Warunki i zasady
Warunki korzystania

Niniejsze Warunki użytkowania oraz inne dokumenty, o których mowa poniżej (zwane dalej „Warunkami użytkowania”) regulują wszystkie sposoby korzystania z naszego Serwisu internetowego. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszego Serwisu internetowego, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Należy zapoznać się z nimi dokładnie, aby znać swoje prawa i obowiązki podczas korzystania z naszego Serwisu internetowego. Można pobrać i wydrukować ten dokument.

Artykuł 1: zastosowanie niniejszych Warunków użytkowania

  • Nasze warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę („Umowa”) pomiędzy Catawiki B.V. („Catawiki”, „nas”, „my”) i Tobą („Użytkownik”). Regulują one dostęp i korzystanie ze strony internetowej Catawiki, w tym wszelkich podstron i poddomen strony internetowej, naszych aplikacji na telefony, tablety i inne urządzenia, naszych interfejsów programu aplikacyjnego (zwanych „Aplikacjami”) oraz wszystkich powiązanych usług oferowanych za pośrednictwem naszych Aplikacji (zwanych „Usługami”). Nasze Aplikacje i Usługi będziemy nazywali naszym „Serwisem internetowym”. 
  • Wszelkie inne ogólne warunki nie mają zastosowania do korzystania z naszego Serwisu internetowego. W przypadku sprzecznych informacji pomiędzy angielską wersją naszych Warunków użytkowania a innymi wersjami językowymi, obowiązuje wersja w języku angielskim. Wszelkie (prawne) terminy i pojęcia użyte w niniejszych Warunkach użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem holenderskim.

Artykuł 2: inne obowiązujące zasady 

Jeśli użytkownik sprzeda lub nabędzie Przedmiot poprzez nasz Serwis internetowy, będą go obowiązywały następujące dokumenty. Dokumenty te stanowią integralną część naszych Warunków użytkowania. Korzystając z naszego Serwisu internetowego Użytkownik zgadza się z nimi. 

 • Warunki dla sprzedawcy. Jeśli użytkownik oferuje przedmioty na aukcji w naszym Serwisie internetowym, obowiązują go konkretne zasady. Przeczytasz je tutaj.
 • Warunki dla nabywcy. Jeśli użytkownik nabywa przedmioty na aukcji w naszym Serwisie internetowym, obowiązują go konkretne zasady. Przeczytasz je tutaj.
 • Inne zasady. Aby zagwarantować, że nasz Serwis internetowy jest bezpieczny i godny zaufania wprowadziliśmy kilka zasad (np. zasadę dotyczącą wystawiania komentarzy i prawo UE do odstąpienia od umowy). Nasze zasady można znaleźć tutaj.

Artykuł 3: prywatność użytkownika

  • Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. W naszej Polityce prywatności, można przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkowników. Korzystając z naszego Serwisu internetowego użytkownik zgadza się na to, abyśmy mogli wykorzystywać jego dane do celów określonych w naszej Polityce prywatności
  • Aby umożliwić naszym Użytkownikom wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży, zapewniamy Użytkownikom, którzy tego wymagają, niezbędnych danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres) innych Użytkowników. Przykładowo może się zdarzyć, że Sprzedawca potrzebuje tych danych, aby móc wysyłać Przedmiot Nabywcy. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za prawidłowość danych osobowych Użytkownika, które udostępniamy. 
  • Zarówno Catawiki, jak i Użytkownik otrzymujący dane osobowe są uważani za odrębnych i niezależnych administratorów danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony danych. Jeżeli okaże się, że Catawiki i Użytkownik zostaną uznani za wspólnych administratorów odpowiednich danych osobowych, a Catawiki zostanie pozwany, ukarany grzywną lub w inny sposób poniesie szkody z tytułu niedociągnięć, które można przypisać temu Użytkownikowi, Użytkownik zgadza się wypłacić Catawiki odszkodowanie za te szkody. 
  • Otrzymując dane osobowe innego Użytkownika, należy przetwarzać te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami (dotyczącymi ochrony danych). Gwarantujesz, że będziesz przetwarzał te dane tylko w celu wypełnienia swoich zobowiązań, w celu rozwiązania wszelkich problemów wynikających z Umowy sprzedaży lub w celu spełnienia określonych zobowiązań prawnych. Przykładowo w niektórych przypadkach może być wymagane przechowywanie niektórych informacji w celu wypełnienia obowiązków księgowych. Nie możesz jednak wykorzystywać danych osobowych do celów komercyjnych, na przykład wysyłając niezamówioną korespondencję do innego Użytkownika. Jeśli naruszysz postanowienia tego artykułu, poniesiesz odpowiedzialność za szkody wyrządzone Catawiki.

Artykuł 4: zakres naszych usług

Catawiki oferuje Serwis internetowy, na którym użytkownicy mogą licytować, kupować i sprzedawać wyjątkowe przedmioty („Przedmioty”) za pośrednictwem naszych internetowych, komputerowych i zautomatyzowanych aukcji („Aukcja internetowa”). Każdy, kto korzysta z naszego Serwisu internetowego nazywany jest „Użytkownikiem” („Ty”). Użytkownicy, którzy nabywają Przedmioty nazywani są „Nabywcami”, a Użytkownicy, którzy sprzedają przedmioty nazywani są „Sprzedawcami”. Korzystanie z dowolnej Usługi w naszym Serwisie internetowym oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na świadczenie Usług przez Catawiki zarówno Nabywcy, jak i Sprzedawcy. Zakres naszych Usług ograniczony jest w następujący sposób:

  • Sprzedawcy są odpowiedzialni za przedmioty, które sprzedają. Nie mamy kontroli nad ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem czy opis przedmiotów. Catawiki jedynie wspiera użytkowników, oferując Serwis internetowy i usługi dodatkowe.
  • Catawiki nie jest stroną do Umowy sprzedaży. Nabywca automatycznie zawiera umowę kupna („Umowę sprzedaży”) ze sprzedawcą konkretnego przedmiotu na kwotę najwyższej Oferty („Cenę zakupu”). Umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy sprzedawca ustali cenę minimalną, która nie zostanie osiągnięta. Obowiązki i prawa użytkownika wynikające z Umowy sprzedaży można znaleźć w Warunkach dla nabywcy i/lub Warunkach dla sprzedawcy. Należy się z nimi uważnie zapoznać.
  • Pobieramy prowizję za korzystanie z naszych Usług. Korzystanie z naszych Usług odbywa się za opłatą. Prowizja dla nabywców („Prowizja nabywcy”) wynosi 9% od Ceny zakupu (łącznie z podatkiem VAT, jeśli dotyczy). Kwota ta zostanie dodana do Ceny zakupu. Sprzedawcy muszą zapłacić prowizję w wysokości 12,5% od Ceny zakupu („Prowizję sprzedawcy”), która zostanie potrącona z wypłaty Ceny zakupu. W stosownych przypadkach Prowizja sprzedawcy zostanie podwyższona o podatek VAT, podatki (takie jak podatki potrącane u źródła), cła i opłaty, które mogą być należne.
  • Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług. W naszym Serwisie internetowym mogą pojawiać się linki do witryn internetowych stron trzecich („zewnętrznych dostawców usług”). Korzystamy również z dodatkowych usług stron trzecich w celach płatniczych. Korzystanie przez użytkownika z tych produktów, usług, aplikacji lub stron internetowych podlega zasadom i warunkom oraz polityce prywatności odpowiednich usługodawców zewnętrznych. 

Artykuł 5: konto użytkownika Catawiki

Zanim użytkownik będzie mógł skorzystać z naszych Usług, musi założyć konto Catawiki („Konto”). W zasadzie każdy może zarejestrować się na Catawiki. Jednakże, jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat, musi uzyskać pozwolenie od opiekuna prawnego. Poniżej znajdują się zasady dotyczące korzystania z Konta:

  • Należy podać poprawne dane. Podczas tworzenia Konta należy podać kompletne, prawdziwe informacje o sobie lub swojej firmie. Zabrania się używania fałszywych danych lub podszywania się pod inną osobę lub firmę za pośrednictwem Konta. Podane informacje muszą być zawsze aktualne. 
  • Wybierz właściwą nazwę użytkownika. Jeśli użytkownik chce utworzyć nazwę użytkownika dla swojego Konta, powinien wybrać nazwę użytkownika, która nie jest lub nie może być uznana za obraźliwą lub wulgarną, i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich lub w inny sposób nie narusza niniejszych Warunków użytkowania.
  • Chroń swoje Konto. Nazwę użytkownika i hasło należy zachować dla siebie. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania związane z Kontem. Jesteśmy uprawnieni do założenia, że jedynie Ty możesz zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła.
  • Ograniczenia Konta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego Serwisu internetowego, zastrzegamy sobie prawo (i) do odmowy użytkownikowi możliwości utworzenia Konta, (II) do ograniczenia korzystania z Konta, oraz (III) do wypowiedzenia prawa dostępu do Konta.
  • Ograniczenia związane z Kontami użytkownika. W dodatku do powyższego możemy również zawiesić, ograniczyć lub zakończyć korzystanie z naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem wszelkich Kont powiązanych z danym użytkownikiem. Możemy założyć, że Konto jest powiązane z danym użytkownikiem lub wykorzystywane zgodnie z jego instrukcjami, ręcznie lub automatycznie dopasowując wystarczającą liczbę nakładających się danych pomiędzy tymi różnymi Kontami. W związku z powyższym możemy podjąć wszelkie środki ochronne wymienione w obowiązujących Warunkach dla sprzedawcy i/lub nabywcy, w powiązaniu z wszystkimi kontami danego użytkownika lub z Kontami używanego zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z naszymi ustaleniami, będzie musiał udowodnić, że wspominane Konta nie są z nim powiązane. 
  • Jeśli użytkownik naruszy nasze Warunki użytkowania, nie będzie już mógł się zarejestrować. Jeśli ograniczymy dostęp lub korzystanie z naszego Serwisu internetowego zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania, użytkownikowi nie wolno będzie zarejestrować nowego Konta ani uzyskać dostępu i korzystać z naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem Konta innego użytkownika.

Artykuł 6: zasady aukcji

Chcemy, aby wszystkie nasze Aukcje internetowe przebiegały płynnie i bezproblemowo. Aby to zapewnić, ustaliliśmy kilka zasad aukcji:

  • Nasze instrukcje są wiążące. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich uzasadnionych wymogów i instrukcji dotyczących naszych Aukcji internetowych, przez nas ustalonych lub w naszym imieniu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek sytuacje, które nie są uwzględnione w naszych Warunkach użytkowania, jeśli pojawi się spór między licytantami, lub jeśli pojawią się inne nieprawidłowości, do nas należeć będzie decyzja jak rozwiązać problem. 
  • Każda Oferta jest wiążąca. Każda Oferta jest wiążąca, a wszelkie Oferty złożone z Konta użytkownika zostaną uznane za dokonane przez niego, nawet jeśli Oferta zostanie złożona przez kogoś innego, kto korzystał z jego Konta.
  • Nie akceptujemy sztucznego podbijania ceny. Użytkownik nie może licytować swoich własnych przedmiotów lub przedmiotów kogoś z nim powiązanego. Nie zezwalamy, aby ktoś powiązany z użytkownikiem licytował jego Przedmioty. Nazywamy to sztucznym podbijaniem ceny.
  • Oferty złożone poza platformą nie są akceptowane. Zabronione jest bezpośrednie kontaktowanie się z innymi użytkownikami lub osobami trzecimi poza Catawiki w celu zawarcia umowy kupna przedmiotów oferowanych w naszym Serwisie internetowym. 
  • Aukcja internetowa kończy się, gdy jej czas dobiega końca.. Jeśli Oferta zostanie złożona w ostatniej chwili Aukcji internetowej, do aukcji zostanie dodany dodatkowy czas.
  • Możemy wymagać pewnych form zabezpieczenia przed zaakceptowaniem Oferty. Czasami prosimy użytkownika o złożenie w depozyt pewnej kwoty lub o dostarczenie dowodu zabezpieczenia płatności w inny sposób, aby użytkownik mógł licytować przedmiot. 
  • W niektórych przypadkach mogą obowiązywać odmienne lub dodatkowe warunki. Do zakupu i sprzedaży niektórych przedmiotów, w tym między innymi napojów alkoholowych i broni (w tym broni antycznej), mogą mieć zastosowanie inne warunki i wymagania. Dodatkowe warunki dotyczące oferowania Przedmiotów i/lub składania ofert mogą być określone w Serwisie internetowym i/lub wiadomościach i/lub wiadomościach e-mail od Catawiki. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania tych przepisów. 
  • Catawiki może powstrzymać użytkownika od uczestnictwa w Aukcji internetowej. W dowolnej chwili jesteśmy uprawnieni do tymczasowego lub trwałego uniemożliwienia użytkownikowi składania ofert (przed, w trakcie i po Aukcji internetowej).
  • Catawiki może usunąć Ofertę zakupu podczas trwania Aukcji internetowej. Według własnego uznania jesteśmy uprawnieni do usunięcia Oferty podczas trwania Aukcji internetowej, jeśli uznamy to za konieczne (np. w przypadku ewentualnego nadużycia lub oszustwa lub w przypadku oczywistego błędu licytanta).
  • Catawiki może usunąć Przedmiot podczas trwania Aukcji internetowej. Jesteśmy uprawnieni, według własnego uznania, do usunięcia Przedmiotu z zaplanowanej lub trwającej Aukcji internetowej, jeśli uznamy to za konieczne.  Jeśli usuniemy Przedmiot, wszystkie złożone Oferty zostaną również usunięte.

Artykuł 7: korzystanie z naszego Serwisu internetowego

  • Nasze Usługi mogą nie być dostępne dla Użytkowników zamieszkałych w niektórych krajach. Obejmuje to kraje, w których nasi zewnętrzni dostawcy usług płatniczych nie są wspierani lub które nie są komercyjnie opłacalne dla Catawiki. Jesteśmy uprawnieni do ograniczenia prawa Użytkownika do utworzenia Konta, a także do licytacji lub sprzedaży w Serwisie internetowym, jeśli Użytkownik mieszka w nieobsługiwanym kraju. Jeśli użytkownik przebywa w kraju, który został dodany do listy krajów zabronionych, a już utworzył Konto, poinformujemy go o tym i ograniczymy nasze Usługi dla jego Konta.
  • Konto Catawiki jest odpowiedzialnością Użytkownika, który korzysta z naszego Serwisu internetowego na własne ryzyko. To samo dotyczy korzystania przez Użytkownika ze środków technicznych, takich jak komputer i połączenie internetowe, podczas użytkowania naszego Serwisu internetowego. 
  • Korzystając z naszego Serwisu internetowego, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych dotyczących licytacji, oferowania, nabywania i sprzedawania przedmiotów za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać żadnych działań, które mogą spowodować nieuzasadnione i/lub nieproporcjonalne obciążenie infrastruktury naszego Serwisu Internetowego i/lub które mogą utrudniać jego funkcjonowanie. Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać kodu źródłowego, nie próbować uzyskać kodu źródłowego, nie korzystać z wirusów, koni trojańskich, robaków, botów lub innego oprogramowania lub narzędzi technicznych, które mogą uszkodzić Serwis internetowy i sprawić, że będzie niedostępny. Użytkownik zobowiązuje się również do porzucenia prób obchodzenia technicznych środków ochronnych.

Artykuł 8: materiały użytkownika

Korzystając z naszego Serwisu internetowego, użytkownik może przesłać pewne materiały, takie jak opisy przedmiotów, fotografie, specyfikacje, komentarze, reklamy, wiadomości, oferty i/lub ogłoszenia („Materiały użytkownika”). Dla każdego przesłanego Materiału użytkownika obowiązują następujące zasady:

  • Użytkownik rozumie i akceptuje odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które zamieszcza w naszym Serwisie internetowym. 
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Materiały przesłane lub zamieszczone w naszym Serwisie internetowym:
 1. Nie wprowadzają w błąd, nie są niewłaściwe lub fałszywe
 2. Nie dyskryminują w jakikolwiek sposób ani nie są obraźliwe, nie wzywają do przemocy i/lub molestowania wobec innej osoby lub innych osób. Według nas są publicznie moralne i w dobrym smaku, nie są agresywne, nie zawierają linków do materiałów pornograficznych lub stron pornograficznych, i nie promują nielegalnej działalności
 3. Nie składają się z łańcuszków, niezamawianych wiadomości e-mail lub spamu i nie zawierają linków do stron internetowych, komercyjnych lub innych
 4. Nie mogą mieć negatywnego wpływu na reputację lub dobre imię Catawiki, współpracujących z nami firm i/lub naszych dyrektorów
 5. Nie są sprzeczne z jakimkolwiek prawem lub przepisami lub z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie naruszają żadnych praw osób trzecich, i nie są w inny sposób niezgodne z prawem wobec osób trzecich lub Catawiki
  • Zamieszczając Materiał użytkownika w naszym Serwisie internetowym, użytkownik udziela Catawiki licencji na korzystanie z niego. Jednakże, Użytkownik zachowa wszelkie prawa własności intelektualnej do swoich materiałów. Użytkownik udziela nam bezpłatnej, nieobciążonej, globalnej, niewyłącznej, permanentnej i nieodwracalnej licencji na przekazanie Materiałów użytkownika do wiadomości publicznej i/lub odtwarzanie ich we wszystkich celach, które uznamy za konieczne (w tym w celach promocyjnych). 
  • Ta licencja pozwala nam promować Przedmioty użytkownika oraz nasz Serwis internetowy w dowolnym formacie i za pośrednictwem dowolnego kanału. Zgodnie z tą licencją możemy tłumaczyć Materiały użytkownika i zamieszczać je na naszej stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych (w tym w mediach społecznościowych), w celu promowania firmy Użytkownika i naszego Serwisu internetowego. Korzystanie z Materiałów użytkownika pomaga nam się rozwijać i dlatego jest korzystne dla wszystkich naszych Użytkowników. W związku z tym licencja nie kończy się, gdy Konto Użytkownika zostanie usunięte lub gdy zdecyduje się zaprzestać korzystania z naszego Serwisu internetowego. Użytkownik zgadza się również nie dochodzić żadnych praw moralnych przeciwko nam za korzystanie z Materiałów użytkownika.
  • Mamy prawo do tłumaczenia Materiałów użytkownika (w tym poprzez tłumaczenie automatyczne), tak aby wystawione przez niego przedmioty mogły być oferowane również w innych krajach. Możemy, według własnego uznania, rozwiązać Umowę sprzedaży w imieniu Użytkownika, jeśli jego reakcja na błąd tłumaczenia ręcznego jest wyraźnie negatywna i nie znaleziono dla niego innego rozwiązania. Jeśli zostaniemy poinformowani o niepoprawnym tłumaczeniu opisu przedmiotu, podczas gdy aukcja na której jest wystawiony nadal trwa, możemy według własnego uznania edytować opis przedmiotu lub usunąć przedmiot z aukcji. 
  • Zgłaszanie treści niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych. Jeśli Użytkownik zauważy, że niektóre Materiały innego użytkownika są niezgodne z prawem, należy nas o tym poinformować. O tym jak się z nami skontaktować dowiesz się tutaj. Po otrzymaniu zawiadomienia jesteśmy zobowiązani do usunięcia Materiału użytkownika niezgodnego z prawem. Możemy odmówić żądania zablokowania lub usunięcia Materiałów użytkownika, jeśli mamy uzasadnione powody, aby wątpić w poprawność zawiadomienia lub zasadność przedłożonych dowodów.

Jeśli jest ku temu powód, jesteśmy uprawnieni do wprowadzenia zmian lub do usunięcia Materiałów użytkownika z naszego Serwisu internetowego, nie będąc pociągani do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i bez obowiązku zapłaty odszkodowania.

Artykuł 9: usunięcie, zawieszenie i inne środki

  • Usunięcie przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym momencie. Mamy prawo odmówić usunięcia Konta, jeśli Użytkownik nadal musi wykonać określone obowiązki (takie jak zobowiązania płatnicze lub dostawy) w stosunku do Catawiki lub innych Użytkowników lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że mogą pojawić się skargi związane z ostatnio sprzedanymi Przedmiotami. 
  • Usunięcie z przyczyn wygody Catawiki. Bez ograniczania naszych praw określonych poniżej, możemy zamknąć Konto Użytkownika, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ograniczenia naszych Usług Użytkownikowi lub jeśli nie jest już w naszym interesie biznesowym, aby świadczyć mu nasze Usługi.
  • Usunięcie z ważnego powodu przez Catawiki. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków użytkowania może skutkować natychmiastowym usunięciem Konta bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych (np. zawiadomienie o niedotrzymaniu zobowiązań). 
  • Zawieszenie naszych Usług. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia naszych Usług dla Użytkownika, jeśli mamy wystarczające powody, aby sądzić, że użytkownik nie postępuje zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Oznacza to, że możemy zawiesić korzystanie z wszelkich Kont wykorzystywanych przez użytkownika lub obsługiwanych zgodnie z jego instrukcjami.
  • Możemy wstrzymać płatności. W celu zabezpieczenia naszych praw i praw innych Użytkowników (np. w przypadku naruszenia naszych Warunków użytkowania), jesteśmy uprawnieni, w każdym momencie i według własnego uznania, do (a) zawieszenia wypłaty lub zwrotu pieniędzy, (b) wstrzymania płatności (c) zrekompensowania wszelkich roszczeń finansowych wobec użytkownika, roszczeniami finansowymi, które użytkownik może mieć wobec nas. Jeśli którekolwiek z tych działań jest regulowane przez obowiązujące prawo (konsumenckie), możemy je przeprowadzić wyłącznie w zgodzie z nim.
  • Możemy podjąć dodatkowe środki ochronne. Oprócz powyższego, w celu ochrony naszego Serwisu internetowego i innych Użytkowników przed naruszeniem, nieuczciwą praktyką lub innym niewłaściwym zachowaniem możemy podjąć inne środki ochronne. Należy zapoznać się z obowiązującymi Warunkami dla sprzedawcy i/lub nabywcy w celu uzyskania informacji o dodatkowych środkach, jakie możemy podjąć.

Artykuł 10: prawa własności intelektualnej Catawiki
Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe i prawo do bazy danych Serwisu internetowego i naszej bazy danych, w tym między innymi prawa własności intelektualnej do tekstów, obrazów, projektów, zdjęć, oprogramowania, materiałów audiowizualnych i innych, leżą w zakresie Catawiki lub w zakresie naszych licencjodawców. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, udzielamy Użytkownikom ograniczonego, osobistego, odwołalnego, niewyłącznego, nie podlegającego (sub)licencjonowaniu, niezbywalnego prawa do korzystania z naszego Serwisu internetowego oraz do przeglądania informacji w sposób i w formacie, który jest dostępny za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego.

Artykuł 11: dostępność naszego Serwisu internetowego
Firma Catawiki jest upoważniona, w każdym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, do dokonywania zmian i/lub ulepszeń proceduralnych, technicznych, komercyjnych w Serwisie internetowym. Jesteśmy również upoważnieni do wyłączenia (tymczasowo) działania Serwisu internetowego i/lub do ograniczenia korzystania z Serwisu internetowego, jeśli naszym zdaniem jest to konieczne (np. w kontekście uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian w Serwisie internetowym).

Artykuł 12: gwarancje i zobowiązania

 • Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Serwis internetowy był najlepszy z możliwych, ale nie jesteśmy doskonali, więc czasem coś może pójść nie tak. Użytkownik rozumie, że nasza Usługa jest świadczona „tak jak jest” i bez żadnej gwarancji (wyraźnej lub domniemanej).
 • Nie gwarantujemy, że (i) Serwis internetowy będzie bezpieczny lub dostępny w określonym czasie lub miejscu, (II) wszelkie wady lub błędy zostaną poprawione, (III) Serwis internetowy będzie wolny od wirusów lub innych szkodliwych materiałów, lub (IV) Serwis internetowy spełni oczekiwania użytkownika. 
 • Jeżeli w jakimkolwiek momencie, nasz Serwis internetowy będzie niedostępny lub pojawią się błędy, mamy, według naszego własnego uznania, prawo do podjęcia wszelkich działań, które uważamy za stosowne lub konieczne. Działania te obejmują, ale nie są ograniczone do: usuwania przedmiotów z aukcji internetowych, anulowania transakcji oraz rozwiązywania Umowy sprzedaży w imieniu Użytkowników. Gdy podejmujemy decyzje w tym zakresie, zawsze bierzemy pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron.
 • Za co nie ponosimy odpowiedzialności.
  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za:
 1. Świadczenie naszych usług, w tym między innymi szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego lub z niewłaściwych działań lub z innego powodu
 2. Zawarcie, wykonanie (w tym dostawę przedmiotu) i/lub rozwiązanie Umowy sprzedaży przez nabywcę lub sprzedawcę
 3. Anulowanie transakcji przez Catawiki lub rozwiązanie Umowy sprzedaży przez Catawiki w imieniu Użytkownika
 4. Oszacowane kwoty, które dla niektórych Przedmiotów są ustalane (automatycznie). Nie gwarantujemy, że te oszacowania są prawidłowe i dlatego nie możemy za nie ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdy okaże się, iż przedmioty warte są więcej lub mniej
 5. Wszelkie błędy w tekście powstałe w wyniku tłumaczenia automatycznego
 6. Materiały użytkownika (np. fotografie i opis Przedmiotów)
 7. Bezprawne korzystanie z Serwisu internetowego
 8. Usługi świadczone przez zewnętrznych dostawców usług
 9. Problemy techniczne lub inne błędy pojawiające się w naszym Serwisie internetowym
 • Ograniczenie odpowiedzialności. Jeśli pomimo powyższego, firma Catawiki będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody z jakiegokolwiek powodu, wystosujemy odszkodowanie jedynie za bezpośrednie szkody, które użytkownik poniósł w wyniku niedociągnięcia lub działania niezgodnego z prawem, które można będzie nam przypisać. Bezpośrednie szkody obejmują wyłącznie materialne uszkodzenia towarów, uzasadnione koszty poniesione w celu uniemożliwienia lub ograniczenia szkód bezpośrednich oraz uzasadnione koszty poniesione w celu ustalenia przyczyny szkody, odpowiedzialności, szkód bezpośrednich i sposobu naprawy. Jeśli Catawiki z jakiejkolwiek przyczyny ponosi odpowiedzialność za szkody, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do najwyższej z następujących kwot: (i) łączna prowizja, którą otrzymaliśmy od danego Użytkownika w okresie trzech miesięcy przed działaniem, które doprowadziło do zobowiązań lub (ii) 500 € (pięćset euro). To ograniczenie odpowiedzialności nie wyklucza naszej odpowiedzialności za rażące zaniedbanie lub umyślne wykroczenia popełnione przez Catawiki i/lub nasze kierownictwo. 
 • Zgłoszenie o odszkodowanie na czas. Wszelkie zgłoszenia o odszkodowanie należy nam przedstawić na piśmie jak najszybciej po pojawieniu się szkody. Każde roszczenie o odszkodowanie przeciwko Catawiki wygasa dwanaście (12) miesięcy od pierwszego pojawienia się szkody. 

  Ten okres przedawnienia wynoszący jeden (1) rok ma również zastosowanie, jeśli musimy wypłacić lub zwrócić pieniądze użytkownikowi, lecz ten nie przesłał nam wymaganych danych kontaktowych, osobowych i/lub bankowych, abyśmy mogli to zrobić, po tym, jak poprosiliśmy go o to (przynajmniej raz) za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. W takich sytuacjach okres przedawnienia rozpocznie się od momentu gdy (i) szkoda stała się należna i wypłacalna lub (II) Umowa sprzedaży została rozwiązana przez nas w imieniu Użytkownika.

Artykuł 13: zwolnienie z odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik jest w stanie w pełni zabezpieczyć nas przed roszczeniami innych Użytkowników lub stron trzecich oraz wszelkimi szkodami i kosztami, które Catawiki ponosi w wyniku (i) niezastosowania się do Warunków użytkowania ( ii) wszelkich niewłaściwych działań podczas korzystania z naszego Serwisu internetowego, (iii) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych lub praw osób trzecich lub (iv) działanie niezgodne z prawem. Zobowiązania odszkodowawcze określone w tym artykule mają również zastosowanie do wszystkich firm powiązanych z Catawiki, a także do naszego kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i następców prawnych. 

Artykuł 14: spory z innymi Użytkownikami
Oczekujemy od Użytkowników rozstrzygnięcia sporu między sobą. Jednakże, w razie potrzeby, Catawiki dołoży wszelkich starań, aby pośredniczyć między sprzedawcą a nabywcą. 

  • Wszelkie skargi i spory między sprzedawcą a nabywcą muszą zatem zostać zgłoszone nam tak szybko, jak to możliwe. Spróbujemy pomóc w rozwiązaniu sporu w dobrej wierze i zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.
  • Nawet przy naszym wsparciu możliwe jest, że spory mogą zostać nierozwiązane.  Jeśli tak się stanie, Użytkownik zgadza się na to abyśmy zdecydowali o dokonaniu zwrotu pieniędzy nabywcy lub wypłaceniu należności sprzedawcy. Oczywiście podstawą naszej decyzji będą wszystkie dostępne informacje i wszelkie możliwe umowy zawarte między Nabywcą a Sprzedawcą. Pragniemy wyjaśnić, że nasza decyzja nie ma wpływu na ważność Umowy sprzedaży. Pomimo podjętej przez nas decyzji, Nabywcy oraz Sprzedawcy mają prawo do uzyskania swoich praw lub do omówienia między sobą ich sporu związanego z Umową sprzedaży. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za szkody lub inne rekompensaty dla Nabywcy lub Sprzedawcy, jeśli nie zgadzają się oni z naszą decyzją. 
  • Jeśli Użytkownicy zdecydują się rozwiązać Umowę sprzedaży między sobą i bez pośrednictwa Catawiki, stracą oni prawo do otrzymania zwrotu prowizji Nabywcy i/lub Sprzedawcy.
  • Wszystkie Umowy sprzedaży między Sprzedawcami i Nabywcami podlegają prawu holenderskiemu. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że międzynarodowe prawo prywatne może skutkować zastosowaniem przepisów innych niż prawo holenderskie do Umowy sprzedaży zawartej przez Użytkowników.

Artykuł 15: spory z Catawiki

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z naszych Usług, powinien nas o tym poinformować, a my postaramy się rozwiązać problem. Jeżeli nie będziemy mogli znaleźć rozwiązania problemu, wszelkie spory prawne między Użytkownikiem, a Catawiki regulować będą następujące zasady:

  • Niniejsze Warunki użytkowania, korzystanie z naszego Serwisu internetowego oraz wszelkie spory regulowane są przez prawo holenderskie, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.
  • Wszelkie spory między Użytkownikiem a Catawiki zostaną przedłożone właściwemu sądowi w dzielnicy Amsterdamu, chyba że obowiązujące prawo stanowi, że spór należy zgłosić do innego sądu. W odniesieniu do Konsumentów spory należy zgłaszać do właściwego sądu w dzielnicy Amsterdamu, chyba że Konsument wybierze sąd właściwy zgodnie z prawem w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym Catawiki powołał się na ten przepis na piśmie. 
  • Mimo, że chcielibyśmy rozwiązać wszelkie problemy, chcemy, aby użytkownik wiedział, że skargi można również składać do organu pozasądowego (aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę internetową platformy ODR).
  • Wszelkie roszczenia zgłaszaj w terminie. Jeśli uważasz, że nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, należy jak najszybciej zgłosić roszczenie przeciwko nam. Każde roszczenie wygasa po upływie dwunastu (12) miesięcy od momentu, w którym staje się wymagalne.

Artykuł 16: zmiana niniejszych Warunków użytkowania

  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Warunków użytkowania w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków użytkowania w naszym Serwisie internetowym. Jeśli zmiana lub uzupełnienie znacząco wpłynie na prawa lub obowiązki Użytkownika, powiadomimy go o tym pocztą elektroniczną lub podczas korzystania przez niego z naszego Serwisu internetowego. 
  • Jeśli Użytkownik po wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu Warunków użytkowania nadal będzie korzystać z naszego Serwisu internetowego, Użytkownik nieodwołalnie akceptuje zmienione lub uzupełnione Warunki użytkowania. Jeśli Użytkownik nie chce zaakceptować zmienionych lub uzupełnionych Warunków użytkowania, może zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego i usunąć swoje Konto.
  • Firma Catawiki może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania na osoby trzecie, a gdy taka sytuacja będzie miała miejsce Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Jeśli Użytkownik nie może zaakceptować przeniesienia obowiązków na osoby trzecie, może zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego i usunąć swoje Konto, z zastrzeżeniem zastosowania artykułu 9. 

Artykuł 17: przetrwanie

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania z jakiegokolwiek powodu jest nieprawidłowe lub nieważne w całości lub w części, Użytkownik i Catawiki pozostają związani pozostałymi Warunkami użytkowania. Zastąpimy nieprawidłową i/lub nieważną część (w odniesieniu do konkretnego Użytkownika lub konkretnej sytuacji) obowiązującymi przepisami. Te nowe postanowienia będą miały konsekwencje prawne, które będą w jak największym stopniu zgodne z nieważnymi przepisami, w oparciu o treść i przedmiot niniejszych Warunków użytkowania.

Artykuł 18: skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących naszego Serwisu internetowego lub niniejszych Warunków użytkowania, można skontaktować się z nami korzystając z następujących danych kontaktowych: 

Catawiki B.V. 

Overcingellaan 5 

9401 w LA Assen 

Holandia 

T-+31 800 090 0056

Czy ten artykuł był pomocny?
Napisz do nas