Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt 25 juli 2023


Catawiki is het toonaangevende online verkoopplatform voor bijzondere objecten die passies vervullen. Wekelijks worden meer dan 75.000 objecten geveild - elk geselecteerd door onze in-house experts. 

Overeenkomsten tussen u en ons


Artikel 1: Gebruiksvoorwaarden

Onze Gebruiksvoorwaarden (in het kort de 'Voorwaarden') en andere documenten die we hieronder vermelden, zijn juridisch bindende overeenkomsten tussen u en ons. De Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, inclusief eventuele subpagina's en subdomeinen van de website, onze mobiele, tablet- en andere smart device-applicaties, onze applicatieprogramma-interfaces en alle bijbehorende diensten.


Onze Voorwaarden zijn de regels die van toepassing zijn op browsen, bieden, kopen en verkopen op of via Catawiki. Alle gebruikers van ons online verkoopplatform moeten onze Voorwaarden accepteren en stemmen ermee in eraan gebonden te zijn. 


Bepaalde delen van onze Voorwaarden zijn opgesplitst in Kopersvoorwaarden en Verkopersvoorwaarden. Hierdoor kunt u zich concentreren op wat voor u belangrijk is.

Als u wilt bieden of kopen, zijn deze op u van toepassing.
Als u wilt indienen of verkopen, zijn deze op u van toepassing.

Meer informatie vindt u in ons helpcentrum. Bij tegenstrijdige informatie tussen onze Voorwaarden en het helpcentrum, hebben de bepalingen van deze Voorwaarden voorrang. 


We hebben onze Voorwaarden in gewone taal geschreven, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. Als er echter woorden of zinnen zijn waarover u meer duidelijkheid wilt, kunt u definities vinden in onze verklarende woordenlijst


Alle content op onze website en apps, inclusief deze Voorwaarden, is oorspronkelijk geschreven in het Engels maar is beschikbaar in meerdere talen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie van bepaalde content en een versie in een andere taal, geldt de Engelse versie als leidend.


Onze Voorwaarden, beleidsregels en artikelen in het helpcentrum zijn opgesteld in overeenstemming met Nederlands recht. Alle juridische termen en concepten die in deze Voorwaarden worden gebruikt, zullen worden uitgelegd volgens Nederlands recht.

Artikel 2: Richtlijnen en beleid

Naast onze Voorwaarden hebben we een aantal richtlijnen en beleidsregels om ons online verkoopplatform veilig en betrouwbaar te houden voor onze gebruikers. Deze omvatten:

Onze richtlijnen voor het indienen van objecten geven verkopers informatie over welke objecten onze experts doorgaans accepteren voor de veiling en hoe ze deze het beste kunnen presenteren. Lees meer in onze Verkopersvoorwaarden.
Kopers kunnen feedback geven aan verkopers van wie ze kopen. Verkopers kunnen op deze feedback reageren. Omwille van de transparantie tonen we deze feedback op ons platform.
We vinden het belangrijk dat iedereen beleefd en respectvol wordt behandeld. We tolereren geen ongepaste, beledigende, haatdragende of bedreigende communicatie richting een van onze gebruikers of werknemers.

Alle richtlijnen en beleidsregels worden beschouwd als onderdeel van onze Voorwaarden. Bij tegenstrijdige informatie tussen onze Voorwaarden en onze richtlijnen en beleidsregels, hebben de Voorwaarden voorrang.

Samenvatting: om ervoor te zorgen dat Catawiki een veilige en respectvolle plek blijft voor onze gebruikers, hebben we een aantal richtlijnen en beleidsregels.

Artikel 3: Overige overeenkomsten en wetten

Uw gebruik van ons online verkoopplatform kan ook worden beheerst door andere overeenkomsten of toepasselijke internationale wet- en regelgeving en we verwachten dat u zich hieraan houdt. Deze omvatten:

Verkoopcontract
Het verkoopcontract dat een koper en verkoper aangaan voor de verkoop van een object via ons online verkoopplatform. Zie Artikel 10 voor meer informatie.
Voorwaarden voor professionele verkopers
In bepaalde situaties kunnen professionele verkopers hun eigen voorwaarden hebben. Naast het verkoopcontract kunnen deze ook van toepassing zijn op een aankoop. Maar alleen als ze voorafgaand aan de verkoop bekend worden gemaakt en niet in strijd zijn met onze Voorwaarden. In geval van een conflict hebben onze Voorwaarden en het verkoopcontract altijd voorrang op de voorwaarden van andere partijen.
Wet- en regelgeving voor bepaalde objecten
Bepaalde soorten objecten die op Catawiki worden verkocht, zijn onderworpen aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld alcohol, wapens (inclusief antieke wapens), expliciet materiaal, of objecten die worden beschermd door wetgeving op het gebied van cultureel erfgoed of bedreigde diersoorten.
Wet- en regelgeving die op u van toepassing is
Door gebruik te maken van ons online verkoopplatform bent u verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke nationale, EU- en internationale wetten en bindende voorschriften met betrekking tot het bieden op, kopen, te koop aanbieden en verkopen van objecten.

Samenvatting: we verwachten dat u zich houdt aan alle wet- en regelgeving die op u of de objecten die u koopt of verkoopt van toepassing is. Onze Voorwaarden hebben voorrang op uw voorwaarden of die van derden.

Zo werkt Catawiki


Artikel 4: Catawiki is een online verkoopplatform

Catawiki is een online verkoopplatform. We brengen kopers en verkopers van bijzondere objecten met elkaar in contact via geautomatiseerde online veilingen of andere verkoopmethoden. Meer informatie over ons vindt u hier.

We zijn een bemiddelaar, geen verkoper
Catawiki is geen traditioneel veilinghuis. We zijn niet de eigenaar van de objecten die op ons online verkoopplatform worden aangeboden of verkocht en zijn niet betrokken bij de feitelijke transactie tussen kopers en verkopers. Het verkoopcontract is een rechtstreekse overeenkomst tussen koper en verkoper en het is belangrijk dat zowel de koper als de verkoper hun verplichtingen uit hoofde van het verkoopcontract nakomen.

Samenvatting: we zijn een online verkoopplatform. We verkopen zelf geen objecten en we maken geen deel uit van het verkoopcontract tussen kopers en verkopers.

Artikel 5: Diensten en vergoedingen

We beheren een online verkoopplatform dat verschillende diensten aanbiedt aan kopers en verkopers. Beide partijen betalen een vergoeding voor deze diensten. Door ons verkoopplatform te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we diensten verlenen aan zowel kopers als verkopers.

Experts beoordelen en selecteren objecten virtueel
We hebben in-house experts in dienst die jarenlange ervaring hebben in hun vakgebied. Ze beoordelen en selecteren virtueel objecten die op Catawiki worden verkocht. Experts raadplegen onze richtlijnen voor het indienen van objecten om te beslissen welke objecten te selecteren voor de veiling. Het is aan ons en onze experts om te beslissen welke objecten te koop worden aangeboden. Meer informatie over de rol van onze experts vindt u hier.
Platformdiensten
We bieden een aantal andere diensten aan onze gebruikers, zodat kopers de bijzondere objecten kunnen vinden waarnaar ze op zoek zijn en verkopers hun objecten kunnen aanbieden aan een internationaal publiek van bieders die hun passie delen. Onze diensten helpen ook om een naadloos verkoop- en aftersales-proces te garanderen.
Externe dienstverleners
Om u de beste gebruikerservaring te bieden en ons online verkoopplatform veiliger en betrouwbaarder te maken, kunnen we externe dienstverleners, zoals betalingsproviders of verzendbedrijven, gebruiken of u aanbevelen er gebruik van te maken. Uw gebruik van hun producten, diensten, websites of applicaties kan onderworpen zijn aan hun algemene voorwaarden en ander beleid.
Aanvullende diensten
We kunnen aanvullende diensten aanbieden, ook wel ondersteunende diensten genoemd. Dit kan verzending, verzekering, fotografie en taxatie door derden omvatten. We kunnen extra kosten in rekening brengen als u gebruik maakt van deze diensten. We informeren u altijd voordat we kosten in rekening brengen.
Kopers betalen kosten voor Kopersbescherming
Voor elke verkoop betalen kopers kosten voor Kopersbescherming. De kosten voor Kopersbescherming voor kopers is een bepaald percentage (9%) van de koopsom plus een vast bedrag in euro's, dollars of ponden (€/$/£ 3). Dit is inclusief btw (indien van toepassing). We voegen dit bedrag toe aan de totale kosten die kopers betalen bij het afrekenen. Er kunnen kortingen of acties van toepassing zijn. We zullen u altijd op de hoogte stellen van de geldende kosten voordat we deze in rekening brengen.
Verkopers betalen een verkoperscommissie
De kosten voor verkopers bedragen 12,5% van de koopsom. Dit is exclusief btw (indien van toepassing). We brengen deze kosten in mindering op de betaling die verkopers na de verkoop ontvangen.

Samenvatting: we bieden diensten aan kopers en verkopers, waaronder het virtueel beoordelen van objecten en het bieden van een veilig en betrouwbaar platform voor onze gebruikers. We brengen een vergoeding in rekening voor onze diensten. Bij het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van externe dienstverleners.

U en uw account


Artikel 6: Uw Catawiki-account

Voordat u kunt bieden, kopen of een object kunt indienen om te verkopen, moet u een Catawiki-account aanmaken. Iedereen die meerderjarig is, kan een account aanmaken. Minderjarigen die een account willen aanmaken, moeten toestemming krijgen van hun ouder of wettelijke voogd.

Landen die ondersteund worden
Als u een account wilt aanmaken, moet u in een land wonen dat wordt ondersteund door ons. U kunt alleen bieden vanuit landen die ondersteund worden om te kopen en verkopen vanuit landen die ondersteund worden om te verkopen. 

Als u in een land woont dat eerder werd ondersteund, maar zal worden toegevoegd aan de lijst met niet-ondersteunde landen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. In dit geval moeten we mogelijk onze diensten beperken of uw account opschorten of beëindigen.

Landen die ondersteund worden om te kopen
Landen die ondersteund worden om te verkopen
Zorg voor volledige informatie
Verstrek volledige en waarheidsgetrouwe informatie over uzelf en/of uw bedrijf. U mag geen valse informatie verstrekken of zich voordoen als een andere persoon en/of bedrijf.
Houd uw gegevens up-to-date
U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens om ervoor te zorgen dat de verkoop en verzending van objecten soepel verloopt. Houd er ook rekening mee dat wij of onze betalingsproviders om aanvullende informatie kunnen vragen nadat u uw account heeft aangemaakt.
Gegevens voor rapportageverplichtingen
Afhankelijk van wet- en regelgeving die op ons van toepassing is, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens van u moeten verzamelen, bijvoorbeeld om aan de belastingdienst te verstrekken. U bevestigt dat u, indien we dergelijke gegevens van u vragen, deze correct en tijdig zult verstrekken. Het niet delen van de vereiste gegevens kan resulteren in het (tijdelijk) opschorten van uw account of het nemen van andere maatregelen zoals vermeld in Artikel 13.
Identificatie
Wij, onze betalingsproviders of andere derde partijen die we gebruiken om onze diensten te leveren, kunnen u vragen om uw identiteit te bevestigen als onderdeel van uw accountregistratie of om een verkoop af te ronden. Als uw identiteit niet succesvol kan worden geverifieerd, kan dit betekenen dat u geen account kunt registreren, geen verkoop kunt afronden of uw betaling kunt ontvangen.

Alle gegevens die worden verstrekt voor rapportage- en/of identificatiedoeleinden worden verwerkt in overeenstemming met onze Gegevensbeschermings- en privacyverklaring.
Kies een geschikte gebruikersnaam
Uw gebruikersnaam moet geschikt zijn en mag niet aanstootgevend, vulgair of misleidend zijn. Het mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden. Het is mogelijk dat we een bepaalde gebruikersnaam niet kunnen accepteren of verkopers vragen om hun gebruikersnaam te wijzigen als deze identiek is aan of sterk lijkt op die van een bestaande verkoper.
Houd uw account veilig
Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot uw account, inclusief betalings- of leveringsverplichtingen. We gaan ervan uit dat alleen u zich kunt aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Om uw account veilig te houden, raden we u aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.
Uw account is uw verantwoordelijkheid
Uw account is uw verantwoordelijkheid en u gebruikt ons online verkoopplatform op eigen risico. Hetzelfde geldt voor uw gebruik van technische middelen, zoals een computer, telefoon of internetverbinding.
Uw account beëindigen
U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen. We hebben echter het recht om verwijdering van uw account te weigeren, bijvoorbeeld als u nog steeds bepaalde verplichtingen (zoals betalings- of leveringsverplichtingen) jegens ons of een gebruiker moet nakomen. 

Als u uw account verwijdert, betekent dit niet automatisch dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd. Onze Gegevensbeschermings- en privacyverklaring bevat meer informatie over de gegevens die wel en niet kunnen worden verwijderd.
Weigeren van accountregistratie
We behouden ons het recht voor om elke accountregistratie voor bieden of verkopen op ons online verkoopplatform te weigeren.

Samenvatting: u heeft een account nodig om te bieden, te kopen of te verkopen op Catawiki. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens toevoegt aan uw account, uw gegevens up-to-date houdt en uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim houdt.

Artikel 7: Uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens met zorg en respect te behandelen en op verantwoorde wijze te verwerken. Voor meer informatie kunt u onze Gegevensbeschermings- en privacyverklaring lezen. In het algemeen hanteren we drie principes bij de verwerking van uw gegevens:

Wees transparant
We willen ervoor zorgen dat u begrijpt wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe we deze verwerken. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Wees voorzichtig
U vertrouwt erop dat we uw persoonsgegevens goed beschermen. Daarom zijn we voorzichtig met hoe we het gebruiken en met wie we het delen. We monitoren doorlopend elk risico dat van invloed kan zijn op de veiligheid of integriteit van ons online verkoopplatform en onze interne databases, evenals andere risico's, zoals fraude.
Wees relevant
Tijdens onze activiteiten verzamelen we uw persoonsgegevens om ons te helpen begrijpen hoe u ons online verkoopplatform gebruikt en waar we verbeteringen kunnen aanbrengen zodat we relevanter voor u kunnen zijn. Toch proberen we niet meer gegevens te verzamelen dan we nodig hebben en gegevens te verwijderen wanneer deze niet langer relevant voor ons zijn.

Samenvatting: we doen er alles aan om uw persoonsgegevens met zorg en respect te behandelen en op verantwoorde wijze te verwerken. We gebruiken uw gegevens om u de beste ervaring te bieden en we streven ernaar transparant te zijn over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze verwerken.

Kopen en verkopen


Artikel 8: Zo werken veilingen

Op Catawiki houden we online veilingen van bijzondere objecten. Bieders kunnen op deze objecten bieden en na afloop van de veiling wordt het object verkocht aan de hoogste bieder. Hier is wat meer informatie over hoe het werkt:

Elk bod of aankoop via de 'Nu kopen' optie is bindend
Elk bod of aankoop via de 'Nu kopen' optie op ons online verkoopplatform is bindend. Dit betekent dat u uw bod of gebruik van de 'Nu kopen' optie niet kunt intrekken en als u de hoogste bieder bent of als u met succes gebruik heeft gemaakt van de 'Nu kopen' optie, stemt u ermee in om voor het object te betalen (inclusief eventuele andere kosten zoals kosten voor Kopersbescherming en verzendkosten). Meer informatie over bieden vindt u in ons helpcentrum.

We gaan ervan uit dat u de enige bent die uw account gebruikt. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat elk bod dat via uw account wordt geplaatst, door u is geplaatst. Daarom is het belangrijk om uw account veilig te houden (zie Artikel 6).
Veilingen sluiten wanneer de tijd om is
Veilingen lopen voor een bepaalde tijd en sluiten wanneer de tijd om is. Op de objectpagina kunt u zien hoe lang u nog kunt bieden.
Veilingen kunnen worden verlengd
Als u tijdens de laatste minuut van een veiling een bod plaatst, wordt er 90 seconden extra tijd toegevoegd. Dit geeft andere bieders een eerlijke kans om ook nog een bod te plaatsen. Iedere keer als er tijdens deze extra tijd een bod wordt geplaatst, wordt de veiling met nog eens 90 seconden verlengd.
Zo werken minimumprijzen
Een verkoper kan een minimumprijs instellen voor zijn object. Een minimumprijs is de laagste prijs waarvoor een verkoper bereid is een object te verkopen in de veiling. Als na afloop van de veiling de minimumprijs niet is gehaald, wordt het object niet verkocht en komt er geen verkoopcontract tot stand.
We kunnen naverkoop faciliteren
Als de minimumprijs van een verkoper niet wordt gehaald of een verkoop wordt geannuleerd, kunnen we de verkoper een reeks opties aanbieden. Deze opties omvatten het faciliteren van naverkoop door de verkoper de kans te geven het object aan de hoogste of op één na hoogste bieder aan te bieden. We kunnen de verkoper ook de mogelijkheid bieden het object opnieuw in een Catawiki-veiling aan te bieden. We kunnen contact opnemen met gebruikers om deze opties te bespreken en mogelijk te faciliteren.
Veilingen staan onder toezicht van een onafhankelijke notaris
Onze veilingen staan onder toezicht van een onafhankelijke notaris, die ervoor zorgt dat onze Voorwaarden worden gevolgd. Meer informatie over de rol van de notaris vindt u hier.

Samenvatting: alle biedingen zijn bindend en aan het einde van de veiling betaalt de hoogste bieder voor het object. Veilingen sluiten op vooraf vastgestelde eindtijden die kunnen worden verlengd door biedingen die in de laatste 90 seconden van een veiling worden geplaatst.

Artikel 9: Regels van online veilingen

Het is belangrijk dat onze veilingen eerlijk zijn voor iedereen en soepel verlopen. Om de integriteit van ons online verkoopplatform en onze veilingen te behouden en ervoor te zorgen dat deze vrij zijn van inmenging, fraude en onwettig gedrag, zijn de volgende regels van toepassing:

Geschikte content uploaden
Catawiki staat het plaatsen, aanbieden of uploaden van ongepaste content of objecten niet toe.
Zorg ervoor dat u legaal gebruik kunt maken van onze diensten
U kunt onze diensten alleen gebruiken als u wettelijk bindende contracten mag afsluiten (u bent bijvoorbeeld meerderjarig). U mag Catawiki niet gebruiken als u tijdelijk of voor onbepaalde tijd bent geschorst van het gebruik van onze diensten. Houd er rekening mee dat sommige objecten die te koop worden aangeboden alleen beschikbaar zijn voor aankoop vanaf een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld alcohol).
Respecteer feedback en beoordelingen
U mag geen actie ondernemen die onze feedback- of beoordelingssystemen kan ondermijnen. Meer informatie vindt u in ons Feedbackbeleid.
Draag uw account niet over
U mag uw account (inclusief feedback) of gebruikers-ID niet overdragen aan een andere partij zonder onze toestemming.
Houd gebruikersgegevens privé
U mag geen informatie over andere gebruikers verzamelen, zoals e-mailadressen, zonder hun toestemming.
Maak geen misbruik van contactgegevens
U kunt de contactgegevens van andere gebruikers alleen gebruiken met betrekking tot een specifieke transactie op ons online verkoopplatform (zie Artikel 16).
Shill-bieden is niet toegestaan
Shill-bieden is wanneer iemand op een object biedt om de prijs, aantrekkelijkheid of de positie in de zoekresultaten kunstmatig te verhogen. Dit gedrag is ten strengste verboden. Het is verboden om te bieden op uw eigen objecten of objecten die door familieleden of vrienden worden aangeboden.
Onderlinge afspraken tussen gebruikers zijn niet toegestaan
Het is kopers en verkopers die op ons platform zijn geregistreerd verboden om een verkoopcontract te sluiten dat onze kosten voor Kopersbescherming en verkoperscommissie omzeilt of dat een negatieve invloed heeft op andere gebruikers. Als dit gebeurt, kunnen we bepaalde maatregelen nemen (zie Artikel 13). Als een andere gebruiker u vraagt om een transactie buiten Catawiki te voltooien, laat het ons dan weten.
Betalingen moeten legaal zijn
U mag niet deelnemen aan onze online veilingen als u direct of indirect betrokken bent bij het witwassen van geld of terrorismefinanciering, of als u onderworpen bent aan economische sanctiewetten. Om dit te controleren, kunnen wij of onze betalingsproviders u vragen om aanvullende informatie te verstrekken.
Respecteer intellectueel eigendom
Het is belangrijk dat u de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, handelsmerken, patenten, morele rechten, databaserechten en andere) respecteert die toebehoren aan of in licentie zijn gegeven aan Catawiki. U dient ook de intellectuele eigendomsrechten te respecteren van derden die betrokken zijn bij uw gebruik van onze diensten.
Meld onrechtmatig materiaal
Indien u van mening bent dat bepaald gebruikersmateriaal onrechtmatig is, vragen we u dit aan ons te melden. We zijn alleen verplicht om onmiskenbaar onrechtmatig gebruikersmateriaal te verwijderen nadat we daarvan in kennis zijn gesteld. We kunnen een verzoek om gebruikersmateriaal te blokkeren of te verwijderen weigeren of een activiteit staken als we ons zorgen maken over de geldigheid van de kennisgeving of de legitimiteit van het ingediende bewijsmateriaal.
Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan onze infrastructuur
U mag geen handelingen verrichten of software gebruiken zoals virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software of technische hulpmiddelen die de werking en infrastructuur van ons online verkoopplatform kunnen schaden. Denk hierbij aan reverse engineering, het proberen de broncode te bemachtigen, het ontoegankelijk maken van ons verkoopplatform of het omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen.

Samenvatting: om de integriteit en het functioneren van ons online verkoopplatform te behouden, dient u zich te onthouden van handelingen en gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor ons, ons online verkoopplatform of andere gebruikers.

Artikel 10: Verkoopcontract

In de meeste gevallen gaat de hoogste bieder of degene die met succes gebruik heeft gemaakt van de 'Nu kopen' optie aan het einde van een veiling automatisch een verkoopcontract aan met de verkoper. Dit contract is van toepassing op alle aankopen op ons online verkoopplatform, inclusief eventuele aankopen tijdens een naverkoop. U kunt het modelcontract hier vinden. Zorg ervoor dat u dit contract zorgvuldig leest.

Rechten en plichten
Het verkoopcontract bepaalt de rechten en plichten van de koper en de verkoper. Voor de koper is de belangrijkste verplichting het betalen van de koopsom en alle daarmee verband houdende kosten, zoals verzendkosten. Voor de verkoper is de belangrijkste verplichting om het object te leveren door het zorgvuldig naar de koper te verzenden of te vervoeren.
Wijziging van het verkoopcontract
Als de koper en de verkoper beiden akkoord gaan, kunt u het verkoopcontract wijzigen, zolang de wijzigingen de wet volgen en in overeenstemming zijn met onze Voorwaarden en ons beleid. In geval van tegenstrijdige afspraken hebben onze Voorwaarden altijd voorrang.
Wij zijn geen partij in het verkoopcontract
Wij zijn niet direct betrokken bij het verkoopcontract, maar als er een conflict is, zullen we redelijke inspanningen leveren om een oplossing te vinden en in uitzonderlijke gevallen kunnen we ook het verkoopcontract ontbinden (zie Artikel 11).
Het niet nakomen van verplichtingen
Als de koper of verkoper zijn verplichtingen uit het verkoopcontract niet nakomt, kan de andere partij - of wij namens haar - een ingebrekestelling sturen waarin een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Indien na deze deadline de verplichtingen nog steeds niet worden nagekomen en/of niet meer kunnen worden nagekomen door de in gebreke blijvende partij, kan de andere partij - of wij namens die partij - de verkoop annuleren.
Annulering
Als een verkoop wordt geannuleerd, wordt het verkoopcontract ontbonden. Als een gebruiker of wij een verkoop annuleren, moet de koper in de meeste gevallen het object terugsturen naar de verkoper om een terugbetaling van de koopsom te ontvangen.

De in gebreke blijvende partij is in de meeste gevallen ook verantwoordelijk voor eventuele kosten en schade die voortvloeien uit het niet nakomen van hun verplichtingen onder het verkoopcontract. Dit omvat eventuele kosten voor maatregelen die wij of de niet in gebreke blijvende partij nemen om de verkoop voort te zetten of te annuleren. In deze gevallen kunnen we ook de kosten voor Kopersbescherming of verkoperscommissie verhalen op de in gebreke blijvende partij.

We kunnen ervoor kiezen, maar zijn nooit verplicht, om namens een gebruiker een ingebrekestelling en/of een kennisgeving van annulering te verzenden.
Herroepingsrecht
Het verkoopcontract wordt ook ontbonden als een koper gebruik maakt van het herroepingsrecht (zie ons Consumentenrechtenbeleid van de EU en het Verenigd Koninkrijk).
Gebruikers die de accountregistratie niet voltooien
Als een object wordt verkocht op ons online verkoopplatform, maar een van de gebruikers heeft zijn account niet succesvol geregistreerd bij ons of een van onze betalingsproviders, gaan de koper en verkoper geen verkoopcontract aan en wordt de verkoop geannuleerd. Deze situatie komt maar zeer zelden voor.

Samenvatting: een verkoopcontract is tussen de koper en de verkoper. Beiden moeten hun verplichtingen uit hoofde van het contract nakomen. Als een partij zijn verplichtingen niet nakomt, kan het verkoopcontract worden ontbonden en is de in gebreke blijvende partij aansprakelijk voor kosten en schade.

Problemen vermijden en oplossen


Artikel 11: Geschillen met andere gebruikers

We doen ons best om verkopen soepel te laten verlopen, waarbij zowel kopers als verkopers tevreden zijn. In uitzonderlijke gevallen kan een koper of verkoper ons echter vragen om een claim te openen, bijvoorbeeld als het object dat een koper heeft gekocht niet is zoals beschreven door de verkoper.

Een oplossing vinden met de andere gebruiker
We bieden tools, zoals ons interne berichtensysteem (zie Artikel 16) om u en de andere gebruiker te helpen om tot een oplossing te komen. U kunt bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met een gedeeltelijke terugbetaling.
We kunnen helpen bij het vinden van een oplossing voor claims
Als we een claim hebben geopend en u en de andere gebruiker kunnen het niet eens worden over een oplossing, zullen we redelijke inspanningen leveren om te helpen bij het oplossen van de claim. We kunnen dan beslissen over een passende oplossing, zoals het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van de koper of het betalen van de verkoper.

Als u ons online verkoopplatform gebruikt, gaat u ermee akkoord dat we oplossingen kunnen bieden voor claims. U gaat ook akkoord met het opvolgen van onze instructies tijdens een claim, bijvoorbeeld als we u vragen om foto's te sturen of contact op te nemen met het verzendbedrijf.

Als u het niet eens bent met onze voorgestelde oplossing, kunt u proberen om samen met de andere betrokken gebruiker een alternatieve oplossing te vinden. In dat geval zullen we niet assisteren bij de oplossingen die jullie gezamenlijk bespreken. Daarnaast behouden we ons het recht voor om alsnog door te gaan met de oorspronkelijk voorgestelde oplossing. Bijvoorbeeld, we kunnen besluiten om de koper terug te betalen of de verkoper te betalen.

We zullen u altijd informeren over de oplossing en welke acties van u worden verwacht.
Neem binnen 3 dagen na ontvangst contact met ons op
Als u een koper bent en u zich zorgen maakt over een object dat u heeft gekocht, laat het ons dan binnen 3 dagen na ontvangst van het object weten. De betaling aan de verkoper wordt dan opgeschort terwijl we een oplossing bespreken. 

Onze betalingsprocessen zijn geautomatiseerd, dus als u niet binnen 3 dagen contact met ons opneemt, wordt de verkoper betaald. Deze betaling heeft geen invloed op de rechten van een koper onder het verkoopcontract.
Contact opnemen na 3 dagen na ontvangst
Als u niet op tijd contact met ons opneemt, kunnen we nog steeds proberen de claim op te lossen, maar in de meeste gevallen zal het moeilijker zijn om een oplossing te vinden omdat de verkoper al betaald is. Indien u 1 maand of langer na ontvangst van een object contact met ons opneemt, kunnen we meestal geen claim openen en dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper.
Beperkingen van onze redelijke inspanningen om een claim op te lossen
Aangezien we objecten alleen op virtuele wijze kunnen beoordelen, zijn er enkele aspecten die buiten onze controle vallen bij het vinden van een oplossing. We kunnen bijvoorbeeld niet met volledige zekerheid verifiëren of een object is zoals de verkoper heeft beschreven. We verzamelen echter bewijsmateriaal, zoals gedetailleerde foto's en informatie, om het proces zo eerlijk mogelijk te houden.
We kunnen de verkoper betalen of de koper terugbetalen
Tijdens of na een claim kunnen we besluiten om de verkoper te betalen of de koper terug te betalen. We zullen u op de hoogte stellen als dit het geval is.

Terugbetaling van de koper nadat de verkoper is betaald
Als de verkoper al betaald is, maar we concluderen dat de koper recht heeft op een terugbetaling, kunnen we de verkoop annuleren, de koper terugbetalen en compensatie vragen (inclusief de kosten van de Kopersbescherming, eventuele boetes en kosten) van de verkoper.

We kunnen bijvoorbeeld een verkoop annuleren en de koper terugbetalen als:

- We vaststellen dat de koper het object nooit heeft ontvangen.
- We bewijs ontvangen dat het object niet authentiek is, niet overeenkomt met de beschrijving of beschadigd is op een manier die niet duidelijk werd vermeld in de objectbeschrijving en foto's.
- De verkoper niet in staat is of weigert om het object aan de koper te leveren.
- De koper gebruik maakt van het herroepingsrecht.
- De koper en de verkoper onderling overeen komen om de verkoop te annuleren.
We kunnen u vragen om ons te vergoeden
Als we besluiten om namens u een andere gebruiker terug te betalen of te betalen, dient u ons het terugbetaalde of betaalde bedrag te vergoeden.
We kunnen beschermende maatregelen nemen
U gaat ermee akkoord dat we tijdens het claimproces de nodige maatregelen mogen nemen om Catawiki veilig en eerlijk te houden. Deze maatregelen omvatten:

- Het opschorten, inhouden of terugdraaien van betalingen of terugbetalingen aan u.
- Het tijdelijk opschorten van uw account of uw mogelijkheid om te bieden of te verkopen blokkeren.

Gewoonlijk stellen we u op de hoogte wanneer we deze beschermende maatregelen nemen.

Samenvatting: als u een geschil heeft met een andere gebruiker, zullen we redelijke inspanningen leveren om deze claim op te lossen. U gaat ermee akkoord dat we maatregelen kunnen nemen om de claim eerlijk op te lossen.

Artikel 12: Geschillen tussen u en ons

Als u niet tevreden bent met onze diensten of als u onze Voorwaarden schendt, proberen we een oplossing te vinden. Als we er samen niet uitkomen, kunnen u of wij proberen om in of buiten de rechtbank alsnog tot een oplossing te komen.

Voor kopers
Als u een consument bent, kunt u een klacht indienen bij een instantie voor online geschillenbeslechting. Meer informatie vindt u op het ODR-platform.
Voor professionele verkopers
Als u een professionele verkoper bent, kunnen u of wij het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) of het e-POM inschakelen voor geschillen waar we samen niet uitkomen.
Meld geschillen binnen 6 maanden
Als u klachten over ons heeft, vooral als u van mening bent dat we onze verplichtingen niet nakomen, laat het ons dan schriftelijk weten binnen 6 maanden nadat het probleem zich heeft voorgedaan. Als u zich na die tijd meldt, beschouwen we uw geschil als vervallen en kan het niet meer tegen ons worden ingeroepen.
We kunnen claims verrekenen
We kunnen een financiële vordering die we op u hebben, afschrijven of verrekenen met een financiële vordering die u op ons heeft.
We kunnen een terugbetaling terugvorderen van een koper
Als een koper een onterechte terugbetaling heeft ontvangen, kunnen we van de koper verlangen het volledige bedrag terug te betalen (inclusief eventuele boetes en kosten). We zullen de koper altijd informeren als zij ons moeten vergoeden.

Voorbeelden van een onjuiste terugbetaling zijn:
- Een terugbetaling en een terugboeking op de creditcard ontvangen.
- Een terugbetaling ontvangen, ondanks dat ze hun bestelling hebben ontvangen zoals beschreven door de verkoper.
Verjaringstermijn
Elk geschil tegen ons, inclusief maar niet beperkt tot geschillen betreffende schadevergoeding of met betrekking tot onverschuldigde betalingen of de nakoming van verplichtingen, verjaart na een periode van 12 maanden na de melding.

Deze periode van 12 maanden is ook van toepassing als u een geschil heeft gemeld en wij (of een externe dienstverlener) u om meer informatie of details hebben gevraagd, zoals bankrekeninggegevens om u een betaling te kunnen doen. Als u niet binnen 12 maanden reageert, beschouwen we het geschil als verjaard. We sturen u herinneringen om te reageren voordat de 12 maanden voorbij zijn.
Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
Op de Voorwaarden, uw gebruik van ons online verkoopplatform en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Eventuele geschillen tussen u en ons als gevolg van uw gebruik van ons online verkoopplatform of deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam. Als u een consument bent en het consumentenrecht het toelaat, kunt u zich tot een andere rechtbank wenden. U moet binnen 1 maand nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van het geschil een alternatieve rechtbank kiezen.
We kunnen beschermende maatregelen nemen
Tijdens het geschillenproces kunnen we de beschermende maatregelen nemen die in Artikel 13 worden uitgelegd.

Samenvatting: als u een geschil heeft met ons online verkoopplatform of onze diensten, zullen we doen wat we kunnen om het op te lossen. Het vinden van een oplossing, in of buiten rechte, maakt deel uit van dit proces.

Artikel 13: Ons verkoopplatform veilig houden

Als we ongewone of verdachte situaties opmerken die de betrouwbaarheid of integriteit van ons platform of online veilingen in gevaar brengen, als we redelijkerwijs van mening zijn dat er sprake is van misbruik van het systeem, frauduleuze activiteiten of een andere gegronde reden of als er een duidelijke fout aan het licht komt in geval van een gebruikersgeschil en/of als we een claim proberen op te lossen, of als een gebruiker onze Voorwaarden schendt, kunnen we bepaalde maatregelen nemen. Als dit gebeurt, moet u alle redelijke instructies en oplossingen opvolgen die we geven.

We kunnen uw deelname beperken
We kunnen uw mogelijkheid om te bieden, kopen of verkopen tijdelijk of permanent opschorten.. Waar mogelijk laten we u weten waarom. We kunnen ook elke speciale status die aan uw account is toegekend, verwijderen of een overeenkomst tussen u en ons beëindigen.
We kunnen de toegang tot uw account beperken
Tijdens de verkoop kunnen we uw account op elk moment opschorten of deactiveren. Ook kunnen we uw toegang tot uw accountinstellingen beperken, zodat u geen wijzigingen kunt aanbrengen.
We kunnen een bod of gebruik van de 'Nu kopen' optie intrekken of niet accepteren
We kunnen elk bod of gebruik van de 'Nu kopen' optie weigeren. We kunnen ook eerder geaccepteerde biedingen of aankopen via de 'Nu kopen' optie annuleren. Bijvoorbeeld als een gebruiker een fout maakt bij het invoeren van zijn bod of als er een technisch probleem is.
We kunnen een bod of object verwijderen of een veiling of verkoop annuleren
We kunnen een bod verwijderen, een aankoop via de 'Nu kopen' optie terugdraaien of een object uit een actieve online veiling verwijderen. We kunnen er ook voor kiezen om een veiling of verkoop te annuleren.

Bijvoorbeeld, als een bieder een typefout maakt bij het invoeren van zijn bod, als een bod of aankoop via de 'Nu kopen' optie in strijd is met onze Voorwaarden, zoals bij shill-biedingen, of als er technische problemen zijn.
We kunnen online veilingen opnieuw starten of verlengen
We hebben de mogelijkheid om het bieden opnieuw te starten of de veiling te verlengen, zowel voor de hele veiling als voor een specifiek object in de veiling. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in geval van een storing of een technisch probleem.
Wij bepalen de uitkomst van een veiling of verkoop
We gebruiken ons biedingslogboek om de succesvolle bieder of koper te bepalen. Als er een verschil is tussen het biedingslogboek en andere online gegevens of berichten, heeft het biedingslogboek voorrang.

We kunnen ook een verkoop annuleren of een object opnieuw aanbieden. Als dit gebeurt na een fout of geschil met betrekking tot het bieden, zullen we de hoogste bieder zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
We kunnen een verkoop annuleren
Indien nodig kunnen we een verkoop annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als:

- We vermoeden dat het object nep of gestolen is.
- De verkeerde bieder of koper het object krijgt vanwege een technisch probleem, storing of onregelmatigheid.
- Een onvoorziene situatie ervoor zorgt dat het verkoopcontract niet kan worden nagekomen (ook wel overmacht genoemd).

U stemt onherroepelijk in met het feit dat wij dit recht (van derden) hebben onder het verkoopcontract en dat dit recht tegen u kan worden ingeroepen. U verleent ons ook een onherroepelijke volmacht om dit recht in te roepen.

Als een gebruiker in gebreke blijft, behouden we het recht om de kosten voor Kopersbescherming bij de koper en de verkoperscommissie bij de verkoper in rekening te brengen, naast eventuele boetes die worden opgelegd aan de in gebreke blijvende gebruiker.

We zullen u altijd laten weten dat we de verkoop annuleren en welke acties van u worden verwacht.
We begeleiden de verkoper bij wat te doen met een object dat niet is verkocht
Als een object niet wordt verkocht, kunnen we het opnieuw in de veiling plaatsen, aanbieden aan de hoogste of op een na hoogste bieder, of verkopen via de 'nu kopen' optie. We nemen deze beslissing in overleg met de verkoper.
We kunnen beschermende maatregelen nemen
Als u onze Voorwaarden heeft geschonden, met name als u uw verplichtingen uit hoofde van een verkoopcontract niet bent nagekomen, kunnen we betalingen of terugbetalingen aan u opschorten, inhouden of ongedaan maken.

Indien nodig kunnen we andere maatregelen nemen om Catawiki te beschermen tegen inbreukmakend, frauduleus of anderszins ongepast gedrag, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
Onze beslissing is definitief
Als er zich tijdens of na de veiling een fout voordoet met betrekking tot bieden of verkopen, is onze beslissing om een van onze rechten uit te oefenen bindend.
Boete voor het schenden van onze Voorwaarden
We kunnen een onmiddellijk opeisbare boete opleggen van 15% van de koopsom van een object of € 1.000, afhankelijk van wat hoger is, voor elke afzonderlijke schending van onze Voorwaarden. Bij overtredingen zonder koopsom bedraagt deze boete € 1.000.

Het boetebedrag zal met 10% toenemen voor elke gemiste betalingstermijn en bij elke volgende overtreding.

Samenvatting: we kunnen bepaalde maatregelen nemen als de integriteit van ons platform wordt bedreigd of als er een claim wordt ingediend. De maatregelen die we in deze uitzonderlijke omstandigheden nemen, helpen om Catawiki veilig, eerlijk en plezierig te houden.

Praktische zaken


Artikel 14: De aard van een online verkoopplatform

Het beheren van een online verkoopplatform betekent dat de bereikbaarheid, veiligheid en functionaliteit anders is dan bij een offline verkoopplatform. Hierdoor zijn er sommige situaties waar we geen controle over hebben of maatregelen die we moeten nemen om Catawiki veilig en eerlijk te houden.

Bereikbaarheid
We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen op ons online verkoopplatform. Bijvoorbeeld, om:

- Eventuele fouten of omissies in enig deel van ons online verkoopplatform te corrigeren.
- Nieuwe functies te testen of wijzigingen aan te brengen in bestaande functies.
- Veranderingen door te voeren in de functionaliteit of content van ons online verkoopplatform.

We kunnen ook de werking van ons online verkoopplatform geheel of gedeeltelijk onderbreken of stopzetten. Bijvoorbeeld als we onderhoud moeten plegen. We kunnen niet garanderen dat ons online verkoopplatform of een van de functies beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip, op een specifieke locatie of voor een specifieke gebruiker.
Veiligheid
We hebben een speciaal beveiligingsteam dat ons verkoopplatform controleert op bedreigingen en proactief werkt om het veilig te houden. We kunnen echter niet garanderen dat we geen inbreuk op de beveiliging zullen ondervinden, bijvoorbeeld door hackpogingen of virussen.
Functionaliteit
We doen ons best om naar uw feedback te luisteren en ons voortdurend te verbeteren. We kunnen echter niet garanderen dat ons online verkoopplatform geen fouten bevat of aan uw verwachtingen voldoet.
Virtuele beoordeling
Onze experts beoordelen en selecteren virtueel alle objecten die op Catawiki worden verkocht. Omdat het beoordelingsproces virtueel is, kunnen we echter niet garanderen dat objecten die op ons online verkoopplatform worden verkocht bestaan, van goede kwaliteit, veilig of legaal zijn, of dat objecten zijn zoals de verkoper ze heeft beschreven.
Onafhankelijke gebruikers
Onze gebruikers zijn onafhankelijk. Dit betekent dat we de waarheid of nauwkeurigheid van gebruikersmateriaal, aanbiedingen of feedback van verkopers, de mogelijkheid van verkopers om objecten te verkopen, de mogelijkheid van kopers om voor objecten te betalen, of dat een koper of verkoper daadwerkelijk een transactie zal voltooien of een object zal retourneren, niet kunnen garanderen.
Uw verwachtingen
We kunnen niet garanderen dat de resultaten van het gebruik van ons online verkoopplatform aan uw verwachtingen zullen voldoen. We kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat uw object wordt verkocht voor een prijs die aan uw verwachtingen voldoet.
Geen aansprakelijkheid
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die buiten onze controle vallen of voor acties die we ondernemen om ons verkoopplatform veilig en betrouwbaar te houden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eventuele schade veroorzaakt door:

- Acties die in strijd zijn met onze Voorwaarden en onwettig gebruik van ons verkoopplatform.
- Het aanbieden van onze diensten en ons online verkoopplatform, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruik van onze diensten.
- Het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige accountgegevens of het niet delen van gevraagde informatie of gegevens.
- Het kopen, verkopen of bieden op objecten op ons online verkoopplatform.
- Het verzenden of retourneren van objecten.
- De juistheid van onze schattingen in het geval dat objecten worden getaxeerd op of verkocht voor meer of minder dan het geschatte bedrag.
- Fouten in objectbeschrijvingen veroorzaakt door (machine)vertaling.
- Gebruikersmateriaal dat we verwijderen of wijzigen.
- De uitvoering, totstandkoming, annulering of beëindiging van het verkoopcontract, inclusief het afdwingen van onze rechten onder het verkoopcontract.
- De staat of werking van objecten die op Catawiki zijn gekocht.
- Alle redelijke maatregelen die we nemen om claims op te lossen of ons verkoopplatform veilig en eerlijk te houden, inclusief elke oplossing die wordt geboden om een claim op te lossen (zie Artikel 11 en Artikel 13).
- Fouten in een van onze gepubliceerde teksten. Bijvoorbeeld in ons helpcentrum of onze Voorwaarden en beleidsregels.
- Gebruikersmateriaal of communicatie die onjuist of onrechtmatig is of inbreuk maakt op rechten van derden.
- Uw gebruik van de diensten van externe dienstverleners.
- Onbereikbaarheid, technische problemen of andere problemen die uw toegang tot ons verkoopplatform beperken.
Beperking van aansprakelijkheid
Mochten we desondanks aansprakelijk worden gesteld voor enig (onrechtmatig) handelen of nalaten, dan kunnen we slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan daadwerkelijk (financieel) verlies en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade of ter onderzoek naar de oorzaak van schade. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, bijvoorbeeld door inkomensverlies, gederfde omzet en winst of stagnatieschade.

In gevallen waarin we aansprakelijk zijn, zijn we alleen aansprakelijk voor het bedrag van de Kopersbescherming of de verkoperskosten die de gebruiker ons in de afgelopen 3 maanden heeft betaald, of € 500, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is.

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor onze directie, bestuurders, experts en andere werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

Dit sluit onze aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door ons of voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid niet uit.
Schadeloosstelling
Als u deze Voorwaarden schendt, een verkoopcontract schendt, ongepaste acties onderneemt tijdens uw gebruik van onze diensten of online verkoopplatform, wetten, voorschriften of rechten van derden schendt, of een onrechtmatige daad begaat, gaat u ermee akkoord, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, om ons, onze directie, bestuurders, experts, andere werknemers, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en aan ons gelieerde bedrijven volledig te vrijwaren tegen claims van andere gebruikers en derden en alle schade en kosten die we lijden of maken als een gevolg van een dergelijke handeling of nalatigheid van u.

Samenvatting: we doen ons uiterste best om Catawiki veilig en goed werkend te houden. We kunnen echter geen garanties geven over het functioneren en de bereikbaarheid van ons online verkoopplatform of het gedrag van onze gebruikers, noch kunnen we daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 15: Wijziging van onze Voorwaarden

We kunnen onze Voorwaarden, ons beleid, onze richtlijnen en ons helpcentrum op elk moment geheel of gedeeltelijk wijzigen door de gewijzigde informatie op ons online verkoopplatform te publiceren. Als een wijziging van de Voorwaarden uw rechten of verplichtingen aanzienlijk beïnvloedt, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen of de wijzigingen onder uw aandacht brengen wanneer u ons online verkoopplatform of de desbetreffende diensten gebruikt.

Acceptatie van de gewijzigde voorwaarden
Als u ons online verkoopplatform blijft gebruiken nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld, accepteert u onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden.
Afwijzing van de gewijzigde voorwaarden
Als u de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u het online verkoopplatform niet langer gebruiken en zult u uw account moeten verwijderen.
Partiële nietigheid
Als delen van onze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig zijn, bent u nog steeds gebonden aan de rest van de Voorwaarden. We streven ernaar de ongeldige delen van de Voorwaarden zo snel mogelijk te vervangen door de juiste informatie. De bijgewerkte delen van de Voorwaarden hebben dezelfde juridische gevolgen als de ongeldige onderdelen die ze vervangen.
Overdracht van rechten aan een derde partij
We kunnen rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden overdragen aan derden. Door deze Voorwaarden te accepteren, accepteert u een dergelijke overdracht van rechten.

Samenvatting: van tijd tot tijd zullen we deze Voorwaarden, ons beleid, onze richtlijnen en ons helpcentrum bijwerken. Als wijzigingen in de Voorwaarden wezenlijk van invloed zijn op uw gebruik van ons online verkoopplatform, laten we u dit weten.

Artikel 16: Contact


Contact opnemen met andere gebruikers
Nadat u een object heeft gekocht of verkocht, kunt u ons interne berichtensysteem gebruiken om rechtstreeks met de andere gebruiker te communiceren. Dit systeem is een geweldige manier om de levering of afhaling van een object te regelen, of voor kopers om vragen te stellen over het object. U mag het interne berichtensysteem niet gebruiken om:

- Ongevraagde reclame of promoties, verzoeken om donaties of spam te verzenden.
- Andere gebruikers of onze werknemers te beledigen, lastig te vallen of te discrimineren.
- Buiten ons online verkoopplatform om een overeenkomst aan te gaan met een gebruiker, met als doel de kosten voor Kopersbescherming en verkoperscommissie te vermijden.

We verwachten dat u altijd ons Gebruikerscommunicatie en anti-intimidatiebeleid volgt wanneer u met andere gebruikers communiceert.
Contact opnemen
Als u vragen heeft over ons online verkoopplatform, onze diensten of onze Voorwaarden, of als u technische problemen ondervindt, staat onze eigen ervaren klantenservice voor u klaar. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan en u, waar mogelijk, van een antwoord of oplossing te voorzien.

Samenvatting: als u een object heeft gekocht of verkocht, kunt u contact opnemen met de andere gebruiker voor vragen of om afspraken te maken. Als u problemen of feedback heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.