Actievoorwaarden Exclusive Experience

Actievoorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen ("de Actie") georganiseerd door Catawiki BV ("Catawiki"), of een van de tot haar groep behorende bedrijven, eventueel in samenwerking met derde partijen.
1.2 Deelname aan de Actie impliceert acceptatie van de Actievoorwaarden en, voor zover niet eerder geaccepteerd, de Gebruiksvoorwaarden (inclusief, voor alle duidelijkheid, de Verkopers- en/of Kopersvoorwaarden).
1.3 De Actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, die op 1 januari 2014 in werking is getreden.

2. Deelname
2.1 Deelname aan deze Actie staat open voor elke persoon die wettelijk bevoegd is en een geregistreerde gebruiker is van Catawiki (“de Deelnemer”).
2.2 Deelname aan de Actie is gratis, tenzij anders vermeld in de aankondiging van de Actie ("Aankondiging").
2.3 Deelnemers nemen deel door een bod uit te brengen op een object in de periode van 06/05/2022 00.00 CEST tot 22/05/2022 23.59 CEST. Voor alle duidelijkheid: biedingen die niet voldoen aan de minimumprijs worden ook geteld als biedingen voor deelname aan de Actie. Elk bod dat wordt uitgebracht, telt als een deelname.
2.4 Catawiki heeft het recht een Deelnemer uit te sluiten van een Actie of een prijs te weigeren als zij van mening is dat de Deelnemer niet handelt in overeenstemming met de Actievoorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Kopers/Verkopersvoorwaarden), of onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt.
2.5 Medewerkers en opdrachtnemers van Catawiki zijn uitgesloten van deelname, evenals personen die hebben meegewerkt aan de opzet en uitvoering van deze actie.

3. Wijze van deelname
3.1 Details over de Actie, zoals wat in aanmerking komt als deelname aan een wedstrijd, deelnamedata, prijzen, de datum waarop de winnaar wordt aangekondigd, enz., worden vermeld in de Aankondiging.

4. Prijzen
4.1 De selectie van de winnaar(s) gebeurt op onpartijdige wijze.
4.2 Er wordt één eersteprijswinnaar gekozen, deze prijs bestaat uit een exclusieve 3-daagse luxe reis naar Italië.
4.3 Er worden 20 andere winnaars geselecteerd die elk een voucher ter waarde van EUR 500 ontvangen, die kan worden besteed aan een toekomstige aankoop op Catawiki. De vouchers zijn geldig tot 31 december 2022 en kunnen worden ingewisseld door ze bij het afrekenen in te voeren volgens dit proces.*
4.4 Er kan slechts één prijs per account worden gewonnen.
4.5 De prijzen zijn niet overdraagbaar voor geld of voor een andere prijs.
4.6 De winnaars worden op 2 juni 2022 persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat ze bij de inschrijving hebben opgegeven. Het is voor eigen risico en rekening van de Deelnemer om zich te hebben aangemeld voor marketing-e-mails.
4.7 Het verzetten van de vertrekdatum van de reis wordt alleen overwogen in geval van ernstige persoonlijke omstandigheden.
4.8 De reis dient uiterlijk 31 december 2022 te zijn gemaakt, tenzij verhinderd door overmacht, zoals COVID/reisbeperkingen, natuurrampen, oorlog of terrorisme, overheidsoptreden.
4.9 Er wordt niet gecommuniceerd over de uitkomst van de Actie.
4.10 Prijzen zijn exclusief kansspelbelasting, indien verschuldigd. Catawiki is alleen verantwoordelijk voor het betalen van de Nederlandse kansspelbelasting die namens de prijswinnaars verschuldigd is aan de Nederlandse belastingdienst.

5. Gebruik van informatie
Door deel te nemen aan de Actie aanvaardt de Deelnemer dat persoonlijke informatie** wordt vastgelegd en gebruikt door Catawiki om de Actie uit te voeren, waaronder ook correspondentie in het kader van de Actie en, indien de Deelnemer heeft ingestemd via opt-in, het verzenden van de aanvullende informatie vermeld in de opt-in.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Catawiki, hun partners en de door hen ingeschakelde derde partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Actie, waaronder maar niet beperkt tot:
a) eventuele extra kosten die de winnaars kunnen maken in verband met de acceptatie en het gebruik van de prijzen;
b) schade in verband met de toegekende prijzen of het gebruik daarvan;
c) de volledigheid en juistheid van de door Catawiki getoonde of verstrekte informatie;
d) computer- en/of internetstoringen;
e) het gevolg van onjuiste informatie of contactgegevens die door de Deelnemer zijn verstrekt;
f) schade in verband met wijziging of beëindiging van de Actie.
6.2 Catawiki geeft geen garanties met betrekking tot de prijzen die worden uitgereikt.
6.3 De eerste prijs is inclusief een reisverzekering.

7. Overige bepalingen
7.1 Catawiki is gerechtigd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de Actie en/of de Actievoorwaarden tijdens de Actieperiode te wijzigen of de Actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Wijzigingen in de Actie en/of de Actievoorwaarden, evenals de beëindiging van de Actie, zullen door Catawiki op de betreffende website worden gepubliceerd.
7.2 Gevallen die niet in deze Actievoorwaarden worden behandeld, worden beslist door Catawiki.
7.3 Indien één of meer van de bepalingen in deze Actievoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden, zal Catawiki een vervangende bepaling vaststellen die het doel en de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.
7.4 Klachten met betrekking tot deze Actie kunnen binnen tien dagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, worden gericht aan Catawiki*** onder het onderwerp "Klacht promotie kansspel". Catawiki zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de Deelnemer om de klacht af te handelen. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de Deelnemer wordt afgehandeld, heeft deze de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit met betrekking tot promotionele kansspelen.
7.5 Op de Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

* https://www.catawiki.com/nl/help/vouchers/i-can-t-use-my-voucher
** https://www.catawiki.com/nl/help/buyer-privacy/privacy-policy
*** https://www.catawiki.com/nl/help/contact_us/buyer-signing-in/i-cant-sign-in-what-shou[…]-do?c=im-a-buyer%2Fbuyer-accounts-setting%2Fbuyer-signing-in