till och bekräftar att vi kan avbryta transaktionen. Annullering av transaktionen är inte detsamma som en upplösning av Köpeavtalet. Annullering av transaktionen innebär att Catawikis underlättande roll i ingåendet och/eller fullgörandet av Avtalet kommer till ett omedelbart och oåterkalleligt slut. När vi har annullerat transaktionen kan du välja att antingen erbjuda Objektet igen eller kontakta Köparen direkt för att genomdriva dina rättigheter enligt Köpeavtalet. Du samtycker till att vi aldrig kan hållas ansvariga för utebliven betalning eller sen betalning av någon Köpare enligt Köpeavtalet eller för vår annullering av en transaktion. 

 • Betalningarna regleras av våra betaltjänstleverantörers villkor. Vi arbetar med betaltjänstleverantörer för att hantera alla betalningar på ett tryggt och säkert sätt. Betalningsbehandlingstjänsterna på vår Onlinemarknadsplats tillhandahålls av våra betaltjänstleverantörer, inklusive men inte begränsat till Stripe och Payoneer, beroende på vilket land du befinner dig i. Dessa betalningshanteringstjänster omfattas av våra betaltjänstleverantörers villkor. För Stripe omfattas tjänsterna av Stripe Connected Account Agreement, som inkluderar Stripe Terms of Service (gemensamt "Stripe Services Agreement"). För betalningar som behandlas av Payoneer är tjänsterna föremål för Payoneer Term & Conditions. Genom att sälja på Catawiki, samtycker du till att vara bunden av dessa relevanta villkor, som kan ändras från tid till annan. Att ta emot betalning kan bero på om du fyller i alla uppgifter som krävs av relevanta betaltjänstleverantörer, till exempel ditt födelsedatum, och ett organisationsnummer om du är en professionell säljare. Om betalningsleverantören blockerar en betalning i enlighet med gällande villkor har vi rätt att avbryta transaktionen i vårt system och, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inklusive lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki, återbetala Köparen. Vi kan inte hållas skyldiga eller ansvariga för eventuella skador relaterade till sådan annullering eller för att en betaltjänstleverantör inte har tillhandahållit betaltjänster i vederbörlig form och i rätt tid.

 • Vi förbehåller oss rätten att inte betala dig. Om du inte har handlat i enlighet med våra Användarvillkor (t. ex. om du har skickat ett Objekt från ett land som inte stöds eller om du inte har försett vår betaltjänstleverantör med den begärda identifieringsinformationen) förbehåller vi oss rätten att inte betala dig för det aktuella Objektet. I dessa fall samtycker du till och bekräftar att du kommer att förlora alla anspråk du kan ha mot oss för sådana betalningar.

 • Inget lagbrott. Du får inte använda ett finansinstitut eller en annan tredje part som skulle leda till eller orsaka en lagöverträdelse för någon av parterna, inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki.

Du hittar mer information om vår betalningsprocess i vårt Hjälpcenter.


Artikel 6: Underlåtenhet att uppfylla dina skyldigheter gentemot Köparen

Om du inte uppfyller dina skyldigheter gentemot Köparen enligt Köpeavtalet kommer du att ses som ansvarig (“verzuim”) och Köparen kommer att ha rätt att upplösa Köpeavtalet. Vi kan skicka dig ett meddelande om försummelse och ett meddelande om upplösning för Köparens räkning, men vi är inte skyldiga att göra det. Vid upplösning av Köpeavtalet kommer du att ersätta Köparens skador, utan att det påverkar Köparens andra rättigheter. Detta inkluderar att återbetala Köparen för den eventuella Köpeskillingen du redan har mottagit från hen. Vi kommer inte att ansvara för denna ersättning. Allt ansvar i förhållande till dina skyldigheter gentemot Köparen ligger i slutändan enbart hos dig. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skyldigheten att leverera Objekt i enlighet med den tillhandahållna objektbeskrivningen och fotografierna.


Artikel 7: Underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter gentemot Catawiki

Om du inte fullgör dina skyldigheter gentemot Catawiki enligt Användarvillkoren kan vi besluta att annullera transaktionen för det aktuella Objektet. Denna annullering är inte detsamma som en upplösning av Köpeavtalet och Köparen kan välja att erhålla sina rättigheter enligt Köpeavtalet direkt med dig. Men om vi annullerar transaktionen kan vi hålla dig ansvarig för alla skador och kostnader vi upprätthåller och/eller ådrar oss till följd av annulleringen. Detta innebär att du fortfarande kommer att vara skyldig oss Säljarens provision utöver eventuella andra skador. Du kommer också att vara ansvarig för Auktionsavgiften som vi inte mottog på grund av annulleringen. 

Följder av din underlåtenhet att följa våra Användarvillkor

Utöver bestämmelserna i Artikel 9 i våra Användarvillkor, (i) för att följa tillämplig lag (inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki) eller om (ii) du har brutit mot våra Användarvillkor, (iii) du upprepade gånger har fått dåliga betyg eller vi blir medvetna om problem med ditt beteende eller uppförande, eller (iv) vi i god tro anser att de är nödvändiga för att skydda vår Onlinemarknadsplats, andra Användare, eller det ligger i allmänhetens intresse (till exempel (v) för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet), kan vi vidta en eller flera av följande åtgärder:

 • Tillfälligt eller permanent begränsa din åtkomst till vår Onlinemarknadsplats eller ditt tillstånd att sälja och/eller bjuda på Objekt.

 • Tillfälligt eller permanent återkalla någon särskild status som är kopplad till ditt konto och/eller omedelbart säga upp eventuella kommersiella avtal som ingåtts med dig.

 • Tillfälligt eller permanent begränsa åtkomsten till ditt Konto.

 • Om du (i) inte har lämnat korrekta bank-, kontakt- eller identifieringsuppgifter på vår första begäran inom rimlig tid, (ii) har flaggats av våra betaltjänstleverantörer, eller (iii) inte har godkänt några PEP- eller sanktionslistor, eller (iv) Catawiki bestämmer eller på annat sätt styrs av någon behörig myndighet att det skulle vara förbjudet eller sanktionerbart enligt några ekonomiska sanktionslagar och förordningar som gäller för Catawiki att utföra några tjänster till dig, kommer du att ses som ansvarig och kan därmed (a) undanhållas alla betalningar (inklusive återbetalning) eller (b) förlora rätten att motta betalning (inklusive återbetalning), utöver, och trots Catawikis rätt att vidta andra åtgärder som nämns i denna artikel 7.

 • Om en Köpare betalar för ett Objekt via kreditkort och, på grund av att du inte uppfyller dina skyldigheter enligt dessa Säljarvillkor, lämnar in ett framgångsrikt återkrav, får vi (i) blockera ditt Konto, (ii) avsätta eller utnyttja eventuella fordringar vi har mot dig, för att tillfredsställa återbetalningen och andra eventuella iblandade kostnader, (iii) blockera eventuella framtida betalningar till dig, samt (iv) inleda rättsliga förfaranden mot dig.

Om en eller flera av dessa åtgärder vidtas kommer vi att informera dig via e-post (på din senast verifierade e-postadress) och ange orsaken till att denna/dessa åtgärder vidtogs. I vårt Hjälpcenter hittar du mer information om på vilka grunder vi kan begränsa, stänga av eller avsluta åtkomsten till ditt Konto.

Om vi beslutar att permanent begränsa din åtkomst till ditt Konto (dvs. stänga ned ditt konto) ska vi försöka informera dig om orsakerna till detta 30 (trettio) dagar innan vi stänger ned ditt Konto. Denna uppsägningstid på 30 (trettio) dagar ska inte tillämpas om:

 • Vi är föremål för en rättslig eller regulatorisk skyldighet som kräver att vi säger upp alla våra tjänster till dig.

 • Vi utövar en rätt till uppsägning av ett tvingande skäl enligt europeisk och/eller nationell lagstiftning.

 • Du har upprepade gånger brutit mot våra Användarvillkor.

 • Du har ingått ett försäljningsavtal med en Användare utanför Catawikis Onlinemarknadsplats, i syfte att undvika provision eller Auktionsavgifter.

Ovanstående hindrar oss inte på något sätt från att inleda rättsliga förfaranden mot dig.

Om vårt avtal sägs upp eller om åtkomsten till ditt Konto avbryts medan du fortfarande har vissa skyldigheter gentemot en Säljare enligt ett Köpeavtal, har vi rätten att annullera de pågående transaktionerna. Om du har utestående betalningar, kommer du att motta det relevanta beloppet minus beloppet för de skador som vi åsamkats från din underlåtenhet att agera i enlighet med våra Användarvillkor, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inklusive alla tillämpliga lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner.

Vi får också ålägga en omedelbar bötesavgift på 1000 euro (ett tusen euro) för varje överträdelse av dessa användarvillkor, utan att det påverkar vår rätt att återkräva de faktiska skadorna. Vi försöker skicka en varning först innan detta bötesbelopp införs. För en allvarlig överträdelse kommer vi emellertid inte att meddela detta innan böterna åläggs. Straffet kommer att öka med 10 % (tio procent) för varje efterföljande överträdelse av våra Användarvillkor. Om möjligt kommer vi att kvitta eller använda eventuella utbetalningar (inklusive utbetalningar från Köpare till dig) för att reglera detta straff i enlighet med våra Användarvillkor. 


Artikel 8: Intern kommunikation

 • Med Köpare. Du kan använda vårt interna meddelandesystem för att kommunicera direkt med Köpare. Detta system är ett bra sätt att ordna leverans eller upphämtning av ett Objekt eller svara på eventuella frågor som Köpare kan ha. Du ska inte använda systemet för följande aktiviteter:
  • Skicka oönskad reklam eller kampanjer, förfrågningar om donationer eller skräppost.
  • Förolämpa, trakassera eller diskriminera andra Användare.
  • Att ingå ett försäljningsavtal med en användare utanför Catawikis Onlinemarknadsplats i syfte att undvika provision eller Auktionsavgifter. 

Om du vill svara på feedback från en Köpare ska du observera att vår Feedbackpolicy gäller för alla reaktioner du vill ge. Se till att du har läst den innan du svarar.

 • Hos oss (Kundupplevelse). Om du upplever tekniska problem med vår Onlinemarknadsplats eller inte är nöjd med våra tjänster på något sätt finns våra erfarna, internationella Kundupplevelseteam till hands för att hjälpa dig på alla möjliga sätt. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att återkomma till dig i god tid efter mottagandet av dina frågor eller klagomål samt att tillhandahålla dig en lösning om möjlighet finns.
 • Hos oss (medling) – endast för Professionella säljare. Även om vi själva vill lösa eventuella problem som du har med oss, vill vi även uppmärksamma dig på att Professionella säljare kan lämna in ett klagomål till en myndighet för utomrättslig tvistlösning via medling. Vi är villiga att engagera antingen (i) Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) eller (ii) e-POM för eventuella tvister som vi inte kan lösa via vårt interna klagomålssystem (se deras respektive webbplatser för mer information).


Artikel 9: Tvister med andra Användare

Vi förväntar oss att Användare löser alla tvister sinsemellan. Catawiki kommer att göra rimliga ansträngningar för att medla mellan dig och Köparen. För att skydda våra rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren måste eventuella klagomål och tvister mellan dig och Köparen rapporteras till oss så snart som möjligt efter problemet har uppstått.

Kontakta köparen: Gå till Mina sålda objekt och klicka på "Orderinformation" för att öppna beställningssidan för försäljningen. Du kan sedan klicka på "Skicka meddelande"-länken för att skicka meddelandet till Köparen.

Kontakta Catawiki: Kontakta ett av våra kundsupportteam genom att skicka oss ett e-postmeddelande via kontaktformuläret som finns tillgängligt i den relevant artikeln i Hjälpcentret. 

Om du trots vårt stöd inte hittar någon tillfredsställande lösning kommer vi att agera i enlighet med Artikel 14 i våra Användarvillkor. Detta inkluderar vår rätt att fatta ett beslut om att återbetala en Köpare eller att betala ut Säljaren. Du har dock alltid rätt att erhålla dina rättigheter enligt eller diskutera dina anspråk relaterade till Köpeavtalet med Köparen direkt.


Artikel 10: Catawiki-revision

För att säkerställa att vår Onlinemarknadsplats förblir trygg och säker för alla Användare kan vi, efter eget gottfinnande, besluta att fysiskt granska kvaliteten på (vissa) Objekt. I samband med en sådan revision kan vi (i) direkt eller indirekt köpa Objekt från dig via vår egen Onlineauktion eller (ii) besöka dina fysiska lokaler för att inspektera Objekten personligen. Baserat på en sådan revision kan vi efter eget gottfinnande vidta lämpliga åtgärder, inklusive att avbryta transaktionen (till exempel när ditt Objekt inte uppfyller våra kvalitetsstandarder eller inte följer våra riktlinjer för att skicka in Objekt). Ansvaret att tillhandahålla Objekt som uppfyller objektbeskrivningen kommer dock alltid att ligga hos dig när du erbjuder Objekt på vår Onlinemarknadsplats. Vi kan inte hållas ansvariga för urvalet, beskrivningen, överensstämmelsen eller kvaliteten av ett Objekt, oavsett om det har varit föremål för revision. 


Artikel 11: Data

I vår Integritetspolicy kan du läsa om vilka data vi behandlar, hur och varför vi behandlar dem och vilka dina rättigheter är. Det kan dock också vara relevant för dig att veta vilka data som genereras av våra tjänster som är tillgängliga för dig som Säljare. Du hittar den här informationen i ditt Konto. I vårt Hjälpcenter hittar du de vanligaste frågorna om dataåtkomst för Säljare.

Var den här artikeln hjälpsam?
Kontakta oss