Allmänna villkor och regler
Användarvillkor

Dessa användarvillkor och andra dokument som vi hänvisar till nedan (tillsammans kallade våra "Användarvillkor") reglerar alla sätt att använda vår onlinemarknadsplats. Genom att besöka eller använda vår onlinemarknadsplats samtycker du till att följa och vara bunden till dessa användarvillkor. Vänligen läs dem noga så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter när du använder vår onlinemarknadsplats. Du kan ladda ner och skriva ut detta dokument.

Artikel 1: Tillämpligheten av dessa användningsvillkor

  • Våra användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal ("avtalet") mellan Catawiki B.V. ("Catawiki", "oss" eller "vi") och dig. De reglerar din tillgång till och användning av Catawikis hemsida, inklusive eventuella undersidor och underdomäner av webbplatsen, vår mobil, surfplatta och andra smarta enhetsapplikationer, våra applikationsprogram gränssnitt (kollektivt, "program"), och alla tillhörande tjänster som erbjuds genom våra applikationer (kollektivt, våra "tjänster"). Vi kommer att hänvisa till våra applikationer och tjänster som vår "onlinemarknadsplats". 
  • Alla andra allmänna villkor gäller inte för användning av vår onlinemarknadsplats. Om det finns motstridiga uppgifter mellan den engelska versionen av våra användarvillkor och de andra språkversionerna, råder den engelska versionen. Alla (juridiska) termer och begrepp som används i dessa användarvillkor kommer dock att tolkas enligt nederländsk lag.

Artikel 2: Våra övriga tillämpliga policyer

Om du säljer eller köper objekt på vår onlinemarknadsplats gäller följande dokument för dig. Dessa dokument utgör en integrerad del av våra användarvillkor och genom att använda vår onlinemarknadsplats samtycker du till dem.

 • Säljarens villkor. Om du erbjuder upp föremål för auktion på vår onlinemarknadsplats gäller särskilda säljregler för dig. Läs dem här.
 • Köparens villkor. Om du erbjuder upp föremål för auktion på vår onlinemarknadsplats gäller särskilda köpregler för dig. Läs dem här.
 • Andra policyer. För att säkerställa att vår onlinemarknadsplats anses vara säker och pålitlig har vi flera policyer på plats (t. ex. vår Feedbackpolicy och EU-policy för ångerrätt). Här hittar du våra policyer.

Artikel 3: Din integritet

  • Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att använda vår onlinemarknadsplats samtycker du till att vi kan använda din information för de syften som anges i vår integritetspolicy
  • För att våra användare ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt ett köpeavtal förser vi användare som behöver den med nödvändig personlig information (t. ex. namn, e-postadress, telefonnummer och adress) för andra användare. Till exempel behöver en säljare denna information för att kunna leverera ett objekt till en köpare. Vi kan dock inte hållas ansvariga för riktigheten av personuppgifter för en användare, som vi delar med en annan användare. 
  • Både Catawiki och användaren som tar emot personuppgifter betraktas som separata och oberoende registeransvariga för personuppgifter enligt tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd. Om Catawiki och en användare befinns vara gemensamma registeransvariga för de relevanta personuppgifterna, och om Catawiki är stämd, får böta eller på annat sätt åtar sig skadestånd för eventuella brister som kan tillskrivas den användaren, samtycker användaren till att gottgöra Catawiki för dessa skador. 
  • Om du får en annan användares personliga information behandlar du dessa uppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar (dataskydd). Du garanterar att du endast kommer att behandla denna information för att fullgöra dina skyldigheter, för att avhjälpa eventuella problem under eller som uppstår från försäljningsavtalet eller för att uppfylla vissa juridiska skyldigheter. I vissa fall kan du till exempel behöva lagra viss information för att uppfylla dina redovisningsskyldigheter. Du får dock inte använda personuppgifter i kommersiella syften, till exempel genom att skicka oönskad kommunikation eller kontakta användaren för dessa ändamål. Om du bryter mot bestämmelserna i denna artikel är du ansvarig för de skador du orsakat Catawiki.

Artikel 4: Omfattningen av våra tjänster

Catawiki erbjuder en onlinemarknadsplats där du kan bjuda på, köpa och sälja specialföremål ("objekt") via våra webbaserade, datorbaserade och automatiserade auktioner ("onlineauktion"). Vi betraktar alla som använder vår onlinemarknadsplats som en "användare" ("du"). Användare som köper objekt kallas för "köpare" och användare som säljer objekt kallas "säljare". Användningen av något tjänst på vår Online-marknadsplats innebär att du uttryckligen samtycker till att Catawiki tillhandahåller tjänster till både köparen och säljaren. Omfattningen av våra tjänster är begränsade på följande sätt:

  • Säljarna är ansvariga för de objekt de säljer. Vi har ingen kontroll över eller ansvar för kvaliteten, säkerheten, lagligheten eller riktigheten av objekten. Catawiki spelar bara en underlättande och stödjande roll genom att erbjuda en onlinemarknadsplats och tilläggstjänster.
  • Catawiki är inte part i köpekontraktet. Köpare kommer automatiskt att ingå ett köpeavtal ("köpeavtal") med säljaren av ett visst objekt för det högsta budet ("köpeskillingen"). Det kommer inte att finnas något köpeavtal endast om säljaren har satt ett minimipris ("reservationspris") och reservationspriset inte är uppfyllt. Dina skyldigheter och rättigheter enligt köpeavtalet finns i köparens villkor och/eller säljarens villkor. Läs dem noga.
  • Vi debiterar provision för din användning av våra tjänster. Vi ber om en avgift för din användning av våra tjänster. Kommissionen för köpare ("köparprovisionen") är 9% av köpeskillingen (inklusive moms, om tillämpligt). Vi kommer att lägga detta belopp till köpeskillingen. Säljarna måste betala en provision på 12,5% av köpeskillingen ("säljarens provision"), som kommer att dras från utbetalning av köpeskillingen. Om tillämpligt, kommer säljarens provision ökas med moms, skatter (såsom källskatt), tullar och avgifter som kan betalas.
  • Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer. Vår onlinemarknadsplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser ("tredjepartsleverantörer av tjänster") eller så kan vi använda oss av tilläggstjänster från tredje parts tjänsteleverantörer, såsom betaltjänster. Din användning av sådana produkter, tjänster, applikationer eller webbplatser kommer att styras av och omfattas av villkoren och integritetspolicyn för den relevanta tredjepartsleverantören. 

Artikel 5: Ditt Catawiki-konto

Innan du kan använda våra tjänster måste du skapa ett Catawiki-konto ("konto"). I princip kan vem som helst registrera sig hos Catawiki. Men om du är yngre än 18 år, måste du få tillstånd från din/dina vårdnadshavare. Nedan hittar du reglerna för hur du använder ditt konto:

  • Tillhandahålla korrekt information. När du skapar ditt konto måste du tillhandahålla fullständig, sanningsenlig information om dig själv eller ditt företag. Det är förbjudet att använda falsk information eller personifiera en annan person eller ett företag via ditt konto. Du måste hålla denna information uppdaterad hela tiden. 
  • Välj ett korrekt användarnamn. Om du kan skapa ett användarnamn för ditt konto ber vi dig att välja ett användarnamn som inte är eller inte kan anses vara stötande eller vulgärt, och inte inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter eller på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.
  • Skydda ditt konto. Behåll ditt användarnamn och lösenordskombination hemlig hela tiden. Du är själv ansvarig för all aktivitet som är relaterad till ditt konto. Vi har rätt att anta att endast du kan logga in med ditt användarnamn och lösenord.
  • Begränsningar för ditt konto. För att säkerställa att vår onlinemarknadsplats är och förblir pålitlig och säker, förbehåller vi oss rätten (i) att neka dig möjligheten att skapa ett konto, (ii) att begränsa användningen av ditt konto och (iii) att säga upp din rätt att få tillgång till ditt konto.
  • Begränsningar för konton som är länkade till dig. Utöver ovanstående regler kan vi också upphäva, begränsa eller avsluta din användning av vår onlinemarknadsplats via alla konton som vi kan länka till dig. Vi kan anta att ett konto är relaterat till dig eller används under dina instruktioner om vi manuellt eller automatiskt kan matcha tillräckligt med överlappande datapunkter mellan dessa olika konton. Följaktligen kan vi vidta någon av de skyddsåtgärder som anges tillämpliga i Säljarvillkoren och/eller köparvillkoren, relaterade till alla konton som vi anser använda av dig eller används enligt dina instruktioner. I händelse av att du inte samtycker till våra resultat kommer du att bära bevisbördan på att de relevanta kontona inte är kopplade till dig. 
  • Om du bryter mot våra användarvillkor får du inte längre registrera dig. Om vi har begränsat din åtkomst eller användning av vår onlinemarknadsplats i enlighet med våra användarvillkor får du inte registrera ett nytt konto eller komma åt och använda vår onlinemarknadsplats via en annan användares konto.

Artikel 6: Auktionsregler

Vi vill se till att alla våra onlineauktioner fungerar smidigt och är fria från icke-överensstämmande beteenden. För att säkerställa detta har vi inrättat några auktionsregler:

  • Våra instruktioner är bindande. Du är skyldig att följa alla rimliga anvisningar och instruktioner med avseende på våra onlineauktioner som ges av oss eller för vår räkning. Om några situationer uppstår som inte täcks av våra användarvillkor, om det finns en tvist mellan anbudsgivarna, eller om andra oegentligheter uppstår, kommer vi att besluta hur vi ska gå vidare. 
  • Varje bud är bindande. Varje bud är bindande och alla bud som görs från ditt konto kommer att anses ha gjorts av dig, även om budet placeras av någon annan som använder ditt konto.
  • Vi accepterar inte aktrisen budgivning. Du får inte bjuda på dina egna objekt eller objekt från någon som är ansluten till dig. Du får inte heller ha någon som du känner som lägger bud på dina objekt. Vi kallar det här aktrisen-budgivningen.
  • Erbjudanden utanför onlinemarknadsplatsen accepteras inte. Du får inte kontakta andra användare direkt eller tredje part för att ingå ett köpeavtal utanför Catawiki för objekt som erbjuds på vår onlinemarknadsplats. 
  • Nätauktionen avslutas när tiden rinner ut. Om ett bud läggs under den sista minuten av onlineauktionen kommer extra tid att läggas till auktionen.
  • Vi kan kräva vissa former av säkerhet innan du accepterar ditt bud. Vi kan be dig att sätta in ett visst belopp eller tillhandahålla bevis på betalningssäkerhet på ett annat sätt innan du kan bjuda på ett objekt. 
  • Olika eller kompletterande villkor kan gälla för vissa köp. Andra villkor och antagning- och/eller lagstadgade ålderskrav kan gälla för köp och försäljning av vissa objekt, inklusive, men inte begränsat till, alkoholhaltiga drycker och vapen (inklusive antika vapen). Tilläggsvillkor för att erbjuda objekt och/eller lägga bud kan anges på onlinemarknadsplatsen och/eller i meddelanden och/eller e-post från Catawiki. Du är skyldig att följa dem. 
  • Catawiki kan hindra dig från att delta i en onlineauktion. Vi har rätt att göra det tillfälligt eller permanent omöjligt för dig att bjuda på objekt när som helst (före, under och efter en onlineauktion).
  • Catawiki kan ta bort ett bud i en löpande nätauktion. Vi är, efter eget gottfinnande, berättigade att ta bort ett bud i en löpande onlineauktion om vi anser detta nödvändigt (t. ex. i händelse av eventuellt missbruk eller bedrägeri eller i händelse av ett uppenbart misstag av budgivaren).
  • Catawiki kan ta bort ett bud i en löpande nätauktion. Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, ta bort en hel del från en schemalagd eller löpande nätauktion om vi anser att detta är nödvändigt.  Om vi tar bort en hel del kommer alla placerade bud att tas bort också.

Artikel 7: Användning av vår onlinemarknadsplats

  • Våra tjänster är kanske inte tillgängliga för användare som bor i vissa länder. Detta inkluderar länder där våra tredje parts betalningsleverantörer inte stöds eller som inte är kommersiellt gångbara för Catawiki. Vi har rätt att begränsa dig från att skapa ett konto, och från budgivning eller försäljning på onlinemarknadsplatsen om du bor i ett förbjudet land. Om du bor i ett land som läggs till i listan över förbjudna länder och du redan har skapat ett konto, informerar vi dig om detta och begränsar våra tjänster till det relevanta kontot.
  • Ditt Catawiki-konto är ditt ansvar och du använder vår onlinemarknadsplats på egen risk. Detsamma gäller för din användning av tekniska hjälpmedel, till exempel en dator och en Internetanslutning, när du använder vår onlinemarknadsplats. 
  • Genom att använda vår onlineplattform, är du skyldig att följa alla tillämpliga nationella, europeiska och internationella bestämmelser angående budgivning, erbjuda, köpa och sälja objekt via vår onlinemarknadsplats.
  • Du samtycker till att inte utföra några åtgärder som kan sätta en orimlig och/eller oproportionerlig påfrestning på infrastrukturen på vår onlinemarknadsplats och/eller som kan hindra funktionaliteten på onlinemarknadsplatsen. Du samtycker till att inte bakåtkompilera, försöka få källkoden, använda virus, trojanska hästar, maskar, bots eller annan programvara eller tekniska verktyg som kan skada onlinemarknadsplatsen, göra onlinemarknadsplatsen otillgänglig eller kringgå tekniska skyddsåtgärder.

Artikel 8: Ditt användarmaterial

När du använder vår onlinemarknadsplats kan du ladda upp visst material, såsom objektsbeskrivningar, fotografier, specifikationer, åsikter, annonser, meddelanden, erbjudanden och/eller tillkännagivanden ("användarmaterial"). Följande regler gäller för allt användarmaterial du laddar upp:

  • Du förstår och accepterar att du är ansvarig för allt användarmaterial du placerar på vår onlinemarknadsplats. 
  • Du bekräftar och samtycker till att det användarmaterial du laddar upp eller placerar på vår onlinemarknadsplats:
 1. Inte är vilseledande, olämpligt eller falskt
 2. Inte är diskriminerande på något sätt eller på något sätt stötande, inte kräver våld mot och/eller trakasserier av en annan person eller andra människor och, enligt vår mening, inte är i konflikt med allmän moral eller god smak, inte är våldsam, inte innehåller en länk till pornografiskt material eller pornografiska webbplatser och främjar inte att begå olagliga aktiviteter
 3. Består inte av kedjebrev, skräppost eller spam och innehåller inte länkar till webbplatser, kommersiella eller på annat sätt
 4. Kan inte ha en negativ inverkan på rykte eller bra namn på Catawiki och våra närstående bolag och/eller våra direktörer
 5. Är icke-intecknade, inte strider mot några lagar eller förordningar eller med dessa användarvillkor, inte kränker någon tredje parts rättigheter, och är inte på annat sätt olagligt gentemot tredje part eller Catawiki
  • Genom att placera användarmaterial på vår onlinemarknadsplats beviljar du Catawiki en licens att använda den. Oroa dig inte, du kommer att behålla alla immateriella rättigheter till ditt användarmaterial. Du ger oss dock en kostnadsfri, icke-intecknad, global, icke exklusiv, evig och oåterkallelig licens att kommunicera ditt användarmaterial till allmänheten och/eller att reproducera det för alla ändamål som vi bedömer vara nödvändigt (inklusive marknadsföringssyften). 
  • Denna licens tillåter oss att marknadsföra dina objekt och marknadsföra vår onlinemarknadsplats i valfritt format och via vilken kanal som helst. Under denna licens kan vi översätta ditt Användarmaterial och marknadsföra det på vår hemsida eller i något annat reklammaterial (inklusive sociala medier), med målet att marknadsföra ditt företag och vår onlinemarknadsplats. Att använda ditt användarmaterial hjälper oss att blomstra och är därför fördelaktigt för alla våra användare. Det är också därför licensen inte upphör när ditt konto raderas eller om du bestämmer dig för att sluta använda vår onlinemarknadsplats. Du samtycker också till att inte hävda några moraliska rättigheter mot oss för att använda ditt användarmaterial.
  • Vi har rätt att få användarmaterial av ett visst objekt översatt (inklusive genom maskinöversättning) så att objekt också kan erbjudas i andra länder. Vi kan, efter eget gottfinnande, upplösa köpeavtalet för en användares räkning om denna användare bevisligen påverkas negativt av ett manuellt översättningsfel och ingen annan lösning för användaren hittas. Om vi informeras om en felaktig översättning på ett objekt medan objektet fortfarande är på auktion, kan vi, efter eget gottfinnande, justera beskrivningen eller ta bort objektet från auktionen. 
  • Rapportera olagligt eller otillåtet innehåll. Om du anser att visst användarmaterial är olagligt ber vi dig att anmäla detta till oss. Du hittar mer information om hur du meddelar oss här. Vi är endast skyldiga att ta bort otvetydigt olagligt användarmaterial efter mottagandet av ett meddelande. Vi kan neka en begäran om att blockera eller ta bort användarmaterial eller avbryta en aktivitet om vi har giltiga skäl att tvivla på riktigheten i meddelandet eller legitimiteten av de inlämnade bevisen.

Om vi ser anledning att göra det, har vi rätt att ta bort eller ändra användarmaterial från vår onlinemarknadsplats, utan att hållas ansvarigt för någon skada och utan att vara skyldig att betala någon kompensation.

Artikel 9: Uppsägning, upphävande och andra åtgärder

  • Uppsägning av dig. Du kan avsluta ditt konto när som helst. Vi har rätt att vägra radering av ditt konto om du fortfarande behöver utföra vissa förpliktelser (såsom betalnings-eller leveransskyldigheter) mot Catawiki eller andra användare eller om det finns en chans att några klagomål relaterade till nyligen sålda föremål fortfarande kan uppstå. 
  • Uppsägning för enkelhetens skull av Catawiki. Utan att begränsa våra rättigheter som anges nedan kan vi avsluta ditt konto om vi enligt lag är skyldiga att begränsa våra tjänster till dig eller om det inte längre är i vårt affärsintresse att tillhandahålla dig våra tjänster.
  • Uppsägning på grund av Catawiki. Varje överträdelse av dessa användarvillkor kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto utan några formella krav (t. ex. ett meddelande om standard) är nödvändigt. 
  • Avstängning av våra tjänster. Vi har rätt att upphäva våra tjänster till dig om vi har tillräckliga skäl att tro att du inte agerar i enlighet med dessa användarvillkor. För att vara tydlig, detta innebär att vi kan avbryta din användning av alla konton som används av dig eller drivs enligt dina instruktioner.
  • Vi kan avsätta fordringar. För att säkra våra egna rättigheter och andra användares (t. ex. om du bryter mot våra användarvillkor), har vi rätt att, vid alla tidpunkter och efter eget gottfinnande, (a) skjuta upp din utbetalning eller återbetalning, (b) hålla inne din betalning (c) kompensera alla finansiella anspråk som vi kan ha gentemot dig med ett finansiella anspråk som du kan ha gentemot oss. Om någon av dessa åtgärder regleras av tvingande (konsument) lag, kan vi bara göra det i enlighet med sådan tvingande lag.
  • Vi kan vidta ytterligare skyddsåtgärder. Utöver ovanstående kan vi vidta andra åtgärder för att skydda vår onlinemarknadsplats och andra användare från intrång, bedräglig eller på annat sätt olämpligt beteende. Vänligen se gällande säljarvillkor och/eller köparvillkor för de ytterligare åtgärder vi kan vidta.

Artikel 10: Catawikis immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärken och databasrättigheter på onlinemarknadsplatsen och vår databas, inklusive men inte begränsat till de immateriella rättigheterna till texterna, bilder, design, foton, programvara, audiovisuella material och annat material, ligger hos Catawiki eller våra licensgivare. Med förbehåll för villkoren i dessa användarvillkor beviljar vi dig en begränsad, personlig, återkallelig, icke-exklusiv, ej (sub) licensierbart, icke-överförbar rätt att använda vår onlinemarknadsplats och att se informationen på det sätt och i det format som den görs tillgänglig via vår onlinemarknadsplats.

Artikel 11: Tillgänglighet av vår onlinemarknadsplats
Catawiki är auktoriserad, hela tiden och utan förvarning, att göra processuella, tekniska, kommersiella, eller andra ändringar och/eller förbättringar av onlinemarknadsplatsen. Vi har också rätt att sätta onlinemarknadsplatsen (tillfälligt) ur funktion och/eller begränsa användningen av onlinemarknadsplatsen om, enligt vår mening, detta är nödvändigt (t. ex. i samband med rimligen nödvändigt underhåll till onlinemarknadsplatsen).

Artikel 12: Garantier och skulder

 • Vi är dedikerade till att göra vår onlinemarknadsplats så bra som möjligt, men vi är inte perfekta och ibland kan saker gå fel. Du förstår att vår tjänst tillhandahålls "som den är" och utan någon form av garanti (uttrycklig eller underförstådd).
 • Vi garanterar inte att (i) onlinemarknadsplatsen kommer att vara säker eller tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, (ii) eventuella defekter eller fel kommer att korrigeras, (iii) onlinemarknadsplatsen kommer att vara fri från virus eller annat skadligt material, eller (iv) resultaten av att använda onlinemarknadsplatsen kommer att uppfylla dina förväntningar. 
 • Om vår onlinemarknadsplats inte är tillgänglig eller ett fel uppstår, har vi, efter eget gottfinnande, rätt att vidta åtgärder som vi anser lämpliga eller nödvändiga. Dessa åtgärder inkluderar men är inte begränsade till: ta bort objekt från onlineauktioner, avbryta transaktioner och upplösa försäljningsavtal på användarnas vägnar. När vi fattar beslut kring detta tar vi alltid hänsyn till alla berörda parters intressen.
 • Vad vi inte kan hållas ansvariga för.
  I den mån det är tillåtet enligt tvingande lag, tar vi inget som helst ansvar för skador till följd av:
 1. Tillhandahållandet av våra tjänster, inklusive men inte begränsat till skador till följd av eller i samband med användning av onlinemarknadsplatsen eller från felaktiga handlingar eller på annat sätt
 2. Slutsatsen, prestation (detta inkluderar leverans av objekt), och/eller upplösning av ett köpeavtal av en köpare eller säljare
 3. Annullering av en transaktion av Catawiki eller upplösning av ett köpeavtal av Catawiki på uppdrag av en användare
 4. Värderingar som vi (automatiskt) tillhandahåller vissa objekt. Vi garanterar inte att dessa uppskattningar är korrekta och därför kan vi inte hållas ansvariga överhuvudtaget i händelse av att objekt blir mer eller mindre värda än uppskattningen
 5. Eventuella fel i texten till följd av maskinöversättningar
 6. Användarmaterial (t. ex. fotografier och objektsbeskrivningar)
 7. Olaglig användning av onlinemarknadsplatsen
 8. Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer.
 9. Tekniska problem eller andra fel på vår onlinemarknadsplats
 • Ansvarsbegränsning. Om, trots ovanstående, Catawiki är ansvarig för eventuella skador av någon som helst anledning, är vi endast ansvariga för ersättning av direkta skador du lider till följd av en brist eller felaktig handling som kan tillskrivas oss. Direkta skador omfattar endast materiella skador på varor, rimliga kostnader för att förhindra eller begränsa direkta skador, och rimliga kostnader för att fastställa orsaken till skadan, ansvar, direkta skador och reparationssätt. Om Catawiki är ansvarig för skador av någon som helst anledning, är vårt ansvar begränsat till det högsta av följande belopp: (i) den totala provision som vi har mottagit från användaren i fråga under den period på tre månader före den åtgärd som ledde till ansvar eller (ii) 500 € (500 euro). Denna ansvarsbegränsning utesluter inte vårt ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse som begåtts av Catawiki och/eller vår ledning. 
 • Anmäla ett skadeståndskrav i tid. Du måste anmäla eventuella skador till oss skriftligen så snart som möjligt efter den första uppkomsten av skadorna. Varje yrkande om ersättning mot Catawiki löper ut tolv (12) månader efter den första uppkomsten av skadorna. 

  Denna preskriptionstid på ett (1) år gäller även om vi behöver betala ut eller återbetala dig, men du inte har skickat oss den erforderliga kontakt-, person-och/eller bankinformationen för att göra det, efter att vi har begärt det (minst en gång) per post eller telefon. I sådana situationer kommer preskriptionstiden att utgå från den tidpunkt (i) anspråket förfaller till betalning eller (ii) köpekontraktet upplöstes av oss för en användares räkning.

Artikel 13: Ersättning

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag är du skyldig att helt gottgöra oss mot krav från andra användare eller tredje parter och alla skador och kostnader som Catawiki lider eller drabbas av till följd av (i) din underlåtenhet att utföra användarvillkoren, (ii) felaktig åtgärder under användningen av vår onlinemarknadsplats, (iii) ditt brott mot lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter, eller (iv) en felaktig handling. Skyldigheterna för skadeersättning i denna artikel gäller även för alla företag som är anslutna till Catawiki samt vår ledning, direktörer, anställda, representanter och lagliga efterträdare. 

Artikel 14:Tvister med andra användare
Vi förväntar oss att användarna löser alla tvister mellan sig själva. Men om det behövs, kommer Catawiki göra rimliga ansträngningar för att medla mellan säljaren och köparen. 

  • Alla klagomål och tvister mellan säljaren och köparen måste därför rapporteras till oss så snabbt som möjligt. Vi kommer att försöka hjälpa dig att lösa tvisten i god tro och i enlighet med våra användarvillkor.
  • Även med vårt stöd är det möjligt att tvister inte kan nå en tillfredsställande slutsats.  Om detta händer, samtycker du till att vi kan besluta att antingen återbetala köparen eller betala säljaren. Naturligtvis baserar vi vårt beslut på all relevant information som finns tillgänglig och tar hänsyn till eventuella överenskommelser mellan köpare och säljare. Vi vill klargöra att vårt beslut inte har någon effekt på giltigheten av köpekontraktet. Trots det beslut vi når, är köparen och säljaren fria att få sina rättigheter enligt eller diskutera sitt påstående i samband med köpeavtalet sinsemellan. Vi kan dock inte hållas ansvariga för att betala några skador eller annan kompensation till köparen eller säljaren om de inte samtycker till vårt beslut. 
  • Om användarna beslutar att upplösa köpeavtalet mellan varandra och utan medling av Catawiki, förlorar användarna rätten att få en återbetalning av den berörda köparen och/eller säljarprovisionen.
  • Alla köpeavtal mellan säljare och köpare regleras av nederländsk lag. Du erkänner dock att internationell privaträtt kan leda till att andra lagar än nederländsk lag är tillämpliga på det köpeavtal som användarna har ingått.

Artikel 15: Tvister med Catawiki

Om du är missnöjd med våra tjänster, hör av dig till oss så skall vi försöka lösa ditt problem. I den olyckliga situationen då vi inte kan hitta en lösning, kommer följande regler reglera alla tvister mellan dig och Catawiki:

  • Dessa användarvillkor, användningen av vår onlinemarknadsplats och eventuella tvister som uppkommer av detta regleras av nederländsk lag, om inte annat anges i tvingande lag.
  • Alla tvister som uppkommer mellan dig och Catawiki kommer att lämnas till den behöriga domstolen i distriktet Amsterdam, om inte tvingande lag föreskriver att tvisten ska lämnas till en annan domstol. När det gäller konsumenter måste tvister lämnas till den behöriga domstolen i distriktet Amsterdam, såvida inte konsumenten väljer en domstol som är behörig enligt lag inom en månad efter att Catawiki har åberopat denna bestämmelse skriftligen. 
  • Även om vi vill lösa eventuella problem själva, vill vi att du ska veta att du också kan lämna in ett klagomål till en myndighet för utomrättslig tvistlösning (se webbplatsen för ODR-plattformen för mer information).
  • Rapportera alla prestanda-krav i tid. Om du tycker att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter enligt avtalet måste du rapportera ett prestanda-krav mot oss så snart som möjligt. Varje anspråk angående prestanda löper ut tolv (12) månader efter det ögonblick det blir ett anspråk.

Artikel 16: Ändring av dessa användningsvillkor

  • Vi kan när som helst ändra eller komplettera användningsvillkoren genom att publicera de ändrade användarvillkoren på vår onlinemarknadsplats. Om en ändring eller tillskott avsevärt kommer att påverka dina rättigheter eller skyldigheter meddelar vi dig via e-post eller uppmärksammar dig av ändringarna under din användning av vår onlinemarknadsplats. 
  • Om du fortsätter att använda vår onlinemarknadsplats efter att användarvillkoren har ändrats eller kompletterats godkänner du oåterkalleligen de ändrade eller kompletterade användningsvillkoren. Om du inte vill acceptera de ändrade eller kompletterade användarvillkoren kan du sluta använda onlinemarknadsplatsen och ta bort ditt konto.
  • Catawiki kan överföra rättigheter och skyldigheter som följer av dessa användningsvillkor till tredje part och vi kommer att informera dig om detta händer. Om du inte hittar överföringen av skyldigheter till en tredje part kan du sluta använda onlineplattformen och radera ditt konto, med förbehåll för tillämpligheten av artikel 9. 

Artikel 17: Överlevnad

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig i sin helhet eller delvis av någon anledning, förblir användaren och Catawiki bundna av de återstående användarvillkoren. Vi kommer att ersätta den ogiltiga delen (med avseende på den specifika användaren eller specifika situationen) med gällande bestämmelser. Dessa nya bestämmelser kommer att få rättsliga följder som är i linje med de ogiltiga bestämmelserna så mycket som möjligt, baserat på innehållet och föremålet för dessa användarvillkor.

Artikel 18: Kontakta oss

För frågor om vår onlinemarknadsplats eller dessa användningsvillkor kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter: 

Catawiki B.V. 

Overcingellaan 5 

9401 LA Assen 

Nederländerna 

T - +31 800 090 0056 

Var den här artikeln hjälpsam?
Kontakta oss