Seller Terms

Verkopersvoorwaarden

Laatst bijgewerkt 25 juli 2023We helpen u met het verkopen van uw bijzondere objecten door u in contact te brengen met gepassioneerde, serieuze bieders en kopers. Om ons verkoopplatform veilig en betrouwbaar te maken voor al onze gebruikers, hebben we enkele belangrijke regels voor verkopen. We noemen dit de Verkopersvoorwaarden en deze maken integraal deel uit van onze Voorwaarden.

Deze zijn van toepassing op iedereen die ons online verkoopplatform bezoekt en gebruikt.
Wanneer u wilt bieden of kopen, zijn deze op u van toepassing.

Uw account en verkopersstatus


Artikel 1: Registeren als een verkoper

Om objecten te koop te kunnen aanbieden op ons online verkoopplatform, moet u zich registreren als verkoper.

Maak een verkopersaccount aan en geef aan of u een professionele of particuliere verkoper bent
Er zijn twee soorten verkopers op Catawiki - professionele verkopers en particuliere verkopers. U moet kiezen welke u bent wanneer u zich als verkoper registreert. U bent een professionele verkoper als u verkoopt als onderdeel van uw ambacht, handel of bedrijf (meer informatie in onze Voorwaarden voor professionele verkopers). Als u een professionele verkoper bent, moet u uw btw-identificatienummer opgeven. U bent een particuliere verkoper als u verkoopt als particulier, bijvoorbeeld een hobbyist. 

Uw verkopersstatus wordt aangegeven door een ‘pro’ of ‘particulier’ pictogram naast uw verkopersnaam bij de objecten die u aanbiedt.

De plaatselijke wet- en regelgeving kan andere criteria hebben om uw verkopersstatus te bepalen. Als u zich ten onrechte registreert als particuliere verkoper, bent u verantwoordelijk voor eventuele schade of claims die daaruit voortvloeien, en u vrijwaart Catawiki in dit opzicht.
Betalingsproviders
We werken samen met externe betalingsproviders om u een veilige en vertrouwde verkoopomgeving te kunnen bieden. Wanneer u zich bij ons registreert, maakt u automatisch een account aan bij de betreffende betalingsprovider.
We kunnen om meer informatie vragen
Als er een nalevingsreden is, kunnen wij of onze betalingsproviders u om meer informatie vragen. Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u mogelijk niet verkopen op Catawiki.
Onvolledige accountregistratie
Als u een object op ons platform heeft verkocht, maar uw verkopersaccount niet volledig en succesvol heeft geregistreerd bij ons of bij een van onze betalingsproviders, wordt uw betaling vastgehouden totdat u volledig en succesvol bent geregistreerd. Als uw registratie niet succesvol is of als u de registratie niet binnen 1 jaar heeft voltooid, ongeacht de reden, komt de betaling te vervallen en/of annuleren we de verkoop.

Samenvatting: als u zich registreert als verkoper, moet u naar waarheid aangeven of u een particuliere of professionele verkoper bent en ons en onze betalingsproviders alle relevante informatie verstrekken.

Artikel 2: Professionele verkopers


Professionele verkopers moeten voldoen aan de belastingregels
U bent verplicht om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het verkopen als professionele verkoper. We verwachten dat u aan al uw fiscale verplichtingen voldoet. Dit kan omvatten: omzetbelasting, goederen- en dienstenbelasting en inkomstenbelasting over de objecten die u verkoopt.
Professionele verkopers hebben extra verantwoordelijkheden
Op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u als professionele verkoper extra verantwoordelijkheden en verplichtingen jegens ons en onze kopers. We verwachten dat u aan al deze verplichtingen voldoet. Consumenten hebben bijvoorbeeld extra rechten wanneer ze bij u kopen.
Herroepingsrecht
Als u een professionele verkoper bent, ongeacht uw locatie, heeft een consument die in de EU woont soms het recht om de verkoop tussen u beiden te annuleren binnen 14 dagen nadat hij of zij het object heeft ontvangen. Als aan de voorwaarden is voldaan, bent u wettelijk verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen. Lees meer in ons Consumentenrechtenbeleid van de EU en het Verenigd Koninkrijk.
Toepassing van uw algemene voorwaarden
Als professionele verkoper mag u - naast onze Voorwaarden en het standaard verkoopcontract - uw eigen voorwaarden laten gelden voor een verkoop zolang deze niet in strijd zijn met onze Voorwaarden en het standaard verkoopcontract. U moet deze aanvullende voorwaarden vermelden of ernaar verwijzen in de objectbeschrijving van uw advertenties.

Samenvatting: voor professionele verkopers gelden aanvullende verplichtingen. We verwachten van al onze verkopers dat ze zich houden aan onze en lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op verkopen als professionele verkoper. Lees meer in onze Voorwaarden voor professionele verkopers.

Uw bijzondere object te koop aanbieden


Artikel 3: Indienen van een object

Zodra u bent geregistreerd als verkoper, kunt u beginnen met het indienen van uw bijzondere objecten op ons online verkoopplatform. Houd rekening met het volgende:

Richtlijnen indienen objecten
Voordat u een object indient, moet u ervoor zorgen dat het in overeenstemming is met onze richtlijnen voor het indienen van objecten. Meestal accepteren we alleen objecten die aan deze criteria voldoen. Als uw object aan deze criteria voldoet, kunnen we echter niet garanderen dat onze experts het zullen selecteren, omdat we rekening moeten houden met andere factoren, zoals het aantal vergelijkbare objecten dat op dat moment wordt geveild.
Onze experts bepalen of uw object geschikt is voor verkoop
Op basis van een virtuele beoordeling van de beschrijving, foto's, video's en andere documentatie die u van uw object verstrekt, bepalen onze experts of het geschikt is voor verkoop op ons online verkoopplatform. Deze beslissing is geheel aan ons. We zijn nooit verplicht een bepaald object te accepteren of af te wijzen en het feit dat we een object accepteren, garandeert niet dat het verkocht zal worden.
Informatie verstrekken over uw object
Als verkoper bent u verantwoordelijk voor uw inzendingen. Wanneer u een object indient, zorg er dan voor dat u een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving geeft, evenals alle andere relevante informatie. De door u verstrekte informatie moet het volgende omvatten, maar is niet beperkt tot:

- De staat en classificatie van het object, indien mogelijk ondersteund door documentatie.
- Het land van herkomst van het object, inclusief of het object zich nog in het land van herkomst bevindt en, indien van toepassing, wanneer het object het land van herkomst heeft verlaten.
- Duidelijke foto's van hoge kwaliteit en, waar mogelijk, ander (audio-)visueel materiaal dat de werkelijke, huidige staat, kenmerken en andere bijzonderheden van het object nauwkeurig weergeeft. Dit omvat eventuele onvolkomenheden, defecten of gebreken die het object kan hebben.
- Info en documentatie over de herkomst en authenticiteit van het object en, indien van toepassing, een certificaat van authenticiteit.
- Alle documentatie die nodig is om het object te registreren, over te dragen en/of uit te voeren, indien van toepassing.
- De minimumprijs, indien van toepassing (bij objecten met een lagere waarde wordt deze optie mogelijk niet getoond).
- Of u de 'Nu kopen' optie wilt aanbieden om het object direct te kunnen kopen, indien van toepassing (bij sommige objecten wordt deze optie mogelijk niet getoond).
- Een indicatie van de werkelijke verzendkosten of invoerrechten, indien van toepassing.
- Eventuele andere voorwaarden met betrekking tot het object of het aanbod (bijvoorbeeld dat het object moet worden opgehaald).
Toepassing van aanvullende voorwaarden
Als er aanvullende voorwaarden gelden voor de verkoop van uw bijzondere object, moet u die vermelden in de objectbeschrijving, bijvoorbeeld dat het object persoonlijk bekeken kan worden. 

Uw aanvullende voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de Voorwaarden of het standaard verkoopcontract. Lees meer over het verkoopcontract in Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.
Object moet zijn zoals beschreven
Elk object dat u te koop aanbiedt, moet zijn zoals u het beschrijft of afbeeldt in de objectbeschrijving, foto's en ander materiaal dat u verstrekt. Indien dit niet het geval is, kan een koper recht hebben op reparaties, vervanging of een gedeeltelijke terugbetaling. In sommige gevallen kan de koper zelfs de verkoop annuleren en schadevergoeding en/of kosten van u eisen.

Samenvatting: wanneer u uw object te koop aanbiedt moet u alle relevante informatie en documentatie toevoegen. Uw beschrijving, foto's en ander materiaal moeten het object nauwkeurig weergeven.

Houd rekening met het volgende als het gaat om de beschrijving van uw object:

We kunnen wijzigingen voorstellen of aanbrengen in de objectbeschrijving
U gaat ermee akkoord dat we wijzigingen kunnen aanbrengen in de objectbeschrijving voordat de veiling begint. U kunt al uw objecten en hun beschrijvingen, inclusief eventuele wijzigingen of toevoegingen die we hebben aangebracht, inzien in het verkoperscentrum in uw account voordat een veiling begint.
We kunnen de objectbeschrijving vertalen en aanpassen
We kunnen de objectbeschrijving vertalen (ook via automatische vertaling) zodat uw object aan gebruikers in meerdere landen kan worden aangeboden.
Uw advertentie aanpassen vóór de verkoop
Als uw object nog niet door onze expert voor verkoop is geselecteerd, kunt u uw advertentie nog aanpassen in uw inzendingen. Lees hier meer over het aanpassen van uw advertentie vóór de verkoop.
U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte objectbeschrijving
U garandeert dat de uiteindelijke beschrijving die wordt gebruikt het object nauwkeurig beschrijft. Als de objectbeschrijving onjuist, onvolledig of onnauwkeurig is (inclusief foto's en/of video's), bent u verantwoordelijk en kunt u aansprakelijk zijn tegenover derden (inclusief de koper). In navolging van Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van een onjuiste of onvolledige objectbeschrijving.

Samenvatting: we kunnen suggesties doen en wijzigingen aanbrengen in uw objectbeschrijving. U bent uiteindelijk verantwoordelijk voor het feit dat uw object is zoals beschreven en eventuele gevolgen als de beschrijving onjuist is. Meer informatie over het indienen en beoordelen van objecten vindt u hier.

Gebruikersmateriaal
Onder gebruikersmateriaal wordt verstaan alle info en documentatie die u ons verstrekt bij het aanbieden van een object voor verkoop (of daarna), inclusief maar niet beperkt tot foto's en (audio-)visueel materiaal van uw object, objectbeschrijvingen, echtheidscertificaten, specificaties, meningen, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen. 

U begrijpt en accepteert dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor al het gebruikersmateriaal dat u op ons online verkoopplatform plaatst.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruikersmateriaal dat u uploadt of plaatst:
- Niet misleidend, ongepast of onjuist is.
- Op geen enkele wijze discriminerend en/of denigrerend of anderszins beledigend is en naar onze mening niet in strijd is met de openbare zeden of goede smaak.
- Niet bestaat uit kettingbrieven, junkmail of spam en geen links naar websites bevat.
- Geen negatief effect heeft op de reputatie van andere gebruikers, Catawiki en onze gelieerde bedrijven en/of onze werknemers.
- Niet in strijd is met enige wet- of regelgeving of met onze Voorwaarden.
- Geen inbreuk maakt op rechten van derden en niet anderszins onrechtmatig is jegens derden of Catawiki.
- In overeenstemming is met onze Gegevensbeschermings- en privacyverklaring en eventuele toepasselijke privacywetten als het persoonsgegevens bevat.
Licentieovereenkomst
Door het indienen of plaatsen van gebruikersmateriaal op ons online verkoopplatform verleent u ons een gratis, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om uw gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te reproduceren (inclusief vertalen) voor alle doeleinden. Deze licentie eindigt niet wanneer uw account wordt geschorst, verwijderd of wanneer u besluit ons online verkoopplatform niet langer te gebruiken. 

U behoudt alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten op uw gebruikersmateriaal, maar stemt ermee in geen morele rechten tegen ons in te roepen voor het gebruik van uw gebruikersmateriaal.
Ons gebruik van uw gebruikersmateriaal
De licentie stelt ons in staat uw objecten te promoten en ons online verkoopplatform te promoten in elk formaat en via elk kanaal, zowel on- als offline.
We tonen schattingen voor bepaalde objecten
Deze schattingen zijn meestal gebaseerd op het gebruikersmateriaal dat u indient. Daarom moeten we kunnen vertrouwen op de juistheid van de informatie die u verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de herkomst, foto's en de objectbeschrijving. Het geschatte bedrag is geen indicatie of garantie voor de werkelijke verkoopprijs of waarde van uw object. Lees hier meer over onze schattingen.
U garandeert dat u gerechtigd en bevoegd bent om het object te verkopen
Door een object aan te bieden en te verkopen, garandeert u dat u:

- Geen wet- of regelgeving overtreedt, inclusief eventuele economische sanctiewet- en regelgeving.
- Geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder contractuele rechten en (intellectuele) eigendomsrechten.
- Niet onrechtmatig en/of frauduleus zult handelen jegens derden of Catawiki. 
- Uw object niet aanbiedt als onderdeel van een valse transactie om geld wit te wassen. U garandeert dat elke verkoop die u doet een echte en authentieke transactie is.
U biedt uw object exclusief bij ons aan
Objecten die u bij ons te koop aanbiedt worden uitsluitend op ons online verkoopplatform aangeboden. Dit betekent dat u deze objecten niet tegelijkertijd aanbiedt via andere verkoopkanalen zoals uw winkel of andere online platforms. U gaat ermee akkoord objecten van andere websites en applicaties te verwijderen als deze objecten bij ons te koop staan.

Samenvatting: u verleent ons een licentie om al uw gebruikersmateriaal te gebruiken, inclusief voor promotionele doeleinden. U garandeert dat uw object authentiek is en dat u het recht of de titel heeft om het object te koop aan te bieden op ons online verkoopplatform. U gaat ermee akkoord dat u het object alleen bij ons te koop aanbiedt.

Uw bijzondere object verkopen


Artikel 4: Wanneer uw object te koop staat

Zodra uw bijzondere object door onze experts is geaccepteerd om via ons online verkoopplatform te worden verkocht, zullen ze de juiste veiling selecteren om de meeste bieders aan te trekken. Zodra de veiling live is, kunt u achterover leunen en kijken hoe de biedingen binnenkomen. Houd rekening met het volgende:

Timing
Onze experts zorgen ervoor dat uw bijzondere object in de perfecte veiling wordt geplaatst. Het kan daarom zijn dat u even moet wachten voordat uw object te koop wordt aangeboden nadat u het heeft aangeboden.
Onze experts bepalen de positie van uw object in een veiling
Dit is gebaseerd op hun expertise en bepaalde criteria. U kunt onze criteria hier vinden.
Uw object in de zoekresultaten van gebruikers
De manier waarop objecten worden gerangschikt nadat gebruikers een zoekopdracht hebben uitgevoerd, is standaard gesorteerd op relevantie (bijvoorbeeld; kunstenaar, jaartal, kleur of materiaal). Gebruikers kunnen sorteren op basis van verschillende criteria (bijvoorbeeld categorie, merk, of op basis van of het object een minimumprijs heeft of niet). Catawiki accepteert geen betaalde advertenties of enige vorm van betaling door verkopers of derden om objecten hoger te laten scoren in de zoekresultaten.
Het object moet beschikbaar zijn voor verkoop tot het einde van de veiling
Uw object blijft beschikbaar voor verkoop zolang uw advertentie actief is. Dit betekent dat het object beschikbaar is voor verkoop vanaf het moment van aanbieden tot het moment dat de veiling of het aanbod tot verkoop is afgelopen.
Uw advertentie aanpassen tijdens de veiling
In sommige gevallen kunt u een advertentie die live is nog aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de minimumprijs van uw object verlagen. Lees hier meer over het aanpassen van uw advertentie tijdens de veiling.
Het intrekken van een object is niet toegestaan
U kunt een object niet intrekken nadat u het heeft aangeboden als het is geaccepteerd en gepland voor verkoop, tenzij we u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Als we dit verzoek goedkeuren, kunt u uw object tot 1 dag voordat de verkoop van het object live gaat intrekken. Zodra de verkoop live is, is het niet meer mogelijk om een object in te trekken.
Gevolgen van het intrekken van een object
Als de verkoop is begonnen en we ermee instemmen uw object te wijzigen of te verwijderen, bent u volledig aansprakelijk voor eventuele schade. U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden en andere kosten en schade. Ten slotte kan het intrekken van een object voor of tijdens het verkoopproces leiden tot een boete, zie Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.
Uw advertenties promoten
U mag uw advertentie en Catawiki op legitieme manieren promoten, bijvoorbeeld via uw sociale media, zolang een dergelijke promotie niet de indruk wekt dat u onderdeel bent van ons bedrijf of onze diensten, respectvol is ten opzichte van ons merk en in overeenstemming is met ons Gebruikerscommunicatie en anti-intimidatiebeleid.
Beïnvloeding van de verkoop is niet toegestaan
Shill-biedingen of andere activiteiten die de biedingen of de vraag naar uw object kunstmatig beïnvloeden zijn niet toegestaan, volgens Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden. Dit kan leiden tot opschorting van uw account, een boete of andere noodzakelijke maatregelen (zie Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden).
Biedingen verwijderen
We kunnen biedingen op uw advertentie verwijderen die (vermoedelijk) frauduleus zijn of anderszins in strijd zijn met onze Voorwaarden.
Uw advertentie aanpassen of verwijderen
In geval van onjuiste objectbeschrijvingen of vertaalfouten kunnen we de objectbeschrijving aanpassen. In bijzondere omstandigheden, om de integriteit en betrouwbaarheid van ons online verkoopplatform te handhaven, kunnen we uw advertentie ook volledig verwijderen.

Samenvatting: we staan voor transparante en betrouwbare online veilingen en verwachten hetzelfde van u. Dit betekent dat u uw object niet meer kunt intrekken zodra uw advertentie live is. Alle activiteiten die de prijs of vraag naar uw object kunstmatig zouden verhogen, zijn ten strengste verboden.

Object verkocht


Artikel 5: Contracten en kosten

Het is verkocht! We hopen dat u blij bent dat uw bijzondere object een nieuwe eigenaar heeft gevonden. Voordat u uw object gaat verzenden, is het goed om op de hoogte te zijn van het onderstaande:

U gaat een verkoopcontract aan met de koper
Na afloop van een online veiling, als de koper met succes gebruik maakt van de 'Nu kopen' optie of als u een aanbod van een koper accepteert, gaat u een verkoopcontract aan met de koper. Dit contract wordt beheerst door onze Voorwaarden.

U heeft bepaalde verplichtingen onder dit verkoopcontract, waaronder het verzenden van uw object. Lees meer over uw verplichtingen in Artikel 9 van deze Verkopersvoorwaarden.

Lees meer over het verkoopcontract in Artikel 10 van onze Algemene Voorwaarden.
De koper betaalt de koopsom
Zodra de veiling is afgelopen, de koper met succes gebruik heeft gemaakt van de 'Nu kopen' optie of u een aanbod heeft geaccepteerd, vragen we de koper om binnen 3 dagen te betalen voor het object. Deze betaling wordt verwerkt door onze betalingsproviders en wordt veilig in bewaring gehouden tot ten minste 3 dagen nadat de koper het object heeft ontvangen.
De koopsom is inclusief belastingen
Waar van toepassing is de koopsom inclusief de door u verschuldigde belastingen. In overeenstemming met de consumenten- en belastingwetgeving omvat de door de koper betaalde koopsom alle door een verkoper verschuldigde belastingen (bijv. btw).

Als we voor bepaalde verkopen belastingen moeten innen, rapporteren en afdragen (bijvoorbeeld op basis van de regels voor veronderstelde leveranciers), dan betaalt de koper bij het afrekenen deze belastingen bovenop de koopsom. Meer informatie over belastingen bij het verkopen op Catawiki vindt u in ons helpcentrum.
We brengen een verkoperscommissie in rekening
We doen ons uiterste best om alleen de meest serieuze bieders en kopers aan te trekken om een nieuwe eigenaar te kunnen vinden voor uw bijzondere object. Hiervoor brengen we een verkoperscommissie in rekening. Deze vergoeding bedraagt 12.5% van de koopsom. Dit is exclusief btw (indien van toepassing). De verkoperscommissie wordt na de verkoop in mindering gebracht op uw betaling. De verkoperscommissie wordt niet gerestitueerd.

Het bedrag van de verkoperscommissie kan verschillen voor bepaalde objectcategorieën. Als dat het geval is, laten we het u weten.
De koper dient binnen 3 dagen te betalen
De koper is verplicht om binnen 3 dagen na het einde van de veiling of binnen 3 dagen na het succesvol gebruik van de 'Nu kopen' optie te betalen. Dit betekent dat het enkele dagen kan duren voordat we u vragen om het object te verzenden. Als een koper niet binnen 3 dagen betaalt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
We kunnen transacties annuleren als de koper niet betaalt
Als de koper niet betaalt, kunnen we hem betalingsherinneringen sturen. Als de koper niet binnen de opgegeven termijn betaalt, ongeacht of Catawiki betalingsherinneringen heeft verstuurd, kunnen we de transactie annuleren.
De betalingstermijn is geen wettelijke limiet
Dit betekent dat als een koper niet op tijd betaalt, u de verkoop niet automatisch kunt annuleren. Als u een verkoop wilt annuleren, moet u eerst een ingebrekestelling sturen naar de koper met een termijn om te betalen. Als de koper vervolgens nog steeds niet betaalt, kunt u in de meeste gevallen de verkoop annuleren.

Samenvatting: na afloop van een veiling of als de koper met succes gebruik maakt van de 'Nu kopen' optie, gaat u een verkoopcontract aan met de koper. We zullen de koper vragen om te betalen. Zodra de betaling is ontvangen, wordt deze veilig in bewaring gehouden. De koper dient de koopsom en andere kosten, zoals verzend- en invoerkosten, te betalen. We verwachten ook dat u uw fiscale verplichtingen uit hoofde van het verkoopcontract nakomt.

Uw object verzenden


Artikel 6: Verzending of ophalen

Zodra de betaling van de koper is ontvangen, informeren we u zodat u het object kunt verzenden, vervoeren of regelen dat de koper het object ophaalt. Houd rekening met het onderstaande om het verzendproces zo soepel mogelijk te laten verlopen:

Catawiki is niet verantwoordelijk voor de verzending
Wij zijn niet de verzendende partij noch het verzendbedrijf voor objecten. We kunnen nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade tijdens het verzend- of transportproces.
Bij verzending of transport van uw object sluit u een dienstverleningsovereenkomst met het verzend- of transportbedrijf
Dit betekent dat als er iets misgaat met de verzending of het vervoer van het object, u rechtstreeks een onderzoek moet aanvragen bij het verzend- of transportbedrijf. We raden u aan altijd zorgvuldig de voorwaarden van het verzend- of transportbedrijf te lezen.
Kopers kunnen feedback geven
U heeft het recht, maar niet de verplichting om op dergelijke feedback te reageren. Als u wilt reageren op feedback van een koper, is ons Verkoper - Feedbackbeleid van toepassing. Zorg ervoor dat u het heeft gelezen voordat u op een koper reageert.
Houd bij het verzenden van uw object rekening met het volgende:
Verzend uw object altijd met geldige trackinginformatie
Objecten mogen alleen worden verzonden met een geldige track & trace. We raden u ten zeerste aan om aangetekende en/of verzekerde verzending te gebruiken die past bij de waarde van uw object. U bent verantwoordelijk voor het risico van beschadiging en/of verlies van uw object tijdens de verzending tot het moment van levering.

Regel de bezorging of het ophalen
Zodra de koper het object heeft betaald, kunt u via ons interne berichtensysteem de verzending of het transport van het object met de koper regelen.

Verzend het object binnen 3 dagen na de betaling
Tenzij u heeft afgesproken dat de koper het object ophaalt, moet u het object binnen 3 werkdagen na de datum van betaling verzenden. 

Object zorgvuldig voorbereiden op verzending of transport
U moet uw object zorgvuldig verpakken of klaarmaken voor verzending. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw object in goede staat aankomt. Als verzendende partij kunt u door de koper aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door een gebrekkige verzending.

Maak gebruik van een verzendverzekering
Bij verlies of schade tijdens het verzenden, wordt de koper meestal door ons vergoed, maar verzendbedrijven bieden meestal geen vergoeding of betalen slechts een klein bedrag uit. Om deze reden raden we aan om een verzendverzekering af te sluiten voor uw object. Als u gebruikmaakt van slimme verzending, kunt u een verzendverzekering toevoegen tijdens het indienen.

Gebruik slimme verzending
Afhankelijk van uw locatie kunnen we u slimme verzending aanbieden. We raden u aan om dit te gebruiken als het beschikbaar is. Slimme verzending biedt de volgende voordelen:

- Lagere verzendkosten in vergelijking met de reguliere prijzen.
- U hoeft de verzendlabels niet vooraf te betalen.
- Verzendlabels aanmaken is veel makkelijker.
- Betrouwbaardere trackinginformatie.
- Geoptimaliseerde klantenservice in het geval er iets misgaat.

Bij het gebruik van slimme verzending voor uw bestellingen binnen de EU heeft u de mogelijkheid om een verzendverzekering toe te voegen voor uw object (behalve voor voertuigen). De verzendverzekering wordt verzorgd door onze verzekeringspartner en biedt het volgende:
- Bescherming tegen schade, verlies en diefstal.
- Eerlijke en betaalbare prijzen.
- Snelle en onafhankelijke afhandeling van verzekeringsclaims.
- Dekking voor alle verzendbedrijven en objecttypen (behalve voertuigen).

Let op: als het eindbod of de 'Nu kopen'-prijs van uw object hoger is dan € 10.000, valt dit niet onder de dekking van deze verzendverzekering. Andere uitsluitingen kunnen van toepassing zijn.

Meer informatie over slimme verzending.
Communiceer rechtstreeks met de koper als er problemen zijn met de verzending
Als het object vertraging oploopt, verloren gaat of beschadigd raakt tijdens verzending of transport, en u komt er met de koper niet uit, is het uw verantwoordelijkheid om een onderzoek aan te vragen bij het verzendbedrijf en eraan mee te werken.

Als u gebruik heeft gemaakt van de slimme verzending verzekering en er tijdens het verzenden een probleem ontstaat, neem dan direct contact op met onze onafhankelijke verzekeringspartner, zodat zij het verzekeringsclaimproces in gang kunnen zetten.

Lees meer over de slimme verzending verzekering.
Teveel betaalde verzendkosten of transportkosten terugbetalen aan de koper
Als de werkelijke verzend- of transportkosten lager zijn dan het oorspronkelijk door u aangegeven bedrag, moet u de koper het teveel betaalde bedrag aan verzend- of transportkosten terugbetalen. In sommige gevallen kunnen we de koper namens u terugbetalen en dit bedrag inhouden op uw (toekomstige) uitbetalingen.

Samenvatting: u bent verantwoordelijk voor het object totdat het veilig is aangekomen op de nieuwe bestemming. Daarom raden we u aan uw object zorgvuldig te verpakken en verzekerde verzending te gebruiken. We kunnen u slimme verzending aanbieden om de verzendervaring van u en onze kopers te verbeteren.

Wanneer u uw object verzendt, kunt u het volgende niet doen:

Uw object dropshippen
U mag de verzending van het object niet overdragen aan een derde partij, zoals de fabrikant, een groothandelaar, een detailhandelaar of een fulfilment bedrijf, die het object vervolgens rechtstreeks naar de koper verzendt.
Uw object verzenden vanaf een ander adres dan vermeld in uw account
Als u het object vanaf een ander adres verzendt, moet u alle kosten dekken die niet in rekening zouden zijn gebracht als het object was verzonden vanaf het adres dat in uw account is vermeld (zoals, maar niet beperkt tot, invoerbelastingen en heffingen).
Objecten verzenden of transporteren naar landen die niet op de lijst staan van landen die ondersteund worden
Als u een object verzendt of vervoert naar een land dat niet wordt ondersteund, ontvangt u in de meeste gevallen geen betaling voor het object.
Te lang wachten voordat u een object verzendt
De door u aangegeven leveringsdatum of de trackinginformatie van het verzendbedrijf is geen wettelijke limiet. Dit betekent dat de koper de transactie niet automatisch kan annuleren als het object na deze datum aankomt. Als u het object echter niet tijdig verzendt of vervoert, kan de koper (of wij namens een koper) u in gebreke stellen met een redelijke termijn om het object alsnog te verzenden. Indien deze termijn niet wordt gehaald, kan het verkoopcontract worden ontbonden.

Samenvatting: het is niet toegestaan om een ander verzendadres te gebruiken of dropshipping-methoden toe te passen. We verzoeken u dringend om het object tijdig te verzenden of te vervoeren, anders kan een koper de verkoop mogelijk annuleren. In dat geval moet u ons en de koper terugbetalen en eventuele schade vergoeden.

Betalingen


Artikel 7: Uitbetaling van verkochte objecten

Onze betalingsproviders betalen de koopsom uit (met aftrek van de verkoperscommissie en eventuele extra kosten) nadat de koper volledig heeft betaald en de koper tevreden is met het object.

Uitbetalingen worden beheerst door de voorwaarden van onze betalingsproviders
We werken samen met betalingsproviders om alle betalingen op een veilige manier af te kunnen handelen. Deze betalingsverwerkingsdiensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van onze betalingsproviders. Door te verkopen op Catawiki gaat u akkoord met deze relevante voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.
Wisselkoersen kunnen van toepassing zijn
Onze betalingsproviders stellen de wisselkoers voor uw object vast op de koers die van toepassing is op de datum dat uw advertentie live gaat. Dit betekent dat uw uitbetaling lager of hoger kan zijn in uw eigen valuta. Wij of onze betalingsproviders kunnen de koopsom ook afronden op de dichtstbijzijnde (naar boven of beneden) hele valuta-eenheid voordat we u betalen.
Zorg ervoor dat u de voorwaarden en instructies van onze betalingsproviders volgt
Het ontvangen van betaling kan afhankelijk zijn van het invullen van alle informatie die door een van onze betalingsprovider wordt vereist. Als de betalingsprovider een betaling blokkeert in overeenstemming met hun toepasselijke voorwaarden, hebben we het recht om de transactie te annuleren. We kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade in verband met een annulering, of voor het niet verlenen van betalingsdiensten door een betalingsprovider.
Kopers hebben 3 dagen de tijd om het object te inspecteren
Deze periode van 3 dagen gaat in op de dag dat ze het object hebben ontvangen. Als onze kopers denken dat er iets mis is met het object (bijvoorbeeld dat het niet is zoals beschreven), moeten ze contact met ons opnemen. Indien een koper onder bepaalde omstandigheden niet in staat is om het object binnen deze 3 dagen te inspecteren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Opschorting van uitbetaling wegens een claim van de koper
Als een koper een claim opent over uw object en we hebben u nog niet betaald voor dit object, kunnen we uw uitbetaling opschorten totdat de claim is opgelost.
Opschorting van uitbetaling wegens andere redenen
In het algemeen kan uw uitbetaling worden opgeschort als een derde partij ons meldt dat er een probleem is met (de verkoop van) uw object, of als u uw verplichtingen jegens Catawiki en/of een koper niet nakomt.
We behouden ons het recht voor u niet te betalen
Als u niet in overeenstemming met onze Voorwaarden heeft gehandeld, hebben we het recht om u niet te betalen voor de relevante objecten. In deze gevallen gaat u ermee akkoord dat u alle claims die u tegen ons zou kunnen hebben voor dergelijke betalingen zult verbeuren.

Samenvatting: we maken gebruik van de diensten van betalingsproviders voor uw uitbetalingen en we verwachten dat u hun voorwaarden en instructies opvolgt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw uitbetalingen opschorten of inhouden. Meer informatie over ons betalingsproces vindt u in ons helpcentrum.

Object niet verkocht


Artikel 8: Object niet verkocht


Hoewel het niet vaak voorkomt, zijn er enkele gevallen waarin uw object niet wordt verkocht, inclusief maar niet beperkt tot de onderstaande voorbeelden:

- Als u voor uw object een minimumprijs had ingesteld die niet werd gehaald door het hoogste bod op de veiling.
- In het onwaarschijnlijke geval dat er nul keer is geboden op uw object.
- Als een koper (of wij namens een koper) de verkoop annuleert.

Er zijn een paar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u uw object toch kunt verkopen op of via ons online verkoopplatform, bijvoorbeeld door het object opnieuw aan te bieden voor een veiling. Meer info hierover vindt u in ons helpcentrum.

Verplichtingen van de verkoper


Artikel 9: Uw verplichtingen

Als verkoper heeft u bepaalde verplichtingen jegens Catawiki, onze bieders en onze kopers. Deze verplichtingen helpen Catawiki eerlijk te houden voor zowel kopers als verkopers.

Verantwoordelijkheid voor uw objecten
U bent volledig verantwoordelijk voor de verkoop van uw objecten en aansprakelijk jegens Catawiki en/of kopers als u deze Voorwaarden, een verkoopcontract of toepasselijke wetgeving schendt.
Uw objecten zijn authentiek
U garandeert geen nagemaakte objecten of objecten die anderszins inbreuk maken op het auteursrecht, het handelsmerk of andere rechten van derden te verkopen.
Uw gebruikersmateriaal moet van u zijn
Plaats alleen gebruikersmateriaal dat van u is of dat u mag gebruiken. U mag bijvoorbeeld de objectbeschrijving van een andere verkoper niet kopiëren.
Verstoor geen advertenties van andere verkopers
U mag geen advertenties van andere verkopers op Catawiki verstoren om hun bedrijf te ontregelen of uw eigen advertenties positief te manipuleren. Bijvoorbeeld door te bieden op hun objecten en niet te betalen of de verkoop te annuleren.
Verzend of vervoer uw object
Als u een object heeft verkocht en de koper heeft betaald, dient u het object tijdig naar de koper te verzenden of te vervoeren. Als u weigert het object aan de koper te leveren zonder geldige reden (bijvoorbeeld een geval van overmacht), kan dit ernstige gevolgen voor u hebben. In de meeste gevallen zal het weigeren om een object aan de koper te leveren resulteren in een boete (lees meer in Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden).
Werk samen met een koper toe naar een oplossing
In geval van problemen met de verzending of een probleem met het object, verzoeken we u dringend om samen met de koper naar een oplossing te zoeken. Vaak bent u wettelijk verplicht een bepaalde oplossing te bieden als uw object niet is zoals beschreven, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van een reparatie of een vervangend object. Een gedeeltelijke terugbetaling kan ook een goede oplossing zijn om een probleem met een koper op te lossen.

Als u en een koper het niet eens kunnen worden over een oplossing, kunnen we redelijke inspanningen leveren om de claim namens u beiden op te lossen.
Voldoen aan wet- en regelgeving voor (online) verkoop
U bent ervoor verantwoordelijk dat de door u aangeboden objecten voldoen aan de invoer-, uitvoer- en milieuvoorschriften. Milieuwet- en regelgeving omvat de regels met betrekking tot verpakkingen en afvalbeheer.

Indien nodig zorgt u voor invoer-/uitvoervergunningen en/of registreert u zich bij de relevante rapporteurs van de milieueffecten die voor de verkoop en verzending van het object vereist zijn. Als u dit niet doet, is Catawiki niet aansprakelijk.
De wetgeving inzake economische sancties naleven
Dit omvat alle wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Catawiki. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van een financiële instelling of een andere derde partij als dit zou leiden tot of resulteren in een overtreding van deze wetten.
Beschikbaarheid van uw objecten
Alle objecten die u via ons te koop aanbiedt, zijn alleen beschikbaar op ons online verkoopplatform. U kunt objecten niet tegelijkertijd ergens anders te koop aanbieden. Ze moeten exclusief beschikbaar blijven zolang de advertentie live is. Het intrekken van een object uit een live advertentie kan ernstige gevolgen voor u hebben.
Wettelijke conformiteitsgarantie
Als u een professionele verkoper bent, moet u mogelijk een wettelijke garantie bieden aan consumenten. Lees meer in ons Consumentenrechtenbeleid van de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Samenvatting: zorg ervoor dat u uw verplichtingen jegens ons en de koper nakomt. Dit omvat het verzenden van uw object naar de koper na betaling en ervoor zorgen dat u voldoet aan alle regels en voorschriften die gelden voor (de verkoop van) uw object.

Artikel 10: Het niet nakomen van uw verplichtingen

Als u uw verplichtingen jegens ons of onze kopers niet nakomt, heeft dit een directe invloed op het vertrouwen en de betrouwbaarheid van ons online verkoopplatform. Het heeft ook mogelijke gevolgen voor u waar u zich bewust van moet zijn.

Gevolgen van het niet nakomen van uw verplichtingen jegens ons
Als u uw verplichtingen jegens ons of een koper niet nakomt, kunnen we uw advertenties opschorten of verwijderen, uw account of uw toegang tot onze diensten opschorten, een verkoop annuleren of een van de andere maatregelen nemen die worden vermeld in Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden. In de meeste van deze gevallen bent u automatisch in gebreke. Zo niet, dan sturen we u een ingebrekestelling.

Als een of meer van deze maatregelen worden genomen, stellen we u daarvan in de meeste gevallen per e-mail op de hoogte, met vermelding van de reden waarom een maatregel is genomen.
Beperkingen voor verkopersaccounts
Als we uw account opschorten of beperken, proberen we u op de hoogte te stellen van de redenen. Indien we besluiten uw toegang tot uw account permanent te beperken (d.w.z. uw account te beëindigen), proberen we u 30 dagen voordat we uw account beëindigen op de hoogte te stellen van de redenen daarvoor. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin deze opzegtermijn niet van toepassing is, waaronder:

- Als we zijn onderworpen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die ons verplicht onze diensten aan u te beëindigen.
- Als u onze Voorwaarden herhaaldelijk heeft geschonden.

Lees meer over beperkingen voor verkopersaccounts in ons helpcentrum.
We hebben het recht om betaling af te dwingen wegens schade
Vaak leidt het niet nakomen van uw verplichtingen tot (financiële) schade voor ons. We hebben recht op compensatie voor dit financiële verlies. 

We kunnen uw betaling van alle schulden, schadevergoedingen en boetes die aan ons verschuldigd zijn of door ons worden opgelegd buitengerechtelijk afdwingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een incassobureau, of in rechte door u voor de rechter te dagen.

In deze gevallen kunnen we wettelijke rente vorderen vanaf de datum dat u in verzuim bent en eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten.
Rapporteer fraude
Als uw handelingen frauduleus zijn, kunnen we u aangeven bij (internationale) wetshandhavingsinstanties.
Gevolgen van het niet nakomen van uw verplichtingen jegens onze kopers
Als u uw verplichtingen jegens een koper niet nakomt, kunnen we een van de maatregelen nemen die worden vermeld in Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden

De koper kan ook zijn eigen maatregelen nemen op basis van het verkoopcontract. Dit omvat het afdwingen van uw verplichting om het object te leveren en het vorderen van schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting. Hiervoor kunnen kopers gebruik maken van buitengerechtelijke oplossingen, zoals een incassobureau, of gerechtelijke oplossingen.

In deze gevallen kan de koper de wettelijke rente vanaf de datum dat u in verzuim bent met het verkoopcontract en eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten op u verhalen.

Samenvatting: als u uw verplichtingen jegens ons of de koper niet nakomt, kan dit ertoe leiden dat wij of de verkoper schadevergoeding eisen of andere dwangmaatregelen nemen om betaling, schadevergoeding en kosten te innen.

Artikel 11: Objectcontroles en bezoeken aan verkopers

Om de kwaliteit van de objecten op ons online verkoopplatform te waarborgen en te verbeteren, kunnen we besluiten om de legitimiteit en/of kwaliteit van de door onze verkopers te koop aangeboden objecten fysiek te controleren door hun objecten te kopen of een bezoek te brengen om hun objecten te inspecteren.

Objectcontroles
We kunnen een object dat u via Catawiki te koop aanbiedt, kopen om de legitimiteit en kwaliteit te beoordelen. Deze objectcontroles zijn niet gericht en worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Objectcontroles zijn primair bedoeld om vast te stellen of een object voldoet aan de volgende criteria:

- De objectbeschrijving.
- Onze richtlijnen voor het indienen van objecten.

Na de controle wordt de verkoop van het gecontroleerde object geannuleerd en wordt het object aan u geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. U bent verantwoordelijk voor het terugbetalen van de koopsom van het object.
Objecten die door de controle komen
Alle objecten die met succes door de controle komen, kunnen opnieuw worden aangeboden en verkocht op Catawiki.
Objecten die niet door de controle komen
Alle objecten die niet door de controle zijn gekomen, worden aan u geretourneerd, maar deze kunnen niet opnieuw worden aangeboden voor verkoop. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij nagemaakte objecten, moeten we het object mogelijk vernietigen of overhandigen aan een wetshandhavingsinstantie.
Kosten van de controle en maatregelen
Als uw object met succes door de controle komt, hoeft u ons alleen de koopsom terug te betalen en dragen wij de volledige kosten van een dergelijke controle. Als uw object niet door de controle komt, gaat u ermee akkoord ons de koopsom en alle redelijke kosten terug te betalen die we hebben gemaakt bij het uitvoeren van de objectcontroles. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Verzendkosten (beide richtingen).
- Douanerechten of belastingen (vooruit)betaald door ons.
- Controlekosten, bijvoorbeeld de kosten voor een externe expert. 

Als uw objecten niet door een controle komen, kunnen we verdere passende maatregelen nemen, waaronder het opleggen van boetes, in overeenstemming met Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.
Bezoeken aan verkopers
Om ervoor te zorgen dat wij en onze verkopers zich houden aan wet- en regelgeving, waaronder economische (sanctie)wetten, en om de legitimiteit en kwaliteit van bepaalde objecten fysiek te controleren voordat ze te koop worden aangeboden, kunnen we besluiten om objecten fysiek bij u te inspecteren voordat deze objecten (mogelijk) te koop wordt aangeboden op Catawiki.
Verantwoordelijkheid voor uw objecten
Ter herinnering, zelfs als uw objecten zijn gecontroleerd of als we u hebben bezocht, bent u er altijd verantwoordelijk voor dat uw objecten voldoen aan de beschrijving wanneer u ze te koop aanbiedt op Catawiki. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de beschrijving, de conformiteit of de kwaliteit van een object, ongeacht of het object is gecontroleerd of geïnspecteerd tijdens een bezoek.