Voorwaarden en beleid
Catawiki Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de andere documenten waarnaar wij verwijzen in Artikel 1 (samen aangeduid als onze 'Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op elke manier waarop ons Online Verkoopplatform wordt gebruikt (zoals gedefinieerd in Artikel 2). Door ons Online Verkoopplatform te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden. Lees deze aandachtig door zodat u uw rechten en plichten kent wanneer u ons Online Verkoopplatform gebruikt.


Artikel 1: Ons andere toepasselijke beleid

Als u Kavels verkoopt of koopt op ons Online Verkoopplatform, zijn de volgende documenten op u van toepassing. Deze documenten vormen een integraal onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden en door ons Online Verkoopplatform te gebruiken, gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Bij tegenstrijdige informatie tussen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Verkopersvoorwaarden, Kopersvoorwaarden of overig beleid, hebben de bepalingen genoemd in die specifieke documenten voorrang.

 • Verkopersvoorwaarden. Als u Kavels ter veiling aanbiedt op ons Online Verkoopplatform, zijn specifieke regels voor Verkopers op u van toepassing. Lees deze hier.
 • Kopersvoorwaarden. Als u Kavels koopt op ons Online Verkoopplatform, zijn specifieke regels voor Kopers op u van toepassing. Lees deze hier.
 • Overig beleid. Om ons Online Verkoopplatform veilig en betrouwbaar te houden, hebben we verschillende beleidsregels die van toepassing zijn op elk gebruik van ons Online Verkoopplatform (bijv. ons Feedbackbeleid, Herroepingsrechtbeleid en de Overeenkomst voor Professionele Verkopers). U kunt ons beleid hier vinden.


Artikel 2: Toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden

 • Onze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen tussen Catawiki B.V. ('Catawiki', 'ons' of 'wij') en u. Bijgevolg maken ze deel uit van een juridisch bindende overeenkomst (de 'Overeenkomst') tussen ons en u. Ze zijn onder meer van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites van Catawiki, inclusief eventuele subpagina's en subdomeinen van de website, onze mobiele, tablet- en andere smart device-applicaties, onze applicatieprogramma-interfaces (gezamenlijk 'Applicaties') en alle bijbehorende diensten die worden aangeboden via onze websites en Applicaties (zoals toegang, gebruik en bijbehorende diensten gezamenlijk, onze 'Diensten'). We kunnen ook naar onze Applicaties en Diensten verwijzen als ons 'Online Verkoopplatform'. 
 • Daarnaast, gaat u, om de veilige en ordelijke werking van ons Online Verkoopplatform mogelijk te maken, door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden ermee akkoord dat het standaard verkoopcontract (het 'Verkoopcontract') een integraal onderdeel vormt van het Verkoopcontract tussen Koper en Verkoper met betrekking tot elke aankoop en verkoop die wordt gedaan via ons Online Verkoopplatform. In deze Gebruiksvoorwaarden kunnen bepaalde aanvullende rechten en verplichtingen worden beschreven en uiteengezet die deel uitmaken van het Verkoopcontract dat u met andere Gebruikers aangaat. Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, gaat u er vooraf mee akkoord dat u gebonden bent aan het Verkoopcontract en de bovengenoemde rechten en verplichtingen (die een integraal onderdeel vormen van elk Verkoopcontract) jegens uw contractuele tegenpartij (ofwel de Koper ofwel de Verkoper). Bijgevolg kunnen het Verkoopcontract en dergelijke aanvullende voorwaarden tegen u en/of door u worden ingeroepen en vervangen zij alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Verkoper en Koper.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van u of die van een derde partij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in andere documenten, inclusief correspondentie die niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden, als dergelijke andere voorwaarden van toepassing zijn, ondanks het voorgaande.
 • Bij tegenstrijdige informatie tussen de Engelse versie van onze Gebruiksvoorwaarden en de andere taalversies, heeft de Engelstalige versie voorrang. Alle (juridische) termen en concepten die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zullen echter worden uitgelegd volgens Nederlands recht, in overeenstemming met artikel 15.


Artikel 3: Uw privacy

 • Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. In ons Privacybeleid, kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door gebruik te maken van ons Online Verkoopplatform erkent u dat wij uw informatie kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in ons Privacybeleid
 • Om onze Gebruikers in staat te stellen hun rechten te doen gelden en hun verplichtingen onder een Verkoopcontract na te komen, verstrekken wij dergelijke Gebruikers de nodige persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer en bezorgadres) van andere Gebruikers, zoals ons is verstrekt door dergelijke andere Gebruikers. Een Verkoper heeft deze informatie bijvoorbeeld nodig om een Kavel naar een Koper te kunnen verzenden. Catawiki kan niet garanderen of verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die door een Gebruiker worden verstrekt, die we delen met een andere Gebruiker of een derde partij (bijv. een verzendbedrijf) in het licht van een Verkoopcontract. 
 • Zowel Catawiki als de Gebruiker die persoonlijke gegevens ontvangt, worden beschouwd als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders van de persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Indien Catawiki wordt aangeklaagd, beboet of (anderszins) schade lijdt als gevolg van tekortkomingen die aan die Gebruiker kunnen worden toegeschreven, stemt Gebruiker ermee in om Catawiki te vrijwaren en schadeloos te stellen voor dergelijke vorderingen, boetes en/of schade. 
 • Als u de persoonsgegevens van een andere Gebruiker ontvangt, garandeert u dat u deze informatie alleen zult verwerken om uw verplichtingen na te komen of om problemen op te lossen die voortvloeien uit het Verkoopcontract. U zult deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving (voor gegevensbescherming). Zonder toestemming van de betreffende Gebruiker mag u de persoonsgegevens niet gebruiken voor (andere) commerciële doeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van ongevraagde communicatie of het anderszins benaderen van de Gebruiker voor dergelijke doeleinden.


Artikel 4: Onze Diensten

Catawiki biedt een Online Verkoopplatform waar u kunt bieden op bijzondere objecten (‘Kavels’) en deze kunt kopen en verkopen via onze online, geautomatiseerde veilingen (‘Online Veilingen’). We beschouwen iedereen die gebruikmaakt van ons Online Verkoopplatform als 'Gebruiker' (of 'u'). Gebruikers die Kavels kopen worden ‘Kopers’ genoemd en Gebruikers die Kavels (willen) verkopen worden ‘Verkopers’ genoemd. Het gebruik van een Dienst op ons Online Verkoopplatform betekent dat u er expliciet mee instemt dat Catawiki Diensten levert aan zowel de Koper als de Verkoper. Houd rekening met het volgende:

 • Catawiki is geen partij in het Verkoopcontract. Catawiki is geen partij in of onderworpen aan het Verkoopcontract of enige andere regeling tussen de Koper en de Verkoper op grond van het Verkoopcontract tussen de Koper en de Verkoper (inclusief maar niet beperkt tot verzendingsregelingen). Catawiki is (daarom) niet onderworpen aan enige postcontractuele informatieverplichtingen. Een Verkoper die ons Online Verkoopplatform gebruikt om een Kavel ter veiling aan te bieden, doet een bindend aanbod om voor dat kavel een Verkoopcontract aan te gaan met een potentiële Koper. Een Koper aanvaardt het aanbod om een Verkoopcontract aan te gaan door een bod uit te brengen. De Koper die aan het einde van de veiling de hoogste bieder is, zal automatisch een Verkoopcontract met de Verkoper van het Kavel aangaan voor het bedrag van het hoogste bod (de 'Koopsom'). Indien de Verkoper echter een Minimumprijs heeft vastgesteld en de Minimumprijs niet wordt bereikt, komt er geen Verkoopcontract tot stand. De Kopersvoorwaarden en/of Verkopersvoorwaarden zetten uw relatie met ons verder uiteen en bevatten bovendien enkele rechten en plichten met betrekking tot het Verkoopcontract, die aan u zullen worden gepresenteerd op ons Online Verkoopplatform. Bovendien kan een Verkoper naast het Verkoopcontract nog andere algemene voorwaarden hebben geüpload die (deels) van toepassing kunnen zijn. De Verkoper garandeert dat deze eventuele voorwaarden met betrekking tot zijn aanbod niet in strijd zijn met de Verkoopcontract en de Gebruiksvoorwaarden. Dit betekent dat de Verkoper bij het toepassen van aanvullende voorwaarden op het Verkoopcontract verplicht is om zorgvuldig te controleren of een van zijn voorwaarden niet in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden en/of het Verkoopcontract en om ervoor te zorgen dat de voorwaarden in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet - en regelgeving inclusief consumentenwetgeving. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van een Verkoper hebben de Gebruiksvoorwaarden voorrang. Lees alle documentatie zorgvuldig door. 
 • Wij brengen kosten in rekening voor het gebruik van onze DienstenWe brengen een niet-restitueerbare vergoeding in rekening voor het gebruik van onze Diensten. De vergoeding voor Kopers ('Veilingkosten') bedraagt 9% (negen procent) van de Koopsom (inclusief btw, indien van toepassing). We zullen dit bedrag toevoegen aan de Koopsom. Verkopers betalen een commissie van 12,5% (twaalfeneenhalf procent) van de Koopsom ('Verkoperscommissie'), exclusief btw. De Verkoperscommissie wordt in mindering gebracht op de uitbetaling van de Koopsom. Als er andere belastingen verschuldigd zijn met betrekking tot de Veilingkosten of de Verkoperscommissie, is het de verantwoordelijkheid van de Koper, respectievelijk de Verkoper, dat die belastingen worden betaald aan de relevante belastingdienst. In het geval dat we worden beschouwd als een Veronderstelde Verkoper (op basis van Richtlijn 2006/112/EG en de daaropvolgende wijzigingen), zullen alle belastingen die verschuldigd zijn met betrekking tot een dergelijke Veronderstelde Verkoop door de Koper worden betaald en daarom worden toegevoegd aan het bedrag dat de Koper aan ons moet betalen. Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij zowel de Verkoper als de Koper een vergoeding in rekening brengen voor dezelfde transactie.
 • Wij maken gebruik van Externe dienstverleners. Om u de beste gebruikerservaring te bieden, kunnen wij gebruik maken van of u aanbevelen om gebruik te maken van (aanvullende) diensten van externe dienstverleners, zoals betaaldienstverleners of verzendplatforms ('Externe Dienstverleners'). Ons Online Verkoopplatform kan links bevatten naar websites van dergelijke Externe Dienstverleners. Uw gebruik van dergelijke producten, diensten, applicaties of websites kan worden beheerst door en kan onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende Externe Dienstverlener.


Artikel 5: Uw Catawiki-account

Voordat u van onze Diensten gebruik kunt maken, moet u een Catawiki-account (‘Account’) aanmaken. In principe, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief eventuele wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Catawiki, kan iedereen zich registreren bij Catawiki. Als u echter niet meerderjarig bent of op een andere manier wettelijk onbekwaam bent om te handelen, moet u toestemming krijgen van uw wettelijke voogd(en). Hieronder vindt u de regels met betrekking tot het gebruik van uw Account:

 • Verstrek nauwkeurige informatie. Bij het aanmaken van uw Account moet u volledige, waarheidsgetrouwe informatie over uzelf en/of uw bedrijf verstrekken. Het is verboden om valse informatie te verstrekken, dan wel u via uw Account voor te doen als een andere persoon of bedrijf of uw Account namens een andere persoon te gebruiken om onze Gebruiksvoorwaarden of ons Beleid te omzeilen. U moet uw accountgegevens te allen tijde up-to-date houden. Catawiki is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit valse of onjuiste informatie die door een Gebruiker wordt verstrekt.
 • Kies een geschikte gebruikersnaam. De gebruikersnaam van uw Account (en, indien relevant, uw verkopersnaam) moet geschikt zijn en mag niet als beledigend, vulgair of misleidend worden beschouwd en mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of anderszins deze Gebruiksvoorwaarden schenden.
 • Bescherm uw Account. U dient de combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. U alleen bent verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot uw Account. We hebben het recht om aan te nemen dat alleen u kunt inloggen met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Beperkingen op uw Account. Om ons Online Verkoopplatform veilig en betrouwbaar te houden, behouden wij ons het recht voor (i) om u de mogelijkheid te ontzeggen om een Account aan te maken of te verwijderen, (ii) om het gebruik van uw Account te beperken, (iii) uw Account op te heffen en (iv) om uw recht op toegang tot uw Account te beëindigen.
 • Beperkingen voor Accounts die aan u zijn gekoppeld. Naast het bovenstaande kunnen we ook uw gebruik van ons Online Verkoopplatform opschorten, beperken of beëindigen via alle andere Accounts die door u worden gebruikt, aan u gerelateerd zijn of die volgens uw instructies worden gebruikt ('Gekoppelde Accounts'). We gaan ervan uit dat een Account een Gekoppeld Account is of wordt gebruikt in opdracht van u als we handmatig of automatisch voldoende overlappende gegevenspunten tussen deze verschillende Accounts kunnen aantonen. Daarom kunnen we één van de beschermende maatregelen nemen die worden vermeld in de toepasselijke Verkopersvoorwaarden en/of Kopersvoorwaarden met betrekking tot alle Gekoppelde Accounts. In het geval dat u het niet eens bent met onze bevindingen, draagt u de bewijslast dat de relevante Accounts geen Gekoppelde Accounts zijn. 
 • Als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt, is het u niet langer toegestaan om u te registreren. Als we uw Account hebben beperkt, opgeschort of beëindigd in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, is het u niet toegestaan om een nieuw Account aan te maken of ons Online Verkoopplatform te gebruiken via het Account van een andere Gebruiker.


Artikel 6: Veilingregels

Om ervoor te zorgen dat onze Online Veilingen soepel verlopen en vrij zijn van inmenging, immoreel, frauduleus en onwettig gedrag en gedrag dat in strijd is met onze Gebruiksvoorwaarden, zijn de volgende regels van toepassing: 

 • Onze instructies zijn bindend. U zult zich houden aan alle redelijke aanwijzingen en instructies met betrekking tot onze Online Veilingen die door of namens ons worden gegeven. Als er zich situaties voordoen die niet worden beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden, als er een geschil is tussen Gebruikers of als er andere onregelmatigheden zijn, zullen we beslissen hoe er gehandeld dient te worden. Als er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de authenticiteit van een Kavel, kunnen wij u opdracht geven om het Kavel naar ons op te sturen.
 • Elk bod is bindend. Elk bod dat in onze Online Veilingen wordt geplaatst via de geautomatiseerde procedure(s) die door ons zijn voorzien ('Bieding') is bindend en elk Bod dat via uw Account wordt geplaatst, wordt geacht door u te zijn geplaatst, zelfs als het bod is geplaatst door iemand anders die uw Account gebruikt.
 • Het is niet toegestaan om op uw eigen Kavels te bieden (shill-biedingen). Wanneer iemand op een Kavel biedt om de prijs, de vraag of de zoekpositie kunstmatig te verhogen, wordt dit shill-bieden genoemd. Bieders kunnen shill-biedingen doen, ongeacht of ze de Verkoper kennen. Wanneer een bieder de Verkoper echter kent, heeft hij of zij mogelijk informatie over het Kavel van de Verkoper waar andere Kopers niet van op de hoogte zijn. Dit kan een oneerlijk voordeel opleveren of ertoe leiden dat een andere Koper meer betaalt dan noodzakelijk is. Om een eerlijke Online Veiling voor alle Gebruikers te kunnen garanderen is het op Catawiki als zodanig verboden om op uw eigen Kavels te bieden. Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot, uw eigen Kavels of de Kavels van iemand die met u is verbonden (bijv. vriend, familie of zakenrelatie). Het is ook niet toegestaan om iemand die met u verbonden is op uw Kavels te laten bieden of iemand opdracht te geven om op uw Kavels te bieden. 
 • Deals buiten het platform om worden niet geaccepteerd. Het is onze Gebruikers verboden activiteiten te ondernemen om de kosten van Catawiki te vermijden, al dan niet opzettelijk. Dit omvat:
  • Het doen van aanbiedingen om te kopen of verkopen buiten Catawiki om;
  • Het linken of promoten van websites, objecten of catalogi die kunnen worden gebruikt om objecten buiten Catawiki om te verkopen;
  • Van een Koper eisen dat hij aanvullende aankopen doet of akkoord gaat met voorwaarden buiten de aanbieding om;
  • Contracten opzeggen of niet uitvoeren na een gesloten Online Veiling omdat de gewenste prijs niet is gehaald;
  • Het in rekening brengen van buitensporige verzendkosten en extra kosten die niet al in de prijs van het Kavel zijn inbegrepen, of het doorberekenen van de Verkoperscommissie aan de koper; en
  • Het ten onrechte annuleren van bestellingen met als reden "Koper heeft niet betaald" of betaling weigeren aan het einde van een succesvolle transactie.
 • Het is niet toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met andere Gebruikers of derden om een verkoopcontract buiten Catawiki om aan te gaan. Met betrekking tot Kavels die op ons Online Verkoopplatform worden aangeboden, is het u niet toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met andere Gebruikers of derden om een Verkoopcontract buiten Catawiki aan te gaan. Deze beperking is noodzakelijk, omdat het verkopen van een Kavel via een ander verkoopkanaal terwijl het zich in een van onze Online Veilingen bevindt, niet alleen een schending van het vertrouwen van onze Gebruikers zou betekenen, maar ook een directe schending van onze Gebruiksvoorwaarden en het Verkoopcontract (aangezien de verplichtingen uit hoofde daarvan niet langer kunnen worden uitgevoerd).
 • De Online Veilingen eindigen wanneer de tijd om is. Als een Bod wordt geplaatst tijdens de laatste minuut van een Online Veiling, wordt extra tijd toegevoegd aan de veiling.
 • We kunnen een bepaalde vorm van waarborg vereisen voordat we uw Bod accepteren. U kunt worden gevraagd om een extra biedingsgarantie te verstrekken voordat u op een Kavel kunt bieden, bijvoorbeeld door uw creditcard- of betaalkaartgegevens te verstrekken zodat uw Bod kan worden bevestigd of door op een andere manier een bewijs van betalingszekerheid te verstrekken. 
 • Voor bepaalde aankopen kunnen specifieke of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Specifieke of aanvullende voorwaarden en toelatings- en/of wettelijke leeftijdseisen kunnen van toepassing zijn op de aankoop en/of (het aanbieden voor) de verkoop van bepaalde Kavels, waaronder, maar niet beperkt tot, alcoholische dranken, wapens (inclusief antieke wapens), Kavels die beschermd zijn krachtens wetgeving inzake cultureel erfgoed of (delen van) planten en dieren die beschermd zijn onder wetgeving inzake bedreigde diersoorten (zoals CITES). Dergelijke specifieke of aanvullende voorwaarden kunnen worden vastgelegd op het Online Verkoopplatform of in berichten of e-mails van Catawiki, waarna ze een integraal onderdeel vormen van de Gebruiksvoorwaarden. U bent gebonden aan dergelijke specifieke of aanvullende voorwaarden als u dergelijke Kavels te koop aanbiedt of een Bod doet op dergelijke Kavels. Deze omvatten alle aanvullende maatregelen waar Catawiki om vraagt om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief eventuele economische sanctie wet - en regelgeving die van toepassing zijn op Catawiki. U bent verplicht om hieraan te voldoen en begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke weigering om hieraan te voldoen Catawiki zal vrijstellen van het leveren van Diensten. 
 • Catawiki kan voorkomen dat u deelneemt aan een Online Veiling. Wij hebben het recht om op elk moment (voor, tijdens en na een Online Veiling) de mogelijkheid voor u om op specifieke Kavels of in specifieke Online Veilingen te bieden tijdelijk op te schorten of permanent uit te schakelen.
 • We kunnen een Bod in een Online Veiling verwijderen. We behouden het recht voor om naar eigen inzicht een Bod uit een Online Veiling te verwijderen als wij dit nodig achten, bijvoorbeeld in geval van mogelijk misbruik of fraude of bij een vergissing.
 • We kunnen een Kavel uit een Online Veiling verwijderen. Wij hebben, naar eigen goeddunken, het recht om een Kavel te verwijderen uit een geplande of lopende Online Veiling als we dit nodig achten. Als we een Kavel verwijderen, zullen alle geplaatste Biedingen ook worden verwijderd.
 • We kunnen Online Veilingen/Kavels verlengen. In uitzonderlijke omstandigheden, volledig ter onze discretie, kunnen wij een Online Veiling verlengen zodat de veiling op een andere dag of ander tijdstip eindigt.
 • Wij kunnen, in uitzonderlijke omstandigheden, een Verkoopcontract ontbinden. In uitzonderlijke omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot overmacht, situaties van (vermoedelijke) fraude of illegale activiteiten, fouten in of uitval van ons Online Verkoopplatform of situaties waarin er een risico bestaat op ernstige nadelige gevolgen voor Catawiki of een van onze Gebruikers, heeft Catawiki het recht om een Verkoopcontract te ontbinden, zulks zonder dat (ingebrekestelling) of enige andere vorm van formaliteit is vereist. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat Catawiki dit (derde partij) recht heeft onder de Verkoopcontract en dat dit recht tegen u kan worden ingeroepen. Daarnaast verleent u Catawiki hierbij een onherroepelijke volmacht om zich op dit recht te beroepen.


Artikel 7: Gebruik van ons Online Verkoopplatform

 • Onze Diensten zijn mogelijk niet beschikbaar voor Gebruikers die in bepaalde landen wonen. Dit omvat landen die niet worden ondersteund door onze externe betalingsproviders, landen onder embargo of gesanctioneerde landen of landen met markten die - om verscheidene redenen - commercieel niet interessant zijn voor Catawiki. We behouden het recht voor om het aanmaken van een Account te weigeren en u uit te sluiten van het bieden of verkopen op ons Online Verkoopplatform als u in een niet-ondersteund land woont. Als u in een land woont dat is toegevoegd aan de lijst met landen die niet ondersteund worden en u al een Account heeft aangemaakt, zullen we u hierover informeren en kunnen we, naar eigen goeddunken, onze Diensten beperken tot dat relevante Account of dat Account verwijderen. U vindt hier een lijst met landen die worden ondersteund voor Verkopers en hier vindt u lijst met landen die worden ondersteund voor Kopers.
 • Uw Account is uw verantwoordelijkheid en u gebruikt ons Online Verkoopplatform op eigen risico. Hetzelfde geldt voor uw gebruik van technische middelen, zoals een computer, telefoon of een ander apparaat en een internetverbinding, wanneer u ons Online Verkoopplatform gebruikt. 
 • Wanneer u ons Online Verkoopplatform gebruikt, bent u verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke nationale, Europese en internationale wetten en bindende voorschriften met betrekking tot bieden op, aanbieden, kopen en verkopen van Kavels via ons Online Verkoopplatform.
 • U garandeert dat u, noch enige persoon die namens u handelt, niet (i), door de Verenigde Staten is aangewezen als Specially Designated National of Blocked Person (SDN), (ii) anderszins onderworpen is aan economische sanctieregels of andere wetten uitgevaardigd door de Verenigde Staten die uw gebruik van ons Online Verkoopplatform zou verbieden of beperken, (iii) bent aangewezen onder een van de economische sanctieregels die zijn uitgevaardigd door het Verenigd Koninkrijk, de EU of een van haar lidstaten, (iv) eigendom bent van of gecontroleerd wordt door een persoon/personen waarnaar wordt verwezen onder (i) en/of (ii) en/of (iii) (afzonderlijk of in combinatie), of (v) anderszins onderworpen bent aan economische sancties die van toepassing zijn op Catawiki (gezamenlijk: een 'Uitgesloten Partij) en dat u niet handelt namens of ten behoeve van een Uitgesloten Partij.
 • U stemt ermee in geen acties uit te voeren die een onredelijke en/of onevenredige belasting van de infrastructuur van ons Online Verkoopplatform kunnen veroorzaken en/of die de functionaliteit van ons Online Verkoopplatform kunnen belemmeren. U stemt ermee in geen reverse-engineering uit te voeren, niet probeert de broncode te te verkrijgen dan wel virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software of technische hulpmiddelen te gebruiken die het Online Verkoopplatform kunnen beschadigen, het Online Verkoopplatform ontoegankelijk maken of technische beschermingsmaatregelen omzeilen.


Artikel 8: Uw Gebruikersmateriaal

Wanneer u ons Online Verkoopplatform gebruikt, kunt u bepaald materiaal uploaden, zoals beschrijvingen van uw Kavels, foto's van uw Kavels, video's, certificaat van echtheid, specificaties, meningen, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen ('Gebruikersmateriaal'). De volgende regels zijn van toepassing op al het Gebruikersmateriaal dat u uploadt:

 • U begrijpt en accepteert dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor al het Gebruikersmateriaal dat u op ons Online Verkoopplatform plaatst.;
 • U erkent en gaat ermee akkoord dat het Gebruikersmateriaal dat u uploadt of op ons Online Verkoopplatform plaatst:
  • Niet onrechtmatig, misleidend, ongepast of onjuist is;
  • Op geen enkele manier discriminerend en/of anderszins aanstootgevend is, niet oproept tot geweld tegen en/of het lastigvallen van een andere persoon of andere mensen en naar onze mening niet in strijd is met de openbare zeden of goede smaak, niet gewelddadig is, geen link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites en geen illegale activiteiten promoot;
  • Niet bestaat uit kettingbrieven, junkmail of spam en geen links bevat naar websites (commercieel of anderszins);
  • Geen negatief effect kan hebben op de reputatie of de goede naam van Catawiki en aan ons gelieerde bedrijven en/of onze medewerkers;
  • onbezwaard is, niet in strijd is met enige wet- of regelgeving of met de Gebruiksvoorwaarden, geen inbreuk maakt op rechten van derden (inclusief, om twijfel te voorkomen, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten), en niet anderszins onwettig is jegens derden of Catawiki; en
  • Indien dergelijk Gebruikersmateriaal persoonsgegevens bevat, is het uploaden of plaatsen van Gebruikersmateriaal in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving voor privacy - en gegevensbescherming
 • Door Gebruikersmateriaal op ons Online Verkoopplatform te plaatsen, verleent u ons een gratis, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om uw Gebruikersmateriaal aan het publiek te tonen en/of te reproduceren voor alle doeleinden die wij noodzakelijk achten (inclusief promotionele doeleinden). U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op uw Gebruikersmateriaal. 
 • Deze licentie stelt ons in staat om uw Kavels en ons Online Verkoopplatform te promoten in elk formaat en via elk kanaal, zowel on- als offline. Onder deze licentie kunnen wij uw Gebruikersmateriaal vertalen en promoten op onze homepage of in ander promotiemateriaal (inclusief sociale media), met als doel uw Kavel, de Online Veiling en/of ons Online Verkoopplatform te promoten. Dit is ook de reden waarom de licentie niet eindigt wanneer uw Account wordt verwijderd of wanneer u besluit om ons Online Verkoopplatform niet meer te gebruiken. Voor zover van toepassing en wettelijk is toegestaan, doet u met het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden ook afstand van uw persoonlijkheidsrechten waar het ziet op ons gebruik van uw Gebruikersmateriaal.
 • Wij hebben het recht om het Gebruikersmateriaal van een bepaald Kavel te laten vertalen (inclusief via machinevertaling) zodat Kavels kunnen worden aangeboden aan Gebruikers in meerdere landen. Wij kunnen, naar eigen goeddunken en in uitzonderlijke omstandigheden, de Kavelomschrijving aanpassen, het Kavel uit de veiling verwijderen, een Verkoopcontract ontbinden of een transactie annuleren. Dergelijke omstandigheden omvatten onjuiste Kavelomschrijvingen en vertaalfouten. Annulering van de transactie betekent dat de faciliterende rol van Catawiki bij het sluiten en/of uitvoeren van een Verkoopcontract onmiddellijk en onherroepelijk eindigt. 
 • Wij hebben het recht om uw Gebruikersmateriaal van ons Online Verkoopplatform te verwijderen of te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en zonder verplicht te zijn om enige schadevergoeding te betalen aan enige partij.
 • Indien u van mening bent dat bepaald Gebruikersmateriaal onrechtmatig is, vragen wij u dit aan ons te melden. Meer informatie over hoe u ons op de hoogte kunt stellen, vindt u hier. We zijn alleen verplicht om onmiskenbaar onwettig Gebruikersmateriaal te verwijderen na ontvangst van een kennisgeving. We kunnen een verzoek om Gebruikersmateriaal te blokkeren of te verwijderen weigeren of een activiteit staken als we ons zorgen maken over de geldigheid van de kennisgeving of de legitimiteit van het ingediende bewijsmateriaal.


Artikel 9: Beëindiging, opschorting en andere maatregelen

 • Beëindiging door u. U kunt uw Account op elk gewenst moment verwijderen. We hebben het recht om verwijdering van uw Account te weigeren als u nog steeds bepaalde verplichtingen moet nakomen (zoals betalings- of leveringsverplichtingen) jegens Catawiki of andere Gebruikers of als er een kans is dat er nog klachten met betrekking tot recent verkochte Kavels worden gemeld. 
 • Beëindiging door opzegging door Catawiki. Zonder onze hieronder gespecificeerde rechten te beperken, kunnen we de Gebruiksvoorwaarden en/of uw Account beëindigen als we wettelijk verplicht zijn om onze Diensten aan u te beperken of als het niet langer in ons zakelijk belang is om onze Diensten aan u te leveren. Dit omvat, om twijfel te voorkomen, elke situatie waarin Catawiki bepaalt of anderszins wordt opgedragen door een bevoegde autoriteit dat het verboden of strafbaar zou zijn op grond van economische sanctiewet en -regelgeving die van toepassing zijn op Catawiki om Diensten aan u te verlenen. 
 • Beëindiging wegens oorzaak door Catawiki. Elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat de Gebruiksvoorwaarden en/of uw Account onmiddellijk worden beëindigd zonder dat er formele vereisten (bijv. een ingebrekestelling) nodig zijn. 
 • Opschorting van onze diensten. We hebben het recht om onze Diensten aan u op te schorten als we voldoende reden hebben om aan te nemen dat u niet handelt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Dit betekent dat we uw gebruik van alle Accounts die u gebruikt of die in opdracht van u handelen, kunnen opschorten.
 • Wij kunnen claims verrekenen. Om onze eigen rechten en die van andere Gebruikers zeker te stellen (bijv. als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt), hebben wij te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht om (a) uw betaling of terugbetaling op te schorten, (b) uw betaling in te houden, (c) automatische incasso of elke financiële claim die we jegens u hebben te compenseren met een financiële claim die u mogelijk jegens ons hebt, (d) een beroep te doen op uw betaling of terugbetaling om te voldoen aan eventuele financiële claims die wij jegens u hebben, en (e) uw betaling op te schorten of terug te draaien totdat u hebt gepresteerd onder een Verkoopcontract of zich aan onze instructies hebt gehouden. Als een van deze acties wordt gereguleerd door toepasselijke wet - en regelgeving, mogen we dit alleen doen in overeenstemming met deze toepasselijke wet - en regelgeving, inclusief toepasselijke wet- en regelgeving inzake economische sancties.
 • We kunnen aanvullende beschermende maatregelen nemen. Naast het bovenstaande, kunnen we andere maatregelen nemen om ons Online Verkoopplatform en andere Gebruikers te beschermen tegen inbreukmakend, frauduleus of anderszins ongepast gedrag, of om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, inclusief eventuele economische sanctiewet en - regelgeving die van toepassing zijn op Catawiki. De Verkopersvoorwaarden en/of Kopersvoorwaarden bevatten enkele van de aanvullende maatregelen die wij kunnen nemen.


Artikel 10: De intellectuele eigendomsrechten van Catawiki

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, auteursrechten, handelsmerken en databaserechten van het Online Verkoopplatform en onze database, daarbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, software, audiovisueel materiaal en ander materiaal, liggen bij Catawiki of onze (sub)licentiegevers. Onderhevig aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, verlenen wij u beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, (niet-)sublicentieerbare, niet-overdraagbare rechten om ons Online Verkoopplatform te gebruiken en de Informatie te bekijken op de manier en in de format waarin het beschikbaar wordt gesteld via ons Online Verkoopplatform.


Artikel 11: Beschikbaarheid van ons Online Verkoopplatform

Catawiki is te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd om procedurele, technische, commerciële of andere wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen op het Online Verkoopplatform. Tevens zijn wij bevoegd om ons Online Verkoopplatform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik van ons Online Verkoopplatform te beperken indien (a) dit naar ons oordeel noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het kader van redelijkerwijs noodzakelijk onderhoud aan het Online Verkoopplatform); of (b) in geval van overmacht, zowel in het geval van (a) als (b) zonder enige aansprakelijkheid voor enige schade en zonder enige verplichting tot het betalen van enige (vorm van) schadevergoeding.


Artikel 12: Garanties en verplichtingen

 • We doen er alles aan om ons Online Verkoopplatform zo goed mogelijk te maken, maar u begrijpt dat onze Diensten worden geleverd op een “as is” basis en zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet).
 • We garanderen niet dat (i) het Online Verkoopplatform veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie, (ii) eventuele storingen of fouten zullen worden gecorrigeerd, (iii) ons Online Verkoopplatform vrij zal zijn van virussen, andere schadelijke materialen of (pogingen tot) hacks, of (iv) de resultaten van het gebruik van het Online Verkoopplatform aan uw verwachtingen zullen voldoen. 
 • Indien ons Online Verkoopplatform op enig moment niet beschikbaar is of er zich storingen of fouten voordoen, of in geval van overmacht, zijn wij gerechtigd naar eigen goeddunken alle maatregelen te nemen die wij passend of noodzakelijk achten. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot; het verlengen van (Kavels in) Online Veilingen, het verwijderen van Kavels uit Online Veilingen, het annuleren van transacties en het ontbinden van Verkoopcontracten namens Gebruikers. 
 • Voor zover toegestaan door dwingend recht, aanvaardt Catawiki geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:
  • Het leveren van onze Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van ons Online Verkoopplatform of door onrechtmatig handelen of anderszins;
  • De beëindiging, uitvoering (dit omvat de verzending en levering van Kavels) en/of ontbinding van een Verkoopcontract door een Koper of Verkoper;
  • De annulering van een transactie door Catawiki of ontbinding van een Verkoopcontract door Catawiki;
  • Onze schattingen, inclusief schattingen van de waarde van Kavels, schattingen van de originele verkoopprijs en/of schattingen van de verkoopprijs die Kavels zullen genereren die wij (automatisch) verstrekken. We kunnen niet garanderen dat deze schattingen correct zijn en daarom kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat Kavels meer of minder waard blijken te zijn dan de schatting of de gerealiseerde verkoopprijs;
  • Eventuele fouten in de tekst als gevolg van machinevertalingen;
  • Gebruikersmateriaal (zoals foto's en de beschrijving van Kavels) dat onrechtmatig is of inbreuk maakt op rechten van derden,
  • Onrechtmatig gebruik van het Online Verkoopplatform;
  • Uw gebruik van de diensten van Externe Dienstverleners en het handelen en nalaten van de (diensten) van derden; en
  • Onbereikbaarheid van ons Online Verkoopplatform, technische problemen of andere fouten op ons Online Verkoopplatform.
 • Beperking van aansprakelijkheid. Als, ondanks het bovenstaande, om welke reden dan ook Catawiki aansprakelijk is voor enige schade, zijn wij alleen aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die u lijdt als gevolg van het niet nakomen van onze verplichtingen jegens u of onrechtmatige handelingen jegens u die aan ons kunnen worden toegeschreven. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gemiste inkomsten, gemiste winst, verminderde omzet en stilstandschade. Directe schade omvat alleen werkelijke (financiële) schade, redelijke kosten gemaakt om directe schade te voorkomen of te beperken, en redelijke kosten gemaakt om de oorzaak van de schade, de aansprakelijkheid en de directe schade te bepalen. Als Catawiki om welke reden dan ook aansprakelijk is voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (i) de totale Verkoperscommissie of Veilingkosten die we van de betreffende Gebruiker hebben ontvangen in de periode van drie maanden voorafgaand aan de actie die leidde tot aansprakelijkheid of (ii) € 500 (vijfhonderd Euro). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor ons management, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers. Voorgaande sluit onze aansprakelijkheid niet uit voor opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Catawiki.
 • Meld een aan ons gerichte claim op tijd. U heeft een wettelijke verantwoordelijkheid om de correcte uitvoering door ons te controleren en om te klagen over eventuele tekortkomingen in de uitvoering van onze Diensten. U stemt er hierbij mee in om de correcte prestaties door ons te verifiëren en om binnen zes (6) maanden nadat u onze Diensten heeft ontvangen schriftelijk te klagen over eventuele tekortkomingen in de uitvoering van onze verplichtingen jegens ons. Een tekortkoming die niet binnen deze klachttermijn van zes (6) maanden bij ons is gemeld, wordt als vervallen beschouwd en kan niet meer aan ons worden tegengeworpen.
 • Verjaringstermijn. Elke claim tegen Catawiki, inclusief maar niet beperkt tot claims voor schade, claims op basis van onverschuldigde betaling of claims met betrekking tot de uitvoering van onze Diensten jegens u, vervalt na een periode van twaalf (12) maanden. Deze termijn van twaalf (12) maanden is ook van toepassing als we u moeten uitbetalen of terugbetalen, maar u ons niet de vereiste contactgegevens, persoonlijke en/of bankgegevens heeft gestuurd, nadat we hierom hebben gevraagd (tenminste eenmaal) per e-mail of telefoon. In die situaties begint de verjaringstermijn vanaf het moment dat (i) de claim verschuldigd en te betalen is verklaard (ii) het Verkoopcontract door ons ontbonden is namens een Gebruiker.


Artikel 13: Schadeloosstelling

Tot hetgeen maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, vrijwaart u ons, en alle aan Catawiki gelieerde bedrijven, evenals ons management, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers, tegen claims van andere Gebruikers en derden en alle schade en kosten (inclusief kosten gemaakt om enige vergoeding en/of schadeloosstelling voor enige schade te verkrijgen) die Catawiki lijdt of oploopt als gevolg van (i) uw schending van de Gebruiksvoorwaarden, (ii) uw schending van een Verkoopcontract, (iii) eventuele ongepaste handelingen tijdens het gebruik van ons Online Verkoopplatform, (iv) uw schending van wetten, voorschriften of rechten van derden en/of (v) een onrechtmatige daad.


Artikel 14: Geschillen met andere Gebruikers

We verwachten van Gebruikers dat ze eventuele geschillen onderling oplossen. Catawiki zal redelijke inspanningen leveren om te bemiddelen tussen de Verkoper en de Koper in het geval van een geschil. 

 • Om ons in de gelegenheid te stellen u van dienst te zijn, dienen eventuele klachten en geschillen tussen de Verkoper en de Koper zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de betreffende kwestie aan ons te worden gemeld. We zullen, zonder enige verplichting, proberen u te helpen het geschil in goed vertrouwen en in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden op te lossen.
 • Zelfs met onze steun is het mogelijk dat geschillen niet tot een bevredigende oplossing komen. U stemt ermee in dat wij in dat geval naar eigen goeddunken kunnen beslissen om ofwel de Koper terug te betalen, ofwel de Verkoper te betalen. We zullen onze beslissing baseren op alle beschikbare relevante informatie is en we houden daarbij rekening met eventuele afspraken tussen Koper en Verkoper. Onze beslissing heeft geen invloed op de geldigheid van het Verkoopcontract of uw rechten daaronder. Ondanks de beslissing die we nemen, staat het de Koper en de Verkoper vrij zich te beroepen op hun rechten onder het Verkoopcontract of hun claims met betrekking tot het Verkoopcontract onderling te bespreken. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van enige schadevergoeding of andere vergoeding aan de Koper of de Verkoper in verband met onze beslissingen die zijn genomen in een poging om geschillen tussen Gebruikers op te lossen. 
 • Catawiki behoudt zich het recht voor om de Veilingkosten en/of de Verkoperscommissie niet te restitueren indien Gebruikers besluiten het Verkoopcontract onderling en zonder tussenkomst van Catawiki te ontbinden.
 • Alle Verkoopcontracten tussen Verkopers en Kopers worden beheerst door Nederlands recht. U erkent echter dat het internationaal privaatrecht ertoe kan leiden dat aanvullende (doorslaggevende) wetten anders dan Nederlands recht van toepassing zijn op het door Gebruikers gesloten Verkoopcontract.


Artikel 15: geschillen met Catawiki

Als u ontevreden bent met onze Diensten, laat het ons weten en we zullen proberen om uw probleem op te lossen. Als we geen oplossing kunnen vinden, zijn de volgende regels van toepassing op elk (juridisch) geschil tussen u en Catawiki:

 • Deze Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van ons Online Verkoopplatform en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, worden beheerst door Nederlands recht. Als u als consument handelt, is het mogelijk dat deze rechtskeuze onderhevig is aan dwingende wettelijke consumentenbescherming in het land waarin u gevestigd bent.
 • Alle geschillen die tussen u en Catawiki ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil moet worden voorgelegd aan een andere rechtbank. Met betrekking tot consumenten, moeten geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam, tenzij de consument binnen één maand nadat Catawiki zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroept, een rechtbank kiest die volgens de wet bevoegd is. 
 • Hoewel we zelf eventuele problemen willen oplossen, willen we dat u weet dat u ook een klacht kunt indienen bij een instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting (bekijk de website van het ODR-platform voor meer informatie).


Artikel 16: Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

 • We kunnen de Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op ons Online Verkoopplatform te plaatsen. Als een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen aanzienlijk zal beïnvloeden, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen of de wijzigingen onder uw aandacht brengen tijdens uw gebruik van ons Online Verkoopplatform. 
 • Als u ons Online Verkoopplatform blijft gebruiken nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld, accepteert u onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Als u de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren, staat het u vrij om te stoppen met het gebruik van het Online Verkoopplatform en uw Account te verwijderen.
 • Catawiki kan rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden overdragen aan derden en wij zullen u informeren als dit gebeurt. Als u de overdracht van verplichtingen aan een derde partij niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van het Online Verkoopplatform beëindigen en uw Account verwijderen, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden, inclusief artikel 9 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.


Artikel 17: Partiële nietigheid

Als bepaling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig is/zijn, blijven de Gebruiker en Catawiki gebonden aan de resterende Gebruiksvoorwaarden. We zullen het nietige en/of ongeldige deel (met betrekking tot de specifieke Gebruiker of specifieke situatie) vervangen door geldige bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen juridische gevolgen hebben die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de ongeldige bepalingen, op basis van de inhoud en het doel van de Gebruiksvoorwaarden.


Artikel 18: Neem contact met ons op

Voor vragen over ons Online Verkoopplatform of de Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: 


Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2,

1012 XV Amsterdam

The Netherlands

T - +44 20 3856 4102
T - +31 800 090 0056


U kunt ook een e-mail sturen via het contactformulier.


Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op