Voorwaarden en beleid
Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden en de andere documenten waarnaar we hieronder verwijzen (samen aangeduid als onze ‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op elke manier waarop ons Online Verkoopplatform wordt gebruikt. Door ons Online Verkoopplatform te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven en hieraan gebonden te zijn. Lees deze aandachtig door zodat u uw rechten en plichten kent wanneer u ons Online Verkoopplatform gebruikt. U kunt dit document downloaden en afdrukken.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden

  • Onze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst (de ‘Overeenkomst’) tussen Catawiki B.V. (‘Catawiki’, ‘ons’ of ‘wij’) en u. Deze bepalen uw toegang tot en gebruik van de website van Catawiki, inclusief alle subpagina's en subdomeinen van de website, onze mobiele, tablet- en andere smart device-applicaties, onze applicatieprogramma-interfaces (gezamenlijk 'Applicaties') en alle bijbehorende diensten die worden aangeboden via onze applicaties (gezamenlijk onze 'Diensten').. We verwijzen naar onze Applicaties en Diensten als ons 'Online Verkoopplatform'. 
  • Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van ons Online Verkoopplatform. Bij tegenstrijdige informatie tussen de Engelse versie van onze Gebruiksvoorwaarden en de andere taalversies, heeft de Engelstalige versie voorrang. Alle (juridische) voorwaarden en concepten die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, worden echter uitgelegd volgens Nederlands recht.

Artikel 2: Ons andere toepasselijke beleid

Als u Kavels verkoopt of koopt op ons Online Verkoopplatform, zijn de volgende documenten op u van toepassing. Deze documenten vormen een integraal onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden en door ons Online Verkoopplatform te gebruiken, stemt u ermee in.

 • Verkopersvoorwaarden. Als u Kavels ter veiling aanbiedt op ons Online Verkoopplatform, zijn specifieke regels voor Verkopers op u van toepassing. Lees deze hier.
 • Kopersvoorwaarden. Als u Kavels koopt op ons Online Verkoopplatform, zijn specifieke regels voor Kopers op u van toepassing. Lees deze hier.
 • Overig beleid. Om ervoor te zorgen dat ons Online Verkoopplatform als veilig en betrouwbaar wordt beschouwd, hebben we verschillende beleidsregels (bijvoorbeeld ons Feedbackbeleid en EU-beleid voor herroepingsrecht). U kunt ons beleid hier vinden.


Artikel 3: Uw privacy

  • Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. In ons Privacybeleid, kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Door gebruik te maken van ons Online Verkoopplatform, stemt u ermee in dat wij uw informatie kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in ons Privacybeleid
  • Om onze Gebruikers in staat te stellen hun verplichtingen onder een Verkoopcontract na te komen, verstrekken we Gebruikers die dit nodig hebben de benodigde persoonlijke informatie (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres) van andere Gebruikers. Een Verkoper heeft deze informatie bijvoorbeeld nodig om een Kavel naar een Koper te kunnen verzenden. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de persoonlijke gegevens van een Gebruiker, die we delen met een andere Gebruiker. 
  • Zowel Catawiki als de Gebruiker die persoonlijke gegevens ontvangt, worden beschouwd als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders van de persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Als wordt vastgesteld dat Catawiki en een Gebruiker beide verwerkingsverantwoordelijke zijn van de relevante persoonlijke gegevens, en als Catawiki wordt vervolgd, beboet of anderszins schade lijdt voor eventuele tekortkomingen die aan die Gebruiker kunnen worden toegeschreven, stemt de Gebruiker ermee in Catawiki schadeloos te stellen voor die schade. 
  • Als u de persoonlijke gegevens van een andere Gebruiker ontvangt, zult u deze gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke (gegevensbeschermings)wetten en voorschriften. U garandeert dat u deze informatie alleen zult verwerken om uw verplichtingen na te komen, om problemen op te lossen die voortvloeien uit het Verkoopcontract of om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk dat u bepaalde informatie moet opslaan om aan uw boekhoudkundige verplichtingen te voldoen. U mag persoonlijke gegevens echter niet gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld door ongevraagde communicatie te sturen of de Gebruiker voor deze doeleinden te benaderen. Als u de bepalingen van dit artikel schendt, bent u aansprakelijk voor de door Catawiki geleden schade.


Artikel 4: Omvang van onze Diensten

Catawiki biedt een Online Verkoopplatform waar u kunt bieden op speciale items (‘Kavels’) en deze kunt kopen en verkopen via onze online, digitale en geautomatiseerde veilingen (‘Online Veiling’). We beschouwen iedereen die gebruikmaakt van ons Online Verkoopplatform als 'Gebruiker' ('u'). Gebruikers die Kavels kopen worden ‘Kopers’ genoemd en Gebruikers die Kavels verkopen worden ‘Verkopers’ genoemd. Het gebruik van ons Online Verkoopplatform betekent dat u er expliciet mee instemt dat Catawiki Diensten levert aan zowel de Koper als de Verkoper. De omvang van onze Diensten is op de volgende manieren beperkt:

  • Verkopers zijn verantwoordelijk voor de Kavels die ze verkopen. We hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of juistheid van de Kavels. Catawiki speelt alleen een faciliterende en ondersteunende rol door een Online Verkoopplatform en aanvullende diensten aan te bieden.
  • Catawiki is geen partij in het Verkoopcontract. Kopers zullen automatisch een koopovereenkomst (‘Verkoopcontract’) aangaan met de Verkoper van een specifiek Kavel voor het bedrag van het hoogste Bod (de ‘Koopsom’). Er is geen Verkoopcontract als de Verkoper een minimumprijs heeft ingesteld en deze niet wordt behaald. Uw verplichtingen en rechten onder het Verkoopcontract zijn te vinden in het Kopersbeleid en/of Verkopersbeleid. Lees deze aandachtig door.
  • Wij brengen commissiekosten in rekening voor het gebruik van onze Diensten. Wij brengen een vergoeding in rekening voor het gebruik van onze Diensten. De Commissiekosten voor Kopers (‘Koperscommissie’) bedraagt 9% van de Koopsom (inclusief btw, indien van toepassing). We zullen dit bedrag toevoegen aan de Koopsom. Verkopers moeten een commissie betalen van 12,5% van de Koopsom (‘Verkoperscommissie’), die in mindering wordt gebracht op de uitbetaling van de Koopsom. Indien van toepassing, wordt de Verkoperscommissie verhoogd met btw, belastingen (zoals bronbelasting), accijns en heffingen die verschuldigd kunnen zijn.
  • Wij maken gebruik van Externe Dienstverleners. Ons Online Verkoopplatform kan links bevatten naar websites van derden (‘Externe Serviceproviders’) of we kunnen gebruikmaken van de aanvullende services van Externe Serviceproviders, zoals betaalservices. Uw gebruik van dergelijke producten, diensten, applicaties of websites wordt beheerst door en is onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende Externe Serviceprovider. 


Artikel 5: Uw Catawiki-account

Voordat u van onze Diensten gebruik kunt maken, moet u een Catawiki-account (‘Account’) aanmaken. In principe kan iedereen zich inschrijven bij Catawiki. Als u echter jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming krijgen van uw wettelijke voogd(en). Hieronder vindt u de regels met betrekking tot het gebruik van uw Account:

  • Verstrek nauwkeurige informatie. Bij het aanmaken van uw Account moet u volledige, waarheidsgetrouwe informatie over uzelf of uw bedrijf verstrekken. Het is verboden via uw Account valse informatie te gebruiken of zich voor te doen als een andere persoon of bedrijf. U moet deze informatie te allen tijde up-to-date houden. 
  • Kies een geschikte gebruikersnaam. Tijdens het aanmaken van uw Account willen we u erop wijzen om een gebruikersnaam te kiezen die niet als aanstootgevend of vulgair kan worden beschouwd en die geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins deze Gebruiksvoorwaarden schendt.
  • Bescherm uw Account. Houd uw combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde geheim. U alleen bent verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot uw Account. We hebben het recht om aan te nemen dat alleen u kunt inloggen met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Beperkingen op uw Account. Om ervoor te zorgen dat ons Online Verkoopplatform betrouwbaar en veilig is en blijft, behouden we ons het recht voor (i) om u de mogelijkheid te ontzeggen een Account aan te maken, (ii) om het gebruik van uw Account te beperken en (iii) om uw recht op toegang tot uw Account te beëindigen.
  • Beperkingen aan Accounts die aan u zijn gekoppeld. Naast het bovenstaande kunnen we uw gebruik van ons Online Verkoopplatform ook opschorten, beperken of beëindigen via alle Accounts die we aan u kunnen linken. We gaan ervan uit dat een Account is gerelateerd aan u of wordt gebruikt in opdracht van u als we handmatig of automatisch voldoende overlappende gegevenspunten tussen deze verschillende Accounts kunnen aantonen. Daarom kunnen we een van de beschermende maatregelen nemen die worden vermeld in het toepasselijke Verkopersbeleid en/of Kopersbeleid met betrekking tot alle Accounts waarvan we beschouwen dat ze door u of in opdracht van u worden gebruikt. In het geval dat u het niet eens bent met onze bevindingen, draagt u de bewijslast dat de betreffende Accounts niet aan u zijn gekoppeld. 
  • Als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt, is het u niet langer toegestaan om u te registreren. Als we uw toegang tot of gebruik van ons Online Verkoopplatform hebben beperkt in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, is het u niet toegestaan om een nieuw Account aan te maken of ons Online Verkoopplatform te gebruiken via het Account van een andere Gebruiker.


Artikel 6: Veilingregels

We willen ervoor zorgen dat al onze Online Veilingen soepel verlopen en vrij zijn van niet-conform gedrag. Om dit te garanderen, hebben we enkele veilingregels opgesteld:

  • Onze instructies zijn bindend. U bent verplicht om alle redelijke aanwijzingen en instructies op te volgen met betrekking tot onze Online Veilingen die door of namens ons worden gegeven. Als er zich situaties voordoen die niet worden beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden, als er een geschil is tussen bieders of als er andere onregelmatigheden zijn, zullen we beslissen hoe er gehandeld dient te worden. 
  • Elk Bod is bindend. Elk Bod is bindend en Biedingen die via uw Account zijn geplaatst, worden geacht door u te zijn geplaatst, zelfs als het Bod is geplaatst door iemand anders die uw Account gebruikt.
  • Het is niet toegestaan om op uw eigen Kavels te bieden. U mag niet bieden op uw eigen Kavels of op Kavels van iemand die met u verbonden is. Het is ook niet toegestaan om iemand die verbonden is met u te laten bieden op uw Kavels. Dit worden shill-biedingen genoemd.
  • Deals buiten het platform om worden niet geaccepteerd. Het is niet toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met andere Gebruikers of derden om een koopovereenkomst buiten Catawiki om aan te gaan voor Kavels die zijn aangeboden op ons Online Verkoopplatform. 
  • De Online Veiling eindigt wanneer de tijd om is. Als een Bod wordt geplaatst tijdens de laatste minuut van de Online Veiling, wordt extra tijd toegevoegd aan de veiling.
  • We kunnen een bepaalde vorm van waarborg vereisen voordat we uw Bod accepteren. Wij kunnen u vragen om een bepaald bedrag te storten of op een andere manier een bewijs van betaling te verstrekken voordat u een Bod kunt plaatsen op een Kavel. 
  • Voor bepaalde aankopen kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Andere voorwaarden en toelating en/of wettelijke leeftijdsvereisten kunnen van toepassing zijn op de aankoop en verkoop van bepaalde Kavels, inclusief, maar niet beperkt tot, alcoholische dranken en wapens (inclusief antieke wapens). Op het Online Verkoopplatform en/of in berichten en/of e-mails van Catawiki kunnen aanvullende voorwaarden voor het aanbieden van Kavels en/of Biedingen worden gesteld. U bent verplicht hieraan te voldoen. 
  • Catawiki kan voorkomen dat u deelneemt aan een Online Veiling. We behouden het recht voor om het voor u tijdelijk of permanent onmogelijk te maken om op Kavels te bieden (voor, tijdens en na een Online Veiling).
  • Catawiki kan een Bod in een lopende Online Veiling verwijderen. We hebben, naar eigen goeddunken, het recht om een Bod in een lopende Online Veiling te verwijderen als we dit noodzakelijk achten (bijvoorbeeld in geval van mogelijk misbruik of fraude of in het geval van een duidelijke fout van de bieder).
  • Catawiki kan een Kavel uit een lopende Online Veiling verwijderen. Wij hebben, naar eigen goeddunken, het recht om een Kavel te verwijderen van een geplande of lopende Online Veiling als we dit nodig achten.  Als we een Kavel verwijderen, zullen alle geplaatste biedingen ook worden verwijderd.


Artikel 7: Gebruik van ons Online Verkoopplatform

  • Onze Diensten zijn mogelijk niet beschikbaar voor Gebruikers die in bepaalde landen wonen. Dit omvat landen waar onze externe betalingsproviders niet worden ondersteund of die commercieel niet aantrekkelijk zijn voor Catawiki. We behouden het recht voor om het aanmaken van een Account te weigeren en u uit te sluiten van het bieden of verkopen op ons Online Verkoopplatform als u in een niet-ondersteund land woont. Woont u in land dat is toegevoegd aan de lijst met niet-ondersteunde landen en heeft u al een Account gemaakt, dan zullen wij u hierover informeren en het account sluiten.
  • Uw Catawiki-account is uw verantwoordelijkheid en u gebruikt ons Online Verkoopplatform op eigen risico. Hetzelfde geldt voor uw gebruik van technische middelen, zoals een computer en een internetverbinding, wanneer u ons Online Verkoopplatform gebruikt. 
  • Wanneer u ons Online Platform gebruikt, bent u verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke nationale, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot bieden op, aanbieden, kopen en verkopen van Kavels via ons Online Verkoopplatform.
  • U stemt ermee in geen acties uit te voeren die een onredelijke en/of onevenredige belasting van de infrastructuur van ons Online Verkoopplatform kunnen veroorzaken en/of die de functionaliteit van de Online Marketplace kunnen belemmeren. U stemt ermee in geen reverse-engineering uit te voeren, de broncode te proberen te verkrijgen, virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software of technische hulpmiddelen te gebruiken die het Online Verkoopplatform kunnen beschadigen, het Online Verkoopplatform ontoegankelijk maken of technische beschermingsmaatregelen omzeilen.


Artikel 8: Uw Gebruikersmateriaal

Wanneer u ons Online Verkoopplatform gebruikt, kunt u bepaald materiaal uploaden, zoals beschrijvingen van Kavels, foto's, specificaties, meningen, advertenties, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen (‘Gebruikersmateriaal’). De volgende regels zijn van toepassing op al het Gebruikersmateriaal dat u uploadt:

  • U begrijpt en accepteert dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor al het Gebruikersmateriaal dat u op ons Online Verkoopplatform plaatst. 
  • U erkent en gaat ermee akkoord dat het Gebruikersmateriaal dat u uploadt of op ons Online Verkoopplatform plaatst:
 1. Niet misleidend, ongepast of onjuist is.
 2. Op geen enkele manier discriminerend of anderszins aanstootgevend is, niet oproept tot geweld tegen en/of het lastigvallen van een andere persoon of andere mensen en naar onze mening niet in strijd is met de openbare zeden of goede smaak, niet gewelddadig is, geen link bevatten naar pornografisch materiaal of pornografische websites en geen illegale activiteiten promoot
 3. Niet bestaat uit kettingbrieven, junkmail of spam en geen links bevat naar websites, commercieel of anderszins
 4. Geen negatief effect kan hebben op de reputatie of de goede naam van Catawiki en onze gelieerde bedrijven en/of onze bestuurders
 5. Onbezwaard is, niet in strijd is met enige wet-of regelgeving of met deze Gebruiksvoorwaarden, geen inbreuk maakt op enige rechten van derden, en niet anderszins onwettig is jegens derden of Catawiki
  • Door het plaatsen van Gebruikersmateriaal op ons Online Verkoopplatform, verleent u Catawiki een licentie om het te gebruiken. Maakt u zich geen zorgen, u behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op uw Gebruikersmateriaal. U verleent ons echter een gratis, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om uw Gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te reproduceren voor alle doeleinden die wij noodzakelijk achten (inclusief promotionele doeleinden). 
  • Onder deze licentie kunnen we uw Kavels en ons Online Verkoopplatform in elk formaat en via elk kanaal promoten. Onder deze licentie kunnen we uw Gebruikersmateriaal vertalen en promoten op onze homepage of in ander promotiemateriaal (inclusief sociale media), met als doel uw activiteiten en ons Online Verkoopplatform te promoten. Het gebruik van uw Gebruikersmateriaal helpt ons om te groeien en is daarom gunstig voor al onze Gebruikers. Dat is ook de reden waarom de licentie niet eindigt wanneer uw Account wordt verwijderd of wanneer u besluit om ons Online Verkoopplatform niet meer te gebruiken. U stemt er ook mee in geen morele rechten tegen ons op te eisen voor het gebruik van uw Gebruikersmateriaal.
  • We hebben het recht om het Gebruikersmateriaal van een bepaald Kavel te laten vertalen (inclusief via machinevertaling) zodat Kavels ook in andere landen kunnen worden aangeboden. We kunnen, naar eigen goeddunken, het Verkoopcontract namens een Gebruiker ontbinden als die Gebruiker aantoonbaar negatief wordt beïnvloed door een handmatige vertaalfout en er geen andere oplossing voor de Gebruiker wordt gevonden. Als we op de hoogte worden gebracht van een onjuiste vertaling van het Kavel terwijl het Kavel nog in veiling is, kunnen we, naar eigen goeddunken, de Kavelbeschrijving aanpassen of het Kavel uit de veiling verwijderen. 
  • Het rapporteren van onrechtmatige of ongeautoriseerde inhoud. Als u van mening bent dat bepaald Gebruikersmateriaal onwettig is, vragen wij u dit aan ons te melden. U vindt hier meer informatie over hoe u ons op de hoogte kunt stellen. We zijn alleen verplicht om onmiskenbaar onwettig Gebruikersmateriaal te verwijderen na ontvangst van een kennisgeving. We kunnen een verzoek om Gebruikersmateriaal te blokkeren of te verwijderen weigeren of een activiteit staken als we valide redenen hebben om te twijfelen aan de juistheid van de kennisgeving of de legitimiteit van het ingediende bewijsmateriaal.

Als we reden zien om dit te doen, hebben we het recht om Gebruikersmateriaal van ons Online Verkoopplatform te verwijderen of te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en zonder verplicht te zijn om enige schadevergoeding te betalen.


Artikel 9: Beëindiging, opschorting en andere maatregelen

  • Beëindiging door u. U kunt uw Account op elk gewenst moment beëindigen. We hebben het recht om verwijdering van uw Account te weigeren als u nog steeds bepaalde verplichtingen moet nakomen (zoals betalings- of leveringsverplichtingen) jegens Catawiki of andere Gebruikers of als er een kans is dat er nog klachten met betrekking tot recent verkochte Kavels worden gemeld. 
  • Beëindiging door opzegging door Catawiki. Zonder onze hieronder gespecificeerde rechten te beperken, kunnen we uw Account beëindigen als we wettelijk verplicht zijn om onze Diensten voor u te beperken of als het niet langer in ons zakelijk belang is om onze Diensten aan u te leveren.
  • Beëindiging wegens oorzaak door Catawiki. Elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat uw Account onmiddellijk wordt beëindigd zonder dat formele vereisten (bijvoorbeeld een ingebrekestelling) nodig zijn. 
  • Opschorting van onze diensten. We hebben het recht om onze Diensten aan u op te schorten als we voldoende reden hebben om aan te nemen dat u niet handelt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid, dit betekent dat we uw gebruik van alle Accounts die u gebruikt of die in opdracht van u handelen, kunnen opschorten.
  • Wij kunnen claims verrekenen. Om onze eigen rechten en die van andere Gebruikers zeker te stellen (bijvoorbeeld als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt), hebben we te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht om (a) uw uitbetaling of terugbetaling op te schorten, (b) uw betaling in te houden, (c) een financiële claim die we bij u hebben neergelegd te verrekenen met een financiële claim die u wellicht bij heeft neergelegd. Als een van deze acties wordt gereguleerd door dwingend (consumenten)recht, kunnen we dit alleen doen in overeenstemming met dergelijk dwingend recht.
  • We kunnen aanvullende beschermende maatregelen nemen. Naast het bovenstaande kunnen we andere maatregelen nemen om ons Online Verkoopplatform en andere gebruikers te beschermen tegen inbreukmakend, frauduleus of anderszins ongepast gedrag. Raadpleeg het toepasselijke Verkopersbeleid en/of Kopersbeleid voor de aanvullende maatregelen die we kunnen nemen.


Artikel 10: De intellectuele eigendomsrechten van Catawiki
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerken en databaserechten van het Online Verkoopplatform en onze database, daarbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, software, audiovisueel materiaal en ander materiaal, liggen bij Catawiki of onze licentiegevers. Onderhevig aan de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, verlenen wij u beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, (niet-)sublicentieerbare, niet-overdraagbare rechten om ons Verkoopplatform te gebruiken en de Informatie te bekijken op de manier en in de format waarin het beschikbaar wordt gesteld via ons Online Verkoopplatform.


Artikel 11: Beschikbaarheid van ons Online Verkoopplatform
Catawiki is te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gemachtigd om procedurele, technische, commerciële of andere wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen op het Online Verkoopplatform. We zijn ook bevoegd om het Online Verkoopplatform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik van het Online Verkoopplatform te beperken als dit naar onze mening noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het geval van noodzakelijk onderhoud aan het Online Verkoopplatform).


Artikel 12: Garanties en verplichtingen

 • We doen er alles aan om ons Online Verkoopplatform zo goed mogelijk te maken, maar we zijn niet perfect en soms kunnen er dingen misgaan. U begrijpt dat onze Dienst wordt aangeboden 'zoals het is' en zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet).
 • We garanderen niet dat (i) het Online Verkoopplatform veilig of beschikbaar is op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie, (ii) eventuele defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd, (iii) het Online Verkoopplatform vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke materialen, of (iv) de resultaten van het gebruik van het Online Verkoopplatform aan uw verwachtingen zullen voldoen. 
 • Waar wij niet aansprakelijk voor kunnen worden gesteld.
  Voor zover toegestaan door dwingend recht, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:
 1. Het leveren van onze Diensten, inclusief maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van het Online Verkoopplatform of van onrechtmatige handelen of anderszins
 2. De beëindiging, uitvoering (dit omvat de levering van Kavels) en/of ontbinding van een Verkoopcontract door een koper of verkoper
 3. De annulering van een transactie door Catawiki of de ontbinding van een Verkoopcontract door Catawiki namens een gebruiker
 4. Waardeschattingen die we (automatisch) bieden voor bepaalde Kavels. We kunnen niet garanderen dat deze schattingen correct zijn en daarom kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat Kavels meer of minder waard blijken te zijn dan de schatting
 5. Eventuele fouten in de tekst als gevolg van machinevertalingen
 6. Gebruikersmateriaal (zoals foto's en de beschrijving van Kavels)
 7. Onrechtmatig gebruik van het Online Verkoopplatform
 8. Uw gebruik van de diensten van Externe dienstverleners
 9. Technische problemen of andere fouten op ons Online Verkoopplatform
 • Beperking van aansprakelijkheid. Als, ondanks het bovenstaande, om welke reden dan ook Catawiki aansprakelijk is voor enige schade, zijn wij alleen aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die u lijdt als gevolg van een tekortkoming of onrechtmatige daad die aan ons kan worden toegeschreven. Directe schade omvat alleen materiële schade aan goederen, redelijke kosten gemaakt om directe schade te voorkomen of te beperken, en redelijke kosten gemaakt om de oorzaak van de schade, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van reparatie te bepalen. Als Catawiki om welke reden dan ook aansprakelijk is voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (i) de totale commissie die we van de betreffende Gebruiker hebben ontvangen in de periode van drie maanden voorafgaand aan de actie die leidde tot aansprakelijkheid of (ii) € 500 (vijfhonderd euro). Deze beperking van aansprakelijkheid sluit niet onze aansprakelijkheid uit voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag gepleegd door Catawiki en/of ons management. 
 • Een schadeclaim tijdig melden. U moet eventuele schade zo snel mogelijk melden nadat u de schade voor de eerste keer heeft vastgesteld. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Catawiki vervalt twaalf (12) maanden nadat de schade voor het eerst vastgesteld is. 

  Deze verjaringstermijn van één (1) jaar is ook van toepassing als we u moeten uitbetalen of terugbetalen, maar u ons niet de vereiste contactgegevens, persoonlijke en/of bankgegevens heeft gestuurd, nadat we hierom hebben gevraagd (tenminste eenmaal) per e-mail of telefoon. In die situaties begint de verjaringstermijn vanaf het moment dat (i) de claim verschuldigd en te betalen is verklaard (ii) het Verkoopcontract door ons ontbonden is namens een Gebruiker.


Artikel 13: Schadeloosstelling

In de hoogste wettelijk toegelaten mate bent u aansprakelijk om ons volledig te vrijwaren tegen claims van andere Gebruikers of derden en alle schade en kosten die Catawiki lijdt of maakt als gevolg van (i) uw verzuim om u aan de Gebruiksvoorwaarden te houden, ( ii) ongepaste acties tijdens het gebruik van ons Online Verkoopplatform, (iii) uw schending van wetten, voorschriften of rechten van derden, of (iv) een onrechtmatige daad. De verplichtingen tot schadeloosstelling in dit Artikel zijn ook van toepassing op alle aan Catawiki gelieerde bedrijven, evenals op ons management, onze directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers. 


Artikel 14: Geschillen met andere gebruikers
We verwachten dat Gebruikers onderlinge geschillen zelf oplossen. Indien nodig zal Catawiki echter redelijke inspanningen leveren om te bemiddelen tussen de Verkoper en de Koper. 

  • Klachten en geschillen tussen de Verkoper en de Koper moeten daarom zo snel mogelijk aan ons worden gemeld. We zullen proberen u te helpen het geschil te goeder trouw en in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden op te lossen.
  • Zelfs met onze steun is het mogelijk dat geschillen niet tot een bevredigende oplossing komen.  Als dit gebeurt, gaat u ermee akkoord dat we kunnen besluiten om de Koper terug te betalen of de Verkoper te betalen. Uiteraard baseren we onze beslissing op alle beschikbare relevante informatie en houden we rekening met mogelijke afspraken tussen Koper en Verkoper. We willen duidelijk maken dat onze beslissing geen effect heeft op de geldigheid van het Verkoopcontract. Ondanks de beslissing die we nemen, staat het de Koper en de Verkoper vrij om hun rechten te verkrijgen uit hoofde van het Verkoopcontract of hun claim onderling te bespreken. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van enige schade of andere compensatie aan de Koper of de Verkoper als zij het niet eens zijn met onze beslissing. 
  • Als Gebruikers besluiten om het Verkoopcontract onderling en zonder tussenkomst van Catawiki te ontbinden, verliezen de Gebruikers het recht op terugbetaling van de betreffende Kopers- en/of Verkoperscommissie.
  • Alle Verkoopovereenkomsten tussen Verkopers en Kopers worden beheerst door Nederlands recht. U erkent echter dat internationaal privaatrecht ertoe kan leiden dat andere wetten dan Nederlands recht van toepassing zijn op het door de Gebruikers gesloten Verkoopcontract.


Artikel 15: geschillen met Catawiki

Als u ontevreden bent met onze Diensten, laat het ons weten en we zullen proberen om uw probleem op te lossen. In de ongelukkige situatie dat we geen oplossing kunnen vinden, zijn de volgende regels van toepassing op elk juridisch geschil tussen u en Catawiki:

  • Deze Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van ons Online Verkoopplatform en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, worden beheerst door Nederlands recht, tenzij anders bepaald in dwingend recht.
  • Alle geschillen die tussen u en Catawiki ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil moet worden voorgelegd aan een andere rechtbank. Met betrekking tot Consumenten, moeten geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de Consument binnen één maand nadat Catawiki zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroept, een rechtbank kiest die volgens de wet bevoegd is. 
  • Hoewel we zelf eventuele problemen willen oplossen, willen we dat u weet dat u ook een klacht kunt indienen bij een instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting (zie de website van het ODR-platform voor meer informatie).
  • Meld elke vordering tot nakoming tijdig. Als u van mening bent dat we onze verplichtingen onder de Overeenkomst niet zijn nagekomen, moet u zo snel mogelijk een vordering tot nakoming tegen ons indienen. Elke vordering tot nakoming vervalt twaalf (12) maanden na het moment waarop deze opeisbaar wordt.


Artikel 16: Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

  • We kunnen de Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op ons Online Verkoopplatform te plaatsen. Als een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen aanzienlijk zal beïnvloeden, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen of de wijzigingen onder uw aandacht brengen tijdens uw gebruik van ons Online Verkoopplatform. 
  • Als u ons Online Verkoopplatform blijft gebruiken nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld, accepteert u onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Als u de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren, kunt u stoppen met het gebruik van het Online Verkoopplatform en uw Account verwijderen.
  • Catawiki kan rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan derden en wij zullen u informeren als dit gebeurt. Als u de overdracht van verplichtingen aan een derde partij niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van het Online Verkoopplatform beëindigen en uw Account verwijderen, behoudens de toepasselijkheid van Artikel 9. 


Artikel 17: Onverminderd van kracht blijven van voorwaarden

Als bepaling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig is/zijn, blijven de Gebruiker en Catawiki gebonden aan de resterende Gebruiksvoorwaarden. We zullen het nietige en/of ongeldige deel (met betrekking tot de specifieke Gebruiker of specifieke situatie) vervangen door geldige bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen juridische gevolgen hebben die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de ongeldige bepalingen, op basis van de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.


Artikel 18: Contact

Voor vragen over ons Online Verkoopplatform of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: 

Catawiki B.V. 

Overcingellaan 5 

9401 LA Assen 

Nederland 

Nederland
T - +31 800 090 0108

België
T - +32 800 54 204

Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op