Allmänna villkor och regler
Catawikis Allmänna användarvillkor

Dessa Allmänna användarvillkor och andra dokument som vi hänvisar till i Artikel 1 (gemensamt kallade våra “Användarvillkor”) gäller för alla sätt att använda vår Onlinemarknadsplats (enligt definitionen i Artikel 2). Genom att besöka eller använda vår Onlinemarknadsplats samtycker du till att vara bunden av Användarvillkoren. Vänligen läs dem noga så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter när du använder vår Onlinemarknadsplats.


Artikel 1: Våra övriga tillämpliga policyer

Om du säljer eller köper Objekt på vår Onlinemarknadsplats gäller även följande dokument för dig. Dessa dokument utgör en viktig del av våra Användarvillkor och genom att använda vår Onlinemarknadsplats samtycker du till att vara bunden av dem. Om det uppstår någon konflikt mellan dessa Allmänna användarvillkor och Säljarvillkoren, Köparvillkoren eller policyer, kommer villkoren för dessa specifika dokument att gälla.

 • Säljarvillkor. Om du skickar in Objekt till auktion på vår Onlinemarknadsplats gäller särskilda säljregler för dig. Läs dem här.
 • Köparvillkor. Om du skickar in Objekt till auktion på vår Onlinemarknadsplats gäller särskilda köpregler för dig. Läs dem här.
 • Policyer. För att hålla vår onlinemarknadsplats säker och pålitlig har vi flera policyer som gäller för all användning av vår Onlinemarknadsplats (t.ex. vår Feedbackpolicy, EU:s ångerrättspolicy och Policyn för professionella säljare). Du hittar våra policyer här.


Artikel 2: Tillämpligheten av Användarvillkoren

 • Våra Användarvillkor gäller för alla avtal och juridiska relationer mellan Catawiki B.V. ("Catawiki", "oss" eller "vi") och dig. Följaktligen ingår de i ett juridiskt bindande avtal (“Avtalet”) mellan oss och dig. De reglerar bland annat din tillgång och användning av Catawikis webbplatser, inklusive eventuella undersidor och underdomäner på webbplatsen, våra appar på mobiler, surfplattor och andra smarta enheter, gränssnitten för våra applikationsprogram (gemensamt "Applikationer") och alla tillhörande tjänster som erbjuds via våra webbplatser och Applikationer (sådan åtkomst, användning och tillhörande tjänster kallas gemensamt våra "Tjänster"). Vi kan också hänvisa till våra Applikationer och Tjänster som vår "Onlinemarknadsplats". 
 • För att möjliggöra säker och korrekt funktion av vår Onlinemarknadsplats, samtycker du även till, genom att acceptera användarvillkoren, att det standardiserade köpeavtalet ("Köpeavtalet") ska utgöra en väsentlig del av Köpeavtalet mellan Köpare och Säljare med avseende på varje köp och försäljning som görs via vår Onlinemarknadsplats. Dessa Användarvillkor kan beskriva och ange vissa ytterligare rättigheter och skyldigheter som kommer att ingå i det Köpeavtal du ingår med andra Användare. Genom att godkänna Användarvillkoren samtycker du i förväg till att du kommer att vara bunden av Köpeavtalet och ovannämnda rättigheter och skyldigheter (som ska utgöra en väsentlig del av varje Köpeavtal) gentemot din avtalsenliga motpart (i förekommande fall antingen Köparen eller Säljaren). Följaktligen kan Köpeavtalet och sådana ytterligare villkor åberopas mot dig och/eller av dig och kommer att ersätta alla andra villkor som gäller för avtalsförhållandet mellan Säljare och Köpare.
 • Tillämpligheten av villkor av dig eller någon tredje part avvisas härmed uttryckligen. Dessa Användarvillkor företräder alla villkor som ingår i eller hänvisas till i andra dokument, inklusive all korrespondens som är oförenlig med Användarvillkoren, om sådana andra villkor gäller, trots ovanstående.
 • Om det finns motstridiga uppgifter mellan den engelska versionen av våra Användarvillkor och de andra språkversionerna, råder den engelska versionen. Alla (juridiska) termer och begrepp som används i dessa Användarvillkor kommer dock att tolkas enligt nederländsk lag, i enlighet med Artikel 15.


Artikel 3: Din integritet

 • Att respektera korrekt behandling av dina personuppgifter är viktigt för oss. I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter. Genom att besöka eller använda vår Onlinemarknadsplats bekräftar du att vi kan behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i vår Integritetspolicy
 • För att göra det möjligt för våra Användare att åberopa sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter enligt ett Köpeavtal förser vi sådana Användare med nödvändiga personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och leveransadress) om andra Användare, som vi har fått av dessa andra Användare. Till exempel behöver en Säljare denna information för att kunna leverera ett Objekt till en Köpare. Catawiki kan inte garantera eller hållas ansvarig för riktigheten och korrektheten av de personuppgifter som tillhandahålls av en Användare, som vi delar med en annan Användare eller tredje part (t.ex. en leveransleverantör) mot bakgrund av ett Köpeavtal. 
 • Både Catawiki och Användaren som tar emot personuppgifterna betraktas som separata och oberoende uppgiftsansvariga av personuppgifterna enligt tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar. Om Catawiki stäms, bötfälls eller (på annat sätt) ådrar sig skador till följd av eventuella brister som kan tillskrivas denna Användare, samtycker Användaren till att ersätta och hålla Catawiki skadelöst för sådana anspråk, böter och/eller skador. 
 • Om du mottar en annan Användares personuppgifter garanterar du att du endast kommer att behandla sådana personuppgifter för att fullgöra dina skyldigheter eller för att avhjälpa eventuella problem enligt eller som härrör från Köpeavtalet. Du kommer att behandla dessa uppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar (om dataskydd). Utan tillstånd från Användaren i fråga får du inte använda några personuppgifter för (andra) kommersiella ändamål, till exempel för att skicka oönskad kommunikation eller på annat sätt kontakta Användaren för sådana ändamål.


Artikel 4: Våra tjänster

Catawiki erbjuder en Onlinemarknadsplats där du kan bjuda på, köpa och sälja speciella Objekt via våra webbaserade och automatiserade auktioner ("Onlineauktioner"). Vi betraktar alla som använder vår Onlinemarknadsplats som en "Användare" ("du"). Användare som köper Objekt kallas för "Köpare" och Användare som avser att sälja eller säljer Objekt kallas "Säljare". Din användning av Tjänsterna på vår Onlinemarknadsplats innebär att du uttryckligen samtycker till att Catawiki tillhandahåller Tjänster till både Köparen och Säljaren. Observera följande:

 • Catawiki är inte en part i köpeavtalet. Catawiki är inte en part i eller omfattas av Köpeavtalet eller andra arrangemang som görs mellan köparen och säljaren i enlighet med Köpeavtalet (inklusive men inte begränsat till leveransarrangemang). Catawiki omfattas (därför) inte av några informationsskyldigheter efter ingående av avtal. En Säljare som använder vår Onlinemarknadsplats för att skicka in ett Objekt till auktion, gör ett bindande erbjudande om att ingå Köpeavtalet för Objektet med en potentiell Köpare. En Köpare accepterar erbjudandet om att ingå ett Köpeavtal genom att lägga ett bud. Köparen som är högstbjudande i slutet av auktionen kommer automatiskt att ingå Köpeavtalet med Säljaren av ett specifikt Objekt för det högsta budet ("Köpeskillingen"). Om säljaren emellertid har satt ett minimipris ("Reservationspris") och Reservationspriset inte uppfylla, ingås inget Köpeavtal. Köparvillkoren och/eller Säljarvillkoren anger vidare din relation till oss och innehåller dessutom vissa rättigheter och skyldigheter avseende Köpeavtalet, som ska uppges till dig på vår Onlinemarknadsplats. Dessutom kan en Säljare ha laddat upp ytterligare villkor utöver Köpeavtalet. Oavsett garanterar Säljaren att eventuella villkor relaterade till erbjudandet inte strider mot Köpeavtalet och Användarvillkoren. Detta innebär att Säljaren vid tillämpningen av ytterligare villkor i Köpeavtalet är skyldig att noggrant granska om något av dess villkor inte strider mot Användarvillkoren och/eller Köpeavtalet och för att säkerställa att villkoren är i linje med alla tillämpliga lagar, inklusive konsumentlagar. I händelse av en konflikt mellan dessa Användarvillkor och en säljares användarvillkor ska Användarvillkoren gälla. Läs alla dokument noggrant. 
 • Vi tar ut en avgift för din användning av våra Tjänster. Vi tar ut en avgift som inte återbetalas för din användning av våra Tjänster. Avgiften för Köpare (“Auktionsavgiften”) är 9 % av Köpeskillingen (inklusive moms, om tillämpligt). Vi kommer att lägga till detta belopp i Köpeskillingen. Säljare betalar en provision på 12,5 % av Köpeskillingen (“Säljarprovision”), som är exklusive moms. Säljarprovisionen kommer att dras av från utbetalningen av Köpeskillingen. Om några andra skatter ska betalas i förhållande till Auktionsavgiften eller Säljarprovisionen, är det Köparens ansvar att se till att dessa skatter betalas till relevanta skattemyndigheter. Om vi anses vara en Ansedd Säljare (baserat på direktiv 2006/112/EG och dess efterföljande ändringar), kommer eventuella skatter som ska betalas i samband med sådan angiven försäljning att tilldelas Köparen och därmed läggas till det belopp som Köparen ska betala till oss. Genom att godkänna Användarvillkoren samtycker du uttryckligen till att vi tar ut en avgift från både Säljare och Köpare för samma transaktion.
 • Vi använder oss av Tredjepartsleverantörer. För att ge dig den bästa användarupplevelsen kan vi använda eller rekommendera dig att använda (kompletterande) tjänster från oberoende leverantörer, till exempel betaltjänstleverantörer eller leveransleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Vår Onlinemarknadsplats kan innehålla länkar till webbplatser för sådana Tredjepartsleverantörer. Din användning av deras produkter, tjänster, applikationer eller webbplatser kan styras av och omfattas av villkoren och integritetspolicyerna för den relevanta Tredjepartsleverantören.


Artikel 5: Ditt Catawiki-konto

Innan du kan använda våra tjänster måste du skapa ett Catawiki-konto ("Konto"). I princip, och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki, kan vem som helst registrera sig hos Catawiki. Men om du inte är myndig eller på annat sätt juridiskt inkompetent att agera måste du få tillstånd från din vårdnadshavare. Nedan hittar du reglerna för hur du använder ditt Konto:

 • Tillhandahåll korrekt information. När du skapar ditt konto måste du tillhandahålla fullständig och sanningsenlig information om dig själv eller ditt företag. Det är förbjudet att tillhandahålla falsk information, utge sig för att vara en annan person eller företag via ditt Konto eller använda ditt Konto för en annan persons räkning för att kringgå våra Användarvillkor eller policyer. Du måste alltid hålla din kontoinformation uppdaterad. Catawiki ansvarar inte för skador till följd av falsk eller felaktig information som tillhandahållits av en Användare.
 • Välj ett korrekt användarnamn. Ditt användarnamn för ditt Konto (och, om relevant, Säljaren) måste vara lämpligt och inte betraktas som stötande, vulgärt eller vilseledande och får inte inkräkta på tredje parters immateriella rättigheter eller på annat sätt bryta mot Användarvillkoren.
 • Skydda ditt konto. Du ska alltid hålla din användarnamns- och lösenordskombination hemlig. Du är själv ansvarig för all aktivitet som är relaterad till ditt Konto. Vi har rätt att anta att endast du kan logga in med ditt användarnamn och lösenord.
 • Begränsningar för ditt konto. För att hålla vår onlinemarknad säker och pålitlig förbehåller vi oss rätten (i) att neka dig möjligheten att skapa eller radera ett Konto, (ii) begränsa eller begränsa användningen av ditt Konto, (iii) säga upp ditt Konto och (iv) säga upp din rätt att få åtkomst till ditt Konto.
 • Begränsningar för konton som är relaterade till dig. Utöver ovanstående kan vi också avbryta, begränsa eller säga upp din användning av vår Onlinemarknadsplats via alla andra Konton som används av dig, relaterade till dig eller används enligt dina instruktioner (“Relaterade konton”). Vi kan anta att ett Konto är ett Relaterat konto om vi manuellt eller automatiskt kan matcha tillräckligt med överlappande datapunkter med olika konton. Följaktligen kan vi vidta någon av de skyddsåtgärder som anges i Säljarvillkoren och/eller Köparvillkoren mot alla Relaterade konton. Om du inte samtycker till våra resultat kommer du att bära bevisbördan för att de relevanta Kontona inte är Relaterade konton. 
 • Om du bryter mot våra Användarvillkor får du inte längre använda vår plattform eller registrera dig. Om vi har begränsat, stängt av eller sagt upp ditt konto i enlighet med våra Användarvillkor får du inte registrera ett nytt Konto eller bereda åtkomst till och använda vår Onlinemarknadsplats via en annan Användares Konto.


Artikel 6: Auktionsregler

För att säkerställa att våra Onlineauktioner fungerar smidigt och fritt från hindrande, omoraliskt, bedrägligt och olagligt beteende och uppförande som strider mot våra Användarvillkor gäller följande regler: 

 • Våra instruktioner är bindande. Du ska följa alla rimliga anvisningar och instruktioner med avseende på våra Onlineauktioner som ges av oss eller för vår räkning. Om en situation uppstår som inte omfattas av våra Användarvillkor, om det finns en tvist mellan Användare eller om andra oegentligheter uppstår, kommer vi att besluta hur vi ska gå vidare. Till exempel, om det finns tvivel om ett Objekts äkthet, kan vi be dig att skicka Objektet till oss.
 • Varje bud är bindande. Varje bud som läggs i våra Onlineauktioner via de automatiska procedurer som tillhandahålls av oss (“Bud”) är bindande och alla Bud som läggs från ditt Konto kommer att anses ha gjorts av dig, även om Budet läggs av någon annan som använder ditt Konto.
 • Vi tillåter inte skenbudgivning. Skenbudgivning är när någon bjuder på ett Objekt för att artificiellt öka dess pris, önskvärdhet eller sökstatus. Skenbudgivning kan ske oavsett om budgivaren känner Säljaren eller inte. Men när någon som bjuder på ett Objekt känner Säljaren, kan hen ha information om Säljarens Objekt som andra Köpare inte är medvetna om. Detta kan skapa en orättvis fördel, eller få en annan Köpare att betala mer än hen borde. Vi vill upprätthålla en rättvis Onlineauktion för alla våra Användare, och därför är skenbudgivning förbjudet hos Catawiki. Detta inkluderar, men är inte begränsat till att du bjuder på dina egna Objekt eller Objekt som tillhör någon som är ansluten till dig. Det är inte heller tillåtet att någon som är ansluten till dig budar på dina Objekt eller instruerar någon att buda på dina Objekt. 
 • Vi tillåter inte uppgörelser utanför plattformen.Det är förbjudet för våra användare att delta i aktiviteter som undviker Catawiki-avgifter, oavsett om det är avsiktligt eller inte. Detta inkluderar:
  • Göra erbjudanden om att köpa eller sälja utanför Catawiki.
  • Länka eller marknadsföra webbplatser, föremål eller kataloger som kan användas för att beställa föremål utanför Catawiki.
  • Kräva att en Köpare gör ytterligare köp eller samtycker till villkor utanför listningen.
  • Häva avtal eller inte utföra sin skyldigheter efter en avslutad auktion eftersom det önskade priset inte uppfylldes.
  • Ta ut en överdriven fraktavgift och extra avgifter som inte redan ingår i priset för föremålet, eller överföra säljaravgifter till Köparen.
  • Felaktigt avbryta beställningar med skälet att "Köparen inte har betalat", eller vägra betalning i slutet av en framgångsrik transaktion.
 • Du får inte direkt kontakta andra Användare eller tredje parter om att ingå ett Köpeavtal utanför Catawiki. När det gäller Objekt som erbjuds på vår Onlinemarknadsplatsfår du inte direkt kontakta andra Användare eller tredje parter för att ingå ett Köpeavtal utanför Catawiki. Denna begränsning är nödvändig, eftersom försäljningen av ett Objekt via en annan försäljningskanal samtidigt som det säljs i en av våra Onlineauktioner inte bara skulle innebära ett brott mot våra Användares förtroende, utan också en direkt överträdelse av våra Användarvillkor samt Köpeavtalet (eftersom skyldigheterna därunder inte längre kan utföras).
 • Onlineauktionerna avslutas när den fastställda tiden löper ut. Om ett Bud läggs i den sista minuten av en Onlineauktion förlängs auktionens tid.
 • Vi kan kräva vissa former av säkerhet innan vi accepterar ditt Bud. Du kan bli ombedd att tillhandahålla en extra budgivargaranti innan du kan lägga bud på ett Objekt, till exempel genom att tillhandahålla din kredit- eller betalkortsinformation så att ditt Bud kan bekräftas korrekt eller tillhandahålla bevis på betalningssäkerhet på ett annat sätt. 
 • Särskilda eller ytterligare villkor kan gälla för vissa köp. Särskilda eller ytterligare villkor och medgivanden och/eller lagstadgade ålderskrav kan gälla för köp och/eller (erbjudande om) försäljning av vissa Objekt, inklusive, men inte begränsat till, alkoholhaltiga drycker, vapen (inklusive antika vapen), Objekt som är skyddade enligt lagstiftning om kulturarv eller (delar av) växter och djur som är skyddade enligt lagstiftning om utrotningshotade arter (t.ex. CITES). Sådana specifika eller ytterligare villkor kan anges på Onlinemarknadsplatsen eller i meddelanden eller e-postmeddelanden från Catawiki, varefter de ska utgöra en väsentlig del av Användarvillkoren. Du är bunden till sådana specifika eller ytterligare villkor om du skickar in sådana Objekt till försäljning eller lägger ett Bud på sådana Objekt. Dessa inkluderar eventuella ytterligare åtgärder som Catawiki begär för att följa tillämplig lag, inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki. Du är skyldig att följa dem och förstå och samtycka till att varje vägran att följa dem ska ursäkta Catawikis underlåtenhet att fullgöra några Tjänster. 
 • Vi kan säga upp ditt deltagande i en onlineauktion. Vi har rätt att när som helst tillfälligt säga upp eller permanent inaktivera möjligheten för dig att bjuda på specifika Objekt eller i specifika Onlineauktioner (före, under och efter en Onlineauktion).
 • Vi kan ta bort ett Bud från en Onlineauktion. Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, ta bort ett Bud från en Onlineauktion om vi anser att detta är nödvändigt, till exempel i händelse av eventuellt missbruk eller bedrägeri eller i händelse av ett misstag.
 • Vi kan ta bort ett Objekt från en Onlineauktion. Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, ta bort ett Objekt från en schemalagd eller aktiv Onlineauktion om vi anser att detta är nödvändigt. Om vi tar bort Objektet kommer alla lagda Bud också att tas bort.
 • Vi kan förlänga Onlineauktioner/Objekt. I undantagsfall, men efter eget gottfinnande, kan vi förlänga en Onlineauktion eller ett Objekt så att auktionen avslutas en annan dag eller tid.
 • Vi kan i undantagsfall häva ett Köpeavtal. I undantagsfall, inklusive men inte begränsat till force majeure, situationer av (misstänkt) bedrägeri eller olaglig aktivitet, fel eller avbrott på vår Onlinemarknadsplats eller situationer där det finns risk för allvarliga negativa konsekvenser för Catawiki eller någon av våra Användare, har Catawiki rätt att häva ett Köpeavtal ("ontbinding"), utan att (meddelande om) försummelse eller annat formalitetsvillkor krävs. Du samtycker oåterkalleligen till att Catawiki har denna (tredjeparts-) rätt enligt Köpeavtalet och att denna rätt kan åberopas mot dig. Dessutom ger du härmed Catawiki en oåterkallelig rätt att åberopa denna rättighet.


Artikel 7: Användning av vår Onlinemarknadsplats

 • Våra tjänster är eventuellt inte tillgängliga för Användare som bor i vissa länder. Detta inkluderar länder som inte stöds av våra oberoende betalningsleverantörer, länder med embargo eller sanktioner med marknader som inte är kommersiellt lönsamma för Catawiki. Vi har rätt att begränsa dig från att skapa ett Konto och från att bjuda eller sälja på vår Onlinemarknadsplats om du bor i ett land som inte stöds. Om du bor i ett land som lagts till i listan över länder som inte stöds och du redan har skapat ett Konto kommer vi att informera dig om detta och vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa våra Tjänster till det relevanta Kontot eller säga upp Kontot. Du hittar en lista över säljarländer som stöds här och köparländer som stöds här.
 • Ditt Konto är ditt ansvar och du använder vår Onlinemarknadsplats på egen risk. Detsamma gäller din användning av tekniska hjälpmedel, till exempel en dator eller en annan enhet samt en internetanslutning, när du använder vår Onlinemarknadsplats. 
 • När du använder vår Onlinemarknadsplats är du skyldig att följa alla tillämpliga nationella, EU- och internationella lagar och bindande bestämmelser om budgivning, erbjudande till försäljning, köp och försäljning av Objekt via vår Onlinemarknadsplats.
 • Du får inte och du garanterar att du eller någon person som agerar för din räkning (i) har utsetts av USA som en Speciellt designerad invånare eller Blockerad person (SDN), (ii) på annat sätt blivit föremål för ekonomiska sanktionsregler eller andra lagar utfärdade av USA som skulle förbjuda eller begränsa din användning av vår Onlinemarknadsplats, (iii) har designerats enligt någon av de förordningar om ekonomiska sanktioner som utfärdats av Storbritannien, EU eller någon av deras Medlemsstater, (iv) ägs eller kontrolleras av någon eller de personer som avses i (i) och/eller (ii) och/eller (iii) (individuellt eller i kombination), eller (v) på annat sätt är föremål för ekonomiska sanktioner som är tillämpliga på Catawiki (gemensamt: en "Begränsad part") och att du inte agerar på uppdrag av, eller till förmån för, någon Begränsad part.
 • Du samtycker till att inte utföra några åtgärder som kan innebära en orimlig och/eller oproportionerlig belastning på infrastrukturen på vår Onlinemarknadsplats och/eller som kan hindra funktionen av vår Onlinemarknadsplats. Du samtycker till att inte dekonstruera, försöka erhålla källkoden, använda virus, trojanska hästar, maskar, robotar eller annan programvara eller tekniska verktyg som kan skada vår Onlinemarknadsplats, göra vår Onlinemarknadsplats otillgänglig eller kringgå tekniska skyddsåtgärder.


Artikel 8: Ditt Användarmaterial

När du använder vår Onlinemarknadsplats kan du ladda upp visst material, till exempel Objektbeskrivningar, fotografier av dina Objekt, videor, äkthetsintyg, specifikationer, åsikter, meddelanden, erbjudanden och/eller tillkännagivanden (“Användarmaterial”). Följande regler gäller för allt Användarmaterial du laddar upp:

 • Du förstår och accepterar att du är ansvarig för allt Användarmaterial du lägger upp på vår Onlinemarknadsplats. 
 • Du bekräftar och samtycker till att det Användarmaterial du laddar upp eller lägger upp på vår Onlinemarknadsplats:
  • Inte är vilseledande, olämpligt eller falskt.
  • Inte är diskriminerande och/eller kränkande på något sätt eller på något sätt stötande, inte kräver våld mot och/eller trakasserier av en annan person eller andra människor och, enligt vår mening, inte är i konflikt med allmän moral eller god smak, inte är våldsam, inte innehåller en länk till pornografiskt material eller pornografiska webbplatser och främjar inte att begå olagliga aktiviteter.
  • Inte består av kedjebrev, skräppost eller spam och innehåller inte länkar till kommersiella webbplatser eller liknande.
  • Inte kan ha en negativ inverkan på Catawikis och våra närstående bolags och/eller våra anställdas rykte eller anseende.
  • Är obehindrat, inte strider mot några lagar eller förordningar eller Användarvillkoren, inte kränker tredje parters rättigheter (inklusive, för att undvika tvivel, immateriella rättigheter och andra äganderätter), och inte som inte på annat sätt är olagligt mot tredje part eller Catawiki.
  • Om sådant Användarmaterial innehåller personuppgifter ska uppladdningen eller placeringen av Användarmaterialet vara i enlighet med gällande sekretesslagar.
 • Genom att lägga upp Användarmaterial på vår Onlinemarknadsplats ger du oss en kostnadsfri, icke-intecknad, global, icke exklusiv, evig och oåterkallelig licens att kommunicera ditt Användarmaterial till allmänheten och/eller att reproducera det för alla ändamål som vi bedömer är nödvändigt (inklusive marknadsföringssyften). Du kommer att behålla alla immateriella rättigheter till ditt Användarmaterial. 
 • Denna licens gör det möjligt för oss att marknadsföra dina Objekt och marknadsföra vår Onlinemarknadsplats i alla format och via alla kanaler både on- och offline. Med denna licens kan vi översätta ditt Användarmaterial och marknadsföra det på vår hemsida eller i annat marknadsföringsmaterial (inklusive sociala medier), med målet att marknadsföra ditt Objekt och/eller vår Onlinemarknadsplats. Det är även därför som licensen inte upphör när ditt konto raderas eller du bestämmer dig för att sluta använda vår Onlinemarknadsplats. Du samtycker också till att inte hävda några moraliska rättigheter mot oss för att använda ditt Användarmaterial.
 • Vi har rätt att översätta Användarmaterialet för ett visst Objekt (inklusive genom maskinöversättning) så att Objekt kan erbjudas till Användare i flera länder. Vi kan, efter eget gottfinnande och i undantagsfall, ändra Objektbeskrivningen, ta bort Objektet från auktionen, häva ett Köpeavtal eller annullera en transaktion. Annullering av transaktionen innebär att Catawikis underlättande roll vid ingåendet och/eller fullgörandet av Köpeavtalet kommer till ett omedelbart och oåterkalleligt slut. Sådana omständigheter inkluderar felaktiga objektbeskrivningar och översättningsfel. 
 • Vi har rätt att ta bort eller ändra Användarmaterial från vår Onlinemarknadsplats, utan ansvaret för några skador och utan att vara skyldiga att betala någon ersättning till någon part.
 • Om du anser att visst Användarmaterial är olagligt ber vi dig att rapportera detta till oss. Du hittar mer information om hur du meddelar oss här. Vi är endast skyldiga att ta bort otvetydigt olagligt Användarmaterial efter mottagandet av ett meddelande. Vi kan vägra en begäran om att blockera, ta bort Användarmaterial eller avbryta en aktivitet om vi är oroliga för meddelandets giltighet eller legitimiteten på de bevis som angetts.


Artikel 9: Uppsägning, upphävande och andra åtgärder

 • Uppsägning av dig. Du kan säga upp ditt Konto när som helst. Vi har rätt att vägra radering av ditt Konto om du fortfarande behöver utföra vissa förpliktelser (såsom betalnings- eller leveransskyldigheter) mot Catawiki eller andra Användare, eller om det finns en chans att några klagomål relaterade till nyligen sålda föremål fortfarande kan uppstå. 
 • Uppsägning för enkelhetens skull av Catawiki. Utan att begränsa våra rättigheter som anges nedan kan vi säga upp Användarvillkoren och/eller ditt Konto om vi enligt lag är skyldiga att begränsa våra Tjänster till dig eller om det inte längre ligger i vårt affärsintresse att tillhandahålla våra Tjänster till dig. För att undvika tvivel innebär detta alla situationer där Catawiki bestämmer eller på annat sätt instrueras av en behörig myndighet om att det skulle vara förbjudet eller sanktionerbart att utföra några tjänster till dig enligt lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki. 
 • Uppsägning på grund av Catawiki. Varje överträdelse av dessa Användarvillkor kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt Konto utan att några formella krav (t.ex. ett meddelande om försummelse) är nödvändiga. 
 • Avstängning av våra tjänster. Vi har rätt att säga upp våra tjänster till dig om vi har tillräckliga skäl att tro att du inte agerar i enlighet med Användarvillkoren. Detta innebär att vi kan avbryta din användning av alla Konton som används av dig eller drivs enligt dina anvisningar.
 • Vi kan avsätta fordringar. För att säkerställa våra egna och andra Användares rättigheter (t.ex. om du bryter mot våra Användarvillkor) har vi rätt att, efter eget gottfinnande, (a) avbryta din utbetalning eller återbetalning, (b) hålla inne din betalning, (c) betala via autogiro eller kompensera eventuella ekonomiska anspråk vi kan ha mot dig med ett ekonomiskt anspråk som du kan ha gentemot oss, (d) utnyttja din utbetalning eller återbetalning för att tillgodose eventuella ekonomiska anspråk vi kan ha mot dig, och (e) avbryta eller upphäva din utbetalning tills du har agerat enligt ett Köpeavtal eller följt våra instruktioner. Om någon av dessa åtgärder regleras av tillämplig lag får vi endast göra det i enlighet med tillämplig lag, inklusive alla tillämpliga lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner.
 • Vi kan vidta ytterligare skyddsåtgärder. Utöver ovanstående kan vi vidta andra åtgärder för att skydda vår Onlinemarknadsplats och andra Användare från intrång, bedrägligt eller på annat sätt olämpligt beteende, eller för att följa tillämpliga lagar, inklusive eventuella lagar och förordningar om ekonomiska sanktioner som gäller för Catawiki. Säljarvillkoren och/eller Köparvillkoren anger vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta.


Artikel 10: Catawikis immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, såsom patent, upphovsrätt, varumärken och databasrättigheter på och till vår Onlinemarknadsplats och databas, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter till text, bilder, design, foton, programvara, audiovisuellt material och annat material, ligger hos Catawiki eller våra (under-) licensgivare. Med förbehåll för villkoren i Användarvillkoren beviljar vi dig en begränsad, personlig, återkallelig, icke-exklusiv, ej (under-) licensierbar, icke-överförbar rätt att använda vår Onlinemarknadsplats och att se informationen på det sätt och i det format som den görs tillgänglig via vår Onlinemarknadsplats.


Artikel 11: Tillgänglighet av vår Onlinemarknadsplats

Catawiki har alltid och utan förvarning tillstånd att göra procedurmässiga, tekniska, kommersiella eller andra ändringar och/eller förbättringar på vår Onlinemarknadsplats. Vi har också rätt att (tillfälligt) sätta vår Onlinemarknadsplats ur drift och/eller för att begränsa användningen av vår Onlinemarknadsplats om (a) detta är nödvändigt i vår mening (t.ex. i samband med rimligt nödvändigt underhåll av Onlinemarknadsplatsen), eller b) i händelse av force majeure, både i händelse av (a) och (b), utan något ansvar för skada och utan någon skyldighet att betala någon (form av) ersättning.


Artikel 12: Garantier och skyldigheter

 • Vi åtar oss att göra vår Onlinemarknadsplats så bra vi kan, men du förstår att våra Tjänster tillhandahålls "som de är" och utan någon form av garanti (uttrycklig eller underförstådd).
 • Vi garanterar inte att (i) Onlinemarknadsplatsen kommer att vara säker eller tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, (ii) eventuella fel kommer att korrigeras, (iii) vår Onlinemarknadsplats kommer att vara fri från virus, annat skadligt material eller hackingföretag, eller (iv) att användningen av vår Onlinemarknadsplats kommer att uppfylla dina förväntningar. 
 • Om vår Onlinemarknadsplats vid något tillfälle inte är tillgänglig eller om några fel inträffar, eller i händelse av force majeure, har vi, efter eget gottfinnande, rätt att vidta de åtgärder som vi anser lämpliga eller nödvändiga. Dessa åtgärder inkluderar men är inte begränsade till: förlänga (Objekt i) Onlineauktioner, ta bort Objekt från Onlineauktioner, avbryta transaktioner och upplösa Köpeavtal för Användares räkning. 
 • I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag har Catawiki inget som helst ansvar för skador till följd av:
  • Tillhandahållandet av våra tjänster, inklusive men inte begränsat till skador till följd av eller i samband med din användning av vår Onlinemarknadsplats, eller från felaktiga handlingar eller liknande.
  • Ingåendet, prestationen (detta inkluderar frakt och leverans av Objekt), och/eller upplösningen av ett Köpeavtal av en Köpare eller Säljare.
  • Annullering av en transaktion av Catawiki eller upplösning av ett Köpeavtal av Catawiki.
  • Våra uppskattningar, inklusive uppskattningar av Objekts värden, detaljhandelsuppskattningar och/eller uppskattningar av intäkter som Objekt kommer att generera som vi (automatiskt) tillhandahåller. Vi garanterar inte och kan inte garantera att dessa uppskattningar är korrekta och därför kan vi inte hållas ansvariga om Objekt visar sig vara mer eller mindre värda än det uppskattade värdet eller genererade intäkter.
  • Eventuella fel i texten till följd av maskinöversättningar.
  • Användarmaterial (t.ex. fotografier och objektbeskrivningar) som är olagligt eller kränker tredje parters rättigheter.
  • Olaglig användning av Onlinemarknadsplatsen.
  • Din användning av tjänster från tredjepartsleverantörer och handlingar och försummelser av tredjepartsleverantörerna (eller deras tjänster).
  • Otillgänglighet av vår Onlinemarknadsplats, tekniska problem eller andra fel på vår Onlinemarknadsplats.
 • Ansvarsbegränsning. Om Catawiki, trots ovanstående, av något skäl är ansvarig för eventuella skador, är vi endast ansvariga för ersättning av direkta skador du lider till följd av att våra skyldigheter gentemot dig inte fullgörs, eller för felaktiga handlingar mot dig som kan tillskrivas oss. I vilket fall som helst kan vi inte hållas ansvariga för indirekta eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlorade intäkter, förlorade vinster, minskade intäkter och förlust vid avbrott. Direkta skador omfattar endast faktisk (ekonomisk) förlust, rimliga kostnader som uppkommit för att förhindra eller begränsa direkt skada och rimliga kostnader som uppkommit för att fastställa orsaken till skadan, ansvaret och den direkta skadan. Om Catawiki är ansvarig för skador av någon som helst anledning, är vårt ansvar begränsat till det högsta av följande belopp: (i) den totala provision eller Auktionsavgift som vi har mottagit från Användaren i fråga under perioden på tre månader före åtgärden som ledde till ansvar eller (ii) 500 € (femhundra euro). Denna ansvarsbegränsning gäller även för vår ledning, styrelseledamöter, anställda, representanter och juridiska efterträdare. Detta utesluter inte vårt ansvar för grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse som begåtts av Catawiki eller för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa.
 • Rapportera ett anspråk riktat till oss i god tid. Du har ett juridiskt ansvar att verifiera att vi presterar på rätt sätt och att klaga på eventuella fel vid utförandet av våra skyldigheter. Du samtycker härmed till att verifiera att vi presterar på rätt sätt och att klaga på eventuella fel vid utförandet av våra skyldigheter gentemot oss skriftligen inom sex (6) månader efter att du har mottagit våra Tjänster. Ett fel som inte rapporteras till oss inom denna klagomålsperiod på sex (6) månader kommer att kvalificeras som förfallet och kan inte längre åberopas mot oss.
 • Preskriptionstiden. Alla anspråk mot Catawiki, inklusive men inte begränsat till anspråk, anspråk baserade på felaktig betalning eller gällande utförandet av våra skyldigheter gentemot dig kommer att upphöra efter en period på tolv (12) månader. Denna period på tolv (12) månader gäller även om vi behöver betala ut eller återbetala dig, men du inte har skickat oss den erforderliga kontakt-, person- och/eller bankinformationen för att göra det, efter att vi har begärt det (minst en gång) per post eller telefon. I sådana situationer kommer perioden att utgå från den tidpunkt (i) anspråket förfaller till betalning eller (ii) Köpeavtalet hävdes av oss för en användares räkning.


Artikel 13: Ersättning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska du helt ersätta oss och alla företag som är anslutna till Catawiki samt vår ledning, direktörer, anställda, representanter och juridiska efterträdare, mot anspråk från andra användare och andra tredje parter och alla skador och kostnader (inklusive kostnader som uppstår för att få ersättning och/eller ersättning för eventuella skador) som Catawiki utsätts för eller ådrar sig till följd av (i) ditt brott mot Användarvillkoren, (ii) ditt brott mot ett Köpeavtal, (iii) eventuella otillbörliga handlingar under användningen av vår Onlinemarknadsplats, (iv) ditt brott mot lagar, förordningar eller tredje parters rättigheter och/eller (v) en felaktig handling.


Artikel 14: Tvister med andra Användare

Vi förväntar oss att Användare löser alla tvister sinsemellan. Catawiki kommer att göra rimliga ansträngningar för att medla mellan Säljaren och Köparen. 

 • För att ge oss en chans att hjälpa dig måste eventuella klagomål och tvister mellan Säljaren och Köparen rapporteras till oss så snart som möjligt efter att ett problem har uppstått. Vi kommer att försöka hjälpa dig att lösa tvisten i god tro och i enlighet med våra Användarvillkor.
 • Även med vårt stöd är det möjligt att tvister inte kan nå en tillfredsställande slutsats. Du samtycker till att vi i så fall kan besluta, efter eget gottfinnande, att antingen återbetala Köparen eller betala Säljaren. Vi baserar vårt beslut på all relevant information som finns tillgänglig och tar hänsyn till eventuella överenskommelser mellan Köpare och Säljare. Vårt beslut påverkar inte giltigheten av Köpeavtalet eller dina rättigheter därunder. Trots beslutet vi fattar kan Köparen och Säljaren välja att åberopa sina rättigheter enligt ett Köpeavtal eller diskutera sina krav relaterade till ett Köpeavtal sinsemellan. Vi kan inte hållas skyldiga att betala några skador eller annan ersättning till Köparen eller Säljaren i samband med våra beslut som fattas i ett försök att lösa tvister mellan Användare. 
 • Catawiki förbehåller sig rätten att inte återbetala Auktionsavgiften och/eller Säljarprovisionen om Användare beslutar att häva Köpeavtalet sinsemellan och utan Catawikis inblandning.
 • Alla Köpeavtal mellan Säljare och Köpare regleras uteslutande av nederländsk lag. Du bekräftar dock att internationell privaträtt kan leda till att ytterligare (övergripande) lagar än nederländsk lag är tillämpliga på det Köpeavtal som ingåtts av Användare.


Artikel 15: Tvister med Catawiki

Om du är missnöjd med våra tjänster ska du höra av dig till oss så att vi kan försöka lösa problemet. Om vi inte kan hitta en lösning kommer följande regler att reglera alla (juridiska) tvister mellan dig och Catawiki:

 • Användarvillkoren, användningen av vår Onlinemarknadsplats och eventuella tvister som uppstår till följd av detta regleras uteslutande av nederländsk lag. Om du agerar som konsument påverkar inte detta val av lag tvingande obligatoriska lagstadgade konsumentskyddsbestämmelser i ditt bosättningsland.
 • Alla tvister som uppkommer mellan dig och Catawiki kommer att lämnas till den behöriga domstolen i distriktet Amsterdam, om inte tvingande lag föreskriver att tvisten ska lämnas till en annan domstol. När det gäller konsumenter måste tvister lämnas till den behöriga domstolen i distriktet Amsterdam, såvida inte konsumenten väljer en domstol som är behörig enligt lag inom en månad efter det att Catawiki har åberopat denna bestämmelse skriftligen. 
 • Även om vi vill lösa eventuella problem själva, vill vi att du ska veta att du också kan lämna in ett klagomål till en myndighet för utomrättslig tvistlösning (se webbplatsen för ODR-plattformen för mer information).


Artikel 16: Ändring av dessa användarvillkor

 • Vi kan när som helst ändra eller komplettera Användarvillkoren genom att publicera de ändrade Användarvillkoren på vår Onlinemarknadsplats. Om en ändring eller tillägg väsentligt påverkar dina rättigheter eller skyldigheter, kommer vi att meddela dig via e-post eller uppmärksamma dig om ändringarna under din användning av vår Onlinemarknadsplats. 
 • Om du fortsätter att använda vår Onlinemarknadsplats efter att Användarvillkoren har ändrats eller kompletterats godkänner du oåterkalleligen de ändrade eller kompletterade Användarvillkoren. Om du inte accepterar de ändrade eller kompletterade Användarvillkoren kan du välja att sluta använda Onlinemarknadsplatsen och ta bort ditt Konto.
 • Catawiki kan överföra efterföljande rättigheter och skyldigheter från Användarvillkoren till tredje parter och vi kommer att informera dig om detta händer. Om du inte anser att överföringen av skyldigheter till en tredje part är acceptabel kan du sluta använda Onlinemarknadsplatsen och radera ditt Konto, med förbehåll för att Användarvillkoren är tillämpliga, inklusive Artikel 9 i dessa Allmänna användarvillkor.


Artikel 17: Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i Användarvillkoren av något skäl är helt eller delvist ogiltig, förblir Användaren och Catawiki bundna av de återstående Användarvillkoren. Vi kommer att ersätta den ogiltiga delen (med avseende på den specifika Användaren eller specifika situationen) med gällande bestämmelser. Dessa nya bestämmelser kommer att få rättsliga följder som är i linje med de ogiltiga bestämmelserna så mycket som möjligt, baserat på Användarvillkorens innehåll och mål.


Artikel 18: Kontakta oss

För frågor om vår Onlinemarknadsplats eller Användarvillkoren kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter: 


Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2,

1012 XV Amsterdam

The Netherlands

T - +44 20 3856 4102
T - +31 800 090 0056


Du kan också skicka ett e-postmeddelande via kontaktformuläret.


Var den här artikeln hjälpsam?
Kontakta oss