Warunki i zasady
Ogólne warunki użytkowania Catawiki

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania oraz inne dokumenty, o których mowa w Artykule 1 (określane dalej naszymi „Warunkami użytkowania”) regulują wszystkie sposoby korzystania z naszego Serwisu internetowego (jak zdefiniowano w Artykule 2). Uzyskując dostęp lub korzystając z naszego Serwisu internetowego, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków użytkowania. Należy zapoznać się z nimi dokładnie, aby znać swoje prawa i obowiązki podczas korzystania z naszego Serwisu internetowego.


Artykuł 1: inne obowiązujące zasady 

Jeśli użytkownik sprzeda lub nabędzie Przedmiot poprzez nasz Serwis internetowy, będą go obowiązywały następujące dokumenty. Dokumenty te stanowią integralną część naszych Warunków użytkowania. Korzystając z naszego Serwisu internetowego Użytkownik zgadza się z nimi. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania a Warunkami dla sprzedawcy, Warunkami dla nabywcy lub Politykami, warunki tych konkretnych dokumentów będą miały pierwszeństwo.

 • Warunki dla sprzedawcy. Jeśli użytkownik oferuje Przedmioty na aukcji w naszym Serwisie internetowym, obowiązują go konkretne zasady dla sprzedawcy. Przeczytasz je tutaj.
 • Warunki dla nabywcy. Jeśli użytkownik nabywa przedmioty na aukcji w naszym Serwisie internetowym, obowiązują go konkretne zasady dla nabywcy. Przeczytasz je tutaj.
 • Zasady. Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność naszego Serwisu internetowego, działamy według kilku zasad, które mają zastosowanie do korzystania z naszego Serwisu internetowego (np. nasza Polityka komentarzy, Polityka UE dotycząca prawa do odstąpienia od umowy i Polityka dla profesjonalnych sprzedawców). Nasze zasady można znaleźć tutaj.


Artykuł 2: zastosowanie Warunków użytkowania

 • Nasze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich umów i wszystkich stosunków prawnych między Catawiki B.V. ("Catawiki", "nas" lub "my") a Tobą. W związku z tym stanowią one część prawnie wiążącej umowy ("Umowa") między nami a Tobą. Dotyczą one między innymi Twojego dostępu do witryn Catawiki i korzystania z nich, w tym wszelkich podstron i poddomen strony internetowej, naszych aplikacji na telefony, tabletów i innych urządzeń, naszych interfejsów aplikacji (zwanych „Aplikacjami”) oraz wszystkich powiązanych usług oferowanych za pośrednictwem naszych Aplikacji (zwanych „Usługami”). Nasze Aplikacje i Usługi możemy również nazywać naszym „Serwisem internetowym”. 
 • Ponadto, aby umożliwić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie naszego Serwisu internetowego, Użytkownik akceptuje Warunki Użytkowania i zgadza się, aby standardowa umowa sprzedaży („Umowa sprzedaży”) stanowiła integralną część Umowy sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą w odniesieniu do każdego zakupu i sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego. Niniejsze Warunki użytkowania mogą opisywać i określać pewne dodatkowe prawa i obowiązki, które będą stanowić część Umowy sprzedaży zawartej z innymi Użytkownikami. Zgadzając się na Warunki użytkowania, Użytkownik zgadza się z tym, że będzie związany Umową sprzedaży oraz wyżej wymienionymi prawami i obowiązkami (które będą stanowić integralną część każdej Umowy sprzedaży) wobec kontrahenta umownego (Nabywcy lub Sprzedawcy). W związku z tym Umowa sprzedaży i te dodatkowe warunki mogą być powoływane przeciwko Użytkownikowi i/lub przez niego i zastąpią wszelkie inne warunki mające zastosowanie do stosunku umownego między Sprzedawcą a Nabywcą.
 • Niniejszym odrzucimy zastosowanie warunków użytkowania do Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Niniejsze Warunki użytkowania mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami zawartymi w innych dokumentach lub do których się one odwołują, w tym wszelką korespondencją niezgodną z Warunkami użytkowania, jeżeli inne warunki mają zastosowanie pomimo powyższego.
 • W przypadku sprzeczności w naszych Warunkach użytkowania między wersją w języku angielskim a innymi wersjami językowymi obowiązuje wersja w języku angielskim. Wszelkie (prawne) terminy i pojęcia użyte w niniejszych Warunkach użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem holenderskim (Artykuł 15).


Artykuł 3: prywatność użytkownika

 • Poszanowanie dla prawidłowego przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest dla nas ważne. W naszej Polityce prywatności, można przeczytać w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkowników. Uzyskując dostęp do naszego Serwisu internetowego lub korzystając z niego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy przetwarzać jego dane osobowe w celach opisanych w naszej Polityce prywatności. 
 • Aby umożliwić naszym Użytkownikom powoływanie się na swoje prawa i wypełnianie obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, udostępniamy takim Użytkownikom niezbędne dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres dostawy) innych Użytkowników, które zostały nam przez nich przekazane. Przykładowo może się zdarzyć, że Sprzedawca potrzebuje tych danych, aby móc wysyłać Przedmiot Nabywcy. Catawiki nie może zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za prawdziwość i dokładność danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika, które udostępniamy innemu Użytkownikowi lub stronie trzeciej (np. dostawcy przesyłki) w świetle Umowy sprzedaży. 
 • Zarówno Catawiki, jak i Użytkownik otrzymujący dane osobowe są uważani za odrębnych i niezależnych administratorów danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli firma Catawiki zostanie pozwana, ukarana grzywną lub (w inny sposób) poniesie szkody w wyniku jakichkolwiek niedociągnięć, które można przypisać temu Użytkownikowi, Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić Catawiki z odpowiedzialności za takie roszczenia, grzywny i/lub szkody. 
 • Jeśli Użytkownik otrzyma dane osobowe innego użytkownika, Użytkownik gwarantuje, że będzie przetwarzać te dane wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań lub w celu naprawienia ewentualnych problemów wynikających z Umowy sprzedaży. Niniejsze dane osobowe będą przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi (dotyczącymi ochrony danych). Bez zgody danego Użytkownika nie można wykorzystywać żadnych danych osobowych do (innych) celów komercyjnych, na przykład do wysyłania niechcianych wiadomości lub w inny sposób zwracać się do Użytkownika w takich celach.


Artykuł 4: Nasze usługi

Catawiki oferuje Serwis internetowy, w którym użytkownicy mogą licytować, kupować i sprzedawać wyjątkowe przedmioty („Przedmioty”) za pośrednictwem naszych internetowych, zautomatyzowanych aukcji („Aukcji internetowych”). Każdy, kto korzysta z naszego Serwisu internetowego nazywany jest „Użytkownikiem” (lub „Tobą”). Użytkownicy, którzy nabywają Przedmioty nazywani są „Nabywcami”, a Użytkownicy, którzy sprzedają przedmioty (lub mają taki zamiar) nazywani są „Sprzedawcami”. Korzystanie przez Użytkownika z jakiejkolwiek Usługi w naszym Serwisie internetowym oznacza wyraźną zgodę na świadczenie przez Catawiki Usług zarówno Nabywcy, jak i Sprzedawcy. Należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Catawiki nie jest stroną Umowy sprzedaży. Catawiki nie jest stroną ani podmiotem Umowy sprzedaży ani żadnych innych ustaleń dokonanych między Nabywcą, a Sprzedawcą zgodnie z Umową sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą (w tym między innymi ustaleń dotyczących wysyłki). Catawiki nie podlega (zatem) żadnym zobowiązaniom wynikającym z informacji po zawarciu umowy. Sprzedawca, który korzysta z naszego Serwisu internetowego w celu wystawienia Przedmiotu na aukcję, składa wiążącą ofertę i zawiera Umowę sprzedaży tego Przedmiotu z potencjalnym Nabywcą. Nabywca przyjmuje ofertę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie oferty. Nabywca który zaoferuje najwyższą cenę na koniec aukcji, automatycznie zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży określonego Przedmiotu na kwotę najwyższej oferty („Ceny zakupu”). W przypadku jednak, gdy Sprzedawca ustalił cenę minimalną („Cena minimalna”), która nie zostanie osiągnięta, nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.  Warunki dla nabywcy i/lub Warunki dla sprzedawcy określają Twoją relację z nami, a ponadto zawierają pewne prawa i obowiązki dotyczące Umowy sprzedaży, które zostaną Ci przedstawione w naszym Serwisie internetowym. Ponadto Sprzedawca może przesłać dalsze warunki do Umowy sprzedaży. Niezależnie od tego, Sprzedawca gwarantuje, że wszelkie warunki związane z jego ofertą nie są sprzeczne z Umową sprzedaży i Warunkami użytkowania. Oznacza to, że stosując dodatkowe warunki do Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do starannego sprawdzenia, czy którykolwiek z jego warunków nie jest sprzeczny z Warunkami użytkowania i/lub Umową sprzedaży oraz do upewnienia się, że jego warunki są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem konsumenckim. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a warunkami dla sprzedawcy pierwszeństwo mają Warunki użytkowania. Przeczytaj uważnie wszystkie dokumenty. 
 • Pobieramy opłatę za korzystanie z naszych Usług. Korzystanie z naszych Usług odbywa się za bezzwrotną opłatą. Opłata dla nabywcy (opłata aukcyjna) wynosi 9% od Ceny zakupu (łącznie z podatkiem VAT, jeśli dotyczy). Kwota ta zostanie dodana przez nas do Ceny zakupu. Sprzedawcy płacą prowizję w wysokości 12,5% od Ceny zakupu ("Prowizja sprzedawcy"), która nie obejmuje podatku VAT. Prowizja sprzedawcy zostanie potrącona z wypłaty Ceny zakupu. Jeśli jakiekolwiek inne podatki są należne w związku z Opłatą aukcyjną lub Prowizją sprzedawcy, obowiązkiem Nabywcy, kolejno Sprzedawcy, jest zapłacenie tych podatków odpowiednim organom podatkowym. W przypadku, gdy zostaniemy uznani za Uznanego sprzedawcę (na podstawie Dyrektywy 2006/112/WE i jej późniejszych zmian), wszelkie podatki należne w związku z taką Uznaną sprzedażą będą obowiązkiem Nabywcy, a zatem dodane do kwoty do zapłaty przez Nabywcę na rzecz Catawiki. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, wyraźnie wyrażasz zgodę na pobieranie przez nas opłaty zarówno od Sprzedawcy, jak i Nabywcy za tę samą transakcję.
 • Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług. Aby zapewnić najlepszą jakość obsługi, możemy korzystać lub zalecać korzystanie z (dodatkowych) usług usługodawców zewnętrznych, takich jak dostawcy usług płatniczych lub dostawcy przesyłek („Usługodawcy zewnętrzni”). Nasz Serwis internetowy może zawierać linki do stron internetowych takich Usługodawców zewnętrznych. Korzystanie przez Użytkownika z ich produktów, usług, aplikacji lub stron internetowych może podlegać zasadom i warunkom oraz polityce prywatności odpowiednich usługodawców zewnętrznych.


Artykuł 5: konto użytkownika Catawiki

Zanim Użytkownik będzie mógł skorzystać z naszych Usług, będzie musiał założyć konto Catawiki („Konto”). Zasadniczo i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym wszelkie przepisy i regulacje dotyczące sankcji gospodarczych mające zastosowanie do Catawiki, każdy może zarejestrować się w serwisie Catawiki. Jeśli jednak Użytkownik nie jest pełnoletni lub w jakikolwiek inny sposób niekompetentny prawnie do działania, musi uzyskać zgodę od swojego opiekuna prawnego (opiekunów prawnych). Poniżej znajdują się zasady dotyczące korzystania z Konta:

 • Należy podać poprawne dane. Podczas tworzenia Konta należy podać kompletne i prawdziwe informacje o sobie lub swojej firmie. Zabronione jest podawanie fałszywych informacji, podszywanie się pod inną osobę lub firmę za pośrednictwem Konta lub korzystanie z Konta w imieniu innej osoby w celu obejścia naszych Warunków użytkowania lub zasad. Podane informacje na Koncie muszą być zawsze aktualne. Catawiki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawdziwych lub niedokładnych informacji podanych przez Użytkownika.
 • Wybierz właściwą nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika Konta (i, w stosownych przypadkach, Sprzedawcy) musi być odpowiednia i nie może być uważana za obraźliwą, wulgarną lub wprowadzającą w błąd i nie może naruszać praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich ani w inny sposób naruszać Warunków użytkowania.
 • Chroń swoje Konto. Nazwę użytkownika i hasło należy zachować dla siebie. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania związane z Kontem. Jesteśmy uprawnieni do założenia, że jedynie Użytkownik może zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła.
 • Ograniczenia Konta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszego Serwisu internetowego, zastrzegamy sobie prawo (i) do odmowy użytkownikowi możliwości utworzenia lub usunięcia Konta, (ii) do ograniczenia korzystania z Konta, (iii) do zamknięcia Konta oraz (iv) do wypowiedzenia prawa dostępu do Konta.
 • Ograniczenia dotyczące Kont powiązanych z Użytkownikiem. Oprócz powyższego, możemy również zawiesić, ograniczyć lub zakończyć korzystanie z naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem wszelkich innych Kont, z których Użytkownik korzysta, które są z nim związane lub używane zgodnie z jego instrukcjami ("Konta powiązane"). Możemy założyć, że Konto jest Kontem powiązanym, jeśli możemy dopasować wystarczającą liczbę nakładających się danych między różnymi Kontami. W związku z tym możemy podjąć dowolne środki ochronne wymienione w Warunkach dla sprzedawcy i/lub Warunkach dla nabywcy wobec wszystkich Kont powiązanych. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z naszymi ustaleniami, będzie musiał udowodnić, że wspominane Konta nie są Kontami powiązanymi. 
 • Jeśli Użytkownik naruszy nasze Warunki użytkowania, nie będzie już mógł się zarejestrować w naszym serwisie. Jeśli ograniczymy, zawiesimy lub zamkniemy Twoje Konto zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania, Użytkownikowi nie wolno będzie zarejestrować nowego Konta ani uzyskać dostępu i korzystać z naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem Konta innego użytkownika.


Artykuł 6: zasady aukcji

W celu zapewnienia, że nasze Aukcje internetowe przebiegają sprawnie i są wolne od zakłóceń, niemoralnych, oszukańczych i niezgodnych z prawem zachowań i zachowań sprzecznych z naszymi Warunkami użytkowania, obowiązują następujące zasady: 

 • Nasze instrukcje są wiążące. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich uzasadnionych wymogów i instrukcji dotyczących naszych Aukcji internetowych, przez nas ustalonych lub w naszym imieniu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek sytuacje, które nie są uwzględnione w naszych Warunkach użytkowania, jeśli pojawi się spór między Użytkownikami, lub jeśli pojawią się inne nieprawidłowości, do nas należeć będzie decyzja jak rozwiązać problem. Na przykład, w przypadku wątpliwości co do autentyczności Przedmiotu, możemy Cię poinstruować, abyś wysłał nam Przedmiot.
 • Każda oferta jest wiążąca. Każda oferta złożona na naszych Aukcjach internetowych za pomocą przewidzianych przez nas zautomatyzowanych procedur („Licytacja”) jest wiążąca, a wszelkie Oferty złożone z Konta Użytkownika będą uważane za złożone przez niego, nawet jeśli Oferta została złożona przez kogoś innego, kto korzystał z jego Konta.
 • Nie zezwalamy na sztuczne podbijanie ceny. Sztuczne podbijanie cen ma miejsce, gdy ktoś licytuje przedmiot, aby sztucznie zwiększyć jego cenę, atrakcyjność lub pozycję wyszukiwania. Sztuczne podbijanie ceny może się odbyć niezależnie od tego, czy licytant zna Sprzedawcę. Jeśli jednak osoba licytująca przedmiot zna Sprzedawcę, może mieć informacje o Przedmiocie od Sprzedawcy, których inni Nabywcy nie mają. Może to stworzyć nieuczciwą przewagę lub spowodować, że inny Nabywca zapłaci więcej niż powinien. Chcemy utrzymać uczciwą Aukcję internetową dla wszystkich naszych Użytkowników, dlatego sztuczne podbijanie cen jest zabronioną praktyką na Catawiki. Obejmuje to m.in. licytację swoich własnych Przedmiotów lub Przedmiotów kogoś z Tobą powiązanego. Ktoś z Tobą powiązany nie może również licytować Twoich Przedmiotów ani zlecić komuś, aby licytował Twoje Przedmioty. 
 • Nie zezwalamy na transakcje poza serwisem. Naszym użytkownikom zabrania się działań, które powodują, że unikają oni opłat Catawiki, celowo lub nie. Obejmuje to:
  • Składanie ofert kupna lub sprzedaży poza Catawiki;
  • Łączenie lub promowanie witryn, przedmiotów lub katalogów, które mogą być używane do zamawiania przedmiotów poza Catawiki;
  • Wymaganie od Nabywcy dokonania dodatkowych zakupów lub wyrażenia zgody na warunki poza aukcją;
  • Anulowanie umów lub niewykonanie umowy po zakończonej aukcji z powodu nieosiągnięcia żądanej ceny;
  • Naliczanie nadmiernej wysyłki i dodatkowych opłat niewliczanych jeszcze do ceny przedmiotu lub przerzucanie opłat Sprzedawcy na Nabywcę; i
  • Fałszywe anulowanie zamówień przy użyciu „Nabywca nie zapłacił” jako przyczyny lub odmowa płatności po zakończeniu udanej transakcji.
 • Zabronione jest bezpośrednie kontaktowanie się z innymi Użytkownikami lub stronami trzecimi w celu zawarcia Umowy sprzedaży poza Catawiki. W odniesieniu do Przedmiotów oferowanych w naszym Serwisie internetowym, nie można kontaktować się bezpośrednio z innymi Użytkownikami lub stronami trzecimi w celu zawarcia umowy sprzedaży poza Catawiki. Ograniczenie to jest konieczne, ponieważ sprzedaż Przedmiotu za pośrednictwem innego kanału sprzedaży, gdy znajduje się on na jednej z naszych Aukcji internetowych, oznaczałaby nie tylko naruszenie zaufania naszych Użytkowników, ale także bezpośrednie naruszenie naszych Warunków użytkowania, a także Umowy sprzedaży (ponieważ zobowiązania z niej wynikające nie mogą być już wykonywane).
 • Aukcja internetowa kończy się, gdy jej czas dobiega końca. Jeśli Oferta zostanie złożona w ostatniej chwili Aukcji internetowej, do aukcji zostanie dodany dodatkowy czas.
 • Możemy wymagać pewnych form zabezpieczenia przed zaakceptowaniem Oferty. Użytkownik może zostać poproszony o udzielenie dodatkowej gwarancji licytanta, zanim będzie mógł licytować Przedmiot, na przykład podając dane karty kredytowej lub debetowej, aby jego Oferta mogła zostać prawidłowo potwierdzona lub dostarczając dowód zabezpieczenia płatności w inny sposób. 
 • W niektórych przypadkach mogą obowiązywać szczególne lub dodatkowe warunki. Szczególne lub dodatkowe warunki i wymogi dotyczące dopuszczenia i/lub ustawowego wieku mogą mieć zastosowanie do zakupu i/lub (oferowania) sprzedaży niektórych Przedmiotów, w tym między innymi napojów alkoholowych, broni (w tym broni zabytkowej), przedmiotów chronionych na mocy przepisów dotyczących dziedzictwa kulturowego lub (części) roślin i zwierząt, które są chronione na mocy przepisów dotyczących zagrożonych gatunków (takich jak CITES). Takie szczególne lub dodatkowe warunki mogą być określone w Serwisie internetowym lub w wiadomościach e-mail od Catawiki, po czym będą stanowić integralną część Warunków użytkowania. Użytkownik będzie związany takimi szczególnymi lub dodatkowymi warunkami, jeśli zaoferuje dane Przedmioty na sprzedaż lub będzie licytować takie Przedmioty. Obejmują one wszelkie dodatkowe środki wymagane przez Catawiki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, w tym wszelkie przepisy i regulacje dotyczące sankcji gospodarczych mające zastosowanie do Catawiki. Użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania oraz rozumie i zgadza się, że jakakolwiek odmowa współpracy będzie usprawiedliwiać niewykonanie przez Catawiki Usług. 
 • Możemy zakończyć udział Użytkownika w Aukcji internetowej. Jesteśmy uprawnieni do tymczasowego zawieszenia lub trwałego zablokowania możliwości licytowania określonych Przedmiotów lub brania udziału w określonych Aukcjach internetowych w dowolnym momencie (przed, w trakcie i po Aukcji internetowej).
 • Możemy usunąć Ofertę z Aukcji internetowej. Według własnego uznania jesteśmy uprawnieni do usunięcia Oferty z Aukcji internetowej, jeśli uznamy to za konieczne, np. w przypadku ewentualnego nadużycia lub oszustwa lub w przypadku błędu.
 • Możemy usunąć Przedmiot z Aukcji internetowej. Jesteśmy uprawnieni, według własnego uznania, do usunięcia Przedmiotu z zaplanowanej lub aktywnej Aukcji internetowej, jeśli uznamy to za konieczne. Jeśli usuniemy Przedmiot, wszystkie złożone Oferty zostaną również usunięte.
 • Możemy przedłużyć Aukcje internetowe. W wyjątkowych okolicznościach, ale według własnego uznania, możemy przedłużyć Aukcję internetową tak, aby aukcja zakończyła się innego dnia lub o innej godzinie.
 • W wyjątkowych okolicznościach możemy rozwiązać Umowę sprzedaży. W wyjątkowych okolicznościach, w tym między innymi w przypadku siły wyższej, sytuacji (podejrzenia) oszustwa lub nielegalnej działalności, błędów lub awarii naszego Serwisu internetowego lub sytuacji, w której istnieje ryzyko poważnych negatywnych konsekwencji dla Catawiki lub któregokolwiek z naszych Użytkowników, Catawiki ma prawo do rozwiązania Umowy sprzedaży, bez konieczności powiadomienia o niewywiązaniu się z zobowiązań lub spełnienia innych warunków formalnych. Użytkownik nieodwołalnie zgadza się, że Catawiki ma to prawo (strony trzeciej) na mocy Umowy sprzedaży i że na to prawo może się powołać przeciwko Użytkownikowi. Ponadto Użytkownik niniejszym udziela Catawiki nieodwołalne pełnomocnictwo do powoływania się na to prawo.


Artykuł 7: korzystanie z naszego Serwisu internetowego

 • Nasze Usługi mogą nie być dostępne dla Użytkowników zamieszkałych w niektórych krajach. Obejmuje to kraje, które nie są obsługiwane przez naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych, kraje objęte embargiem lub sankcjami lub kraje, w których rynki nie są komercyjnie opłacalne dla Catawiki. Jesteśmy uprawnieni do ograniczenia prawa Użytkownika do utworzenia Konta, a także do licytacji lub sprzedaży w Serwisie internetowym, jeśli Użytkownik mieszka w nieobsługiwanym kraju. Jeśli Użytkownik przebywa w kraju, który został dodany do listy krajów nieobsługiwanych, a już utworzył Konto, poinformujemy go o tym i możemy według własnego uznania, ograniczyć nasze Usługi dla jego Konta. Możemy również zamknąć te Konto. Listę obsługiwanych krajów sprzedawców można znaleźć tutaj a obsługiwane kraje nabywców tutaj.
 • Konto jest odpowiedzialnością Użytkownika, który korzysta z naszego Serwisu internetowego na własne ryzyko. To samo dotyczy korzystania przez Użytkownika ze środków technicznych, takich jak komputer, lub inne urządzenie i połączenie internetowe, podczas użytkowania naszego Serwisu internetowego. 
 • Korzystając z naszego Serwisu internetowego, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów krajowych, Unijnych i międzynarodowych dotyczących licytacji, oferowania na sprzedaż, nabywania i sprzedawania przedmiotów za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego.
 • Użytkownik nie może i gwarantuje, że ani on, ani żadna osoba działająca w jego imieniu (i) nie jest wyznaczona przez Stany Zjednoczone jako Specjalnie Wyznaczona Osoba Krajowa lub Zablokowana (SDN), (ii) w inny sposób podlega przepisom dotyczącym sankcji gospodarczych lub innym przepisom wydanym przez Stany Zjednoczone, które zabraniałyby lub ograniczały korzystanie z naszego Serwisu internetowego, (iii) nie jest wskazana na mocy któregokolwiek z przepisów dotyczących sankcji gospodarczych wydanych przez Wielką Brytanię, UE lub którekolwiek z jej państw członkowskich, (iv) i nie jest własnością lub nie jest kontrolowana przez jakąkolwiek osobę (osoby), o której mowa w (i) i/lub (ii) i/lub (iii) (indywidualnie lub w połączeniu), lub (v) w inny sposób podlega jakimkolwiek sankcjom gospodarczym mającym zastosowanie do Catawiki (łącznie: „Strona objęta ograniczeniami”) i że użytkownik nie działa w imieniu, lub na rzecz jakiejkolwiek Strony objętej ograniczeniami.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać żadnych działań, które mogą spowodować nieuzasadnione i/lub nieproporcjonalne obciążenie infrastruktury naszego Serwisu Internetowego i/lub które mogą utrudniać jego funkcjonowanie. Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać kodu źródłowego, nie próbować uzyskać kodu źródłowego, nie korzystać z wirusów, koni trojańskich, robaków, botów lub innego oprogramowania lub narzędzi technicznych, które mogą uszkodzić nasz Serwis internetowy i sprawić, że będzie niedostępny. Użytkownik zobowiązuje się również do porzucenia prób obchodzenia technicznych środków ochronnych.


Artykuł 8: materiały użytkownika

Korzystając z naszego Serwisu internetowego, użytkownik może przesyłać pewne materiały, takie jak opisy przedmiotów, fotografie Przedmiotów, filmy, certyfikaty autentyczności, specyfikacje, komentarze, reklamy, wiadomości, oferty i/lub ogłoszenia („Materiały użytkownika”). Dla każdego przesłanego Materiału użytkownika obowiązują następujące zasady:

 • Użytkownik rozumie i akceptuje odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które zamieszcza w naszym Serwisie internetowym. 
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Materiały przesłane lub zamieszczone w naszym Serwisie internetowym:
  • Nie wprowadzają w błąd, nie są niewłaściwe lub fałszywe;
  • Nie dyskryminują i/lub uwłaczają w jakikolwiek sposób ani nie są obraźliwe, nie wzywają do przemocy i/lub molestowania wobec innej osoby lub innych osób. Według nas są publicznie moralne i w dobrym guście, nie są agresywne, nie zawierają linków do materiałów pornograficznych lub stron pornograficznych, i nie promują nielegalnej działalności;
  • Nie składają się z łańcuszków, niezamawianych wiadomości e-mail lub spamu i nie zawierają linków do stron internetowych, komercyjnych lub innych;
  • Nie mogą mieć negatywnego wpływu na reputację lub dobre imię Catawiki, współpracujących z nami firm i/lub naszych pracowników;
  • Nie są sprzeczne z jakimkolwiek prawem lub przepisami lub z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie naruszają żadnych praw osób trzecich (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, praw własności intelektualnej i innych praw własności), i nie są w inny sposób niezgodne z prawem wobec osób trzecich lub Catawiki; i
  • w przypadku, gdy takie Materiały użytkownika zawierają dane osobowe, przesyłanie lub umieszczanie Materiałów użytkownika jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.
 • Przesyłając Materiały użytkownika do naszego Serwisu internetowego, Użytkownik udziela nam bezpłatnej, nieobciążonej, globalnej, niewyłącznej, permanentnej i nieodwracalnej licencji na przekazanie Materiałów użytkownika do wiadomości publicznej i/lub odtwarzanie ich we wszystkich celach, które uznamy za konieczne (w tym w celach promocyjnych). Jednakże, Użytkownik zachowa wszelkie prawa własności intelektualnej do swoich Materiałów użytkownika. 
 • Ta licencja pozwala nam promować Przedmioty użytkownika oraz nasz Serwis internetowy w dowolnym formacie i za pośrednictwem dowolnego kanału, zarówno w trybie online, jak i offline. Zgodnie z tą licencją możemy tłumaczyć Materiały użytkownika i zamieszczać je na naszej stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych (w tym w mediach społecznościowych), w celu promowania Przedmiotu Użytkownika i/lub naszego Serwisu internetowego. W związku z tym licencja nie kończy się, gdy Konto Użytkownika zostanie usunięte lub gdy zdecyduje się zaprzestać korzystania z naszego Serwisu internetowego. Użytkownik zgadza się również nie dochodzić żadnych praw moralnych przeciwko nam za korzystanie z Materiałów użytkownika.
 • Mamy prawo do tłumaczenia Materiałów użytkownika danego Przedmiotu (w tym poprzez tłumaczenie automatyczne), tak aby wystawione przez niego Przedmioty mogły być oferowane Użytkownikom w wielu krajach. Możemy, według własnego uznania i w wyjątkowych okolicznościach, zmienić opis Przedmiotu, usunąć Przedmiot z aukcji, rozwiązać Umowę sprzedaży lub anulować transakcję. Anulowanie transakcji oznacza, że ułatwiająca rola Catawiki w zawarciu i/lub wykonaniu Umowy kończy się natychmiast i nieodwołalnie. Takie okoliczności obejmują nieprawidłowe opisy Przedmiotu i błędy w tłumaczeniu. 
 • Jesteśmy uprawnieni do wprowadzenia zmian lub do usunięcia Materiałów użytkownika z naszego Serwisu internetowego, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i bez obowiązku zapłaty odszkodowania danej stronie.
 • Jeśli Użytkownik zauważy, że niektóre Materiały innego użytkownika są niezgodne z prawem, należy nas o tym poinformować. O tym jak się z nami skontaktować dowiesz się tutaj. Po otrzymaniu zawiadomienia jesteśmy zobowiązani do usunięcia Materiału użytkownika niezgodnego z prawem. Możemy odmówić żądania zablokowania, usunięcia Materiałów użytkownika lub zaprzestania działania, jeśli mamy obawy co do ważności zawiadomienia lub zasadności przedłożonych dowodów.


Artykuł 9: usunięcie, zawieszenie i inne środki

 • Usunięcie przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym momencie. Mamy prawo odmówić usunięcia Konta, jeśli Użytkownik nadal musi wykonać określone obowiązki (takie jak zobowiązania płatnicze lub dostawy) w stosunku do Catawiki lub innych Użytkowników lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że mogą pojawić się skargi związane z ostatnio sprzedanymi Przedmiotami. 
 • Usunięcie z przyczyn wygody Catawiki. Bez ograniczania naszych praw określonych poniżej, możemy rozwiązać Warunki użytkowania i/lub zamknąć Konto Użytkownika, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ograniczenia naszych Usług Użytkownikowi lub jeśli nie jest już w naszym interesie biznesowym, aby świadczyć mu nasze Usługi. Obejmuje to, w celu uniknięcia wątpliwości, każdą sytuację, w której firma Catawiki stwierdzi lub zostanie w inny sposób poinstruowana przez jakikolwiek właściwy organ, że zostanie ukarana na mocy przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki w celu świadczenia danych Usług na rzecz Użytkownika. 
 • Usunięcie z ważnego powodu przez Catawiki. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków użytkowania może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Warunków użytkowania i/lub usunięciem Konta bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych (np. zawiadomienie o niedotrzymaniu zobowiązań). 
 • Zawieszenie naszych Usług. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia naszych Usług dla Użytkownika, jeśli mamy wystarczające powody, aby sądzić, że Użytkownik nie postępuje zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Oznacza to, że możemy zawiesić korzystanie z wszelkich Kont wykorzystywanych przez użytkownika lub obsługiwanych zgodnie z jego instrukcjami.
 • Możemy wstrzymać płatności. Aby zabezpieczyć prawa własne i innych Użytkowników (np. w przypadku naruszenia naszych Warunków użytkowania), jesteśmy uprawnieni, w każdym czasie i według własnego uznania, do (a) zawieszenia płatności lub zwrotu pieniędzy, (b) wstrzymania płatności, (c) polecenia zapłaty lub potrącenia wszelkich roszczeń finansowych, które możemy mieć wobec Użytkownika z roszczeniem finansowym, które może mieć wobec nas, (d) skorzystania z płatności lub zwrotu w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń finansowych, które możemy mieć wobec Użytkownika, oraz (e) zawiesić lub cofnąć wypłatę, dopóki Użytkownik nie zrealizuje podpunktów z Umowy sprzedaży lub nie zastosuje się do naszych instrukcji. Jeśli którekolwiek z tych działań jest regulowane przez obowiązujące prawo, możemy to zrobić wyłącznie zgodnie z takim obowiązującym prawem, w tym wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi sankcji gospodarczych.
 • Możemy podjąć dodatkowe środki ochronne. Oprócz powyższego, możemy podjąć inne środki w celu ochrony naszego Serwisu internetowego i innych Użytkowników przed naruszającym, oszukańczym lub w inny sposób nieodpowiednim zachowaniem, lub w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, w tym wszelkich przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych mających zastosowanie do Catawiki. Warunki dla sprzedawcy i/lub Warunki dla nabywcy zawierają informacje o dodatkowych środkach, jakie możemy podjąć.


Artykuł 10: prawa własności intelektualnej Catawiki

Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i prawo do bazy danych naszego Serwisu internetowego i naszej bazy danych, w tym między innymi prawa własności intelektualnej do tekstów, obrazów, projektów, zdjęć, oprogramowania, materiałów audiowizualnych i innych, leżą w zakresie Catawiki lub w zakresie naszych (sub)licencjodawców. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, udzielamy Użytkownikom ograniczonego, osobistego, odwołalnego, niewyłącznego, nie podlegającego (sub)licencjonowaniu, niezbywalnego prawa do korzystania z naszego Serwisu internetowego oraz do przeglądania informacji w sposób i w formacie, który jest dostępny za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego.


Artykuł 11: dostępność naszego Serwisu internetowego

Firma Catawiki jest upoważniona, w każdym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, do dokonywania zmian i/lub ulepszeń proceduralnych, technicznych, komercyjnych w naszym Serwisie internetowym. Jesteśmy również upoważnieni do (tymczasowego) wyłączenia naszego Serwisu internetowego i/lub ograniczenia korzystania z naszego Serwisu internetowego, jeśli (a) naszym zdaniem jest to konieczne (np. w kontekście racjonalnie koniecznej konserwacji Serwisu internetowego); lub (b) w przypadku siły wyższej, zarówno w przypadku (a) jak i (b) bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek (formy) odszkodowania.


Artykuł 12: gwarancje i zobowiązania

 • Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Serwis internetowy był jak najlepszy, jednak Użytkownik rozumie, że nasze Usługi są świadczone "tak jak są" i bez jakiejkolwiek gwarancji (wyraźnej lub implikowanej).
 • Nie gwarantujemy, że (i) Serwis internetowy będzie bezpieczny lub dostępny w określonym czasie lub miejscu, (ii) wszelkie awarie lub błędy zostaną poprawione, (iii) nasz Serwis internetowy będzie wolny od wirusów, innych szkodliwych materiałów, lub działań hakerskich, lub (iv) wyniki korzystania z naszego Serwisu internetowego spełnią oczekiwania użytkownika. 
 • Jeśli w dowolnym momencie nasz Serwis internetowy jest niedostępny lub wystąpią jakiekolwiek awarie lub błędy, lub w przypadku działania siły wyższej, jesteśmy, według własnego uznania, uprawnieni do podjęcia wszelkich środków, które uznamy za stosowne lub konieczne. Środki te obejmują między innymi: przedłużanie Aukcji internetowych, usuwanie Przedmiotów z Aukcji internetowych, anulowanie transakcji i rozwiązywanie Umów Sprzedaży w imieniu Użytkowników. 
 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Catawiki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  • Świadczenie naszych usług, w tym między innymi szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z naszego Serwisu internetowego lub z niewłaściwych działań lub z innego powodu;
  • Zawarcie, wykonanie (w tym wysyłkę i dostawę Przedmiotów) i/lub rozwiązanie Umowy sprzedaży przez Nabywcę lub Sprzedawcę;
  • Anulowanie transakcji przez Catawiki lub rozwiązanie Umowy sprzedaży przez Catawiki;
  • Nasze szacunki, w tym szacowane wartości Przedmiotu, szacunki detaliczne i/lub szacunkowe przychody za Przedmioty, są przez nas (automatycznie) dostarczane. Nie gwarantujemy i możemy zagwarantować, że te oszacowania są prawidłowe i dlatego nie możemy za nie ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdy okaże się, iż przedmioty warte są więcej lub mniej niż oszacowana wartość/ wygenerowane przychody;
  • Wszelkie błędy w tekście powstałe w wyniku tłumaczenia automatycznego;
  • Materiały użytkownika (takie jak zdjęcia i opis Przedmiotów), które są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich
  • Bezprawne korzystanie z Serwisu internetowego
  • Korzystanie z usług Zewnętrznych dostawców usług oraz działania i zaniechania (usług) Zewnętrznych dostawców usług; i
  • Niedostępność naszego Serwisu internetowego, problemy techniczne lub inne błędy naszego Serwisu internetowego.
 • Ograniczenie odpowiedzialności. Jeśli pomimo powyższego, firma Catawiki będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody z jakiegokolwiek powodu, wystosujemy odszkodowanie jedynie za bezpośrednie szkody, które Użytkownik poniósł w wyniku niewykonania naszych zobowiązań wobec Użytkownika lub działania niezgodnego z prawem, które można będzie nam przypisać. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne, w tym między innymi za utracone dochody, utracone zyski, zmniejszone przychody i straty z tytułu przestoju. Bezpośrednie szkody obejmują rzeczywiste (finansowe) szkody, uzasadnione koszty poniesione w celu uniemożliwienia lub ograniczenia szkód bezpośrednich oraz uzasadnione koszty poniesione w celu ustalenia przyczyny szkody, odpowiedzialności i szkody bezpośredniej. Jeśli Catawiki z jakiejkolwiek przyczyny ponosi odpowiedzialność za szkody, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do najwyższej z następujących kwot: (i) łączna prowizja lub Opłata aukcyjna, którą otrzymaliśmy od danego Użytkownika w okresie trzech miesięcy przed działaniem, które doprowadziło do zobowiązań lub (ii) 500 € (pięćset euro). To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również naszego kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i następców prawnych. Nie wyłącza to naszej odpowiedzialności za rażące niedbalstwo lub umyślne wykroczenie popełnione przez Catawiki lub za szkody wynikające z narażenia życia, ciała lub zdrowia.
 • Należy zgłosić roszczenie skierowane` do nas na czas. Masz prawny obowiązek zweryfikowania prawidłowego wykonania przez nas zobowiązań oraz złożenia skargi na wszelkie uchybienia w wykonywaniu naszych zobowiązań. Niniejszym zgadzasz się weryfikować prawidłowe wykonanie przez nas zobowiązań i złożyć skargę na wszelkie nieprawidłowe wykonanie naszych zobowiązań na piśmie w ciągu sześciu (6) miesięcy od otrzymania naszych Usług. Uchybienie które nie zostanie nam zgłoszone w tym okresie reklamacji wynoszącym sześć (6) miesięcy, zostanie zakwalifikowane jako wygasłe i nie będzie już mogło być przywoływane przeciwko nam.
 • Okres przedawnienia. Wszelkie roszczenia wobec Catawiki, w tym między innymi roszczenia odszkodowawcze, roszczenia oparte na nienależnej płatności lub roszczenia dotyczące wykonania naszych zobowiązań wobec Użytkownika, wygasną po upływie dwunastu (12) miesięcy. Ten okres przedawnienia wynoszący dwanaście (12) miesięcy ma również zastosowanie, jeśli musimy wypłacić lub zwrócić pieniądze użytkownikowi, lecz ten nie przesłał nam wymaganych danych kontaktowych, osobowych i/lub bankowych, abyśmy mogli to zrobić, po tym, jak poprosiliśmy go o to (przynajmniej raz) za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. W takich sytuacjach okres ten rozpocznie się od momentu gdy (i) szkoda stała się należna i wypłacalna lub (II) Umowa sprzedaży została rozwiązana przez nas w imieniu Użytkownika.


Artykuł 13: zwolnienie z odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik w pełni zabezpieczy nas oraz wszelkie spółki powiązane z Catawiki, a także nasze kierownictwo, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i następców prawnych przed roszczeniami innych Użytkowników i innych stron trzecich oraz wszelkimi odszkodowaniami i kosztami (w tym kosztami poniesionymi w celu uzyskania odszkodowania i/lub odszkodowania za jakiekolwiek szkody), które Catawiki poniesie lub które wystąpią w wyniku (i) naruszenia przez użytkownika Warunków użytkowania, (ii) naruszenia przez użytkownika Umowy sprzedaży, (iii) wszelkich niewłaściwych działań podczas korzystania z naszego Serwisu internetowego, (iv) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych lub praw osób trzecich i/lub (v) bezprawnego działania.


Artykuł 14: spory z innymi Użytkownikami

Oczekujemy od Użytkowników rozstrzygnięcia sporów między sobą. Catawiki dołoży uzasadnionych starań, aby pośredniczyć między Sprzedawcą a Nabywcą. 

 • Aby dać nam szansę na pomoc, wszelkie skargi i spory między Sprzedawcą a Nabywcą muszą być zgłaszane nam tak szybko, jak to możliwe po pojawieniu się odpowiedniego problemu. Bez żadnych zobowiązań spróbujemy pomóc w rozwiązaniu sporu w dobrej wierze i zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.
 • Nawet przy naszym wsparciu możliwe jest, że spory mogą zostać nierozwiązane. Użytkownik zgadza się, że w takim przypadku możemy zdecydować, według naszego wyłącznego uznania, o zwrocie pieniędzy Nabywcy lub przelaniu pieniędzy Sprzedawcy. Podstawą naszej decyzji będą wszystkie dostępne informacje i wszelkie możliwe umowy zawarte między Nabywcą a Sprzedawcą. Nasza decyzja nie ma wpływu na ważność Umowy sprzedaży ani na Twoje prawa z niej wynikające. Pomimo podjętej przez nas decyzji, Nabywcy oraz Sprzedawcy mają prawo do swobodnego powołania się na swoje prawa wynikające z Umowy sprzedaży lub do omówienia między sobą ich sporu związanego z Umową sprzedaży. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapłatę jakichkolwiek odszkodowań lub innych odszkodowań Nabywcy lub Sprzedawcy w związku z naszymi decyzjami podjętymi w celu rozwiązania sporów między Użytkownikami. 
 • Catawiki zastrzega sobie prawo do niezwrócenia Opłaty aukcyjnej i/lub Prowizji sprzedawcy, jeśli Użytkownicy zdecydują się rozwiązać Umowę sprzedaży między sobą i bez udziału Catawiki.
 • Wszystkie Umowy sprzedaży między Sprzedawcami i Nabywcami podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że międzynarodowe prawo prywatne może skutkować zastosowaniem dodatkowych (nadrzędnych) przepisów innych niż prawo holenderskie do Umowy sprzedaży zawartej przez Użytkowników.


Artykuł 15: spory z Catawiki

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z naszych Usług, powinien nas o tym poinformować, a my postaramy się rozwiązać problem. Jeżeli nie będziemy mogli znaleźć rozwiązania problemu, wszelkie spory prawne między Użytkownikiem, a Catawiki regulować będą następujące zasady:

 • Niniejsze Warunki użytkowania, korzystanie z naszego Serwisu internetowego oraz wszelkie spory regulowane są wyłącznie przez prawo holenderskie. Jeśli działasz jako konsument, ten wybór prawa pozostaje nadrzędny wobec obowiązkowych ustawowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów w Twoim kraju zamieszkania.
 • Wszelkie spory między Użytkownikiem a Catawiki zostaną przedłożone właściwemu sądowi w dzielnicy Amsterdamu, chyba że obowiązujące prawo stanowi, że spór należy zgłosić do innego sądu. W odniesieniu do konsumentów spory należy zgłaszać do właściwego sądu w dzielnicy Amsterdamu, chyba że konsument wybierze sąd właściwy zgodnie z prawem w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym Catawiki powołał się na ten przepis na piśmie. 
 • Mimo, że chcielibyśmy rozwiązać wszelkie problemy, chcemy, aby użytkownik wiedział, że skargi można również składać do organu pozasądowego (aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę internetową platformy ODR).


Artykuł 16: zmiana Warunków użytkowania

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Warunków użytkowania w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków użytkowania w naszym Serwisie internetowym. Jeśli zmiana lub uzupełnienie znacząco wpłynie na prawa lub obowiązki Użytkownika, powiadomimy go o tym pocztą elektroniczną lub podczas korzystania przez niego z naszego Serwisu internetowego. 
 • Jeśli Użytkownik po wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu Warunków użytkowania nadal będzie korzystać z naszego Serwisu internetowego, Użytkownik nieodwołalnie akceptuje zmienione lub uzupełnione Warunki użytkowania. Jeśli Użytkownik nie chce zaakceptować zmienionych lub uzupełnionych Warunków użytkowania, ma do tego prawo. Może zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego i usunąć swoje Konto.
 • Firma Catawiki może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunków użytkowania na osoby trzecie, a gdy taka sytuacja będzie miała miejsce Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Jeśli Użytkownik nie może zaakceptować przeniesienia obowiązków na osoby trzecie, może zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego i usunąć swoje Konto, z zastrzeżeniem zastosowania artykułu 9 niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.


Artykuł 17: Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania z jakiegokolwiek powodu jest nieprawidłowe lub nieważne w całości lub w części, Użytkownik i Catawiki pozostają związani pozostałymi Warunkami użytkowania. Zastąpimy nieprawidłową i/lub nieważną część (w odniesieniu do konkretnego Użytkownika lub konkretnej sytuacji) obowiązującymi przepisami. Te nowe postanowienia będą miały konsekwencje prawne, które będą w jak największym stopniu zgodne z nieważnymi przepisami, w oparciu o treść i przedmiot Warunków użytkowania.


Artykuł 18: skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących naszego Serwisu internetowego lub Warunków użytkowania, można skontaktować się z nami korzystając z następujących danych kontaktowych: 


Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2,

1012 XV Amsterdam

The Netherlands

T - +44 20 3856 4102
T - +31 800 090 0056


Można również wysłać e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Czy ten artykuł był pomocny?
Napisz do nas